Nghi Thức Thập Chú Pdf

  -  

PHẦN NGHI LỄAi nấy cung kính... Dốc lòng kínhlạy Phật, Pháp, Tăng thường xuyên nghỉ ngơi mọi mườiphương thơm. ( 3 lễ )Nguyện lấy lòng thành kính,Gửi theo đám mây hương,Phảng phất mọi mười phương,Cúng dàng ngôi Tam Bảo.Thề trọn đời duy trì đạo,Theo từ bỏ tính có tác dụng lành,Cùng pháp giới chúng sinch,Cầu Phật từ gia hộ,Tâm Bồ Đề vững chắc,Xa bể khổ sông mê,Cngóng trở lại bờ giác.Cúng dàng đoạn: Dốc lòng kínhlạy Phật, Pháp, Tăng hay ngơi nghỉ khắp mườiphương. ( 1 lễ ) 3

Con nay xin bởi Bốn ân, Ba cõi phápgiới bọn chúng sinch, nguyện đến Tam chướngtiêu trừ, dốc lòng sám ăn năn. ( 1 lễ )Đệ tử bọn chúng bé... xin chí thành sám hối: Xưa kia tạo ra bao ác nghiệt, Đều vì chưng vô thỉ tsi, sảnh, yêu thích, Bởi thân, mồm, ý phạt ra đời, Hết thảy trường đoản cú ni xin sám hối hận. Bao nghiệp chướng tạo ra như thế Đều tiêu tan một chút không thể. Niệm niệm thuộc mọi vào cõi Pháp, Độ chúng sinc hội chứng ngôi bất thoái.Sám hối phát nguyện rồi quy mệnh lễQuán Thế Âm Bồ Tát đổi thay tốt nhất thiết TamBảo. ( 1 lễ ) 4

TỊNH PHÁPhường GIỚI CHÂN NGÔN Án Lam ( 21 lần ) VĂN THÙ HỘ THÂN CHÂN NGÔN Án Xỉ Lâm Bộ Lâm ( 21 lần ) LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN Án Ma Ni Bát Minh Hồng ( 21 lần ) ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÚÁn A Na Lệ,Tỳ Xá Đề Bệ La, Bạt Xà La,Đà Lị Bàn Đà, Bàn Đà Nễ, Bạt Xà La,Báng Ni Phấn, Hổ Hân Đô Lô Úm PhấnSa Bà Ha. ( 3 lần ) 5

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI Nam tế bào hát ra đát na đá ra dạ gia. Nammô a rị gia, bà lô yết đế thước bát ra gia.Bồ đề tát đá bà gia, ma ha tát đá bà da, maha ca lô ni ca gia. Án tát bàn ra pphân tử duệ,số đát mãng cầu đát tả. Nam mô tất cat lị đóa ymông a lị da, bà lô cát đế thất Phật ra lăngđà bà. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì, hê lị ma habàn đá sa mế, tát bà a tha đậu thâu bởi, athệ dậng, tát bà tát đá na ma bà già, maphạt sệt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lôca đế, ca la đế, di hê rị, ma ha bồ đề tátđỏa, tát bà tát bà, ma la ma la, ma hê mahê rị đà dậng, câu lô câu lô yết mông, độlô độ lô, phạt sà gia đế, ma ha phạt sà giađế, đà là đà la, địa lị ni, thất Phật ra gia.Giá xác định giá ra, ma ma phạt ma ra, mục đế 6

lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a ra sâm Phật,ra xá lị, pphân tử sa phạt snóng Phật, ra sá gia,hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lị, sa rasa ra, vớ lị tất lị, sơn lô tô lô, bồ đề dạ tình nhân đềdạ, bồ đà dạ người tình đà dạ, di đế lị dạ, na ra cẩntrì, địa lị Fe ni mãng cầu, tía dạ ma na, sa bà ha,vớ đà dạ sa bà ha, ma ha vớ đà dạ sa bà ha,tất đà dụ nghệ, thất phàn ra gia, sa bà ha,mãng cầu ra cẩn trì sa bà ha, ma ra na ra, sa bà ha.Tất ra tăng a mục già gia, sa bà ha, sa bàma ha a tất đà dạ, sa bà ha. Giả mèo ra a tấtđà dạ, sa bố ha. Ba đà ma yết tất đá dạ, sabà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra gia, sa bà ha,ma bà lị chiến thắng yết ra dạ, sa bà ha.Nam tế bào hát ra đát mãng cầu đá ra dạ gia,phái mạnh mô a rị gia, bà lô mèo đế thước phàn ragia, sa bà ha. Án, vớ điện đô, mạn đá ra bạtđà da, sa bà ha. ( 3 lần...) 7

NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI Nam mô Phật đà gia, nam giới mô Đạt magia, phái nam mô Tăng già gia. Nam mô QuánTự Tại Bồ tát ma ha tát, cố kỉnh đại bi trung tâm trả,đát điệt tha. Án chước yết ra phạt để chấnnhiều mạt ni, ma ha chén đắng mế, rô rô rô rô,nhằm sắt tra, thước ra a yết lị sa dạ, hồng phấnsa ha. Án bát đạp ma, chấn nhiều mạt ni,thước ra hồng, án chén bát lạt đà, chén bát đản mếhồng. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ Nẵng mồ tam mãn đá một đà nẫm. Abát ra để, hạ nhiều xá, sa nẵng nẫm, đát điệttha, án già già, già hế già hế, hồng hồngnhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạra, bát ra nhập phạ ra, nhằm sắt sá, nhằm Fe sá,sắt trí rị, Fe trí rị, sa phấn tra, sa phấn tra,phiến để ca, thất dị duệ, sa phạ ha. 8

CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ Nam tế bào Phật đà gia, phái mạnh mô Đạt magia, nam giới tế bào Tăng già gia. Án vớ đế hộ rôrô, tất đô rô, chỉ rị ba, cat rị bà, vớ đạt rị,cha rô rị, sa phạ ha. PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ Khể thủ quy y đánh vớ đế, đầu diện đỉnhlễ Thất Câu Chi, bổ kyên xưng tán ĐạiChuẩn Đề. Duy nguyện tự bi thùy gia hộ.Nam mô tát đá nẫm tam diểu tam người yêu đà,câu bỏ ra nẫm, đát điệt tha. Án tách lệ chủlệ Chuẩn Đề, sa bà ha. 9

THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI Án, nề ma cha cat ngõa đế, a cha la mậtgiẫm, a ưu rị a hấp thụ, sơn tất nễ thực chấp giẫm,điệp tả ra tể dã, đát tháp nghiệt đạt dã, a raha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nễ dãtháp. Án tát rị ba, tang bốn mèo rị, chén rị thuậtđạp, đạt ra mã đế, nghiệt nghiệt nề tang,mã ngột nghiệt đế, sa tía ngõa tỷ thuật đế,mã hát nằn nì dã, chén rị ngõa rị sa hát. DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN Nam mô bạc già pphân tử đế, bệ trặc làng mạc, lũrô bệ lưu lại ly, chén lạt bà, hat ra xà dã. Đáttha yết nhiều da, a ra hát đế, tam diểu tam bộtđà domain authority, đát thiệt tha. Án bệ sái thệ, bệ sáithệ, bệ trệu xã, tam một yết đế sa ha. 10

QUÁN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN Án ma ngươi chén minch hồng, ma phân tử nghênha nạp, tích đánh quánh, ba đạt tích đặc ta nạp,vi đạt vị cat tát, nhi cán nhi tháp bốc, rị tấttháp, mèo nạp té ra nạp, hấp thụ bốc rị, đâu thắcban hấp thụ, nại ma lô cát, tmáu ra da sa ha. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà rani đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế,chân lăng kiền đế, sa bà ha. VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ,đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lị đá tấttam bà tỳ, a di lị đá tỳ ca lan đế, a di lị đátỳ ca lan đá, già di nhị, già già na, chỉ đáca lệ, sa bà ha. 11

THIỆN THIÊN NỮ CHÚ Nam mô Phật đà, Nam mô Đạt ma,Nam mô Tăng già. Nam mô thất lợi, ma hađề ty domain authority, đát nễ dã tha, tía lợi prúc thọ mãng cầu,giá lợi tam mạn đà đạt xá ni, ma ha tỳ hala già đế, tam mạn đà tỳ ni già đế, ma haca lợi dã, cha nễ cha ra tía nễ, tát lị phạ lậttha, tam mạn đà tu chén lê đế, phú lệ mãng cầu, alợi na, đạt ma đế, ma ha tỳ cổ vớ đế, ma hadi lặc đế, thọ bả tăng kỳ đế, hê đế tỷ tăngkỳ hê đế, tam mạn đà a tha, a nâu bà ra ni.Nam Mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần ) 12

TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Khi ngài Quán Tự tại Bồ Tát, thực hànhnâng cao Pháp Bát - nhã - Ba - la - mật - đa,Ngài soi thấy năm uẩn hầu như ko ngay thức thì độbay hết thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng kháckhông, không chẳng khác sắc đẹp, sắc đẹp tức làkhông, ko có nghĩa là nhan sắc, Trúc, Tưởng,Hành, Thức cũng các như vậy. Này ông Xá Lợi Tử! Tướng không củađông đảo Pháp, không sinh, không khử, khôngnhơ bẩn ko không bẩn, không thêm không bớt,cho nên vì vậy vào chân ko, không có Sắc,không tồn tại Thú, Tưởng, Hành, Thức, không 13

bao gồm Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, ý, ko cóSắc, Tkhô nóng, Hương, Vị, Xúc, Pháp, khôngcó nhãn giới, cho tới không tồn tại ý thứcgiới, không tồn tại vô minch, cũng không có cáihết vô minc, cho đến già chết, cũng khôngcó mẫu không còn già chết, không có Khổ, tập,Diệt, Đạo, không tồn tại trí tuệ, cũng ko cóbệnh đắc, bởi không tồn tại khu vực triệu chứng đắc.


Bạn đang xem: Nghi thức thập chú pdf


Xem thêm: Kinh Dược Sư Trị Bệnh - Tụng Kinh Dược Sư Cực Kỳ Linh Nghiệm


Xem thêm: Ý Nghĩa Của Má Lúm Đồng Tiền Bên Trái Có Ý Nghĩa Gì, Ý Nghĩa Má Lúm Đồng Tiền Bên Trái


Bồ tát y theo Bát - nhã - Ba - La - mật -nhiều, buộc phải trung tâm không ngăn uống mắc cỡ, vày khôngngnạp năng lượng ngại ngùng, bắt buộc không run sợ, xa hẳn mộngtưởng điên đảo, đạt tới Cứu - kính - Niết -bàn. Clỗi Phật vào cha đời cũng y vào Bát- nhã - Ba - la - mật - nhiều cơ mà được đạo Vô 14

- thượng Chính - đẳng Chính - giác. Chonên biết Bát - nhã - Ba - La - mật - nhiều làđại thần chụ, là đại minc chụ, là vô thượngchụ, là vô đẳng đẳng chụ, trừ được hết thảykhổ, sống động ko lỗi.Vì vậy nói ra bài chú Bát - nhã - Ba - La -mật - nhiều, liền nói bài chụ rằng: “ Yết - đế,Yết - đế, Ba - la Yết - đế, Ba - la tăng Yết- đế, Bồ - Đề tát - bà - ha, ma - ha Bát -Nhã - Ba - La - Mật - Đa”. ( Đọc chú 3 lần ) 15

KỆ TÁN THÁN Ngài Bồ Tát Quán Âm Đại Sĩ, Danh hiệu là Giáo Chủ Viên Thông. Mười nhì nguyện mập cực kì, Bến mê, bể khổ mnghỉ ngơi lòng cứu vãn nhân. Ứng theo tiếng độc nhất chổ chính giữa cầu khẩn, Liền hiện nay thân độ tận khắp khu vực. Hay ban Vô Úy tức khắc, Nghìn tay nghìn đôi mắt đời đời kiếp kiếp độ sinc. Nam Mô Viên Thông Giáo Chủ ĐạiTừ Đại Bi tầm thanh khô cứu giúp khổ, cứu vãn nạn linhcảm Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tát.( 3 lần ) Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 hoặc 3... tràng tùy ý ) 16

