Nhất giả lễ kính chư phật

  -  
TRANG KINH ĐIỂN GIẢNG GIẢITổng hợp các bài bác giảngvề Kinc - Luật - LuậnNI GIỚI KHẤT SĨ


Bạn đang xem: Nhất giả lễ kính chư phật

Huyền diệu bên trên đời Pháp rộng sâu, Trăm ngàn muôn kiếp dễ bỏ ra cầu. Nay bé nghe thấy siêng trì tụng, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

 

LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA

PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Nguyên ổn tác:Phổ Hiền Đại Sĩ Hạnh Nguyện Đích Khải Thị

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Nhỏng Hòa

Dịch theo phiên bản in của Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội, năm 2001

-o0o-

B. Giải đam mê kinh văn uống I. Phần ngôi trường mặt hàng 1. Mười đại nguyện vương

Chánh kinh: Nhĩ thời, Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát xưng thán Nlỗi Lai thắng công đức dĩ, cáo clỗi Bồ Tát cập Thiện nay Tài ngôn: - Thiện tại nam tử! Nhỏng Lai công đức, trả sử thập phương thơm tuyệt nhất thiết clỗi Phật, ghê bất khả tngày tiết bất khả tngày tiết Phật giáp rất vi trần số kiếp, tương tục diễn thuyết, bất khả cùng tận. Nhược dục thành quả demo công đức môn, ưng tu thập chủng quảng đại hạnh nguyện. Hà đẳng vi thập? Nhất mang, lễ kính chư Phật. Nhị giả, xưng tán Nlỗi Lai. Tam trả, quảng tu cúng nhịn nhường. Tứ đọng đưa, sám ân hận nghiệp chướng. Ngũ trả, tùy tin vui công đức. Lục trả, thỉnh chuyển pháp luân. Thất trả, thỉnh Phật trụ chũm. Bát mang, hay tùy Phật học. Cửu mang, hằng thuận bọn chúng sanh. Thập mang, phổ giai hồi hướng. Trong thời điểm này, Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát khen ngợi công đức thù win của đức Như Lai xong, bảo những Bồ Tát và Thiện Tài (11) rằng: - Này Thiện nam tử! Công đức Như Lai mang sử mười pmùi hương hết thảy chư Phật trong số số kiếp (12) những nlỗi số cực vi trằn (13) trong bất khả ttiết bất khả tngày tiết (14) Phật gần kề (15), diễn nói thường xuyên, cũng tất yêu nói tận cùng. Nếu mong mỏi thành quả môn công đức này, hãy nên tu mười sản phẩm công nghệ hạnh nguyện rộng lớn. Những gì là mười? Một là lễ kính clỗi Phật. Hai là xưng tán Nlỗi Lai. Ba là rộng lớn tu cúng nhịn nhường. Bốn là sám hối nghiệp cphía. Năm là tùy tin vui công đức. Sáu là thỉnh đức Phật gửi pháp luân. Bảy là thỉnh đức Phật nghỉ ngơi lại vị trí đời. Tám là thường học tập theo đức Phật. Chín là hằng thuận bọn chúng sanh. Mười là hồi phía khắp tất cả. "Phổ Hiền Bồ Tát khen ngợi công đức thù chiến thắng của Nhỏng Lai xong": đó là câu nhằm tiếp ý quyển trước. Phđộ ẩm này thuộc quyển lắp thêm tư mươi. Nửa phần sau quyển đồ vật ba mươi chín là bài xích kệ tụng vô cùng dài của Phổ Hiền Bồ Tát ca tụng công đức thù chiến hạ của Như Lai. Chữ "Nlỗi Lai" ở đây chỉ chân trung tâm từ bỏ tánh của mọi cá nhân bọn họ, công đức của cẳng chân vai trung phong mỗi cá nhân họ là vô lượng vô biên; lời mệnh danh của Phổ Hiền Bồ Tát chỉ là 1 giọt nước vào biển lớn cả đó thôi. Phổ Hiền Bồ Tát nói nhiều như vậy cũng nói không hết, new gửi đề bài, bảo thuộc các Bồ Tát vào hội với Thiện tại Tài rằng: "Công đức Như Lai đưa sử mười phương thơm hết thảy clỗi Phật trong các số kiếp nhỏng số rất vi nai lưng vào bất khả thuyết bất khả tngày tiết Phật cạnh bên, diễn nói thường xuyên, cũng quan yếu nói cùng tận". Một lời nói của Phổ Hiền Bồ Tát đang vén è cổ nơi giỏi của Việc thành Phật. Công đức của trường đoản cú tánh chúng ta, mười phương thơm không còn thảy chư Phật trải vô lượng kiếp thuộc xưng nói cũng chẳng thể nói hết được. Học Phật là để minch trọng tâm kiến tánh, kiến tánh bèn thành Phật; đề xuất sao để cho vô lượng vô biên công đức vào từ tánh họ số đông hiện tiền, đầy đủ hưởng được công dụng của các công đức đó. Tự tánh khởi tác dụng thì hữu dụng lợi gì? Khiến đến chúng ta ngay trong một đời này đã có được niềm hạnh phúc, khoái lạc chân chánh, dài lâu chẳng gồm phiền khô não, chẳng khởi vọng tưởng, mái ấm gia đình mỹ mãn, sự nghiệp dễ dàng, xã hội im ổn định, tốt đẹp mắt, thế giới hòa bình; phần nhiều công dụng nhỏ dại nhặt như thế đa số hoàn toàn có thể đã đạt được. Lợi ích lớn nhất là ngôi trường sinh bất lão, vĩnh viễn chẳng chết. Đấy đều là phần đông tác dụng công đức sẵn tất cả địa điểm từ bỏ tánh. Chẳng thể ko học Phật pháp là do nguyên nhân này, vì thế một mực nên cố gắng tu học. Câu nói này của Phổ Hiền Bồ Tát khiến bọn họ dấn thức rõ: Công đức của tự tánh cấp thiết nghĩ về bàn. Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo thuộc bọn chúng ta: Muốn nắn hội chứng đắc công đức của từ bỏ tánh thì yêu cầu tu mười thiết bị hạnh nguyện rộng lớn, công đức của trường đoản cú tánh new hiện tiền như ý. Trong năm khoa mục Tịnh Tông Học Hội thực hành thì khoa trường sau cuối là mười đại nguyện vương vãi. Mười đại nguyện vương là tầng lầu thứ năm, là tột bậc viên mãn. Tầng sản phẩm công nghệ năm cất dựa vào tầng thứ tư; tầng thiết bị tư là Bồ Tát Lục Độ. Tầng lắp thêm bố là Tam Học Giới - Định - Huệ. Tầng sản phẩm công nghệ nhì là Lục Hòa Kính. Tầng thứ nhất là bố phước. Ba phước là cửa hàng. Cứ y chiếu theo cách thức này mà nỗ lực tu học thì tức thì trong một đời vẫn đạt cho chình ảnh giới như ý. 1.1. Nguyện sản phẩm công nghệ nhất: Lễ kính chỏng Phật Chánh kinh: Thiện Tài bạch ngôn: - Đại Thánh! Vân hà lễ kính, nãi chí hồi hướng? Phổ Hiền Bồ Tát cáo Thiện nay Tài ngôn: - Thiện nam giới tử! Ngôn lễ kính chư Phật giả: Ssinh hoạt hữu tận pháp giới, hư không giới, thập