Tich truyen phap

     

Có năm trăm vị Tỳ-kheo nhận đề tài thiền hậu định từ đức Phật, và thay gắng nỗ lực buổi tối đa sống trong rừng, tuy nhiên không chứng quả A-la- hán. Các vị trsống lại xin Phật đề bài khác phù hợp hợp hơn. Nhận thấy rằng các Tỳ-kheo này, vào thời Phật Ca-diếp, đã siêng chú thiền khô quán trong nhị nngu năm về đề tài Vô Thường. Vậy Vô Thường là đề mục mà Ta sẽ giảng. Nghĩ cầm, Phật bèn dạy:

– Này các Tỳ-kheo, vào cõi này và cõi không giống, vớ cả pháp hữu vi do không thật cần hầu hết bị đưa ra phối bởi vô thường xuyên.

Bạn đang xem: Tich truyen phap

(277) Tất cả hành vô thường,

Với tuệ quán thấy vậy,

Đau khổ được buốn chán,

Chính nhỏ đường tkhô cứng tịnh.


Các nội dung bài viết vào sách
1. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – MỤC LỤC
2. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – LỜI NÓI ĐẦU & DẪN NHẬP
3. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM SONG YẾU: NẾU CON MẮT NGƯƠI LÀM HẠI NGƯƠI, HÃY MÓC BỎ NÓ ĐI
4. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM SONG YẾU: KHÓC ĐÒI NHỮNG CHUYỆN TRÊN TRỜI
5. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM SONG YẾU: CHÀNG MẬP TISSA
6. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM SONG YẾU: KHÔNG LẤY OÁN TRẢ OÁN
7. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM SONG YẾU: NHỮNG VỊ TỲ KHEO HAY CÃI CỌ Tại XỨ CÂU THÂM (KOSAMBI)
8. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM SONG YẾU: KALA ANH VÀ KALA EM
9. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM SONG YẾU: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA ĐẮP Y KHÔNG TƯƠNG XỨNG
10. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM SONG YẾU: NHỮNG ĐẠI ĐỆ TỬ
11. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM SONG YẾU: TRƯỞNG LÃO NAN ĐÀ
12. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM SONG YẾU: CUNDA – ĐỒ TỂ MỔ HEO
13. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM SONG YẾU: CƯ SĨ HIỀN THIỆN
14. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM SONG YẾU: NGHIỆP CỦA ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA
15. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM SONG YẾU: BÀ SUMANÀ
16. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM SONG YẾU: CHUYỆN HAI HUYNH ĐỆ
17. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI QUANH VUA UDENA
18. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT: TIẾNG NÓI CỦA MỘT NGƯỜI GIÀU
19. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT: CHÂU-LỢI-BÀN-ĐẶC
trăng tròn. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT: NGÀY LỄ CỦA KẺ NGU
21. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT: ĐẠI CA DIẾP
22. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT: HAI HUYNH ĐỆ
23. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT: MAGHA TRTại THÀNH TRỜI SAKKA (ĐẾ THÍCH)
24. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT: MỘT TỲ KHEO CHỨNG A-LA-HÁN
25. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT: TISSA Tại PHỐ CHỢ
26. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM TÂM: TRƯỞNG LÃO MEGHIYA
27. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM TÂM: NGƯỜI ĐỌC ĐƯỢC TÂM
28. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM TÂM: MỘT TỲ KHEO BẤT MÃN
29. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TÂM: TĂNG HỘ CHÁU
30. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM TÂM: TRƯỞNG LÃO TÂM ĐƯỢC ĐIỀU PHỤC
31. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM TÂM: TỲ KHEO VÀ THẦN CÂY
32. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TÂM: VÌ BẠO ÁC NỔI MỤN NHỌT
33. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TÂM: NANDA CHĂN BÒ
34. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM TÂM: VỪA LÀ CHA VỪA LÀ MẸ
35. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HOA: ĐẤT CỦA TÂM
36. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HOA: MỘT TỲ KHEO CHỨNG A-LA-HÁN
37. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM HOA: VUA VIDÙDABHA TRẢ THÙ HỌ THÍCH CA
38. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM HOA: NGƯỜI TÔN VINH CHỒNG
39. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HOA: KOSIYA KEO KIỆT
40. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM HOA: ẨN SĨ LÕA THỂ PÀTHIKA
41. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HOA: VUA VÀ VUA CÁC VUA
42. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM HOA: ĐÁM CƯỚI BÀ TỲ XÁ KHƯ
43. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HOA: CÂU HỎI CỦA TRƯỞNG LÃO A NAN
44. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HOA: ĐẾ THÍCH CÚNG DƯỜNG ĐẠI CA-DIẾP
45. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HOA: GODHICA CHỨNG NIẾT BÀN
46. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM HOA: SIRIGUTTA VÀ GARAHADINNA
47. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM NGU: NHÀ VUA VÀ NGƯỜI NGHÈO CÓ VỢ ĐẸP
48. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM NGU: MỘT TĂNG SINH KHÓ DẠY
49. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM NGU: KẺ VẬN RỦI TRONG NHÀ
50. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM NGU: KẺ MÓC TÚI
51. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM NGU: TRÍ NGU
52. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM NGU: TỪ TRỤY LẠC TỚI ĐỨC HẠNH
53. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM NGU: MỘT NGƯỜI CÙI BỊ THỬ THÁCH PHỦ NHẬN NIỀM TIN
54. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM NGU: MỘT NÔNG DÂN BỊ KẾT TỘI OAN
55. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM NGU: SUMANA – NGƯỜI LÀM VƯỜN
56. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM NGU: UPPLAVANNÀ BỊ CƯỠNG BỨC
57. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HIỀN TRI: MỘT NGƯỜI ĐƯỢC KHO BÁU TINH THẦN
58. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HIỀN TRI: NHỮNG TỲ KHEO ƯƠNG NGẠNH
59. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HIỀN TRI: TRƯỞNG LÃO XA-NẶC
60. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HIỀN TRI: TRƯỞNG LÃO ĐẠI KAPPINA
61. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HOA: SA-DI PANDITA
62. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HOA: VỮNG VÀNG NHƯ ĐÁ TẢNG
63. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM HOA: YÊN LẶNG SAU CƠN BÃO
64. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HOA: MỘT LŨ LANG THANG
65. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HOA: CHỒNG VÀ VỢ
66. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM HOA: ÍT NGƯỜI ĐẾN BỜ KIA
67. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HOA: TỪ BỎ ĐEN TỐI
68. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM A LA HÁN: ĐẤNG NHƯ LAI KHÔNG ĐAU KHỔ
69. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM A LA HÁN: THOÁT KHỎI TRÓI BUỘC
70. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM A LA HÁN: MỘT TỲ KHEO TRỮ THỨC ĂN
71. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM A LA HÁN: TỲ KHEO VÀ NỮ THẦN
72. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM A LA HÁN: ĐẾ THÍCH LỄ KÍNH MỘT TỲ KHEO
73. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM A LA HÁN: TƯỞNG MÌNH BỊ KHI DỄ
74. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM A LA HÁN: MẤT MỘT MẮT
75. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM A LA HÁN: KHÔNG TIN VÀO AI KHÁC
76. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM A LA HÁN: TRƯỞNG LÃO REVATA TRONG RỪNG HEO
77. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM A LA HÁN: MỘT KỸ NỮ CÁM DỖ MỘT TỲ KHEO
78. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM NGÀN: TÊN ĐAO PHỦ
79. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM NGÀN: SỰ CHUYỂN HÓA CỦA BÀHIYA DÀRUCÌRIYA
80. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM NGÀN: CÔ GÁI LẤY TÊN CƯỚP
81. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM NGÀN: CHÚ CỦA XÁ LỢI PHẤT
82. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM NGÀN: CHÁU CỦA XÁ LỢI PHẤT
83. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM NGÀN: BẠN CỦA XÁ LỢI PHẤT
84. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM NGÀN: CHÀNG TRAI TĂNG TUỔI THỌ
85. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM NGÀN: SA-DI SAMKICCA
86. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM NGÀN: TỲ KHEO VÀ KẺ CƯỚP
87. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM NGÀN: LƯỠI DAO CẠO
88. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM NGÀN: PATÀCÀRÀ BỊ MẤT CẢ GIA ĐÌNH
89. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM NGÀN: KISÀ GOTAMÌ – HẠT CẢI TRỊ BỆNH CHO ĐỨA CON ĐÃ CHẾT.
90. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM NGÀN: GÓA PHỤ BAHUPUTTIKÀ VÀ NHỮNG ĐỨA CON BẤT HIẾU
91. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM ÁC: BÀ LA MÔN TIỂU NHẤT Y
92. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM ÁC: MỘT TỲ KHEO BẤT MÃN
93. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM ÁC: THIÊN NỮ VỚI TỲ KHEO
94. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM ÁC: CẤP CÔ ĐỘC VÀ NỮ THẦN
95. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ÁC: TỲ KHEO KHÔNG GIỮ GÌN TỐT ĐỒ DÙNG
96. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ÁC: CHƯỞNG KHỐ CHÂN MÈO
97. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ÁC: THƯƠNG GIA ĐẠI PHÚ
98. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ÁC: NGƯỜI THỢ SĂN BẮN MÊ MUỘI
99. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ÁC: THỢ SĂN BỊ BẦY CHÓ CỦA MÌNH NUỐT SỐNG
100. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ÁC: THỢ KIM HOÀN, TỲ KHEO VÀ CON NGỖNG
101. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM ÁC: BA NHÓM TỲ KHEO
102. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ÁC: SUPPABBUDDHA LĂNG NHỤC ĐẠO SƯ
103. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM HÌNH PHẠT: LỤC QUẦN TỲ KHEO
104. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM HÌNH PHẠT: MỘT BẦY TRẺ
105. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM HÌNH PHẠT: TỲ KHEO VÀ CON MA
106. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM HÌNH PHẠT: TỲ XÁ KHƯ VÀ QUYẾN THUỘC GIỮ BÁT QUAN TRAI
107. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HÌNH PHẠT: NGẠ QUỶ HÌNH TRĂN
108. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HÌNH PHẠT: CÁI CHẾT CỦA ĐẠI MỤC-KIỀN-LIÊN
109. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HÌNH PHẠT: TỲ KHEO LẮM CỦA
110. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HÌNH PHẠT: SANTATI , QUAN ĐẠI THẦN CỦA VUA
111. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM HÌNH PHẠT: TỲ KHEO VÀ BỘ ĐỒ RÁCH
112. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HÌNH PHẠT: SA-DI SUKHA
113. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM GIÀ: BẠN CỦA TỲ-SÁ-KHƯ SAY RƯỢU
114. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM GIÀ: ĐỨC PHẬT CHỮA TRỊ MỘT TỲ KHEO LỤY TÌNH
115. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM GIÀ: BÀ NI GIÀ
116. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM GIÀ: NHÓM TỲ KHEO CẢ TIN
117. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM GIÀ: NI CÔ VÀ BÓNG SẮC
118. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM GIÀ: HOÀNG HẬU MALLIKÀ VÀ CON CHÓ
119. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM GIÀ: MỘT TỲ KHEO THƯỜNG NÓI KHÔNG ĐÚNG CHỖ
1đôi mươi. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM GIÀ: KỆ CỦA TRƯỞNG LÃO A-NAN
121. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM GIÀ: ĐẠI PHÚ, CON CỦA CHƯỞNG KHỐ
122. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM TỰ NGÃ: HOÀNG TỬ BỒ ĐỀ VÀ CON CHIM THẦN
123. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM TỰ NGÃ: MỘT TỲ KHEO THAM LAM
124. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TỰ NGÃ: HÃY HÀNH ĐỘNG THEO LỜI NÓI
125. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TỰ NGÃ: ĐỪNG GHÉT BỎ CHA MẸ MÌNH
126. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM TỰ NGÃ: MAHA KÀLA BỊ GIẾT
127. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM TỰ NGÃ: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA TÌM CÁCH GIẾT PHẬT
128. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TỰ NGÃ: ĐỀ-BÀ-ĐẠT-ĐA GÂY CHIA RẼ TRONG TĂNG ĐOÀN
129. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TỰ NGÃ: VỊ TỲ KHEO ĐỐ KỴ
130. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TỰ NGÃ: CÔ GÁI GIANG HỒ CỨU MẠNG MỘT CƯ SĨ
131. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TỰ NGÃ: TU TẬP. CHÂN CHÁNH ĐỂ TÔN QUÝ THẾ TÔN
132. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM THẾ GIAN: MỘT THIẾU NỮ CHẾ GIỄU THẦY TỲ KHEO TRẺ
133. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM THẾ GIAN: ĐỨC PHẬT VỀ THĂM CA-TỲ-LA-VỆ
134. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM THẾ GIAN: NĂM TRĂM TỲ KHEO CHỨNG QUẢ
135. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM THẾ GIAN: HOÀNG TỬ VÔ ÚY (ABHAYA) MẤT HẦU THIẾP
136. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM THẾ GIAN: THẦY TỲ KHEO VÀ CÂY CHỔI
137. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM THẾ GIAN: CÂU CHUYỆN CỦA CHỈ MAN
138. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM THẾ GIAN: CÔ BÉ DỆT VẢI
139. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM THẾ GIAN: BA MƯƠI VỊ TỲ KHEO
140. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM THẾ GIAN: CHIẾN-GIÀ VU KHỐNG PHẬT.
141. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM THẾ GIAN: PHẨM VẬT KHÔNG THỂ NÀO SO SÁNH
142. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM THẾ GIAN: ĐỨC HẠNH ĐƯỢC TRẢ GIÁ
143. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM THẾ GIAN: ĐẤNG TOÀN GIÁC
144. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM THẾ GIAN: THẦN THÔNG SONG HÀNH
145. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM THẾ GIAN: LONG VƯƠNG VÀ ÁI NỮ
146. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM THẾ GIAN: PHƯƠNG CÁCH GIÁO GIỚI TRONG NGÀY BỐ TÁT CỦA BẢY ĐỜI ĐỨC PHẬT
147. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM THẾ GIAN: PHẬT TRỊ BỊNH BẤT MÃN CHO THẦY TỲ KHEO
148. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM THẾ GIAN: SA MÔN VÀ LONG VƯƠNG
149. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM THẾ GIAN: NGƯỜI CAO QUÝ SINH Ở ĐÂU?
150. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM THẾ GIAN: ĐIỀU GÌ HẠNH PHÚC NHẤT TRÊN ĐỜI?
151. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM THẾ GIAN: TÔN KÍNH NHỮNG BẬC ĐÁNG TÔN KÍNH
152. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HẠNH PHÚC: MỐI TRANH CHẤP. GIỮA HAI LÂN BANG
153. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HẠNH PHÚC: MA VƯƠNG CHẾ NGỰ THÔN DÂN
154. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HẠNH PHÚC: VUA BA-TƯ-NẶC BẠI TRẬN
155. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM HẠNH PHÚC: ĐỪNG NHÌN SAY ĐẮM NỮ NHÂN
156. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HẠNH PHÚC: PHẬT BAN THỨC ĂN CHO NGƯỜI ĐÓI
157. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HẠNH PHÚC: ĂN UỐNG TIẾT ĐỘ
158. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HẠNH PHÚC: SỐNG CHÂN CHÁNH LÀ TÔN KÍNH PHẬT
159. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM HẠNH PHÚC: ĐẾ THÍCH SĂN SÓC THẾ TÔN
160. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM HỶ ÁI: CHA MẸ VÀ CON
161. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HỶ ÁI: PHẬT AN ỦI NGƯỜI PHIỀN MUỘN
162. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HỶ ÁI: PHẬT AN ỦI KẺ ƯU SẦU
163. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HỶ ÁI: CÁC HOÀNG TỬ LỆ-XÁ VÀ KỸ NỮ
164. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HỶ ÁI: CÔ NƯƠNG TỬ KIM
165. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HỶ ÁI: ĐỪNG ĐỂ TÂM VÀO CỦA CẢI THẾ GIAN
166. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HỶ ÁI: NGÀI CA DIẾP ĐƯỢC CÚNG BÁNH
167. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HỶ ÁI: TÔN GIẢ CHỨNG QUẢ A NA HÀM
168. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM HỶ ÁI: NANDIYA ĐƯỢC SANH THIÊN
169. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM SÂN HẬN: SÂN HẬN TÀN PHÁ DUNG NHAN
170. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM SÂN HẬN: THỌ THẦN VÀ THẦY TỲ KHEO
171. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM SÂN HẬN: NGƯỜI NGHÈO VÀ CÔ CON GÁI
172. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM SÂN HẬN: VIỆC THIỆN NHỎ ĐƯA ĐẾN THIÊN GIỚI
173. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM SÂN HẬN: BÀ LA MÔN ĐÓN PHẬT NHƯ CON
174. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM SÂN HẬN: CÓ PHẢI NGƯỜI TẶNG QUÀ LÀM NÊN QUÀ TẶNG?
175. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM SÂN HẬN: KHÔNG CÓ GÌ QUÁ NHIỀU, QUÁ ÍT
176. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM SÂN HẬN: LỤC QUẦN TỲ KHEO
177. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM CẤU UẾ: NGƯỜI ĐỒ TỂ VÀ ĐỨA CON TRAI
178. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM CẤU UẾ: DẦN DÀ TỪNG CHÚT
179. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM CẤU UẾ: CON RẬN TIẾC CỦA
180. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM CẤU UẾ: THẦY TỲ KHEO KIÊU NGẠO
181. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM CẤU UẾ: TÀ HẠNH CỦA NỮ NHÂN
182. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM CẤU UẾ: LỊCH SỰ VÀ THÔ LỖ
183. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM CẤU UẾ: TẤT CẢ GIỚI CẤM ĐỀU KHÓ GIỮ
184. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM CẤU UẾ: KẺ BỚI LỖI NGƯỜI
185. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM CẤU UẾ: NHỮNG NGƯỜI LƠ ĐỄNH
186. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM CẤU UẾ: TRƯỞNG GIẢ RAM
187. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM CẤU UẾ: TỲ KHEO BỚI LỖI
188. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM CẤU UẾ: HƯ KHÔNG CÓ DẤU CHÂN?
189. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM CÔNG BÌNH PHÁP.. TRỤ: QUAN TÒA BẤT CÔNG
190. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM CÔNG BÌNH PHÁP TRỤ: LỤC QUẦN TỲ KHEO
191. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM CÔNG BÌNH PHÁPhường TRỤ: KHÔNG PHẢI VÌ NÓI NHIỀU MÀ ĐƯỢC CA TỤNG
192. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM CÔNG BÌNH PHÁP.. TRỤ: NGƯỜI TRẺ CÓ THỂ LÀ TRƯỞNG LÃO?
193. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM CÔNG BÌNH PHÁP TRỤ: THẾ NÀO LÀ NGƯỜI HOÀN TOÀN?
194. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM CÔNG BÌNH PHÁP TRỤ: ĐẦU TRỌC KHÔNG LÀM NÊN TỲ KHEO
195. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM CÔNG BÌNH PHÁP TRỤ: ĐIỀU GÌ LÀM NÊN SA MÔN
196. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM CÔNG BÌNH PHÁPhường. TRỤ: KHÔNG PHẢI IM LẶNG LÀM NÊN BẬC THÁNH
197. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM CÔNG BÌNH PHÁPhường TRỤ: CAO QUÝ LÀ HÀNH ĐỘNG CAO QUÝ
198. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM CÔNG BÌNH PHÁP.. TRỤ: ĐỪNG TỰ MÃN
199. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM ĐẠO: BÁT CHÁNH ĐẠO LÀ ĐƯỜNG TỐI THƯỢNG
200. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ĐẠO: VÔ THƯỜNG
201. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM ĐẠO: KHỔ
202. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM ĐẠO: VÔ NGÃ
203. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ĐẠO: CHỚ HẸN NGÀY MAI
204. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ĐẠO: CON QUỶ ĐẦU HEO
205. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ĐẠO: POTHILA, ÔNG SƯ RỖNG
206. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM ĐẠO: CÁC LÃO TỲ KHEO VÀ LÃO BÀ
207. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ĐẠO: CỎ ÚA, HOA PHAI
208. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM ĐẠO: CHẮC CHẮN SẼ CHẾT
209. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM ĐẠO: NGƯỜI MẸ MẤT CON VÀ NHỮNG HẠT CẢI
210. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ĐẠO: NGƯỜI ĐÀN BÀ MẤT HẾT THÂN QUYẾN
211. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TẠPhường LỤC: SÔNG HẰNG DÂNG NƯỚC
212. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM TẠPhường LỤC: KHÔNG LẤY OÁN BÁO OÁN
213. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM TẠP LỤC: CÁC TỲ KHEO PHÙ HOA
214. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM TẠPhường LỤC: SA-MÔN GIẾT CHA MẸ
215. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM TẠPhường LỤC: CẬU BÉ VÀ QUỶ DỮ
216. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TẠP LỤC: HOÀNG TỬ BẠT KỲ LÀM SA MÔN
217. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TẠPhường LỤC: CƯ SĨ TÂM – NGƯỜI THÀNH TÍN
218. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM TẠPhường. LỤC: CÔ GÁI ĐỨC HẠNH
219. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM TẠPhường LỤC: VỊ SA MÔN ĐỘC CƯ
220. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM TẠP LỤC: CÁI CHẾT CỦA TÔN ĐÀ LỴ
221. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TẠP.. LỤC: CON QUỶ XƯƠNG KHÔ
222. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM TẠPhường LỤC: XẢO THUẬT TÌM THỨC ĂN
223. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TẠP. LỤC: KẺ ĐÀO HOA
224. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM TẠP. LỤC: THẦY SA MÔN TỰ PHỤ
225. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM TẠP LỤC: NGƯỜI VỢ GHEN TUÔNG
226. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TẠPhường LỤC: TỰ CANH PHÒNG NHƯ GIỮ THÀNH
227. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM TẠPhường LỤC: CÁC ĐẠO SĨ LÕA THỂ
228. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TẠP LỤC: TRẺ CON QUY Y PHẬT
229. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM VOI: PHẬT BỊ LĂNG NHỤC
230. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM VOI: THẦY SA MÔN LUYỆN VOI
231. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM VOI: LÃO BÀ LA MÔN VÀ CÁC CON
232. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM VOI: AN UỐNG ĐIỀU ĐỘ
233. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM VOI: CHÚ TIỂU VÀ DẠ XOA
234. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM VOI: CON VOI SA LẦY
235. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM VOI: VOI LÀM THỊ GIẢ PHẬT
236. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM VOI: MA VƯƠNG CÁM DỖ PHẬT
237. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM THAM ÁI: CON CÁ VÀNG
238. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM THAM ÁI: CON HEO NÁI TƠ
239. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM THAM ÁI: THẦY TỲ KHEO BỎ ĐẠO
240. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM THAM ÁI: NGÔI NHÀ TÙ
241. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM THAM ÁI: SẮC ĐẸPhường. PHÙ DU
242. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM THAM ÁI: CHÀNG TRAI CÓ CÔ VỢ DIỄN VIÊN NHÀO LỘN
243. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM THAM ÁI: XẠ THỦ TRẺ TÀI BA
244. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM THAM ÁI: MA VƯƠNG CHẲNG NHÁT ĐƯỢC LA-HẦU-LA
245. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM THAM ÁI: NHÀ TU KHỔ HẠNH HOÀI NGHI
246. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM THAM ÁI: PHÁP THÍ THẮNG MỌI THÍ
247. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM THAM ÁI: QUAN CHƯỞNG KHỐ KHÔNG CON
248. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM THAM ÁI: BỐ THÍ NHIỀU VÀ BỐ THÍ ÍT
249. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TỲ KHEO: GIỮ GÌN NGŨ CĂN
250. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM TỲ KHEO: THẦY TỲ KHEO GIẾT NGỖNG
251. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM TỲ KHEO: THẦY TỲ KHEO KHÔNG GIỮ GÌN MỒM MIỆNG
252. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM TỲ KHEO: BẰNG SỰ TINH TẤN LÀM VINH DỰ CHO PHẬT
253. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM TỲ KHEO: THẦY TỲ KHEO LẠC BẦY
254. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM TỲ KHEO: NGƯỜI BÀ LA MÔN CÚNG DƯỜNG NĂM LẦN THÀNH QUẢ ĐẦU TIÊN
255. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM TỲ KHEO: ĐẢNG CƯỚPhường. ĐI TU
256. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM TỲ KHEO: CỎ ÚA, HOA PHAI
257. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM TỲ KHEO: VỊ SA MÔN NHÀN TỊNH
258. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM TỲ KHEO: VỊ SA MÔN VÀ CHIẾC KHỐ RÁCH
259. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TỲ KHEO: NGƯỜI THẤY CHÁNH PHÁP.. LÀ THẤY TA
260. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM TỲ KHEO: VỊ SA MÔN VÀ LONG VƯƠNG
261. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: BÀ LA MÔN ĐẠI HỈ
262. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: THẾ NÀO LÀ “HAI TRẠNG THÁI”?
263. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: THẾ NÀO LÀ BỜ KIA?
264. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: THẾ NÀO LÀ BÀ-LA-MÔN?
265. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: ĐỨC PHẬT SÁNG NGỜI
266. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: THẾ NÀO LÀ TỲ KHEO?
267. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: ĐỨC NHẪN NHỤC CHINH PHỤC SỰ TÀN ÁC.

