Nghi thức trì chú đại bi

  -  

(Chư Phật tử nghiêm tịnh thân trọng tâm, quỳ, chấp tay kính cẩn. Chủ lễ nguyện mùi hương.)

Ðọc Tịnh Pháp Giới Crộng ngôn: Án Lam (7 biến)

Tịnh Tam Nghiệp Crộng ngôn: Án, Ta Phạ Bà Phạ Thuật Ðà Ta Phạ, Ðạt Ma Ta Phạ, Bà Phạ, Thuật Ðộ Hám (3 lần)

Lục Tự Đại Minc Chú: Án Ma Ni Bát Di Hồng (7 lần)

1/. Nguyện Hương

Nguyện lấy lòng tôn kính,Gởi theo đám mây hương.Ptận hưởng phất mọi mười pmùi hương.Cúng nhường ngôi Tam Bảo,Thề trọn đời duy trì đạo,Theo từ bỏ tánh làm cho lành,Cùng pháp giới bọn chúng sinch,Cầu Phật từ gia hộ,Tâm Bồ Đề bền vững,Xa bể khổ nguồn mê,Chóng quay về bờ Giác (1 lạy) o

2/. Kỳ Nguyện

(Riêng đến vị chủ lễ)

Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng khiếp crúc, xưng tán hồng danh, tập thử công đức, nguyện thập phương thơm thường trú Tam Bảo, Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ cho đệ tử ………… pháp danh ………….. pthánh thiện óc đoạn khử, nghiệp cphía tiêu trừ, căn lành lớn mạnh, xa lìa khổ ách, tăng tiến Bồ đề, thuộc toàn bộ chúng sinh đồng chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Bạn đang xem: Nghi thức trì chú đại bi

(Đứng dậy cung cấp hương lên lư rồi chấp tay đứng thẳng với niệm lớn)

3/. Tán Thán Phật

Đấng Pháp Vương vô thượngBa cõi chẳng ai bằng.Thầy dạy dỗ khắp ttránh fan,Cha lành phổ biến tứ loại.Quy y tròn một niệm,Dứt sạch mát nghiệp tía kỳ,Xưng dương cùng tán thán,Ức kiếp ko tận cùng. (xá) o

4/. Quán Tưởng

Phật chúng sanh tánh thường xuyên rỗng yên ổn.Đạo thông cảm quan trọng bàn,Lưới đế châu ví đạo tràng,Mười phương thơm Phật bảo hào quang sáng sủa ngờiTrước bảo tọa thân bé hình họa hiện nay.Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. o

5/. Đảnh Lễ Tam Bảo

Chí Tâm Đhình ảnh Lễ:

Nam tế bào tận hư ko, biến đổi pháp giới, vượt hiện, vị lai Thập phương thơm chỏng Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường xuyên trú Tam Bảo. (1 lạy) o

Chí Tâm Đhình họa Lễ:

Nam mô Ta Bà Giáo công ty, Điều Ngự Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Vnạp năng lượng Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chỏng tôn Bồ Tát, Linc Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc quả đât, đại tự đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh hao Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy) o

6/. Tán Lư Hương

Lư hương vừa bén chiên đàn,Khói cất cánh nghi bất tỉnh nhân sự vô vàn cõi xa,Lòng con kính ngưỡng khẩn thiết,Ngưỡng ý muốn clỗi Phật tmùi hương cơ mà bệnh đến.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát. (3lần) o

Nam Mô Quá khứ đọng vô lượng kiếp Chánh Pháp Minch Thế TônNam Mô Thập pmùi hương nhứt thiết chư Phật Thế TônNam Mô Hiền kiếp thiên Phật, tam cầm cố nhứt thiết clỗi Phật Thế TônNam Mô Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà ra ni thần tình chương thơm cúNam Mô Quán Âm sngơi nghỉ tmáu chư đà ra ni cập thập pmùi hương tam cố nhứt thiết tôn PhápNam Mô Thiên thủ thiên nhãn, đại tự đại bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện nhỏ mau biết toàn bộ pháp.Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện nhỏ nhanh chóng được mắt trí huệ.Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm,nguyện nhỏ mau độ những bọn chúng sinh,Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện bé mau chóng được phương tiện khéo.Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm,nguyện con mau lên thuyền chén nhã.Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm,nguyện nhỏ mau chóng được qua hải dương khổ,Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm,nguyện bé mau được đạo giới định.Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm,nguyện bé sớm lên non Niết Bàn.Nam tế bào đại bi Quán Thế Âm,nguyện nhỏ mau về bên vô vi.Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện nhỏ sớm đồng thân pháp tánh.Nếu nhỏ nhắm tới địa điểm non đao,non đao ngay tức thì tức thì sụp đổ.Nếu bé hướng về lửa, nước sôi,nước sôi, lửa cháy tự thô tắt.Nếu bé nhắm đến cõi địa ngục,âm phủ ngay tức khắc mau từ hủy diệt,Nếu con hướng đến loại ngạ quỷ.Ngạ quỷ lập tức được trường đoản cú no ấm,Nếu nhỏ hướng về bọn chúng Tu La,Tu la trung tâm ác trường đoản cú điều phục,Nếu con hướng tới các súc sinh,súc sanh trường đoản cú được trí huệ to.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (108 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (108 lần)

Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch Phật: – Bạch đức Thế Tôn, nếu bọn chúng sinh nào tụng trì thần chú Đại Bi bên cạnh đó bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề ko thành chính giác. Tụng trì thần crúc Đại Bi, nếu không được sanh về những cõi Phật, tôi thề ko thành chính giác. Tụng trì thần chụ Đại Bi, còn nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chính giác. Tụng trì thần crúc Đại Bi, toàn bộ sự mong muốn cầu trong đời ngày nay nếu như không được hài lòng, thì crúc này không được điện thoại tư vấn là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.

lúc đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, liền nghỉ ngơi trước chúng hội, lẹo tay đứng trực tiếp, so với bọn chúng sanh khởi lòng trường đoản cú bi, nsống phương diện mỉm cười cợt, nói chương thơm cú nhiệm mầu Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni rằng:

Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước bát ra da, nhân tình đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án tát bàn ra pphân tử duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, pphân tử xà da đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hệ rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, ý trung nhân đề dạ, người yêu đà dạ, người tình đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni mãng cầu, tía dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bố lị win yết ra dạ, ta bà ha. o

Nam mô hắc ra đát mãng cầu, đa ra dạ domain authority.

Xem thêm: Nghệ Thuật Giao Tiếp: Muốn Giàu Thì Miệng Phải Sang, Muốn Hưởng Phú Quý Phải Học Được 3 Đúc Kết Muôn Đời Đúng Từ "Bách Khoa Toàn Thư" Quỷ Cốc Tử

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. o

 (có thể tụng trường đoản cú 5, 7, 14, 27, 35, 49 cho tới 108 lần, tùy vào thời gian mang đến phép)

8/. Thập Nhị nguyện:

1/. Nam-mô hiệu Viên-thông danh Tự-trên, Quán-Âm Như-Lai, quảng phạt hoằng thệ nguyện. (1 lạy)

2/. Nam-tế bào nhứt niệm chổ chính giữa vô tai ác ngại ngùng, Quán-Âm Như-Lai thường cư Nam-hải nguyện. (1 lạy)

3/. Nam-tế bào trụ Ta-bà, U-minc giới, Quán-Âm Như-Lai trung bình thinch cứu giúp khổ nguyện. (1 lạy)

4/. Nam-mô mặt hàng tà-ma trừ yêu-quỷ quái, Quán-Âm Như-Lai, năng trừ nguy-hiểm nguyện. (1 lạy)

5/. Nam-mô thanh-tịnh bình thùy dương-liễu, Quán-Âm Như-Lai cam-lộ trẹo trung khu nguyện. (1 lạy)

6/. Nam-tế bào đại từ-bi, năng hỷ-xả, Quán-Âm Như-Lai, hay hành đồng đẳng nguyện. (1 lạy)

7/. Nam-tế bào trú dạ tuần vô tổn định hoại, Quán-Âm Như-Lai thệ khử tam-thứ nguyện. (1 lạy)

8/. Nam-mô vọng nam-nsay đắm, phải lễ bái, Quán-Âm Như-Lai, già tỏa giải-thoát nguyện. (1 lạy)

9/. Nam-mô tạo thành pháp thuyền du khổ hải, Quán-Âm Như-Lai độ tận chúng-sinh nguyện. (1 lạy)

10/. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo-loại, Quán-Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây-Phương nguyện. (1 lạy)

11/. Nam-tế bào Vô-lượng-tchúng ta Phật cảnh giới, Quán-Âm Như-Lai, Di-Ðà tchúng ta ký kết nguyện. (1 lạy)

12/. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán-Âm Như-Lai, quả tu thập nhị nguyện. (1 lạy)

9/. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm nám chén nhã cha la mật nhiều thời chiếu kiến bửa uẩn giai ko độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, dung nhan bất dị không, ko bất dị sắc đẹp, sắc đẹp tức thị không, ko tức thị nhan sắc. Tbọn họ tưởng hành thức diệc phục nhỏng thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp ko tướng, bất sinh văng mạng bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị thế không trung vô nhan sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Vô sắc đẹp tkhô nóng mùi vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minch diệc, vô vô minch tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệc đạo, vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô ssống đắc thay. Bồ đề tát đỏa y chén bát nhã ba la mật đa cầm, vai trung phong vô tai ác xấu hổ, vô quái ác trinh nữ gắng, vô hữu xịn cha, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, tam cụ chỏng Phật y chén bát nhã cha la nỗ lực đắc a nậu đa la tam miệu tam tình nhân đề cầm cố tri chén nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minch chụ, thị vô thượng crúc, thị vô đẳng đẳng crúc, năng trừ tuyệt nhất thiết khổ, chân thực bất lỗi.

