NGHI THỨC TU TẬP 49 NGÀY LẦN 1

  -  

Bài tu tập ngày số 31, trong nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 thuộc bài 8. Bài 8 - Cầu siêu giải oán kết - tu tập tại nhà.


*

Ngày 31: Tụng Kinh

Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu không có nước chè thì cúng bằng nước trắng.

Bạn đang xem: Nghi Thức Tu Tập 49 Ngày Lần 1

(Cắm hương; quỳ gối; chắp tay đọc)

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho con. Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:… hôm nay là ngày… tháng… năm… Con đang tu tập ngày thứ (2, 3, 5, 7, 9… 47) theo chương trình hướng dẫn tu tập hồi hướng công đức hóa giải oan gia trái chủ của chùa Ba Vàng, để hồi hướng chuyển hóa nghiệp (đọc nghiệp: thất thoát tài sản, con bất hiếu, chơi với bạn ác...)... Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng thỉnh các mục vong linh mà con đã thỉnh mời trong lần phát nguyện tu tập này, cùng các vong linh có hữu duyên với buổi lễ hôm nay

nếu có hiện tượng, nghiệp, việc phát sinh thêm, thì đọc thêm: nay gia đình con mới phát sinh thêm nghiệp (hoặc hiện tượng)… nên con xin thỉnh mời thêm các vong linh có hữu duyên với việc này

hoan hỉ về tại đàn tràng nghe kinh thính Pháp và thọ lễ vật thực hiến cúng của con.Con xin nhất tâm cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh mà con đã mời, cùng với con nghe kinh.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; chắp tay đọc; pháp khí: khánh)(1 hồi khánh)

LỄ TÁN PHẬTĐại từ đại bi thương chúng sinh,Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông) (1 lễ)

(Ngồi; khai chuông mõ)(pháp khí: mõ)

TÁN PHÁPPháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn. (1 chuông)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông)

(Ngồi đọc kinh)

BÀI KINH: NGÀY LÀNH THÁNG TỐT(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Cát tường, phần Buổi sáng tốt đẹp, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.540)

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Vương Xá (Ràjagaha). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỳ kheo:Các loài hữu tình nào, này các Tỳ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỳ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.Các loài hữu tình nào, này các Tỳ kheo, vào buổi trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỳ kheo, có một buổi trưa tốt đẹp.Các loài hữu tình nào, này các Tỳ kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỳ kheo, có một buổi chiều tốt đẹp.

Này các Tỳ kheo:Vầng sao lành, điều lànhRạng đông lành, dậy lànhSát na lành, thời lànhCúng dường bậc Phạm hạnhThân nghiệp chánh, lời chánhÝ nghiệp chánh, nguyện chánhLàm các điều chân chánhĐược lợi ích chân chánhThì được lợi, an lạcLớn mạnh trong Phật giáoHãy không bệnh, an lạcCùng tất cả bà con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quỳ gối, chắp tay: Nếu muốn tự tâm sám hối thì bạch tại đây.)

(Ngồi; chắp tay đọc)

TỤNG TAM QUY NGŨ GIỚI

VĂN KHẤN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được tụng tam quy ngũ giới, nguyện chư Phật gia hộ cho con để con luôn luôn hiểu và giữ được niệm quy y, giữ được giới.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 vái)

(Ngồi; chắp tay đọc; pháp khí: mõ)(Chủ sám đọc)

TAM QUY

(Đại chúng cùng đọc)Con xin nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (1 chuông, 1 vái)– Quy y Phật: Con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc Thầy giác ngộ sáng suốt của con. (1 chuông) (1 vái)– Quy y Pháp: Con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chánh Pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra. (1 chuông) (1 vái)– Quy y Tăng: Con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh Pháp của Như Lai. (1 chuông) (1 vái)* Quy y Phật rồi, con không kính trọng tu theo trời, thần, quỷ, vật. (1 chuông) (1 vái)* Quy y Pháp rồi, con không kính trọng tu theo ngoại đạo, tà giáo. (1 chuông) (1 vái)* Quy y Tăng rồi, con không kính trọng, làm thân với bạn dữ, nhóm ác. (1 chuông) (1 vái)

(Chủ sám đọc)

NGŨ GIỚI

(Đại chúng cùng đọc)Con xin học và tập giữ 5 giới.Giới thứ nhất: Con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không sát sanh. Nghĩa là không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, con cũng tập để không nhẫn tâm giết hại, cho đến tất cả con vật nhỏ, con cũng gắng xin thực tập không giết hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh. (1 chuông) (1 vái)

Giới thứ hai: Con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là thấy tài sản, vật dụng của người, không khởi lòng tham, lén lấy hay giật lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình. (1 chuông) (1 vái)

Giới thứ ba: Con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không tà dâm. Nghĩa là chỉ một vợ một chồng, chớ không có lòng mê hoa đắm sắc, làm điều tà vạy, gây đau khổ cho gia đình mình và gia đình người; mà hằng tán thán ca ngợi đời sống trinh bạch. (1 chuông) (1 vái)

Giới thứ tư: Con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không nói dối. Nghĩa là không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn rầu, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. (1 chuông) (1 vái)

Giới thứ năm: Con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không uống rượu. Nghĩa là không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. (1 chuông) (1 vái)

Cúi xin Tam Bảo hộ trì khiến con đầy đủ nghị lực, giữ gìn năm giới trong sạch để được làm người tốt trong đời này và đời sau. (1 chuông) (1 vái)

(Ngồi; chắp tay đọc)

MƯỜI HẠNH PHỔ HIỀNĐệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:Một là kính lễ chư PhậtHai là xưng tán Như LaiBa là rộng tu cúng dườngBốn là sám hối nghiệp chướngNăm là tùy hỷ công đứcSáu là thỉnh Phật chuyển PhápBảy là thỉnh Phật trụ thếTám là thường theo học PhậtChín là hằng thuận chúng sinhMười là hồi hướng khắp tất cả.

(Quỳ gối; chắp tay đọc)

CÚNG CƠM

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay gia đình con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, tu tập hồi hướng công đức để chuyển nghiệp..., con có sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường:Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.Trung: Con xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.

Xem thêm: Long An: Huyện Cần Đước Chùa Long An (Ông Một) Cần Thơ, Vãng Cảnh Top 8 Ngôi Chùa Đẹp Nổi Tiếng Ở Long An

Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

(Ngồi, đọc Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ)Chú biến thực: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần) (1 chuông)Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần) (1 chuông)Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần) (3 chuông)

(Quỳ gối; chắp tay đọc)(Phát nguyện cúng dường Tam Bảo: Nếu gia đình có việc mới phát sinh, mà phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa, hoặc phát nguyện cúng dường thêm để hồi hướng cho các mục cũ thì đọc tiếp, nếu không phát nguyện cúng dường thì không đọc phần in đậm:