SÁM HỒNG TRẦN THICH TRI THOAT MP3

  -  

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ pháp chư tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

*

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiềng

Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Bạn đang xem: Sám hồng trần thich tri thoat mp3

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị đa, bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

*

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu.

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

KINH A-DI-ĐÀ

Phật nói kinh A-di-đà,

Chính tôi nghe đúng thực là không sai

Thường theo Phật ngàn hai trăm rưỡi,

Toàn những là bậc đại Tỳ-kheo,

Chứng A-la-hán đã lâu,

Chúng đều quen biết không đâu không tường.

Có một thời ở vườn Trưởng giả,

Cấp Cô Độc, cây của Kỳ đà,

Nước là Xá Vệ không xa.

Bấy giờ Phật tự nói ra kinh này,

Bậc tuổi cao đã dầy công đức,

Xá-lợi cùng ngài Mục-kiền-liên,

Ngài Ca-diếp, ngài Chiên-diên,

Ngài Câu-ly cũng cùng liền Bà-đa,

Châu-lợi với Nan-đà các vị

A-nan và con quý Như Lai,

Kiều-bà-đề cũng ở đây,

Tân-đầu-lư với lại ngài Ca-lưu,

Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la cũng,

Đâu-lâu-đà là những bậc trên.

Cùng chư Bồ-tát, Thánh Hiền,

Văn-thù-sư-lợi đứng trên mọi người,

Con vua pháp chính Ngài hơn hết.

A-dật-đa Bồ-tát cũng đây,

Bồ-tát Càn-đa-ha-đề,

Ngài Thường Tinh Tấn cũng về rất đông

Các bậc lớn thật không còn thiếu,

Vua Thích Đề cũng chịu khó theo,

Chư Thiên chẳng biết bao nhiêu,

Tất cả đại chúng cũng đều ở đây.

Bấy giờ Phật gọi thầy Xá-lợi,

Bảo cho rằng từ cõi Ta đây,

Đi sang thẳng phía phương Tây,

Qua mười muôn ức cõi thời tới nơi.

Có thế giới tuyệt vời sung sướng,

Có Phật là Vô Lượng Thọ Quang,

Hiện đương thuyết pháp rõ ràng.

Vậy thầy có biết vì cơn cớ gì,

Sao lại gọi nước kia cực sướng?

Chúng sanh trong đều hưởng thuần vui

Khổ đau tuyệt tích tăm hơi,

Cho nên mới gọi cõi đời rất vui.

Xá-lợi-phất! Lại coi xem đã,

Cõi nước kia khắp cả trong ngoài,

Đường đi có bảy hàng cây,

Bảy lần lưới phủ, bảy lần bao lơn,

Toàn là chất bạc vàng châu báu,

Tất cả đều vây nhiễu chung quanh.

Nước kia vì đấy thành danh,

Gọi là Cực Lạc sạch sanh vui vầy.

Xá-lợi-phất! Lại đây mới lạ,

Cõi nước kia có cả hồ ao,

Toàn là thất bảo quý sao.

Nước tám công đức dồi dào ở trong,

Đáy ao cũng tuyệt không chút đất,

Cát dưới đều toàn chất vàng thôi,

Bốn bên đường bậc hẳn hoi,

Pha lê, vàng, bạc cùng loài lưu ly,

Hợp lại coi cực kỳ đẹp mắt.

Trên lại còn lầu các nguy nga,

Cũng đem vàng, bạc, xa cừ,

Xích châu, mã não, lưu ly mọi loài.

Tô điểm hết trong ngoài như một,

Sen trong ao hoa tốt lạ thường,

Bánh xe cũng chỉ ngang ngang,

Mùi hương mầu nhiệm sạch thơm khác thường.

Đủ bốn sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng,

Đều theo màu ánh sáng hiện ra.

Thầy Xá-lợi! Có đó mà,

Nước trang nghiêm thế đúng là trang nghiêm.

Nhờ công đức gây nên được thế.

Lại còn đây, thầy sẽ xem xem,

Tiếng thiên nhạc vẫn vang rền,

Đất là vàng tốt ngày đêm sáu thời.

Hoa Mạn-đà trên trời mưa xuống,

Chúng sanh trong ra hứng đem về,

Túi này đựng lấy hoa kia,

Hằng ngày sáng sớm đem đi cúng dường

Dâng khắp cả mười muôn ức Phật,

Bao nơi mà giây phút về ngay,

Cơm xong dạo gót thảnh thơi.