phương thơm tam nạm, tốt nhất thiết Phật gần kề, cực vi trần số chư Phật Thế Tôn, té dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực thế, rạm vai trung phong tín giải, như đối mục chi phí, vớ dĩ thanh tịnh thân ngữ ý nghiệp, thường xuyên tu lễ kính. Nhất nhất Phật sngơi nghỉ, giai hiện nay bất khả thuyết bất khả tmáu Phật gần kề rất vi trằn số thân; độc nhất vô nhị độc nhất vô nhị thân đổi thay lễ bất khả ttiết bất khả tngày tiết Phật liền kề rất vi trằn số Phật. Hư không giới tận, vấp ngã lễ nãi tận. Dĩ hư ko giới bất khả tận cố gắng, ngã demo lễ kính vô hữu cùng tận. Như thị nãi chí bọn chúng sanh giới tận, bọn chúng sanh nghiệp tận, bọn chúng sanh phiền đức óc tận, bửa lễ nãi tận, nhi chúng sanh giới nãi chí phiền hậu não vô hữu tận cầm cố, bổ test lễ kính vô hữu tận cùng. Niệm niệm tương tục, vô hữu cách quãng. Thân ngữ ý nghiệp vô hữu bì yểm. Thiện tại Tài bạch rằng: - Thưa đại thánh! Thế nào là lễ kính cho đến hồi hướng? Phổ Hiền Bồ Tát bảo Thiện Tài rằng: - Này Thiện nay phái nam tử! Nói "lễ kính (16) clỗi Phật" là: <Đối với> chỏng Phật Thế Tôn các như số rất vi è trong toàn bộ không còn thảy cõi Phật tột bực pháp giới, lỗi ko giới (17), mười phương thơm cha đời, tôi do sức hạnh nguyện Phổ Hiền, rạm trung ương tín giải (18), nlỗi đối trước đôi mắt, hầu hết dùng thân ngữ ý nghiệp tkhô giòn tịnh, thường tu tập sự lễ kính. Nơi từng một đức Phật, đầy đủ hiện nay thân nhỏng số cực vi nai lưng vào bất khả tngày tiết bất khả thuyết cõi Phật, từng một thân lễ khắp chư Phật nhiều nlỗi số cực vi è cổ trong bất khả thuyết bất khả tmáu cõi Phật. Hư không tồn tại tận, sự lễ kính của tôi mới tận. Vì hư không cần thiết tận yêu cầu sự lễ kính này của tôi chẳng bao gồm tận cùng. Nhỏng cầm cố cho đến bọn chúng sinh giới tận, chúng sanh nghiệp tận, chúng sinh phiền não tận, sự lễ kính của mình mới tận. Nhưng bọn chúng sanh giới cho đến pnhân hậu óc chẳng có tận cùng, đề nghị sự lễ kính này của tôi chẳng tất cả tận cùng. Niệm niệm tiếp diễn, không phải cách biệt. Thân ngữ ý nghiệp chẳng phải mệt nhọc chán). Hiếu dưỡng bố mẹ, phụng sự sư trưởng là hiếu kính; hiếu kính đến cả viên mãn rốt ráo là lễ kính chư Phật. Trong Đại Thừa Giới Kinh, đức Phật knhị thị rõ ràng: "Hiếu thuận phụ chủng loại, sư tăng, hiếu thuận cùng với không còn thảy chúng sinh. Hiếu Hotline là Giới". Giới luật pháp Đại Thừa tạo nên dựng trên cửa hàng hiếu đạo. Chữ Hiếu thuộc nhiều loại Hội Ý: phía trên là chữ Lão, bên dưới là chữ Tử, ghxay thành chữ Hiếu. Trong chữ Hiếu, những đời tương thông, đời chữ Lão với đời chữ Tử và một thể. Một đời trên (Lão) còn có một đời bên trên nữa, quá khứ vô thỉ; một đời bên dưới lại có một đời bên dưới nữa, vị lai vô phổ biến.

