PHẬT A DI ĐÀ THÂN KIM SẮC

  -  

Y phục ngay thẳng đứng hướng đến bàn thờ Phật. Nếu đơn vị không tồn tại nơi thờ phượng rất có thể luân chuyển phương diện về phía Tây (phía mặt ttách lặn).

Bạn đang xem: Phật a di đà thân kim sắc


Phật tử rất có thể tham khảo thêm loạt bài bác về niệm Phật 

1. Đảnh lễ 

- Chí trung tâm đhình ảnh lễ: Nam mô tận hư không thay đổi pháp giới thừa, hiện nay, vị lai thập phương thơm chỏng Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng hay trụ Tam Bảo. (1 lạy)

- Chí trung ương đhình họa lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linch Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

- Chí trọng điểm đhình họa lễ: Nam tế bào Tây Pmùi hương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tkhô giòn Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. Sám hối

(Hành trả quỳ lên chấp nhì tay lại khấn nguyện):

Con tên chúng ta, tuổi, pháp danh nếu có….....Hôm ni, bé nguyện ân hận, sám hối hận toàn bộ tội tình trường đoản cú vô thỉ, vô phổ biến tới thời điểm này vì ttê mê, sảnh, đắm đuối, hờn giận, yêu thích mê, tà loài kiến, thân khẩu ý ko thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô bờ tội lỗi như: giết mổ phụ thân, làm thịt mẹ, giết mổ A La Hán, làm cho thân phật ra ngày tiết, hủy diệt chánh pháp, phá sự kết hợp của chúng tăng, ăn uống giết uống rượu, gần cạnh sinh sợ hãi vật dụng, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ... Nay con thực tình ăn năn, sám hối nghiệp chướng của bé, thật tâm sám ân hận, không dám bịt lốt tội vẫn có tác dụng, nguyện được trừ khử. Tội ác vị lai thề không dám tạo nên nữa.

- Nam tế bào Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Ảnh minc hoạ

3. Tán Phật

Phật A Di Đà thân kim sắc

Tướng tốt quang đãng minc tự trang nghiêm

Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn lớn vào nngay gần đôi mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ Tát hiện sinh sống trong

Bốn mươi tám nguyện độ bọn chúng sanh

Chín phẩm sen kim cương lên giải thoát.

Nam-mô Tây phương thơm Cực lạc thế giới đại trường đoản cú đại bi A Di Đà Phật.

4. Niệm Phật

Nam-mô A Di Đà Phật. (108 lần hoặc tùy niệm càng nhiều càng tốt)

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (10 lần)

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (10 lần)

Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (10 lần)

Nam-tế bào Tkhô cứng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (10 lần)

5. Phát nguyện


Nguyện sinh Tịnh Độ nghỉ ngơi Tây Phương

Chín phẩm hoa sen là Cha Mẹ,

Hoa nsinh sống thấy Phật hội chứng vô sanh,

Bồ Tát bất thối là chúng ta lữ.

6. Hồi hướng 

Nguyện đem công đức này,

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên thường bốn ân nặng trĩu (ân cha mẹ, ân Tam bảo, ân Tổ quốc cùng ân chúng sinh vạn loại)

Dưới cứu vớt khổ bố con đường (địa ngục, ngạ quỷ với súc sanh)

Nếu gồm ai thấy nghe,

Đều phạt lòng người thương đề

Hết một báo thân này,

Đồng sanh cõi Cực Lạc.

(Quỳ xuống chấp nhị tay lại đưa lên ngang ngục tù thực tình hồi hướng, nguyện):

- Con nguyện mang công đức này, cúng dường lên 3 ngôi tam bảo, 4 ơn thuộc 3 cõi pháp giới bọn chúng sinch đồng thành Phật đạo.

- Con xin hồi hướng công đức này nguyện mang đến quốc thái dân an chúng sinch an lạc quả đât chủ quyền.

Xem thêm: Bùa Phép Nam Tông :: Blog Tâm Thức, Lược Khảo Về Các Hệ Phái Huyền Môn Nam Tông

- Hồi hướng mang đến toàn bộ các vong linh nghỉ ngơi bao bọc đây, những ân oán hồn yểu tử thập nhiều loại cô hồn đầu ngành cuối bể, không đơn vị không cửa, đồng chí trận vong, đồng bào tử nàn, các oan gia trái chủ các đời những kiếp của bé xả bỏ ân oán thù, cùng nhỏ niệm phật, được nhiều phước báu xuất sắc đẹp nhất, thảy đều vô cùng thoát, hồi hướng về Tây Pmùi hương Tịnh Độ.

- Nguyện hồi phía công đức này đến mang đến.. (người mất tên gì thổ lộ..) được rất nhiều phước báu tốt đẹp nhất sinh về cõi Tịnh độ nhàn nhã.

- Nguyện hồi hướng công đức này mang lại Cha Mẹ anh người mẹ thân bởi quyến nằm trong hiện tài chính nhỏ thân chổ chính giữa an nhàn, thiện nay căn tăng trưởng, tchúng ta mạng vĩnh viễn, nghiệp chướng tiêu trừ, tđọng đại điều hoà, có tác dụng lành lánh dữ, biết đến Phật Pháp, chăm trọng tâm tu hành.

- Nguyện hồi phía công đức này mang lại với Cửu Huyền Thất Tổ nội nước ngoài song mặt đồng sinh Tịnh Độ.

- Nguyện cho bé cha cphía tiêu trừ, bố độc tiêu trừ phúc huệ tăng trưởng, thân trung ương an lạc, tứ đại ổn định, chổ chính giữa Bồ Đề vững mạnh, không còn một báo thân này nhỏ nguyện sinc về Tây Phương thơm Cực Lạc.

- Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lạy)

7. Tam từ quy y 

Tự quy y Phật, đương nguyện bọn chúng sinh, thể giải Đại đạo, phân phát vô thượng trọng tâm. (1 lạy).

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, xâm nhập Kinch tạng, trí huệ như hải. (1 lạy).

Xem thêm: Sự Tích Chú Đại Bị Tâm Đà Ra Ni, Sự Tích Chú Đại Bi

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý Đại chúng, nhứt thiết vô hổ thẹn. (1 lạy).