Thầy Xá-lợi-phất! Thử coi xem nào,

Cõi Cực Lạc xiết bao công đức,

Đấy mới là đúng thực trang nghiêm.

Lại còn đây nữa thầy xem,

Nước kia có đủ thứ chim dị kỳ,

Hình dung đẹp thiếu chi màu sắc.

Bạch Hạc cùng Khổng Tước rất xinh,

Anh Vũ, Xá Lợi cùng mình,

Ca-lăng-tần cũng cùng sanh một thời.

Các chim ấy đêm ngày kêu hót,

Ra toàn là tiếng ngọt như ru,

Diễn thành đủ các phép tu,

Ngũ căn, Ngũ lực, Bảy Bồ-đề chi,

Tám đường chính như chia thật rõ.

Chúng sanh trong cõi đó nghe rồi,

Đều là niệm Phật tức thời,

Pháp, Tăng cũng niệm không ai chịu ngừng.

Xá-lợi-phất! Thầy đừng có bảo,

Chim ấy là tội báo sanh ra,

Bởi vì cõi đức Di-đà,

Địa ngục, ma đói, cùng là súc sanh,

Ba thứ ấy sạch sanh chẳng có.

Xá-lợi thầy! Nên rõ cõi kia,

Cái tên xấu đã không thì,

Làm gì có thực chim kia bao giờ,

Các chim ấy chẳng qua là Phật,

Muốn làm cho tiếng pháp chan hoà,

Nên Ngài mới biến hoá ra.

Thầy Xá-lợi-phất! Xem qua đây này,

Cõi Phật kia so đây xa khác,

Gió hiu hiu thổi các hàng cây,

Cùng là lưới phủ trên cây,

Phát ra những tiếng êm tai lạ thường,

Thật không khác trăm ngàn âm nhạc,

Cùng một thời khua tất cả lên.

Ai nghe thấy bỗng tự nhiên,

Lòng nhớ Phật, Pháp, Tăng liền có ngay

Xá-lợi-phất! Xem đây càng rõ,

Cõi Phật kia còn có đâu hơn,

Gây nên rực rỡ muôn phần,

Đều do phúc đức công huân của Ngài.

Xá-lợi-phất! Lòng thầy có hiểu,

A-di-đà là hiệu làm sao,

Hào quang Phật sáng xiết bao,

Soi mười phương chẳng nước nào là không.

Đến đâu tựa trăng trong nước biếc,

A-di-đà mới thiệt xưng tên.

Thầy Xá-lợi! Lại coi xem,

Đức Di-đà thọ vô biên vô lượng,

Cả nhân dân sống ngang như Phật,

Kể kiếp đời tính thật khó ra,

Thế nên tên gọi Di-đà,

Này thầy Xá-lợi! Nghe mà nghĩ coi,

Đức Di-đà lên ngôi thành Phật,

Đến nay là mười kiếp chu viên.

Lại còn đây nữa thầy xem,

Phật kia còn có vô biên vô lượng,

Các đệ tử Thanh văn, La-hán,

Không thể nào tính toán mà hay.

Các Bồ-tát cũng nhường này,

Thầy Xá-lợi-phất! Xem đây thế nào,

Cõi Phật kia xiết bao công đức,

Gây nên thành đúng thực trang nghiêm

Lại còn đây nữa thầy xem,

Cõi nước Cực Lạc ai lên đấy rồi,

Hết thảy đều lên ngôi bất thoái.

Phật sắp thành cũng lại rất đông,

Chỉ một kiếp nữa là cùng.

Đọc các số ấy khó lòng tính ra,

Tạm lấy số hằng sa mà kể,

Gọi rất nhiều cho dễ hiểu thôi.

Xá-lợi-phất! Ai nghe rồi,

Cố nên phát nguyện tới nơi kẻo hoài.

Vì ở với thuần người thật tốt,

Vui cùng nhau mãi suốt đời đời,

Xá-lợi-phất! Phải những người,

Nhân duyên phúc đức rất dày thiện căn

Thì mới được sanh sang nước ấy.

Xá-lợi! Thầy xem đấy quý không,

Nếu như ai có thực lòng,

Trai lành gái tốt đều không phân bì,

Được nghe nói A-di-đà Phật,

Là tên Ngài liền chấp trì ngay,

Một ngày luôn đến bảy ngày,

Một lòng chẳng rối tức thời thành công

Người ấy lúc mình cùng số tận,

Các Thánh cùng Ngài hiện tới ngay,

Hiện ra trước mắt cho coi,

Lòng người ấy lúc tắt hơi êm đềm,

Tức khắc được sanh lên cõi Phật,

Đấy chính là cõi nước Như Lai.

