Sự tích bồ tát phổ hiền

     

Bồ tát Phổ Hiền là ai? Có sứ mệnh gì vào Phật giáo?. Bài viết này Văn uống Hóa Tâm Linch chia sẻ cùng với fan hâm mộ về vị nhân tình tát này.

Bạn đang xem: Sự tích bồ tát phổ hiền

Bồ tát Phổ Hiền là ai? Có phương châm gì vào Phật giáo?. Bài viết này Văn Hóa Tâm Linc phân chia sẻ với độc giả về vị bồ tát này.

Bồ tát Phổ Hiền là ai?

Ngài được xem là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo (tứ đại Bồ tát là Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Địa Tạng và Bồ tát Phổ Hiền). Ngài và Bồ tát Văn Thù là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ tát Văn Thù cưỡi sư tử đứng thị giả ở bên trái và Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng đứng thị giả ở mặt phải.

Nếu như Bồ tát Văn Thù đại biểu cho trí, tuệ, chứng, nắm giữ trí tuệ và chứng đức của chư Phật. Bồ tát Phổ Hiền đại biểu cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức cùng hạnh đức của chư Phật.

*
Bồ Tát Phổ Hiền tọa bên tay phải Phật Thích Ca

Các ngài cũng diễn giải sự trả bị thỏa mãn của lý trí, định tuệ cùng hạnh chứng của Như Lai. Cả nhì vị bản tôn cùng với Phật Tỳ Lô Giá Na được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mật Tông xưng tụng Bồ tát Phổ Hiền là Thiện Nhiếp Klặng Cương, Chân Như Kyên Cương, Như Ý Kim Cương. Ngài còn được xem là đồng thể với Kim Cương Tát Đỏa.

lúc Đức Phổ Hiền chưa xuất gia học đạo, Ngài làm nhỏ thứ tư của vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng-đà-nô. Danh hiệu Phổ Hiền xuất hiện trước tiên trong ghê Mạn Ðà La Bồ Tát, về sau xuất hiện ở nhiều tởm khác như gớm Hoa Nghiêm, ghê Pháp Hoa phải trở thành phổ biến.

Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng mang đến Lý, Ðịnh, Hành; cỡi voi trắng 6 ncon gà, hầu bên tay phải của đức Như Lai. Voi trắng tượng trưng đến trí tuệ vượt chướng ngại, 6 ncon kê tượng trưng mang đến sự chiến thắng sáu căn (6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).

Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinch, phẩm thứ 28 – Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát – ngài Phổ Hiền tất cả nguyện với Phật về 500 năm sau tất cả ai thọ trì Kinh Pháp Hoa, ngài sẽ cỡi voi trắng đến hộ trì, cấm đoán ma, quỷ đến óc hại.

Ngài dạy rằng nếu bọn chúng sinh nào nghe danh hiệu ngài; thấy cùng chạm đến thân ngài; giỏi nằm mộng thấy ngài; hoặc tưởng niệm đến ngài trong một ngày đêm tốt nhiều hơn thì không hề thối chuyển. Chúng sinch làm sao nghe thấy thân ngài tkhô cứng tịnh thì tất được sinc vào thân thanh hao tịnh.

Tại Việt Nam, hằng năm tín đồ Phật Giáo cử hành lễ vía ngài đản sinh vào trong ngày 21 tháng nhì âm lịch và lễ vía ngài thành đạo vào ngày 23 mon tư âm lịch.

Sự tích Bồ tát Phổ Hiền

khi chưa xuất gia học đạo, đức Phổ Hiền còn hỗ trợ bé thứ tư của vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng-đà-nô. Nhờ phụ vương khuyên ổn bảo nên Thái Tử mới vạc chổ chính giữa cúng dường Phật Bảo Tạng và bọn chúng sinh trong 3 mon. Lúc ấy bao gồm quan lại đại thần Bảo Hải thấy vậy, khuyên ổn rằng: “Nay Điện Hạ có lòng làm được việc công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề nhưng cầu được thành Phật, hơn là cầu sự phước báu hữu lậu nơi cõi Nhơn, Thiên, vày cõi ấy còn ở trong tầm sinc tử”.

Thái tử Năng-đà-nô nghe quan đại thần khuyên ổn bảo như vậy, liền bạch với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi có món công đức cúng dường Ngài với đại chúng trong 3 mon, xin hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Giác, nguyện phân phát vai trung phong Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát mà giáo hóa mọi loài bọn chúng sanh được thành Phật đạo; cùng nguyện được cõi Phật rất tkhô nóng tịnh chỉnh tề, bao nhiêu những sự tốt đẹp cùng sự giáo hóa bọn chúng sanh đều y như thế giới của Đức Phổ Hiền Như Lai vậy”.