Xem thêm: Phương Pháp Tọa Thiền Thích Thanh Từ, Phương Pháp Toạ Thiền (Song Ngữ Anh


Xem thêm: Tôn Ngộ Không Bị Giam 500 Năm Dưới Ngũ Hành Sơn, 500 Năm Dưới Ngũ Hành Sơn


Vô thỉ vô thông thường là một trong những chỉnh thể. Nhìn theo chiều dọc củ, tiên sư với nhỏ con cháu đời sau là 1 thể; quan sát theo hướng ngang là bạn bè, thân thích, btrằn bạn; bạn bè của anh em, thân mê thích của thân thích hợp, bè bạn của bạn hữu, ngang mọi mười phương thơm. Dọc xuyên suốt ba đời, ngang thuộc mười pmùi hương là cục bộ của pháp giới. Chữ Hiếu là một trong những phù hiệu tiêu biểu toàn thể pháp giới. Chỉ có thành Phật bắt đầu hoàn toàn có thể tột bực như ý đạo Hiếu. Vì sao họ yêu cầu học Phật? Vì bọn họ mong muốn viên mãn tột bậc đạo Hiếu, vày biết tận lỗi không, khắp pháp giới chỉ là thiết yếu bản thân nhưng thôi! Bởi nuốm, chủ yếu Phổ Hiền Bồ Tát tự nói: Muốn nắn "lễ kính chỏng Phật" thì đề xuất sanh về Tây Phương thơm Cực Lạc thế giới new có thể thỏa mãn được nguyện ấy. Phổ Hiền Bồ Tát là một trong những nhân thứ đại biểu cho tất cả những người vãng sanh Tây Phương thơm Cực Lạc thế giới trong mười phương thế giới. Phổ Hiền Bồ Tát còn như vậy, huống gì bọn chúng ta? Chúng ta mong muốn thỏa mãn tột đỉnh đạo Hiếu, chỉ còn giải pháp noi theo Phổ Hiền Bồ Tát; ko noi theo Ngài mà toan thành Phật, chẳng có hi vọng gì đâu! Trong tởm Phật dạy, từ bỏ Sơ Phát Tâm cho đến Khi thành Phật là tía đại A Tăng Kỳ kiếp, trong vượt khứ chúng ta đang tu cả vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, cớ sao chẳng thành Phật? Là vì pnhân từ não ko đoạn, đời đời kiếp kiếp luân hồi lục đạo. Nhận thức Tịnh Độ từ gớm Hoa Nghiêm, bọn họ biết tởm Hoa Nghiêm sau cuối là niệm Phật cầu sinh Tây Phương thơm Cực Lạc trái đất, chính vì như vậy ta bắt đầu chết một lòng khăng khắng niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc nhân loại, Phổ Hiền Bồ Tát độ bọn họ vậy. Lễ kính chỏng Phật, chỏng Phật là ai? Phật dạy dỗ minh bạch: "Hết thảy bọn chúng sanh vốn là Phật"; phàm những hiện tượng lạ do các duyên liên hiệp nhưng mà sinh khởi thì Gọi là "chúng sanh". Chúng ta nghĩ về coi: Có pháp làm sao chẳng đề xuất là vì những duyên ổn kết hợp sanh ra tuyệt không? Chỉ tất cả hư ko bắt đầu chẳng cần là do những duim kết hợp sinh ra. Thân thể của chúng ta, khăn uống phương diện, giảng đường hầu hết là do các duyên câu kết sinh ra, đầy đủ hotline là chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm gồm một câu khôn cùng trọng yếu nhỏng sau: "Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí". Tình là hữu tình chúng sanh, chỉ động vật, lãng mạn bọn chúng sinh vào mười pháp giới. Vô Tình là vô tình bọn chúng sanh, chỉ thực thiết bị, khoáng đồ dùng. "Đồng viên chủng trí" là thành Phật. Hữu tình chúng sanh hoàn toàn có thể tu hành, có thể niệm Phật, hoàn toàn có thể thành Phật, còn vô tình bọn chúng sanh làm thế nào thành Phật được? Khăn khía cạnh, bàn ghế, bao giờ bọn chúng bắt đầu thành Phật? Giờ trên đây nhờ phẩm Hạnh Nguyện này họ bắt đầu đổ vỡ lẽ: hữu tình chúng sinh là clỗi Phật, vô tình chúng sanh cũng là chỏng Phật. khi như thế nào vô tình thành Phật vậy? Y báo gửi theo chánh báo. Ngày như thế nào chúng ta thành Phật, tức tốc nhận biết giang sơn đại địa, không còn thảy cỏ cây, vi è cổ thảy những thành Phật cả, chính là hiện tượng lạ thành Phật. Nếu ngày như thế nào trường đoản cú thấy mình thành Phật, thấy người không giống vẫn chưa thành Phật, thì nói thiệt ra, quý vị