Xem thêm: Ý Nghĩa Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara Xanh), Đức Tara Xanh (Lục Độ Phật Mẫu Tara)


268. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: NGÀI DI MẪU THỌ GIỚI
269. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: TÔN KÍNH NGƯỜI ĐÁNG TÔN KÍNH
270. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: THẾ NÀO LÀ BÀ-LA-MÔN?
271. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: NGƯỜI BÀ-LA-MÔN GIAN XẢO
272. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: BÀ KISA GOTAXiaoMI , VỊ TỲ KHEO NI TU HẠNH ĐẦU ĐÀ
273. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: THẾ NÀO LÀ BÀ-LA-MÔN?
274. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: DIỄN VIÊN XIẾC UGGASENA
275. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: TRANH CÃI VỀ SỨC KÉO
276. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: ĐỨC THẾ TÔN CHẾ NGỰ KẺ SÂN GIẬN
277. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT BỊ MẸ MẮNG
278. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: A-LA-HÁN CÓ PHÀM THÂN HAY KHÔNG?
279. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: NGƯỜI NÔ LỆ TRÚT GÁNH NẶNG
280. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: KHAMÀ TRÍ TUỆ
281. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: VỊ SA MÔN VÀ THIÊN THẦN
282. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: VỊ SA MÔN VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ
283. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: BỐN VỊ SA DI
284. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: TÔN GIẢ ĐẠI BÀN-ĐẶC CÓ CÒN THAM, SÂN KHÔNG?
285. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: SỨC MẠNH TẬPhường KHÍ
286. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: THẦY TỲ KHEO BỊ KẾT TỘI TRỘM CẮP
287. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT BỊ HIỂU LẦM
288. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: BỎ CẢ TỐT LẪN XẤU
289. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: TÔN GIẢ NGUYỆT QUANG
290. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: BẢY NĂM TRONG BỤNG MẸ
291. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: CÔ GÁI GIANG HỒ QUYẾN RŨ THẦY TỲ KHEO SUNDARASAMUDDA
292. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: JOTIKA VÀ JATILA
293. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: VUA A XÀ THẾ ĐÁNH CHIẾM LÂU ĐÀI JOTIKA
294. TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: NGƯỜI DIỄN KỊCH CÂM XUẤT GIA LÀM SA MÔN
295. TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: NGƯỜI DIỄN KỊCH CÂM XUẤT GIA LÀM SA MÔN
296. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: NGƯỜI GÕ ĐẦU LÂU
297. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: ÔNG BÀ VISÀKHA
298. TÍCH TRUYỆN PHÁPhường. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: ANGULIMÀLA, VÔ NÃO
299. TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM BÀ LA MÔN: PHẠM HẠNH CỦA THÍ CHỦ QUYẾT ĐỊNH PHƯỚC BÁU CÚNG DƯỜNG
Share This Post:
Quý vị hoàn toàn có thể quan tâm

TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ – PHẨM ÁC: NGƯỜI THỢ SĂN BẮN MÊ MUỘI


Tháng Mười Hai 18, 2020 Dhamma Vy0

TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM TẠPhường LỤC: CƯ SĨ TÂM – NGƯỜI THÀNH TÍN


Tháng Mười Hai đôi mươi, 20đôi mươi Dhamma Vy0

TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM THẾ GIAN: THẦN THÔNG SONG HÀNH


Tháng Mười Hai 19, 2020Tháng Mười Hai 19, 20đôi mươi Dhamma Vy0

TÍCH TRUYỆN PHÁPhường CÚ – PHẨM HẠNH PHÚC: VUA BA-TƯ-NẶC BẠI TRẬN


Tháng Mười Hai 19, 2020 Dhamma Vy0

TÍCH TRUYỆN PHÁP.. CÚ – PHẨM SÂN HẬN: SÂN HẬN TÀN PHÁ DUNG NHAN


Tháng Mười Hai 19, 20trăng tròn Dhamma Vy0

TÍCH TRUYỆN PHÁP. CÚ – PHẨM TẠP LỤC: CẬU BÉ VÀ QUỶ DỮ


Tháng Mười Hai 20, 2020 Dhamma Vy0

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ngôi trường bắt buộc được lưu lại *

Bình luận

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Lưu thương hiệu của mình, email, và website trong trình duyệt này đến lần phản hồi sau đó của tớ.