Đức Bảo Tạng Như Lai nghe Năng-đà-nô thái tử phân phát nguyện như vậy liền thọ ký rằng: “Hay thay! Hay thay! Ngươi phân phát thệ nguyện rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sinh đều thành Phật đạo. Trong Lúc tu Bồ Tát đạo, cần sử dụng trí kyên cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loại chúng sinh, vì chưng vậy phải ta đặt hiệu ngươi là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trãi hằng sa kiếp làm cho nhiều công việc Phật sự rất lớn, rồi đến thế giới Bất Huyền ở phương Đông cơ mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai, chừng đó những sự tốt đẹp chỉnh tề của ngươi đã cầu nguyện thảy đều như ý”.

Lúc đức Bảo Tạng Như Lai thọ cam kết rồi, tự nhiên giữa hư không có nhiều vị Thiên Tử ở các cõi Trời đem đủ thứ bông thơm đẹp đến mà lại cúng dường cùng đồng thinc khen ngợi.

Thái tử Năng-đà-nô thưa với Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu những sự ao ước của tôi ngày tiếp theo quả nhiên được như lời Ngài thọ ký, ni tôi kính lễ Ngài và Chư Phật cơ mà xin làm sao hằng sa thế giới tất cả đủ món hương rất tốt, rất thơm, mùi cất cánh khắp trong các cõi; với mọi chúng sinh, hoặc ở trong địa ngục, ngạ quỷ thuộc súc sinh, đến đến những người ở cõi Thiên Thượng trần giới đương mắc phải nghiệp báo gì, nếu ngửi được món hương thơm ấy, tức thì đều được thoát khổ với lại hưởng sự an vui”.

Thái tử Năng-đà-nô thưa rồi đang cúi đầu mà lễ Phật, thì trong số thế giới mười phương tự nhiên nặng mùi hương thơm bay khắp cả. Lúc đó mọi loài chúng sanh ngửi được mùi hương hương ấy, lòng dạ hớn hở, những phiền não thảy đều tiêu trừ. Năng-đà-nô thái tử nhờ Phật thọ ký kết như vậy, thân trọng tâm vui mừng, bèn đảnh lễ Phật, rồi ngồi xuống nghe Ngài thuyết pháp.

Thái tử Năng-đà-nô nhờ công đức đó đề nghị sau thời điểm mạng chung, sanh ra những thân khác và các đời khác, kiếp làm sao cũng nhớ lời thệ nguyện nhưng chăm có tác dụng Phật sự và hóa độ chúng sinh, để cầu cho mau cngóng viên mãn những gì mình đã ao ước, phát nguyện.

Bởi ngài có lòng tu địa cầu tấn như vậy bắt buộc đã thành Phật ở cõi Bất Huyền cùng ni vào vai vô số ở trong những thế giới cơ mà giáo hóa bọn chúng sanh.

Ý nghĩa danh hiệu

Phổ Hiền dịch âm là Tam-mạn-đà Bạt-đà-la, hoặc Tam-mạn-đà Bạt-đà (Samntabhadra). Phổ là biến khắp, Hiền là Đẳng Giác Bồ-tát, Phổ Hiền là vị Bồ Tát Đẳng Giác gồm năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong muốn cầu của chúng sinh nhưng hiện thân hóa độ.

Ngài là một vào những vị Bồ Tát quan trọng theo Phật Giáo Đại Thừa. Theo ghê Pháp Hoa, ngài là vị Bồ Tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía Đông cõi Ta Bà, nghe thế giới này thuyết khiếp Pháp Hoa liền lãnh đạo 500 vị Đại Bồ Tát đến nghe pháp với phạt trung tâm hộ trì chánh pháp của Đức Phật Thích Ca.

*
Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng

Phổ Hiền Bồ Tát được xem là người hộ vệ của những ai tulặng giảng đạo pháp cùng đại diện cho “Bình đẳng tính trí” tức là trí huệ thấu hiểu chiếc nhất thể của sự đồng nhất và không giống biệt.

Biểu tượng – Pháp khí – Thờ phụng

Samntabhadra (Tam-mạn-đà Bạt-đà-la) biểu thị từ chổ chính giữa và Phật pháp. Ngài thường sánh thuộc với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cùng cả nhì vị được xem như là những cao đồ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – từng là đệ tử trong các tiền thân Phật Thích Ca – Ngài là vị đầu tiên trong Ngũ Thiền Bồ Tát, tương ứng với Ngũ Thiền Phật của Bắc Tông. Trụ xứ của Ngài về hướng Đông.