LỄ TỔNG1. Kính lạy đức Quán Âm Nhỏng Lai hiệulà Viên Thông danh là Tự Tại, Ngàirộng lớn vạc lời thệ nguyện: Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )2. Kính lạy đức Quán Âm Như Lai đã dốcmột lòng không quản ngại không tự tin, Ngàithường xuyên nghỉ ngơi chỗ biển Nam độ nguyện:Quán -Thế - Âm - Bồ -Tát. ( 1 lễ )3. Kính lạy đức Quán Âm Như Lai trụ SaBà U Minch cõi, nghe giờ kêu cầu,Ngài ngay tức khắc cứu vãn khổ độ nguyện: Quán -Thế - Âm- Bồ - Tát. ( 1 lễ )4. Kính lạy đức Quán Âm Nlỗi Lai hàngma quỷ trừ yêu tinh, Ngài tuyệt diệt nhữngnỗi nguy hiểm độ nguyện: Quán -Thế -Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ ) 17

5. Kính lạy đức Quán Âm Như Lai taycầm cố bình tkhô cứng tịnh cành dương liễu,trung khu được Ngài rưới nước cam lộ độnguyện: Quán-Thế-Âm-Bồ - Tát. (1lễ )6. Kính lạy đức Quán Âm Nhỏng Lai đại từbi năng tin vui - xả, Ngài thường xuyên thực hànhsự bình đẳng độ nguyện: Quán -Thế -Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )7. Kính lạy đức Quán Âm Nlỗi Lai trảihôm sớm không còn tổn định hoại, Ngài thệdiệt hết nạn Tam - Đồ độ nguyện: Quán-Thế - Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )8. Kính lạy đức Quán Âm Nlỗi Lai hướnglên núi Nam cầu lễ bái giải thoát gôngcùm xiềng xích độ nguyện: Quán -Thế- Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ ) 18

9. Kính lạy đức Quán Âm Nhỏng Lai tạobuộc phải thuyền Pháp bơi qua biển khổ,Ngài cứu vãn không còn chúng sinh độ nguyện:Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )10.Kính lạy đức Quán Âm Nhỏng Lai trướcbao gồm tràng phan sau bảo dòng, Ngài tiếp dẫnsang trọng Tây Pmùi hương độ nguyện: Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )11.Kính lạy đức Quán Âm Nhỏng Lai ngơi nghỉ cảnhgiới Phật Vô - Lượng - Thọ, Ngài đượcđức Mi Đà Thụ kí độ nguyện: Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )12.Kính lạy đức Quán Âm Nhỏng Lai thânđoan nghiêm không có bất kì ai sánh kịp, quyếttu vẹn tròn mười nhị đại nguyện: Quán-Thế - Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )19

Đệ tử bọn chúng bé... xin do Bốn ân, cha cõiPháp giới chúng sinc, nguyện mang lại tamcphía tiêu trừ, dốc lòng vạc nguyện: Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, Nguyện con sớm biết tất cả Pháp. Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, Nguyện bé sớm được mắt trí tuệ. Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, Nguyện nhỏ sớm độ toàn bộ bọn chúng. Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, Nguyện nhỏ nhanh chóng được Pháp phương tiện. Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, Nguyện bé nhanh chóng được thuyền Bát Nhã. 20

Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm,Nguyện nhỏ mau chóng quá qua hải dương khổ.Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm,Nguyện nhỏ nhanh chóng được Giới Định Tuệ.Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm,Nguyện bé nhanh chóng được đại Niết Bàn.Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm,Nguyện bé nhanh chóng được Nhà Vô Vi.Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm,Nguyện nhỏ sớm đồng Thân Pháp Tính.Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm,Con hướng về núi dao, núi dao từ gãy nát.Con nhắm tới lửa hừng,Lửa hừng từ phá hủy. 21

Con hướng đến âm ti,Địa ngục tù từ bỏ không thể.Con nhắm đến Ngã Quỷ,Ngã quỷ tự no ấm.Con hướng tới Tu La,Ác trọng tâm tự điều phục.Con hướng tới súc sinc,Tự đắc đại trí tuệ. 22

TAM TỰ QUY:- Con quy Phật rồi, nguyện cho chúng sinh thấu hiểu đạo to, vạc tâm vô thượng. ( 1 lễ )- Con quy Pháp rồi, nguyện cho chúng sinh thông liền Kinh - tạng, trí tuệ nlỗi hải. ( 1 lễ )- Con quy Tăng rồi, nguyện mang lại chúngsinc hòa hợp đại chúng, không còn thảy khôngmắc cỡ. ( 1 lễ ) LẠY CHƯ THÁNH HIỀN: Nguyện rước công đức này Hướng về mọi tất cả Đệ tử và chúng sinch Đều trọn thành Phật đạo. 23