Ta xem thấy sự lợi này,

Nói cho thầy biết để thầy xét suy.

Nếu có ai được nghe đây nói,

Nên cố cầu sanh cõi Phật kia,

Này thầy Xá-lợi lặng nghe!

Nay ta khen ngợi đức Di-đà rồi,

Công đức Phật muôn đời khôn kể.

Phương Đông ngài A-bế Như Lai,

Tu-di Tướng, Đại Tu-di,

Tu-di Quang Phật cùng ngài Diệu Âm.

Phật như thế kể bàn sao xiết,

Cát sông Hằng tỷ thiệt đúng thay.

Các Ngài ở nước các Ngài,

Hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ che,

Ba nghìn cõi không hề chút thiếu.

Nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh,

Khuyên nên một dạ tin kinh.

Xiết bao công đức gây thành cõi kia,

Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ.

Xá-lợi! Này còn ở phương Nam,

Có đức Phật Nhật Nguyệt Quang,

Danh Văn Quang, Đại Diệm Kiên hai Ngài

Tu-di Đăng Như Lai tinh tiến,

Đức của Ngài khôn đếm kể sao.

Phật như thế số rất nhiều,

Cát sông Hằng mấy bấy nhiêu các Ngài

Các Ngài ở nước các Ngài,

Hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ che,

Ba nghìn cõi không hề chút thiếu.

Nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh,

Khuyên nên một dạ tin kinh.

Xiết bao công đức gây thành cõi kia,

Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ.

Xá-lợi! Này còn ở phương Tây,

Có Vô Lượng Thọ Như Lai,

Phật Vô Lượng Tướng cùng ngài Đại Quang.

Bảo Tướng, Vô Lượng Tràng hai vị,

Tĩnh Quang cùng xiết kể Như Lai.

Các Ngài ở nước các Ngài,

Hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ che,

Ba nghìn cõi không hề chút thiếu.

Nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh,

Khuyên nên một dạ tin kinh.

Xiết bao công đức gây thành cõi kia,

Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ.

Xá-lợi! Này còn ở Bắc phương,

Diệm Kiên, Nan Trở hiện đương,

Tối Thắng Âm Phật cũng thường ở đây

Nhật Sanh, Võng Minh đầy đủ cả,

Hằng hà sa khó tả được thay.

Các Ngài ở nước các Ngài,

Hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ che,

Ba nghìn cõi không hề chút thiếu.

Nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh,

Khuyên nên một dạ tin kinh.

Xiết bao công đức gây thành cõi kia,

Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ.

Xá-lợi! Này còn ở Hạ phương,

Có ngài Sư Tử Danh Văn,

Danh Quang, Đạt Mạ, Pháp Tràng Như Lai

Trì Pháp Phật các Ngài như thế,

Cát sông Hằng sánh tỷ nhiều thay.

Các Ngài ở nước các Ngài,

Hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ che,

Ba nghìn cõi không hề chút thiếu.

Nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh,

Khuyên nên một dạ tin kinh.

Xiết bao công đức gây thành cõi kia,

Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ.

Xá-lợi thầy! Còn ở Thượng phương,

Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương,

Phật Hương Thượng với Hương Quang hai Ngài.

Đại Diệm Kiên cùng ngài Tạp Sắc

Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật Như Lai,

Sa La Thọ Vương Như Lai,

Kiến Nhất Thiết Nghĩa cùng ngài Bảo Hoa

Tu-di Sơn Phật đà như thế,

Cát sông Hằng sánh tỷ không sai.

Các Ngài ở nước các Ngài,

Hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ che,

Ba nghìn cõi không hề chút thiếu.

Nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh,

Khuyên nên một dạ tin kinh.

Xiết bao công đức gây thành cõi kia,

Chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ.

Xá-lợi! Lòng thầy có nghĩ ra,

Sao kinh này lại gọi là,

Hết thảy chư Phật giữ mà nhớ không.

Xá-lợi-phất! Là chung hết thảy,

Gái trai lành nghe thấy là may,

Người nghe chịu tin kinh này,

Cùng tên chư Phật đêm ngày tụng luôn

Những người ấy chẳng còn sợ sệt,

Chư Phật đều giúp sức hết cho,

Còn ngôi thứ cũng chẳng lo,

Tới nơi thành Phật dễ hồ ai hơn.