Bồ Tát Phổ Hiền thường được thờ cùng với Phật Thích Ca (Sakya) và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi (Mañjuśrī). Bồ Tát cỡi voi trắng 6 ngà; voi trắng tượng trưng trí huệ vượt chướng ngại, 6 ncon kê tượng trưng cho sự chiến thắng 6 giác quan tiền.

Ở Tây Tạng, tất cả thời người ta thờ ngài như là Nhiên Đăng Cổ Phật (Adi Buddha), nhưng hiện ni chỉ còn những tín đồ của tông Ninch Mã (Nyingma) giữ lối thờ phụng đó. Một vài ba phái Mật Tông ở vùng Hy Mã Lạp Sơn cho rằng bao gồm vị Bồ Tát này chứ không phải Đại Nhật Phật là đấng sáng tạo ra Mật Tông Phật Giáo, vào đó tín đồ kiếm tìm biện pháp hồi thông và hợp nhất với thần linc.

Xem thêm: Phát Chánh Niệm - Hai Thế Tay Phát Chính Niệm

Ở Trung Hoa, Bồ Tát Phổ Hiền hầu như luôn luôn luôn được thờ tầm thường với Phật Thích Ca với Bồ Tát Văn Thù. Cũng tại quốc gia này, Phổ Hiền Bồ Tát được xem như là một trong bốn Đại Bồ Tát, trú xứ của Phổ Hiền Bồ Tát là núi Nga Mi, nơi Bồ Tát lưu trú sau khoản thời gian cỡi voi trắng 6 răng từ Ấn Độ lịch sự Trung Quốc (6 răng ngụ ý 6 độ – 6 phương pháp tu hành để đạt tới cõi Niết Bàn; 4 chân biểu thị 4 điều như ý, 4 loại thiền định).

Tại Nhật Bản với nhiều vùng không giống ngài cũng được thờ phượng qua hình tướng mật nhiệm Furen Emmei Bosatsu (Phổ Hiền Dương Mệnh Bồ Tát).

Trong hệ thống Ngũ Phật, Phổ Hiền Bồ Tát được xem là ở trong team thuộc Phật Đại Nhật (Vairocana). Biểu tượng của Bồ Tát Phổ Hiền là ngọc như ý, hoa sen, gồm là trang sách ghi thần chú của Bồ Tát.

Trong Kyên Cương Thừa, tên Phổ Hiền Bồ Tát được sử dụng chỉ Bản Sơ Phật (ādi-buddha), hiện thân của Pháp Thân (dharmakāya). Vị Phổ Hiền này (ko phải vị Đại Bồ Tát) được vẽ với màu xanh lá cây đậm, tượng trưng mang đến tánh Không. Toắt con tượng cũng vẽ Phổ Hiền Bồ Tát hợp nhất với nữ thần sắc trắng, tượng trưng cho sự nhất thể. Trong phép Đại Thủ Ấn (mahāmudrā), thân của Phổ Hiền Bồ Tát là Báo Thân (saṃbhogakāya) và đóng một mục đích trung chổ chính giữa.

Phổ Hiền Bồ Tát cũng thường xuất hiện trong bộ Thích Ca Tam Tôn (Sakya Shanzon) thuộc với Phật Thích Ca và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi như đã nói bên trên. Ngài đứng mặt phải, còn ngài Văn Thù đứng bên trái và tất cả lúc được vây quanh bởi 16 Thiên Thần bảo vệ mang lại khiếp Bát Nhã.

Bồ Tát Phổ Hiền thường được thờ cùng với Phật Thích Ca (Sakya) với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi (Mañjuśrī). Bồ Tát cỡi voi trắng 6 ngà; voi trắng tượng trưng trí huệ vượt chướng ngại, 6 ngà tượng trưng cho sự chiến thắng 6 giác quan lại.

Ngài thường xuất hiện như một Bồ Tát với vương miện với y trang đầy ắp châu báu như một ông vua, với trong nhiều tma lanh ảnh, tượng, ngài cỡi voi trắng 6 ngà; voi trắng tượng trưng đến chiến thắng 6 giác quan liêu. Pháp khí của ngài cũng đó là biểu tượng đến sự chiến thắng sáu giác quan tiền. Pháp khí là viên bảo châu nhưng mà ngài thường cầm nơi tay trái, hoặc tay phải cầm hoa sen, trên đóa hoa là viên bảo châu. Trong nhiều biểu tượng, một trong hai bàn tay ngài bắt ấn với ngón chiếc cùng ngón trỏ chạm nhau thành hình tam giác. Trong những hình ảnh khác, ngài cầm cuộn kinh hay Klặng Cương Chử nơi tay trái.

