Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Là Ai

  -  
*Bạn đang xem: Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát là ai

*

Trời, ông anh tui tưởng nhỏ tui thông minh lắm sao mà hỏi các vị Bồ Tát là ai? Nhưng cũng thử tài trong mấy năm trời công lao hạng mã tu tập mà trả lời, nếu gởi cho HThượng ở California mà không thấy đáp án lại là coi như trúng còn bằng không thì sẽ audit bài lại sau hén,????Ok, Theo kinh Phật thì trong giáo đạo có nhiều đẳng cấp, cũng như đã nói với anh rồi. Ngoài đời thì cũng có tổng thống, senator, congressman chẳng hạn thì Thanh Tịnh cũng là những vị trong đạo Phật. Bồ Tát thì có nhiều đẳng như là sơ, nhị, bát, thập, v.v... Bồ Tát Ma Ha Tát thì là tối cao nhất trong hàng bồ tát. Nhưng có một hạng Bồ Tát là không cứu người thì gọi là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng bồ tát cũng có nghĩa là gần như Phật. Phật thì "bất động" còn Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát thì "động" , cũng như mình chưa giác ngộ được thì còn "động" mà khi giác ngộ được thì là "bất động". Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là các Ngài Bồ Tát có công đức như biển cả đã được thanh và tịnh. Lực của các Ngài như ocean, việc làm của các Ngài rất phẳng lặng như nước, dù là con sóng dồn dập ngày khơi cũng không có ai có thể cãm giác được các Ngài (hõng biết làm sao thử quý Ngài hén??? ). Nhưng chúng ta có thể biết được Ngài là hóa thân Bồ Tát. Cho nên Thanh Tịnh Bồ Tát còn cao hơn các vị Ma Ha Tát nữa. Các ngài đi khắp vũ trụ, lo cho trật tự hoàn vũ, trách nhiệm của họ là chăm sóc cái vũ trụ này. Còn Bồ Tát Ma Ha Tát lo cứu linh hồn của con người, dẫn họ về nhà (ai có muốn đi Tây Phương thì theo Bồ Tát Ma Ha Tát mà học), họ hóa thân đến Thế Giới Ta Bà cứu người, dẫn linh hồn trở về cố hương, về Thiên Quốc, về Tây Phương Tịnh Độ
*
.


Xem thêm: Hình Ảnh Tổng Quát Chùa Khánh Anh Ở Đâu, Chùa Khánh Anh, Evry

Thường chúng ta tụng Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nhưng không biết các ngài là ai, cho dù họ xuất hiện trước mặt, mình cũng không cách nào biết được. Chỉ có Bồ Tát Ma Ha Tát biết ai là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Người thường không cách nào biết được, bởi vì họ không để lộ đẳng cấp và quyền năng ra ngoài. Nhìn họ rất tầm thường, còn tầm thường hơn người bình thường, không ai biết các ngài là Bồ Tát. Họ tuyệt đối không thi triển thần thông, mà chỉ âm thầm làm việc phàm phu hoàn toàn không hiểu được, dù các Ngài có ở trước mặt chúng ta cũng không hay. (Thí dụ nhưnhỏ tui... cứ nghe các Thầy giảng, âm thầm nghiêng cứu lời nói, tham khảo mà truy tầm để phân tách v.v... ) nói chứ các Ngài có thể biến dạng theo nhiều hình thức mà chúng ta khó lòng mà đoán quý Ngài là ai? Các Ngài như trong phẫm kinh Pháp Hoa mà chúng ta đã biết, "Thường Bất Kính" thì các Ngài như "Thường Bất Biến" vậy. Công việc của Thanh Tịnh Bồ Tát, khác hẳn với các Bồ Tát Ma Ha Tát khác, là không xen vào nhân quả của người ta. Nhưng Bồ Tát Ma Ha Tát có thể xen vào. Ngài Thanh Tịnh có thể cứu người dưới địa ngục đưa lên Thiên Đường. Ngài có thể đưa người có nghiệp chướng nặng đi Tây Phương. Những hoàn cảnh đó, Ngài Thanh Tịnh Bồ Tát chỉ đứng một bên nhìn mà thôi. Công việc của các ngài là coi sóc sự vận chuyển của vũ trụ; duy trì sự tồn tại của vũ trụ; các ngài không cứu người, cho dù mình đói chết, hay bị hỏa ngục đốt, họ cũng không lo. Đối với người phàm mà nói, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát như rất lạnh lùng, thật ra không phải vậy, chỉ vì công việc của các Ngài không như nhau mà thôi. Mặc khác trong Tam Bảo có 3 tướng:1. Biệt tướng Phật Bảo và tổng tướng của Phật Bảo2. Biệt tướng pháp bảo và tổng tướng pháp bảo3. Biệt tướng tăng bảo và tổng tướng tăng bảoKhi mình niệm "Nam Mô A DiĐà Phật" hay "Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật" thìđây là biệt tướng Phật Bảo, vì mình trì riêngdanh hiệu có thật của một vị Phật hay Bồ Tát gọi là "biệt". Nhưng khi mình niệm "Nam mô thập phương thường trụ Phật Bảo" thìđây là tổng tướng Phật Bảo vì Phật nhiều quá mình gom lại hết cả mười phương mà xưng tán.Còn mình niệm "nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh" thìđây gọi là biệt tướng pháp bảo vì mình xưng tán riêngdanh hiệu một phẫm kinh. Và khi mình niệm "nam mô thường trụ thập phương pháp" thì gọi là tổng tướng pháp bảo.Có lúc mình xưng tán, "nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên" là mình xưng tán biệt tướng tăng bảo và khi mình xưng "nam mô thanh tịnhđại hải chúng bồ tát" là tổng tướng của tăng bảo vì tất cả các vị Bồ Tát nhiều quá vàđông như số con sông Hằng thành ra mình tổng kết lại thành một cũng như thay vì gọi tổng thống tên này, tên kia thì mình nói "các vị tổng thống" voila!.


Xem thêm: Tham Thăm Chùa Vĩnh Nghiêm Thành Phố Hồ Chí Minh ), Tham Thăm Chùa Vĩnh Nghiêm

Mặc khác, như nhỏ đã nói, Nam mô có nghĩa là quy y, quy hướng. Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là các chư vị Bồ Tát đã thanh tịnh số nhiều như biển lớn mà chúng ta không thể tính đếm biết hết quy tụ về. Cũng như trong giáo phẩm Phật có nói Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, ưu bà tắt, ưu bà di ... là chỉ nói chung chung chứ không nói riêng ngoại trừ tỳ kheo tên này, hay tỳ khưu ni tên kia hoặc xưng danh hiệu của các vị như là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, v.v... còn xưng danh, "Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát" tức là các vị đã được thanh tịnh như số cát con sông Hằng không thể đếm.