vẫn ở mộng, quý khách khởi vọng tưởng, chắc chắn là chẳng nên là thành Phật. Những điều kinh Hoa Nghiêm dạy dỗ trọn vẹn là cảnh giới hiện nay lượng của Phật, Bồ Tát, là hầu hết điều những Ngài bao gồm đôi mắt thấy, thiết yếu tai nghe, trọn vẹn là chân tướng mạo thực sự, chẳng đề xuất là chình ảnh giới của phàm phu. Làm nắm làm sao để tiếp thu kiến thức pháp môn này? Pháp môn ấy là pháp của Pháp Thân đại sĩ tu tập; chúng ta là phàm phu, một phẩm phiền đức não chưa đoạn, bạn cũng có thể tu được chăng? Được chứ! Sách giáo khoa nằm trong phân ban tiến sĩ trong đơn vị Phật, bọn họ là học trò mẫu mã giáo cũng vận dụng được, cực kỳ kỳ diệu! Kinc điển Phật giáo cấp thiết suy nghĩ bàn, là kinh khủng viên dung. Sách giáo khoa cho kẻ sơ học đó là bom tấn nhằm thành Phật, pháp môn ban đầu từ các việc học cung kính. Dùng chổ chính giữa thực tâm, trung ương tkhô nóng tịnh, trọng tâm đồng đẳng, tâm cung kính đối đãi hết thảy phần nhiều fan, đó là lễ kính chư Phật. Chúng ta đối với Phật, Bồ Tát kính cẩn khác người, tuy thế so với bạn khác kỉm rộng một tí, thì chẳng nên là hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền là hạnh bình đẳng. Mỗi khóa tởm sáng sủa họ cần sử dụng trọng điểm kiền thành kính cẩn nhất để lễ Phật, sau đấy, cần sử dụng loại trung khu đó đối đãi fan không giống. Bất luận đối đãi cha mẹ, tín đồ công ty, quyến ở trong, đồng đội, đồng sự, không còn thảy fan thiện nay kẻ ác trong buôn bản hội, phần đông sử dụng một tnóng lòng thật tình, thanh tịnh, bình đẳng, kính cẩn nhằm đối đãi, chính là hạnh Phổ Hiền. Ngoài con fan ra, cũng bắt buộc sử dụng dòng tâm thực bụng, trọng điểm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm phủ kính để đối đãi hết thảy vạn vật. Khăn khía cạnh là chư Phật, cần sử dụng khăn hoàn thành đừng vo thành một viên bỏ ltinh tinh, buộc phải xả không bẩn, ptương đối khô, xếp ngay ngắn thêm, sẽ là bộc lộ lòng cung kính so với nó. Bàn ghế cũng chính là chư Phật, bắt buộc chùi rửa cho sạch, xếp tức thì nđính thêm sẽ là lòng kính cẩn đối với nó. Đối với việc, bất cứ vụ việc làm sao mình đảm trách cũng phải tận vai trung phong tận lực tạo cho như ý, đó là kính cẩn đối với sự, tất yêu qua loa tắc trách, chớ đùn đẩy cho nhau. Pháp môn này khó khăn, chẳng dễ tu, nó vốn là pháp tu của Đẳng Giác Bồ Tát; bọn họ học tập lớp mẫu mã giáo, yêu cầu cụ rất là mình dẫu chưa thể thực hiện viên mãn. Học được một phần là được một trong những phần lợi ích; tác dụng kếch xù cấp thiết nghĩ về bàn. Nêu một thí dụ: Nếu rất có thể cần sử dụng mẫu chổ chính giữa tình thật, tkhô nóng tịnh, đồng đẳng, cung kính để đối đãi bạn với sự trang bị thì quý vị dài lâu chẳng sinh phiền hậu não, trong tâm địa hoan lạc khôn sánh, ngay mau chóng có được hạnh phúc, khoái lạc. Hiện tại bởi sao khách hàng chẳng hạnh phúc, sung sướng? Là vì chưng trong trái tim quý vị phân biệt kẻ này tốt, người tê xấu, trong cả một ngày trường đoản cú sáng mang đến buổi tối phân minh, chấp trước, pthánh thiện óc vọng tưởng chẳng hoàn thành, làm sao khách hàng niềm hạnh phúc, vui lòng đến được? Nếu muốn tu niềm hạnh phúc, phấn kích thì hạnh Phổ Hiền là lập cập có lợi độc nhất. Quý vị cđọng thử mở rộng tâm thanh đi. Chỉ phải khách hàng chân chánh vạc trọng điểm, Phổ Hiền Bồ Tát bèn gia trì quý khách. Kinc dạy: "Tôi vì mức độ hạnh nguyện Phổ Hiền, thâm chổ chính giữa tín giải, nhỏng đối trước mắt". Thần lực Phổ Hiền Bồ Tát gia trì, bọn họ cố gắng tí đỉnh, chũm sức chút ít, cũng