Lễ PhậT ĐảN đượC Tổ ChứC Như Thế Nào ở Singapore?

  -  
*
NIỆM HƯƠNGTịnh Pháp-Giới Chân NgônÁn lam tóa ha.

Bạn đang xem: Lễ phật Đản được tổ chức như thế nào ở singapore?

(3 lần)Tịnh Tam Nghiệp Chân NgônÁn sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ, truật độ hám. (3 lần)CÚNG HƯƠNGNguyện rước lòng thành kính,Gửi theo đám mây hương,Phảng phất khắp mười phương, Cúng nhường ngôi Tam Bảo,Thề trọn đời giữ đạo,Theo trường đoản cú tính làm cho lành,Cùng pháp giới chúng sinh,Cầu Phật Từ gia hộ,Tâm Bồ Đề vững chắc,Xa bể khổ mối cung cấp mê,Cđợi trở lại bờ giác.(xá rồi phát âm tiếp)TÁN PHẬTĐấng Pháp Vương vô thượngBa cõi chẳng ai bằng,Thầy dạy khắp Ttránh, Người,Cha lành phổ biến tứ các loại,Quy y tròn một niệm,Dứt không bẩn nghiệp cha kỳ,Xưng dương thuộc tán thán,Ức kiếp ko cùng tận.KỲ NGUYỆNHôm ni đó là ngày Đức Thế Tôn Từ Prúc Giáng Thê nhằm hoá độ bọn chúng sinch. Chúng con một dạ chí thành thiết lễ kỹ niệm cúng dường. Đồng kính dưng một nén chổ chính giữa hương thơm, tía nghiệp trong sạch, cúi đầu đhình ảnh lễ, nguyện y theo lời Phật dạy, trì tụng gớm chú, xưng tán hồng danh; quyết theo Phật Pháp làm lành, báo đền công ơn hoá độ, vai trung phong Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững chắc, cùng pháp giới chúng sinc nghiệp chướng tiêu trừ, cnạp năng lượng lành lớn lên, mau chóng được hội chứng trái Vô Thượng Bồ Đề.Ngưỡng mong oách đức Tam Bảo từ bi gia hộNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.QUÁN TƯỞNG(Đứng dậy cắm hương thơm lên lư, rồi vị chủ lễ chấp tay đứng trực tiếp với niệm)Phật, chúng sinch tính thường trống rỗng yên ổn,Đạo cảm thông quan trọng nghĩ bànLưới đế châu ví đạo tràng,Mười phương Phật Bảo hào quang đãng sáng ngời,Trước Bảo Tọa thân con hình họa hiện nay,Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.ĐẢNH LỄ(Chủ lễ xá 3 xá, rồi đồng niệm)Chí vai trung phong đhình ảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Chỏng Phật, Tôn Pháp, Hiền, Thánh, Tăng Thường Trụ Tam Bảo.

Xem thêm: Đầy Đủ Về Kinh Phật A Di Đà (Âm Việt), Kinh A Di Đà (Âm Việt)