BÀI PHÁPhường THEO CHỦ ĐỀ


không ngừng mở rộng | thu bé nhỏ

MENU TẢI SÁCH EBOOK


không ngừng mở rộng | thu thon thả

THEO DÕI THERAVĀDA TRÊN SOUNDCLOUD


THEO DÕI THERAVĀDA TRÊN YOUTUBE


TÌM KIẾM TRÊN THERAVĀDA


Kho Tàng Pháp Bảo Theravāda


0
VIDEOS ++
0
AUDIOS ++
0
EBOOKS ++
0
ẢNH ++
0
NGÔN NGỮ ++
0
FANS ++
0
TỪ PALI ++
0
LƯỢT TẢI ++
Khám Phá Kho Tàng Pháp Bảo  Qua 1 Ứng Dụng Duy Nhất
TẢI ỨNG DỤNG TRÊN IOS
TẢI ỨNG DỤNG ANDROID

TIN TỨC MỚIXem tất cả


TÍNH NĂNG MỚIXem tất cả


TIN THIỆN PHÁPXem vớ cả


Giới Thiệu Về Theravāda


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Con mang hết dạ tôn kính đhình họa lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

tamkyrt.vn Là Trang Thư Viện Phật Giáo Ngulặng Thủy Theravāda, Tổng Hợp Các Tài Liệu Dhamma Pháp Bảo, Trợ Duim Ai Đó Hữu Dulặng Được Biết Đến Dhamma Mà Bậc Giác Ngộ Đã Chỉ Dạy Và Được Các Đại Trưởng Lão Gìn Giữ Lưu Truyền, Biết Đến Pmùi hương Pháp Tthánh thiện Anapamãng cầu & Thiền đức Vipassana, Được Vững Vàng Trên Con Đường Giải Thoát Khổ, Được An Lạc Thực Sự, Hoà Hợp Thực Sự, Hạnh Phúc Thực Sự!

Theravāda Không Đại Diện Cho Bất Kỳ Tổ Chức Tôn Giáo Hay Trung Tâm Thiền đức Nào, Chúng Tôi Chỉ Tổng Hợp và Chia Sẻ Tài Liệu Dhamma. Chúng Tôi Không Tổ Chức Thiền lành, Không Dạy Thiền hậu, Không Kinh Doanh Thương mại dịch vụ, Không Kêu Call Hùn Phước. Qua Các Kênh Thông Tin Này, Nguyện Ai Đó Hữu Duyên ổn Sẽ Nhận Được Dhamma & Tự Tìm Được Con Đường Tu Tập Phù Hợp Cho Mình, Được Lợi Lạc Trong Dhamma.

Crúc ý: Để Học Dhamma & Học Phương thơm Pháp Thiền lành Anapamãng cầu và Thiền đức Vipassana, Quý Vị Nên Tìm Hiểu Và Đăng Ký Tyêu thích Dự Khoá Tnhân hậu Tại Các Trung Tâm Tnhân từ Uy Tín Hoặc Dưới Sự Chỉ Dẫn Từ Các Vị Thầy, Các Bậc Thiện tại Trí, Các Tnhân từ Sư Có Khả Năng Dạy Thiền lành. Nguyện Quý Vị Được Hạnh Phúc, Được An Lạc, Được Giải Thoát Khỏi Mọi Khổ Đau!

Trong Tâm Từ


Dhamma nhưng Bậc Giác Ngộ chỉ dạy dỗ là vấn đề thâm thúy, bọn chúng con đang nỗ lực tham khảo góp nhóp từ các mối cung cấp tư liệu trình diễn trong trang Theravadomain authority.vn này. Tuy bọn chúng bé đang cố gắng rất là đến được hoàn thành xong, tuy vậy vị tài năng hạn chế, đề xuất chắc rằng vẫn còn những khu vực sơ sểnh, thậm chí còn còn có vị trí sai nữa. Kính mong muốn những bậc thiện nay trí gồm vai trung phong từ bỏ chỉ giáo, góp ý chđậc ân.

Xem thêm: Photos At Chùa Thiên Quang Điểm Dừng Chân Của Phật Tử Thập Phương

Dường như, do được thu thập từ khá nhiều nguồn share khác biệt đề nghị có thể một số tư liệu có bạn dạng quyền, trường hợp biết có tài liệu nào tất cả bản quyền người sáng tác và đề nghị gỡ bỏ, ngưỡng hy vọng khách hàng thông tin góp BQT.


Chuyên mục: Phật Giáo