Quan Am Bo Tat Free Mp3 Download

  -  
*
Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế ÂmDiệu Hạnh Giao Trinh dịch, Nguyễn Minch Tiến hiệu gắn và giới thiệuMời xem vào Tlỗi phòng


Bạn đang xem: Quan am bo tat free mp3 download

LỜI GIỚI THIỆU Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1819.mp3 1. BỒ TÁT QUÁN ÂM CHỌN ĐẠO TRÀNG Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/18đôi mươi.mp3 2. QUÁN ÂM KHIÊU Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tngày tiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1821.mp3 3. LONG NỮ BÁI QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tmáu về Bồ Tát Quán Thế Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/1822.mp3 4. CHỮ TÂM TRÊN ĐÁ(giỏi QUÁN ÂM ĐỘ THIỆN TÀI) Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1823.mp3 5. QUÁN ÂM ĐỘ VI ĐÀ Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1824.mp3 6. QUÁN ÂM ĐỘ DI LẶC Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tmáu về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1825.mp3 7. QUÁN ÂM VÀ 18 VỊ LA HÁN Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/1826.mp3 8. QUÁN ÂM THÂU TỨ ĐẠI KIM CANG Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/1827.mp3 9. QUÁN ÂM THU PHỤC GIÀ LAM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1828.mp3 10. QUÁN ÂM KHÔNG CHỊU ĐI Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tngày tiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1829.mp3 11. HẢI THIÊN PHẬT QUỐC Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tmáu về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1830.mp3 12. THÁP ĐA BẢO Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tngày tiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/1831.mp3 13. HAI RÙA NGHE PHÁPhường. Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1832.mp3 14. ĐÀI THIÊN ĐĂNG Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tmáu về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1833.mp3 15. ĐOẢN CÔ ĐẠO ĐẦU Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/1834.mp3 16. BÁT GIÁC ĐÌNH Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1835.mp3 17. THUNG LŨNG CÁT BAY Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/1836.mp3 18. CỔ PHẬT ĐỘNG Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1837.mp3 19. KỶ BẢO LĨNH Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1838.mp3 20. QUÁN ÂM VÀ THỔ ĐỊA Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tmáu về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1839.mp3 21. HOA ĐẠO VẼ TRỘM TƯỢNG LA HÁN Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/1840.mp3 22. CHUÔNG THẦN Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tmáu về Bồ Tát Quán Thế Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/1841.mp3 23. HÒA THƯỢNG LỊCH SƠN BẮT RÙA Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/1842.mp3 24. GIẾNG THẦN TIÊN Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tngày tiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1843.mp3 25.

Xem thêm: Cập Nhật Không Khí Khóa Thiền Chùa Pháp Vân Hà Nội, Chùa Pháp Vân (Định Hướng)Xem thêm:

TÁM BỨC TRANH QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tngày tiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1844.mp3 26. BẠCH Y QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1845.mp3 27. BIA DƯƠNG CHI QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1846.mp3 28. ĐA BẢO QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1847.mp3 29. TỐNG TỬ QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1848.mp3 30. THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1849.mp3 31. MÃ ĐẦU QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1850.mp3 32. THÁNH QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tmáu về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1851.mp3 33. QUÁN ÂM HIẾN SÒ Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1852.mp3 34. NGAO ĐẦU QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1853.mp3 35. QUÁN ÂM, VỢ MÃ LANG Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1854.mp3 36. QUÁN ÂM BA MẶT Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tmáu về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1855.mp3 37. CÁ NGAO KÉO KINH PHẬT Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1856.mp3 38. TRUYỀN TÍCH AM MAI PHÚC Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/1857.mp3 39. TRUYỀN TÍCH NÚI CẨM BÌNH Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tmáu về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1858.mp3 40. CÕNG ĐÁ LUI QUÂN GIẶC Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền ttiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1859.mp3 41. HÒA THƯỢNG GIẢ BỊ PHẠT Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tngày tiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1860.mp3 42. LẦU QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tngày tiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1861.mp3 43. QUÁN ÂM TRÌ KINH Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1862.mp3 44. QUÁN ÂM TRỊ CHUỘT TINH Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1863.mp3 45. TRÓI QUỶ LA SÁT Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tmáu về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1864.mp3 46. QUÁN ÂM ĐI CHÂN ĐẤT Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1865.mp3 47. QUÁN ÂM BÁN DẦU Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tngày tiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1866.mp3 48. HÒA THƯỢNG TRÚC THIỀN VẼ BỒ TÁT QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tngày tiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://media.tamkyrt.vn/audiobook/1867.mp3 49. CHUYỆN LẠ CỦA HÒA THƯỢNG NHẤT PHONG Diệu Hạnh Giao Trinch, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tngày tiết về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông.tamkyrt.vn/audiobook/1868.mp3 50. ĐẢO BỒNG LAI BỊ NHẬN CHÌM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minc Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tmáu về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1869.mp3 51. QUÁN ÂM NGÀN MẮT NGÀN TAY Diệu Hạnh Giao Trinc, Nguyễn Minch Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.tamkyrt.vn/bookcover/small/62.jpg Truyền tmáu về Bồ Tát Quán Thế Âm https://truyền thông media.tamkyrt.vn/audiobook/1870.mp3