Xá-lợi-phất! Chớ còn lưỡng lự,

Đều nên tin lời của Ta đây,

Với lời chư Phật cho hay,

Thầy xem như đã có ai phát nguyền,

Giờ hay sau nguyện lên cõi ấy,

Những người này đều tới không lui,

Ngôi thành Phật chứng hẳn hoi.

Nước kia người đã sang rồi rất đông,

Nay về sau cũng không phải thiếu,

Thế nên Ta khuyên bảo cho hay,

Trai lành gái tốt những ai,

Nếu tin nên phát nguyện ngay đợi gì,

Nguyện sanh sang nước kia cực sướng

Xá-lợi! Thầy nên tưởng đó coi,

Nay Ta khen các Phật rồi,

Rất nhiều công đức khó hay nghĩ bàn.

Xem thêm: 5 - Ăn Chay + Niệm Phật = Hết Bệnh

Chư Phật lại khen Ta có hẳn,

Công đức này thật khó nghĩ bàn,

Nói rằng việc rất khó làm,

Thích-ca Phật thật không ngần ngại chi

Ở cõi nước cực kỳ khổ sở,

Đời bẩn nhơ xấu đủ cả năm ( )

Kiếp cùng ý kiến dục lầm,

Chúng sanh, phiền não, mạng thuần bẩn nhơ.

Ở cõi này tu mà thành Phật,

Thương chúng sanh nói pháp nhiệm mầu

Thế gian đều có tin sâu,

Xá-lợi nên biết! Ta đâu ngại gì.

Ở đời xấu ngàu ngàu năm thứ,

Làm việc này thực khó lắm thay,

Đạo Bồ-đề được chứng ngay.

Lại vì khắp cả trong ngoài thế gian.

Nói pháp này người tin thật khó,

Là một điều hiếm có xưa nay.

Kinh này Phật nói xong rồi,

Xá-lợi-phất với các thầy Tỳ-kheo,

Tất cả có bao nhiêu thính giả,

Trời, người cùng cả thảy Tu-la,

Được nghe lời Phật nói ra,

Vui mừng tin giữ lễ mà bước đi. 

*

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mở mang!

Chân như một áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi nan,

Sắc kia nào khác cái không đâu mà!

Cái không nọ nào xa cái sắc,

Sắc là không, không sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân không xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi có phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng dứt đó mà,

Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ,

Như hư không sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như thế,

Lục trần kia cũng kể là không.

Đã không nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh nương chi mà có?

Bổn tánh không soi nó phải tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn không có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu.

Chân không bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hư soi làu!

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng nên đạo mầu!

Tam thế Phật ngôi cao chứng quả,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này rất thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thật là tối linh!

Những khổ não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thật chẳng ngoa.

Vậy nên Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế,

Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần) 

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc vàng tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi.

Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện mong độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật. 

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) 

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần) 

*

SÁM NHẤT TÂM

Một lòng mỏi mệt không nài,

Cầu về Cực Lạc ngồi đài Liên hoa.

Cha lành vốn thật Di-đà,

Soi hào quang tịnh chói loà thân con.

Thẳm sâu ơn Phật hằng còn,

Con nay chánh niệm lòng son một bề.

Nguyện làm nên đạo Bồ-đề,

Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây Phương.

Phật xưa lời thệ tỏ tường,

Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh.

Thệ rằng: “Ai phát lòng thành,

Nước Ta báu vật để dành các ngươi

Thiện nam tín nữ mỗi người,

Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra

Ta không rước ở nước Ta,

Thệ không thành Phật chắc là không sai”

Bởi vì tin tưởng Như Lai,

Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng

Lời thề biển rộng mênh mông,

Nhờ ơn đức Phật thoát vòng trần lao.

Tội mòn như đá mài dao,

Phước lành thêm lớn càng cao càng dầy

Cầu cho con thác biết ngày,

Biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh.

Cầu con tội khổ khỏi mình,

Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian.

Cầu con thần thức nhẹ nhàng,

Y như thiền định họ Bàng thuở xưa.

Đài vàng tay Phật bưng chờ,

Các ông Bồ-tát bây giờ đứng trông.

Rước con thật đã nên đông,

Nội trong giây phút thảy đồng về Tây.

Xem trong cõi Phật tốt thay,

Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần.

Hội này thấy Phật chân thân,

Đặng nghe pháp nhiệm tâm thần sáng trưng.

Quyết tu độ chúng phàm dân,

Đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dầy.