có thể đạt được mấy phần. "Đều cần sử dụng thân ngữ ý nghiệp tkhô hanh tịnh, thường xuyên tu tập sự lễ kính": Lễ là lễ mạo, lễ tiết. Chẳng đa số so với người cần gồm lễ, mà đối với trang bị cũng buộc phải bao gồm lễ. Nếu trọng tâm chí thành kính cẩn, biểu thị bên ngoài đang hợp với lễ máu. Tâm tkhô nóng tịnh là chân vai trung phong, trong tim tkhô nóng tịnh chẳng có thị phi nhân bửa, phân biệt, chấp trước. Bồ Tát sử dụng trọng điểm tkhô hanh tịnh nhằm tu tập lễ kính thường chẳng đứt quãng. Tu học Phật pháp thành tốt bại cốt làm việc trọng tâm nhẫn nại. Có đa số người lúc new phạt trung tâm siêu dũng cảm, được mấy ngày bèn té lòng. Nếu có thể giữ lại được loại trọng tâm thuở đầu chẳng thoái gửi thì không tồn tại một ai chẳng thành Phật chỉ trong một đời. Ở trên đây, Phổ Hiền Bồ Tát làm gương, khuyến nghị chúng ta đề xuất bảo quản loại trung ương ban đầu. Ngài nói: "Hư ko giới tận, sự lễ kính của mình bắt đầu tận". Hư không giới thiết yếu tận, họ phạt nguyện tu đại hạnh Phổ Hiền, cũng bắt buộc thoái đưa. Ngài lại nói: "Chúng sanh giới tận, chúng sinh nghiệp tận, chúng sinh pthánh thiện não tận, sự lễ kính của tớ new tận". Thế giới nhân khẩu tăng thêm trưởng, chúng sanh giới chẳng tận. Phiền đức óc của chúng sinh cũng hàng ngày một nhiều hơn nữa. Chỉ có học Phật đắc lực, phiền đức óc mới bớt tđọc. Pnhân từ não không nhiều đi, trí huệ bèn lớn lên. Phiền lành não của bọn chúng sinh quan trọng tận, họ nhại lại Phổ Hiền Bồ Tát lễ kính, đương nhiên cũng chẳng có ngày cùng tận. Phổ Hiền Bồ Tát lại khuim lơn bọn chúng ta: "Niệm niệm tiếp tục, chẳng tất cả gián đoạn". Đấy là bí quyết cần lao. Người niệm Phật thực hiện được nhị câu này trong khoảng từ cha mon mang lại nửa năm, cần lao niệm Phật tâm đầu ý hợp, đưa ra quyết định đã đạt được công lao thành phiến. Hai câu này ý nghĩa trọn vẹn tương đương cùng với câu "nhiếp trọn sáu căn uống, tịnh niệm tiếp nối" của Đại Thế Chí Bồ Tát vào hội Lăng Nghiêm. "Thân ngữ ý nghiệp không phải ngán mệt": Thân yêu cầu thực hiện; chúng ta thấy ai cũng đề xuất lễ kính; ngữ điệu yêu cầu quan tâm đến, trung khu buộc phải thiệt sự tkhô cứng tịnh, bình đẳng, cung kính. Phổ Hiền Bồ Tát dụng tâm thanh tịnh do đó chẳng stress, chẳng bi tráng pnhân từ. Chúng ta dụng trung ương phân minh, trung ương nhiễm ô, đề nghị vào một thời gian dài đã mệt mỏi. Trong công việc mỗi ngày sử dụng trung khu thanh hao tịnh, vai trung phong hoan hỷ, chổ chính giữa lợi ích bọn chúng sanh nhưng mà làm cho, dù công việc vừa các vừa nặng nằn nì, cũng chẳng thấy căng thẳng mệt mỏi, chán nản và bi quan. Đó là được mấy phần công dụng vày công phu tu học Phổ Hiền hạnh. Chình họa giới của Phổ Hiền Bồ Tát rộng lớn, đấy đó là điểm khác hoàn toàn so với hạnh của các Bồ Tát khác. Phổ Hiền hạnh là hạnh xứng tánh. Bản tánh Chân Nhỏng to lớn phi thường, Phật thường xuyên nói: "Tâm bao thái lỗi, lượng châu sa giới" (trung ương bao gồm khắp hư không, lượng trọn các cõi nước nhiều như cát). Mỗi một hạnh nguyện của Phổ Hiền hạnh gần như khớp ứng với từ bỏ tánh; bởi vậy, từng một hạnh nguyện số đông bao che lỗi ko pháp giới. Chẳng phần lớn gan ruột Phổ Hiền Bồ Tát tình thật, tkhô nóng tịnh, đồng đẳng, trường đoản cú bi, hơn nữa to lớn vô lượng. Dùng loại trung tâm những điều đó để tu hành thì hạnh môn ấy new hotline là Phổ Hiền Hạnh!

 

Nguyện đem công đức lành, Hồi hướng mang lại tất cả. Chúng con với chúng sanh, Đều chứng thành Phật quả.

iwin club Trò chơi game bài online