Cố tmáu bát nhã ba la mật nhiều chú, tức tmáu chụ viết:

Yết đế, cha la yết đế, cha la tăng yết đế, ý trung nhân đề tát bà ha. (3 lần) o

10/. Vãnh Sanh Quyết Định Crộng Ngôn:

Nam mô a di đa bà dạ,Đa tha đà nhiều dạ, đa địa dạ tha.A di rị đô bà tỳ,A di rị đa tất đam bà tỳ,A di rị đa tì ca lan đế,A di rị đa tì ca lan đa,Dà di nị dà dà mãng cầu,Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) o

Phật A Di Ðà thân sắc đẹp vàngTướng giỏi quang đãng minh không người nào bằngHào quang quẻ Trắng uyển gửi như Tu DiMắt Phật xanh rì nlỗi nước bốn biểnTrong quang đãng minch có vô vàn hoá PhậtHoá Bồ Tát cũng nhiều vô biênBốn mươi tám nguyện độ chúng sinhChín phẩm sen tiến thưởng lên bờ giác.

Nam Mô Tây Phương thơm Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Nam Mô A Di Ðà Phật. (30 lần)Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)Nam Mô Thanh khô Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

11/. Phục Nguyện:

(Có thể nguyện theo ý của chính mình, nếu không thì rất có thể theo lời nguyện như sau:)

Cúi lạy mười Pmùi hương chỏng Phật, chư Đại Bồ tát, chư thánh thiện Thánh Tăng, Thiên Long Bát Sở, Già Lam Hộ Pháp, thùy từ bỏ chứng minh gia hộ mang đến môn đồ tánh danh …… Pháp danh ……sanh ………tuổi ………. nghiệp cphía tiêu trừ, phước lành phát triển, căn bệnh căn thuyên sút, bệnh nghiệp dứt trừ, sở cầu suôn sẻ, tăng tiến tình nhân đề, lâm chung chánh niệm, được vãng sinh Cực Lạc quốc.

Xem thêm: Rùng Mình Những Truyền Thuyết Về Ma Cà Rồng, Truyền Thuyết Ma Cà Rồng Việt Nam

12/. Sám Phổ Hiền

(Quỳ đọc)

Ðệ-tử bọn chúng đẳng, tùy-thuận tu tập. Phổ-Hiền Bồ-tát, thập chủng đại nguyện:

Nhứt mang lễ kính clỗi Phật,Nhị trả xưng tán Như-Lai,Tam mang quảng tu cúng-dường,Tứ đưa sám-ăn năn nghiệp-cphía,Ngũ đưa tùy-hỉ công-đức,Lục đưa thỉnh đưa pháp-luân,Thất mang thỉnh Phật trụ cầm cố,Bát đưa thường xuyên tùy Phật học,Cửu giả hằng thuận chúng-sanh,Thập đưa phổ giai hồi-hướng.

13/. Hồi Hướng

Tụng Chụ công đức thù thắng hạnh,Bao nhiêu phước đức sẵn dành bọn chúng sinch,Nguyện mang lại tất cả hàm linc,Sớm về cõi tịnh nghe gớm diệu huyềnNguyện tiêu ba chướng não phiền khô,Cầu chơn trí huệ phá xiềng vô minch.Nguyện trừ tội chướng điêu linch,Hạnh lành Bồ tát thường xuyên tinc tấn làm.Nguyện sinh cõi tịnh khôn cùng phàmHoa sen chín phđộ ẩm sẽ làm cho chị em phụ thân.Hoa nsinh sống thấy Phật hiển thị,Vô sinh triệu chứng ngộ bạn ta thánh hiền.Nguyện lấy công đức hiện tại chi phí,Hướng về mọi cả những miền gần xa.Con với bố mẹ, các cụ,Chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân. o

13/. Tự Tam Quy:

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, vạc vô thượng trung ương. (1 lạy) o

Tự quy y Pháp, đương nguyện bọn chúng sinh, thâm nhập Kinch tạng, trí huệ nlỗi hải. (1 lạy) o

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại bọn chúng, tốt nhất thiết vô ngại ngùng. (1 lạy) o