Sám hồng danh

     

SÁM HỐI HỒNG DANH

tamkyrt.vn xin được reviews cho chúng ta đọc bài tởm sám hối hận Hồng Danh. Tụng khiếp sám hối hận mỗi ngày góp chúng ta tĩnh tâm phía thiện hơn, các bạn có thể mua ghê sám ăn năn Hồng Danh trong bài viết tiếp sau đây.
Bạn đang xem: Sám hồng danh


Hồng danh sám hối

Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Đại trường đoản cú đại bi đát bọn chúng sanh

Đại hỷ đại xả cứu hàm thức

Tướng giỏi chói sáng sủa trường đoản cú trang nghiêm

Chúng nhỏ thành tâm ti kính lạy (1 lạy)

Nam Mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư (1 lạy)

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. (1 lạy)

Con nay pháp trọng điểm ko bởi vì tự cầu: phước báo Trời, Người, Thinh-Văn uống, Duyên ổn Giác, cho đến những vị Bồ tát quyền quá, vạc chổ chính giữa ý trung nhân đề, nguyện thuộc bọn chúng sanh vào pháp giới, 1 thời đồng triệu chứng Vô-Thượng, Chánh-Đẳng, Chánh-Giác (1 lạy)

Nam tế bào quy y thập phương tận hư ko giới nhứt thiết chư Phật (1 lạy)

Nam tế bào quy y thập phương thơm tận lỗi không giới nhứt thiết tôn Pháp (1 lạy)

Nam mô quy y thập phương thơm tận hư ko giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh-Hạnh Túc, Thiện nay Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn (1 lạy)

1. Nam Mô Phổ Quang Phật
Xem thêm: Giảng Giải Chú Đại Bi Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng, Chú Ðại Bi Giảng Giải