(1 lạy)Chí trung tâm đhình họa lễ: Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinch Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chỏng Tôn Bồ Tát, Linch Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)Chí vai trung phong đhình họa lễ: Nam Mô Tây Phương thơm Cực Lạc Thế Giới Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tkhô hanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)CHÚ ĐẠI BINam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại-bi trung khu đà-la-ni. Nam-tế bào hắc ra đát mãng cầu, nhiều ra dạ domain authority. Nam-tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra domain authority, Bồ-đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha ca lô ni ca domain authority, án, tát bàn ra pphân tử duệ số đát na đát tỏa. Nam-tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất mãng cầu a ra sâm Phật ra xá-lợi, pphân tử sa phạt sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc ni na, bố dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win yết ra dạ, ta bà ha.Nam-tế bào hắc ra đát mãng cầu, nhiều ra dạ domain authority. Nam-tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)Nam tế bào Thập Pmùi hương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần)Nam tế bào Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)KỆ MTại KINHPháp Phật cao cả siêu nhiệm mầu,Nđần độn muôn ức kiếp dễ dàng tốt đâu.Con ni nghe thấy xin vâng giữChơn tình Nhỏng Lai gọi thiệt sâu.SÁM KHÁNH ĐẢNĐệ tử lúc này, gặp mặt ngày Khánh ĐảnMột dạ vui tươi, cúi đầu đảnh lễ,Thập phương thơm tam vắt, Điều Ngự Nhỏng Lai,Cùng Thánh, Hiền, Tăng.Chúng nhỏ cùng Pháp giới bọn chúng sinh,Bởi thiếu hụt nhân lành, thẩy phần lớn sa đọa;Tsay đắm thân, chấp té, quên hẳn con đường về,Tình ái đắm đuối mê, tù đọng trong lục đạo,Trăm dây phiền lành óc, nghiệp báo cực kỳ.Nay nhờ Phật Tổ năng nhân, rủ lòng lấn mẩn,Không nỡ sinc linh thiếu phước,Nặng kiếp luân hồi, tối dày tăm tối,Đuốc tuệ rạng soi, nguyện cứu vớt hàng trăm chủng loài,Pháp sử dụng phương tiện đi lại, Sa-Bà thị hiện tại,Thích chủng thọ sinh.Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,Vua Tịnh Phạn phước sinc bé thảo.Ba mươi hai tướng mạo tốt,Vừa mười chín tuổi xuân,Lòng trường đoản cú ái rất thần,Chí xuất nai lưng quá bạo dạn,Ngai quà quyết tránh, tìm lối xuất gia,Sáu năm khổ hạnh rừng già,Bảy thất nghiêm tịnh thiền khô tọa,Chứng thành đạo trái,Hàng phục vô minh.Ba cõi các dậy giờ đồng hồ hoan nghênhMuôn trang bị thẩy nhờ vào ơn tế độ.Chúng con nguyện:Dứt quăng quật quan hệ nam nữ ngoan thay,Học đòi đức tính quang minch,Cúi xin Phật Tổ giám thành,Từ bi gia hộ,Chúng nhỏ thuộc pháp giới chúng sinc,Cđợi thành đạo quả.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (30 lần)Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (3 lần)Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật, Bồ Tát (3 lần)CÚNG NGỌ(Quỳ xuống lẹo tay)CÚNG DƯỜNGNam tế bào Thường Trụ Thập Phương thơm Phật Nam môThường Trụ Thập PhươngPháp Nam môThường Trụ Thập PhươngTăng Nam mô Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam tế bào Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Nam mô Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ Tát Nam tế bào Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam tế bào Hộ Pháp Clỗi Tôn Bồ Tát Nam tế bào Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Nam tế bào Giám Trai Sứ đọng Giả Bồ Tát Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật, Bồ TátNam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)Nam mô tô rô bà da, Đát tha nga nhiều da, đát điệt tha, Án đánh rxe hơi rô, chén bát ra tô rô, Bát ra đánh rô ta bà ha. (3 lần)Thử thực dung nhan mùi vị, Thượng cúng thập phương Phật, Trung phụng clỗi Hiền, Thánh, Hạ cập lục đạo phđộ ẩm, Đẳng thí vô sai biệt, Tùy nguyện giai bảo mãn, Linc kyên thí trả. Đắc Vô lượng Ba La Mật. Tam đức, lục vị, Cúng Phật, cập Tăng, Pháp giới hữu tình, Phổ đồng cúng nhịn nhường.Án nga nga nẳng tam bà, Phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)TÁN CÚNG DƯỜNG
Ngã kim phụng hiến cam lộ vị, Lượng đẳng tu di vô vượt thượng, Sắc hương thơm mỹ vị trở nên hư ko, Duy nguyện từ bỏ bi tráng nức hiếp thọ. Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát. (3 lần)Thượng cúng dĩ nhật Đương nguyện bọn chúng sinh, Sở tác giai biện, Cụ chư Phật Pháp.TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐAlúc Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu sa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn những ko, cần qua không còn thẩy khổ ách.Này ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng không giống ko, không chẳng không giống sắc đẹp, sắc đẹp có nghĩa là ko, ko có nghĩa là dung nhan. Thú, tưởng, hành, thức cũng rất nhiều nhỏng thế!Này ông Xá Lợi Tử! Tướng “KHÔNG” của phần nhiều Pháp, không sinh, không khử, ko dơ, không sạch sẽ, ko thêm, ko sút.Cho đề nghị vào “CHÂN KHÔNG” không có sắc, không có thú, tưởng, hành, thức; không tồn tại đôi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, tkhô nóng, mùi hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho tới không tồn tại ý thức giới không tồn tại vô minc, cũng không có cái hết vô minch, cho tới không tồn tại già chết, cũng không có chiếc không còn già bị tiêu diệt, không tồn tại khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có hội chứng đắc.Vì không có khu vực bệnh đắc, cần Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, vai trung phong ko ngnạp năng lượng hổ thẹn, đề xuất không lo lắng, xa hẵn mộng tưởng điên hòn đảo, đạt mức cứu vớt cánh Niết Bàn.Clỗi Phật vào ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo vô thượng Chính Đẳng Chính Giác.Cho cần phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần crúc, là đại minch chụ, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chụ, trừ được hết thẩy khổ, sống động không hỏng. Vì vậy tâm sự bài xích chụ Bát Nhã Ba La Mật Đa.Liền tâm sự bài bác chụ ấy rằng:“Yết đế, yết đế. Ba la yết đế. Ba la tăng yết đế Bồ Đề tát bà ha”.(1 lần, 3 tiếng chuông lịch sự mõ)CHÚ VÃNG SINHNam tế bào a di nhiều bà dạ, nhiều tha gia đa dạ, nhiều địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị nhiều khu đất đam bà tỳ, a di rị nhiều tỳ ca lan đế, a di rị nhiều tỳ ca lan đa, dà di nị, dà dà mãng cầu, chỉ đa ca lệ sa bà hà (3 lần)HỒI HƯỚNGPhúng tởm công-đức thù thắng hạnh, Vô biên chiến thắng phước giai hồi-hướng, Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh, Tốc vãng vô-lượng-quang đãng Phật gần cạnh. Nguyện tiêu tam-cphía trừ phiền-não, Nguyện đắc trí-huệ crộng minch liễu, Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Thế rứa thường xuyên hành Bồ-tát đạo. Nguyện sinh Tây-pmùi hương Tịnh-độ trung, Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu, Hoa khai con kiến Phật ngộ vô sinh, Bất tăn năn Bồ-tát vi các bạn lữ. Nguyện dĩ test công-đức, Phổ cập ư nhứt thiết, Ngã đẳng dữ chúng-sanh, Giai cộng thành Phật-đạo. PHỤC NGUYỆN (Chủ lễ)TỰ QUY(Tất cả vùng dậy và thuộc lạy)Con về phụ thuộc Phật rồi.Cầu cho tất cả hàng trăm chủng loài bọn chúng sinch.Điều đọc thấu rõ rành đạo cả,Lòng Bồ-Đề không ngừng mở rộng trường đoản cú nay.(1 lễ, 1 giờ chuông)Con về lệ thuộc Pháp rồi,Cầu đến toàn bộ hàng trăm chủng loài bọn chúng sinch.Hiểu thấu không còn nghĩa Kinc, Luật, Luận,Trí Tuệ như biển lớn to không thể đoán trước.(1 lễ, 1 giờ chuông)Con về lệ thuộc Tăng rồi,Cầu đến hết thẩy muôn chủng loài bọn chúng sinh.Tu sửa không còn câu hỏi mình, vấn đề bọn chúng,Không hề còn chút vật cản đưa ra.

