NGHI THỨC TỤNG KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

  -  

U Minh Giáo Chủ Bổn định Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.Lạy đức tự bi đại Giáo chủ!“Ðịa” là dày dĩ nhiên, “Tạng” chứa đủ.Cõi nước phương thơm Nam nổi mây thơm,Rưới hương thơm, rưới hoa, hoa vần vũ,Mây xinch, mưa báu số khó lường.Lành giỏi, chỉnh tề chình họa kì cục,Người, ttránh bạch Phật: Nhơn gì thế?Phật rằng: Ðịa Tạng mang lại Thiên đường!Chư Phật bố đời đồng khen chuộngMười phương Bồ tát phổ biến tin tưởngNay bé sẵn tất cả thiện tại nhơn dulặng,Ngợi khen Ðịa Tạng đức vô lượng:Lòng trường đoản cú vì chưng chứa hạnh lànhTrải bao số kiếp độ sinh ngoài nàn,Trong tay vẫn sẵn gậy kim cương,Dộng tan cửa ngục tù cứu vớt toàn chúng sinh,Tay cầm cố châu sáng tròn vìn,Hào quang đãng soi khắp tía ngàn Ðại Thiên.Diêm Vương trước năng lượng điện chẳng hiền hậu,Ðài cao nghiệp chình họa soi ngay thức thì tội căn.Ðịa Tạng Bồ tát thượng nhơn,Chứng minc công đức của dân Diêm Phù!Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn định Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (Câu chót 3 lần)

Bài Tán Nguyện Hương:

Nguyện mây hương mầu này Khắp thuộc mười phương thơm cõiCúng nhịn nhường tất cả PhậtTôn pháp, các Bồ tát,Vô biên bọn chúng Thanh hao vănVà cả thảy Thánh Hiền.Duyên ổn khởi đài sáng sủa chóiTrùm đến vô bờ cõiXông mọi các bọn chúng sinhÐều phân phát Bồ đề tâmXa lìa mọi nghiệp vọngTrọn phải đạo vô thượng.Nam tế bào Hương cúng nhường Bồ tát Ma ha tát. (3 Lần)

Bài Văn Phát Nguyện:

Lạy đấng Tam giới Tôn Quy mạng mười pmùi hương Phật,Nay con vạc nguyện rộngTchúng ta trì ghê Ðịa Tạng.Trên đền tư ơn nặng trĩu,Dưới cứu vớt khổ tam thứ,Nếu bao gồm kẻ thấy ngheÐều phát người yêu đề chổ chính giữa,Hết một báo thân nàySanh qua cõi Cực Lạc.

Bạn đang xem: Nghi thức tụng kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện

Nam tế bào Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Bài Kệ Knhị Kinh:

Pháp vi diệu hết sức sâu vô lượng Trăm ngàn muôn ức kiếp nặng nề gặpNay con thấy nghe được thọ trìNguyện đọc nghĩa chơn thật của Phật.Nam tế bào U Minc giáo chủ hoằng nguyện độ sanh:Ðịa lao tù vị không, thệ bất thành Phật,Chúng sinh độ tận, pmùi hương hội chứng Bồ đề.

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn định Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 Lần)

(Tụng Kinc Địa Tạng)

(Saukhi tụng Kinch, tụng tiếp bài hồi hướng)

I. Đao lợi, Thế Tôn nói pháp mầu, Ðịa Tạng công hạnh rất lớn sâu,Thánh giáo mãi truyền sau chẳng ngớt,Khắp lợi Ttách, bạn khỏi khổ sầu.

II. Ttách, A tu la, Dạ xoa thảyÐến nghe pháp đó buộc phải chí vai trung phong,Ủng hộ Phật Pháp khiến thường xuyên còn,Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy,Bao nhiêu bạn tìm đến chốn này,Hoặc bên trên lục địa hoặc lỗi ko,Thường với người đời sinc trường đoản cú tâm,Ngày tối từ mình nương pháp sinh hoạt.

III. Nguyện các trái đất thường an ổn,Phước trí vô biên lợi quần sinc,Bao nhiêu tội nghiệp thảy những trừ,Xa lìa các khổ về viên tịch.Hằng cần sử dụng giới mùi hương xoa vóc sáng,Thường gìn định phục sẽ giúp thân,Hoa mầu Bồ đề khắp nghiêm túc,Tùy theo địa điểm làm việc thường an lạc.