2. Nam Mô Phổ Minc Phật

3. Nam Mô Phổ Tịnh Phật

4. Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

5. Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật

6. Nam Mô Ma Ni Tràng Phật

7. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật

8. Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinc Tấn Phật

9. Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật

10. Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật

11. Nam Mô Hải Đức Quang Minch Phật

12. Nam Mô Kyên ổn Cang Lao Cường Phổ Tán Klặng Quang Phật

13. Nam Mô Đại Cường Tinc Tấn Dỏng Mãnh Phật

14. Nam Mô Đại Bi Quang Phật

15. Nam Mô Từ Lực Vương Phật

16. Nam Mô Từ Tạng Phật

17. Nam Mô Chiên Đàng Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật

18. Nam Mô Hiền Thiện nay Thủ Phật

19. Nam Mô Thiện Ý Phật

20. Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật

21. Nam Mô Kyên Hoa Quang Phật

22. Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật

23. Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật

24. Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật

25. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật

26. Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật

27. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật

28. Nam Mô Tài Quang Minh Phật

29. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật

30. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật

31. Nam Mô Thiện nay Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật

32. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật

33. Nam Mô Long Ctận hưởng Thượng Tôn Vương Phật
Xem thêm: Chùa Huyền Không Huế - Chùa Huyền Không Ngay Tại Xứ Huế

34. Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang Phật

35. Nam Mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật

36. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật

37. Nam Mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật

38. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật

39. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật

40. Nam Mô Quan Thế Đăng Phật

41. Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật

42. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật

43. Nam Mô Tu Di Quang Phật

44. Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật

45. Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật

46. Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật

47. Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật

48. Nam Mô Vô Lượng Âm Tkhô nóng Vương Phật

49. Nam Mô Tài Quang Phật

50. Nam Mô Kyên Hải Quang Phật

51. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật

52. Nam Mô Đại Thông Quang Phật

53. Nam Mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật

54. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

55. Nam Mô Kyên Cang Bất Hoại Phật

56. Nam Mô Bảo Quang Phật

57. Nam Mô Long Tôn Vương Phật

58. Nam Mô Tinc Tấn Quân Phật

59. Nam Mô Tinch Tấn Hỷ Phật

60. Nam Mô Bảo Hoa Phật

61. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật

62. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật

63. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật

64. Nam Mô Vô Cấu Phật

65. Nam Mô Ly Cấu Phật

66. Nam Mô Dõng Thí Phật

67. Nam Mô Tkhô giòn Tịnh Phật

68. Nam Mô Tkhô hanh Tịnh Thí Phật

69. Nam Mô Ta Lưu Na Phật

70. Nam Mô Tbỏ Thiên Phật

71. Nam Mô Kiên Đức Phật

72. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật

73. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật

74. Nam Mô Quang Đức Phật

75. Nam Mô Vô Ưu Đức Phật

76. Nam Mô Na La Diên Phật

77. Nam Mô Công Đức Hoa Phật

78. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật

79. Nam Mô Tài Công Đức Phật

80. Nam Mô Đức Niệm Phật

81. Nam Mô Thiện nay Danh Xưng Công Đức Phật


82. Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật

83. Nam Mô Thiện tại Du Sở Công Đức Phật

84. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật

85. Nam Mô Thiện tại Du Bộ Phật

86. Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật

87. Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật

88. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện nay Trụ Ta La Tchúng ta Vương Phật

(đồng xướng, đồng lạy)

89. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

(đồng tụng)

do đó, tám mươi chín đức Phật nghỉ ngơi khắp thế gian. Các đức Thế Tôn thường trú trong đời này. Các ngài sẽ thương nghĩ mang đến chúng con, hoặc đời này tốt đời trước của chúng bé, sự sanh tử tự vô thỉ tới thời điểm này, đã chế tác các điều tội lỗi: hoặc từ bỏ có tác dụng, hoặc bảo fan có tác dụng, hoặc thấy có tác dụng ác vui theo. Đối cùng với của cvào hùa tháp, của bọn chúng tăng, tuyệt của chúng tăng trong bốn phương thơm, ví như bản thân mang, hoặc bảo người khác rước, hoặc thấy fan trộm mang tùy tin vui. Về tội ngủ vô gián: hoặc bản thân làm, hoặc dạy dỗ tín đồ khác có tác dụng, hoặc thấy người làm cho phấn kích theo. Mười nghiệp bất thiện: hoặc mình sinh sản, hoặc bảo người khác tạo thành, hoặc thấy người tạo nên rồi mình ưa vui theo. Những tội cphía vẫn làm: hoặc bao gồm bít vết, hoặc không che dấu, phải đọa vào địa ngục, quỉ đói và súc sinh, tương tự như các con đường ác khác, chốn biên địa, giòng để dành, hầu như kẻ miệt lệ xa. Các chổ như thế, những tội chướng chúng con đang có tác dụng, bây giờ số đông thật tâm cúi xin sám hối hận. (1 lạy)

Giờ phía trên, những đức Phật Thế Tôn, hội chứng biết cho cái đó nhỏ, thương nghĩ về mang lại chúng con. Trước chỏng Phật, Bồ tát, chúng bé đề xuất thổ lộ như vầy: hoặc đời này giỏi đời khác của chúng con từng làm các câu hỏi bố thí, hoặc giữ lại được giới thanh hao tịnh, nhẫn mang lại thí một vóc cơm cho các loài súc sanh. Hoặc tu tịnh hạnh, căn uống lành sẽ gồm, thắng lợi bọn chúng sanh, cnạp năng lượng lành đã tất cả, tu hạnh Bồ-đề, cnạp năng lượng lành đang gồm, với trí Vô-thượng, căn lành vẫn tất cả. Tất cả vừa lòng lại, so sánh trù tính, thảy hầu hết hồi hướng mang lại trái vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Nhỏng những đức Phật đời quá khđọng, bây giờ cùng vị lai đó đã làm việc hồi hướng, bọn chúng bé cũng xin hồi phía như thế. Các tội mọi sám ân hận, các phước xin tùy hỷ, với nhờ công đức thỉnh Phật, nguyện thành trí Vô Thượng. Chư phật trong bố đời, cực kỳ rộng các chúng sanh, biển lớn công đức không lường, nhỏ ni thành kính lạy. (1 lạy)


Chuyên mục: Phật Giáo