Trong tranh ma tượng ở Nhật Bản, Phổ Hiền Dương Mệnh Bồ Tát được trình bày với 3đôi tay, ngồi bên trên voi trắng 4 đầu hoặc bên trên 4 con voi trắng. Trong hội họa Phật Giáo Mật Tông, ngài được thể hiện bằng màu xanh lục tuyệt màu sắc tiến thưởng. Trong những ảnh tượng của tông Nyingma Tây Tạng, Phổ Hiền Bồ Tát trong tư thế Yab-Yum ở trung tâm của Mạn-đà-la Shitro – Mạn Đà La của Thái Hòa. Tuy nhiên gồm Khi vị Bồ Tát này cũng được biểu thị vào hình tướng phẫn nộ được gọi là Chemchok Heruka. Trong hình tướng này, ngài là vị Thần gồm cánh với thân hình gray clolor đỏ sẫm bao gồm 3 mặt, 6 tay cùng 4 chân, thường được miêu tả vào tư thế ôm lấy người phối ngẫu màu đỏ tươi.

Kinc Mười Nguyện Phổ Hiền – Thiền Sư Nhất Hạnh

Con xin đem cha nghiệp tkhô hanh tịnh

Kính lạy tất cả hằng sa Bụt

Trong những thế giới khắp mười phương

Quá khứ, vị lai và hiện tại.

Thần lực của hạnh nguyện Phổ Hiền

Giúp nhỏ tất cả mặt khắp mọi nơi

Nơi đâu tất cả Bụt là tất cả con

Bụt là vô lượng, con vô lượng.

Trong hạt bụi bao gồm vô số Bụt

Mỗi vị an trú chúng hội mình

Đức tin của nhỏ vẫn tràn đầy

Trong mọi hạt bụi của pháp giới.

Con đang sử dụng biển âm thanh

Phát ra ngôn từ rất vi diệu

Tán dương biển công đức của Bụt

Cho đến vô số kiếp về sau.

Lấy những tràng hoa vi diệu nhất

Hương thơm, âm nhạc và tàng lọng

Sử dụng mọi thứ nghiêm túc ấy

Con đem cúng dường các Như Lai.

Các thức y phục và hoa hương

Đèn đuốc, trầm hương cùng tọa cụ

Mỗi thứ đều thành ra sung mãn

Con xin cúng dường các Như Lai.

Con đem trung tâm hiểu biết rộng sâu

Tin tưởng chư Bụt trong tía đời

Con nương sức hạnh nguyện Phổ Hiền

Cúng dường khắp hết các Như Lai.

Từ xưa nhỏ đã tạo nghiệp xấu

Vì ttê mê, sân, tê mê từ vô thỉ

Do thân, miệng, ý nhưng mà phát sinh

Nay nhỏ đều sám hối tất cả.

Con xin tùy hỷ mọi công đức

Của những bọn chúng sinc trong mười phương

Các bậc hữu học với vô học

Các bậc Như Lai cùng Bồ Tát.

Những ngọn đèn sáng soi thế gian

Hoặc mới thành tựu đạo giải thoát

Con xin tất cả đều thương tưởng

Chuyển bánh xe cộ pháp để độ đời.

Các Bụt đang thị hiện Niết Bàn

Con cũng chí thành cầu như thế

Xin hãy ở lại đời mãi mãi

Để có tác dụng lợi lạc cho cái đó sinh.

Con xin tán lễ cúng dường Bụt

Thỉnh Bụt ở lại độ chúng sanh

Căn lành tùy hỷ cùng sám hối

Xin đem hồi hướng mang đến đạo Bụt.

Con xin đem hết công đức này

Hồi hướng tất cả mang lại Tam Bảo

Cả tánh và tướng vào pháp giới

Hai Đế dung thông ấn tam muội.

Biển công đức vô lượng như thế

Con xin hồi hướng ko giữ lại

Nếu tất cả bọn chúng sanh nào dại dột

Bằng thân, bằng ý hoặc bằng lời

Bài báng phá hoại đạo giải thoát

Xin đến nghiệp chướng được tiêu trừ.

Xem thêm: Chùa Ở Quận Tân Phú

Mỗi giây, trí tuệ trùm pháp giới

Độ khắp mọi loại lên bất thối

Hư không, bọn chúng sinh không thuộc tận

Phiền não, nghiệp báo ko cùng tận

Bốn thứ kể bên trên thật vô biên

Hồi hướng của con cũng như thế.

Thích Nhất Hạnh dịch, (279, tạng Kinc Đại Chánh)


Chuyên mục: Phật Giáo