Nam mô Tồi Tà Phú Chánh Hộ pháp clỗi Tôn Bồ tát Ma Ha Tát. (3 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm nám Bát nhã tía la mật nhiều thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ tuyệt nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị ko, không bất dị nhan sắc, nhan sắc tức thị ko, không tức thị sắc đẹp, tchúng ta, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bạt tử, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị nỗ lực, không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc đẹp, thinch mùi hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minch, diệc vô vô minc tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô ssinh sống đắc cầm, Bồ Ðề Tát Ðỏa y Bát nhã bố la mật nhiều cố, trọng tâm vô tai ác ngại; vô quỷ quái mắc cỡ vắt, vô hữu khủng cha, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu vãn cánh Niết bàn.

Xem thêm: Về Hệ Giá Trị Con Người Là Gì ? 10 Điều Tạo Nên Giá Trị Con Người

Tam chũm chư Phật y Bát nhã tía la mật đa cố gắng, đắc a nậu nhiều la tam miệu tam người yêu đề. Cố tri Bát nhã bố la mật đa thị đại thần chú, thị đại minch chụ, thị vô thượng crúc, thị vô đẳng đẳng chụ, năng trừ nhứt cố kỉnh khổ, chơn thiệt bất lỗi. Cố ttiết Bát nhã cha la mật đa chú. Tức tngày tiết crúc viết: Yết đế, yết đế, cha la yết đế, bố la tăng yết đế, người thương đề tát bà ha.

BẠT NHỨT THẾ NGHIỆP. CHƯỚNG CĂN BỔN ÐẮC SANH TỊNH ÐỘ ÐÀ LA NI

Nam mô a di đa bà dạ. Ða tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị nhiều, vớ đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan nhiều. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

A Di Ðà Phật thân klặng dung nhan, Tướng hảo quang quẻ minh vô đẳng luân,Bạch hào uyển gửi ngũ Tu di,Cám mục trừng tkhô giòn tứ đọng đại hải,Quang trung hóa Phật vô vàn ức,Hóa Bồ tát chúng diệc vô hạn,Tứ thập chén bát nguyện độ chúng sinh,Cửu phđộ ẩm hàm linc đăng bỉ ngạn.

Nam mô Tây pmùi hương Cực Lạc quả đât, đại từ bỏ, đại bi A Di Ðà Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật. (108 lần) Nam tế bào Quán Thế Âm Bồ tát. (10 lần)Nam mô Ðại Thế Chí Bồ tát. (10 lần)Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ tát. (10 lần)Nam tế bào Thanh khô Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ tát. (10 lần)

SÁM THẬP PHƯƠNG

Thập pmùi hương tam nạm Phật A Di Ðà đệ nhấtCửu phẩm độ bọn chúng sinhOai đức vô cùng cựcNgã klặng đại quy ySám ân hận tam nghiệp tội,Phàm hữu clỗi phước thiệnChí trọng điểm dụng hồi hướng.Nguyện đồng niệm Phật nhânCảm ứng tùy thời hiện,Lâm thông thường Tây phương cảnhPhân minc trên mục tiền,Kiến văn uống giai tinch tấnÐồng sanh Cực Lạc quốc,Kiến Phật liễu sinh tử,Nhỏng Phật độ nhứt thiết.Vô biên pthánh thiện não đoạnVô lượng pháp môn tuThệ nguyện độ chúng sinhTổng giai thành Phật đạo.Hư ko hữu tậnNgã nguyện vô cùngTình dữ vô tình,Ðồng viên chủng trí,

Phổ Hiền Thập Hạnh

Nhứt giả lễ kính chư Phật, Nhị đưa xưng tán Như Lai,Tam giả quảng tu cúng dường,Tứ đọng mang sám ăn năn nghiệp chướng,Ngũ trả tùy tin vui công đức,Lục giả thỉnh gửi pháp luân,Thất đưa thỉnh Phật trụ cụ,Bát trả thường tùy học tập Phật,Cửu mang hằng thuận bọn chúng sinh,Thập đưa phổ giai hồi phía.