Phật thệ chắc thiệt không sai,

Cầu về Tịnh độ, ai ai tin lòng.

Cầu về Tịnh độ một nhà,

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.

Hoa nở rồi biết tánh linh,

Các ông Bồ-tát bạn lành với ta. 

*

Phụ lục: SÁM HỒNG TRẦN

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,

Kiếp phù sanh tụ tán mấy hồi.

Người đời có biết chăng ôi!

Thân người tuy có, có rồi hoàn không.

Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng,

Mơ màng trong một giấc nồng mà chi.

Làm cho buồn bã thế ni,

Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi.

Khi nào đứng đứng ngồi ngồi,

Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô.

Khi nào du lịch giang hồ,

Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài.

Khi nào lược giắt trâm cài,

Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang.

Khi nào trau ngọc chuốt vàng,

Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh.

Khi nào mắt đẹp mày thanh.

Bây giờ thấy dạng, thấy hình là đâu.

Khi nào lên các xuống lầu,

Bây giờ một nấm cỏ sầu xanh xanh.

Khi nào liệt liệt oanh oanh,

Bây giờ một trận tan tành gió mưa.

Khi nào ngựa lọc xe lừa,

Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng.

Khi nào ra trướng vào màn,

Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa.

Khi nào mẹ mẹ, cha cha,

Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng.

Khi nào vợ vợ, chồng chồng,

Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn

Khi nào cháu cháu, con con,

Bây giờ hai ngã nước non xa vời.

Khi nào cốt nhục vẹn mười,

Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì.

Khi nào bạn hữu sum vầy,

Bây giờ chén rượu, cuộc kỳ vắng thiu,

Cái thân như tấc bóng chiều,

Như chùm bọt nước phập phều ngoài khơi.

Xưa ông Bành Tổ sống đời,

Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu.

Sang mà đến bực công hầu,

Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng.

Nghèo mà đói khát lạnh lùng,

Khổ mà tóc cháy, da phồng trần ai.

Phù du sớm tối một mai,

Giàu sang cũng thác, xạc xài cũng vong

Thông minh tài trí anh hùng,

Si mê dại dột cũng chung một gò.

Biển trần nhiều nỗi gay go,

Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê.

Sự đời nên chán nên chê,

Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn.

Vong hồn ơi, hỡi vong hồn!

Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa?

Tỉnh rồi một giấc say sưa.

Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về.

Hồn về Cực Lạc nước kia,

Cho xa hang quỷ mà lìa kiếp ma.

Nhờ ơn đức Phật Di-đà,

Phóng ra một ngọn chói loà hào quang

Trong khi tiếp dẫn rõ ràng.

Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhân

Quán Âm Bồ-tát vui mừng,

Tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài.

Với cùng Thế Chí các Ngài,

Cũng đều khuyên thỉnh lên ngay sen vàng

Có Bảo cái, có Tràng phan,

Có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây.

Có trời các cõi truy tuỳ,

Có đờn, có trống, rước đi một đường.

Rước về đến cảnh Tây Phương,

Có ao Thất bảo, có hương Ngũ phần.

Lưu ly có đất sáng ngần,

Ma-ni có nước trong ngần chảy quanh

Thất trân có bảy lớp thành,

Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu.

Có ngân các, có kim lâu,

Có chim nói pháp nhiệm mầu dễ nghe

Nghe rồi tỏ đạo Bồ-đề,

Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền.

Đã sanh về chín phẩm sen,

Mấy tai cũng sẩy, mấy duyên cũng tròn

Phật như thể mẹ tìm con,

Con mà gặp mẹ lại còn lo chi.

Lầu vàng đài báu thiếu gì,

Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu.

Không ơn, không oán, không sầu,

Không già, không chết, có đâu luân hồi

Tánh xưa nay đã tỏ rồi,

Gương xưa nay đã lau chùi trần ô.

Tu hành phải đời kiếp mô,

Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ.

Lựa là phải ngộ thiền cơ,

Mà đèn trí huệ để mờ đi đâu?

Mấy lời thệ nguyện trước sau,

Nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà

Phân thân ra khỏi Ta-bà,

Từ bi tiếp độ những là chúng sanh. 

*

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta.

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui. 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. 

Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh. 

Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm đọc tụng, kinh... Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, nhân dân an lạc. 

Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ..... cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ-đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng. 

Lại nguyện: Cầu siêu hương linh ..... cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng

bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát đường mê, sinh về Tịnh độ. 

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Xem thêm:

Nam mô A-di-đà Phật! 

*

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) 

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm trước ngực, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ. 