Nghi thức trì tụng chú đại bi tại nhà

  -  
bài toán trì tụng crúc đại bi mỗi ngày đem về rất nhiều lợi lạc mang lại hành đưa, tín đồ môn đồ Phật cần nắm rõ pmùi hương biện pháp hành trì để vấn đề tu tập của chính mình có được nphát âm thành quả cùng kết quả hơn
Crúc Đại Bi là thần crúc quảng đại thỏa mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu giúp khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinch Cực Lạc.

Bạn đang xem: Nghi thức trì tụng chú đại bi tại nhà


Niệm Phật cầu vãng sanh

Trì chú

Nam tế bào Ðại bi hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi trọng điểm đà la ni:

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority. Bà lô yết đế thước chén ra domain authority. Bồ đề tát đỏa bà domain authority. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ. Số đát mãng cầu đát đả. Nam tế bào vớ mèo lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà dà. Ma phạt đặc đậu. Ðát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha người thương đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng.

Câu lô câu lô yết mông. Ðộ lô độ lô pphân tử xà domain authority đế, ma ha phạt xà domain authority đế. Ðà ra đà ra. Ðịa rị ni. Thất phật ra domain authority. Dá ra dá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất mãng cầu thất na. A ra sâm phật ra xá lị, pphân tử sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị. Sa ra sa ra. Tất rị vớ rị. Tô rxe hơi rô. Bồ đề dạ, ý trung nhân đề dạ. Bồ đà dạ, người yêu đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa lị Fe ni mãng cầu.

Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha vớ đà dạ, sa bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì, sa bà ha. Ma ra mãng cầu ra, sa bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, sa bà ha. Sa bà ma ha a vớ đà dạ, sa bà ha. Giả cat ra a vớ đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì, bàn đà ra dạ, sa bà ha. Ma bà lị win yết ra dạ, sa bà ha. Nam tế bào hát ra đát mãng cầu đá ra dạ da. Nam mô a lị domain authority, Bà lô cat đế. Thước bàn ra dạ, sa bà ha.

Án tát năng lượng điện đô, Mạn nhiều ra, Bạt đà da, sa bà ha.

(5 lần, tụng theo bình thường; tụng thẳng Phạn tự ko linh nghiệm bằng, tất cả tín đồ kiên nhẫn thể nghiệm thấgiống hệt như vậy).

Sám nguyện

Kính lạy đại Bồ tát Quan Thế Âm, vô thỉ mang đến giờ, bé vốn bao gồm trọng điểm tánh tkhô hanh tịnh mà lại u mê ám chướng, sinh sống vào pháp tánh bình đẳng mà lại nhân vấp ngã bỉ test, lỗi gây nên cần yếu xiết kể, tội bùng dậy khó nỗi bài trừ. Ngày nay nhờ vào đại bi của đại người tình tát, đại lực của đại thần crúc, bé nguyện được hủy hoại cả (1 mang đến 3 lạy; 3 lạy thì từng lạy gọi 1 lần).

Kính lạy đại Bồ tát Quan Thế Âm, xin đại người thương tát sở hữu con bằng ngàn tay, soi thấy con bằng nngốc đôi mắt, khiến cho con bặt hết nhân tố lầm lỗi, làm theo hạnh nguyện quảng đại, đủ đại từ bi, triệu chứng đại chén nhã (1 cho 3 lạy; 3 lạy thì từng lạy hiểu 1 lần).

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này

hồi hướng khắp tất cả,

đồ đệ với chúng sinh

gần như trọn thành Phật đạo

Kính lạy Phật Pháp Tăng, vô thượng tam bảo (1 lạy).

Xem thêm: Uy Lực Chú Lăng Nghiêm Là Gì ? Chú Lăng Nghiêm Là Gì

Kính lạy đức Phật bổn định sư là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy).

Kính lạy vị gồm vô ngại đại bi trung ương làQuan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Kính lạy bài bác chú Tinh túy của đại tự bi (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn định sư của đức Bồ tát Quan Thế Âm là A Di Đà Nhỏng Lai (1 lạy).

Kính lạy đức Phật truyền tchúng ta mang đến đức Bồ tát Quan Thế Âm bài bác chú Tinh túy của đại tự bi là Thiên quang đãng vương tịnh trú nhỏng lai (1 lạy).

Xem thêm: Học Cách Tha Thứ Lỗi Lầm Của Người Khác: Nói Thì Dễ Làm Mới Khó

Kính lạy liệt vị Bồ tát, Duyên giác, La hán, liệt vị Phạn vương, Ðế phù hợp và chư thiên thiện tại thần (1 lạy).