Prúc thêm bài: SÁM THẬP PHƯƠNG (nghĩa) Cũng call là: SÁM MƯỜI PHƯƠNG. (20)

Mười phương chư Phật cha đời, Di Ðà bực nhứt chẳng tránh quần sinh,Sen vàng chín phđộ ẩm sẵn dành,Oai linc đức cả đã thành vô bờ.Nay con dưng tnóng lòng thiềngQuy y với Phật sám ngay thức thì tội cnạp năng lượng,Phước lành con tất cả đưa ra chăng,Ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây!Nguyện cùng rất chúng ta tu đây,Tùy thời cảm ứng hiện nay điềm lành,Biết tiếng biết tương khắc rõ rành.Lâm phổ biến tạn khía cạnh chình ảnh lành Tây pmùi hương.Thấy nghe chánh niệm rộng thường,Vãng sinh Lạc quốc đồng nương hoa rubi,Hoa nngơi nghỉ thấy Phật ví dụ,Thoát vòng sanh tử, độ an hàng trăm chủng loài.Phiền lành não vô hạn, thệ kết thúc trừ,Pháp môn tu học tập, chẳng còn dư,Chúng sinc nguyện độ, bờ tê đếnPhật đạo cùng cả nhà hội chứng trí như.Hư ko cõi nọ dầu cùng,Nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên.Không tình thuộc bao gồm đồng nguyền,Trí mầu của Phật đồng viên đồng thành.

SÁM PHỔ HIỀN (nghĩa)

Nay bé lại nguyện tu hành, Phổ Hiền nguyện bự sẵn dành riêng mười môn:Một là nguyện lạy Thế TônHiện thân trước Phật tận tâm kính tin.Hai, khen Phật đức rộng thinc,Lời xuất xắc, tiếng xuất sắc tận tình tụng ca.Ba, thời sắm đầy đủ hương hoa,Tràng phan bảo loại dưng ra cúng nhường nhịn.Bốn, bởi vì mê chấp lầm đường,Tham mê sân nghiệp cphía nhỏ thường sám luôn luôn.Năm, suy công đức vàn muôn,Của Phàm của Thánh nhỏ đồng vui ưa.Sáu, Khi Phật chứng tối cao,Pháp mầu bé thỉnh đã vừa truyền trao.Bảy, lòng chẳng chút lãng xao,Cầu xin chư Phật chớ vào vô dư!Tám, thường tu học Ðại quá,Bao tiếng bằng Phật bắt đầu vừa ý con,Chín, thề chẳng dám mỏi mòn,Dắt dìu muôn các loại hầu hết tròn pháp thân.Mười, rước tất cả công tích,Mọi loại thuộc tận hưởng, mọi è cổ cùng vui.Mười điều nguyện phệ nguyện rồi,Nguyện về Cực Lạc nguyện ngồi tòa sen. (21)

HỒI HƯỚNG

Niệm Phật công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phước giai hồi hướngPhổ nguyện pháp giới chỏng bọn chúng sinhTốc vãng vô lượng quang Phật sát.Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền nãoNguyện đắc trí huệ chơn minh liễuPhổ nguyện tội chướng tất tiêu trừThế vắt hay hành Bồ tát đạo.Nguyện sinh Tây phương Tịnh độ trungCửu phẩm liên hoa vi phụ mẫuHoa khai kiến Phật ngộ vô sanhBất thối hận Bồ tát vi chúng ta lữ.Nguyện dĩ demo công đứcPhổ cập ư nhứt thiếtNgã đẳng dữ bọn chúng sinhGiai cùng thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

A Di Ðà Phật hay lai phù hộ, linh ngã thiện tại cnạp năng lượng, hiện nay tiền tăng tấn, bất thất tịnh nrộng. Lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phân minh diện phụng Di Ðà, dữ clỗi thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp bổ. Nhứt giáp na khohình ảnh, sanh tại Phật tiền, cố gắng Bồ tát đạo, quảng độ bọn chúng sinh, đồng thành chủng trí.

Xem thêm: Phật Tỳ Lô Giá Na Phật Giáo, Tìm Hiểu Đại Nhật Như Lai Trong Phật Giáo

Nam tế bào Tây phương Cực Lạc quả đât, đại từ, Ðại Bi A Di Đà Phật. (1 lạy) Nam tế bào Tây phương Cực Lạc thế giới, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, Ðại Thế Chí Bồ tát, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy)Nam mô Tây phương thơm Cực Lạc thế giới, Liên Trì Hải Hội Phật, Bồ tát, nhứt thiết Hiền Thánh Chúng, chư Thượng Thiện nhơn. (1 lạy)

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinch, thể giải đại đạo, phạt vô thượng tâm.Tự quy y Pháp, đương nguyện bọn chúng sinch, thâm nhập khiếp tạng, trí huệ như hải.Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinc, thống lý đại bọn chúng, nhứt thiết vô không tự tin.