Xem thêm: Cao Tăng Đắc Đạo Lại Đốt Tượng Phật? Hóa Thân Một Vị Tăng Tái Sinh Ở Việt Nam

(1 lễ, 3 giờ chuông)HỒI HƯỚNG CHÚNG SINHCúi xin chư Phật, Thánh, Hiền,Con xin rước hết gần như duim phúc này,Cầu mang đến nhỏ cùng với muôn loài,Đều cùng thành Phật nhỏ nay ơn nhờ.(1 vái rồi theo thứ tự lui ra)LỄ MỘC DỤC (tẩy trần)Ngã kim Quán mộc chỏng Nhỏng LaiTịnh trí trang nghiêm công đức tụNgũ trược bọn chúng sinh tịnh ly cấuĐồng chứng Như Lai tịnh pháp thânTỳ la ttư trang bất tằng SanhTa la tbọn họ giang bất tằng diệtBất sinh bất tử lão Cù ĐàmNhãn trung Khán Kiến tùng thiêm tiếtKyên ổn triêu chánh thị tđọng ngoạt bátTịnh Phạn Vương Gia sanh Tất ĐạtTdiệt thổ Cữu Long thiên ngoại laiBổng túc liên hoa tùng địa phátÁn mưu ni, mưu ni tam mưu ni tát phạ hạ (3 lần)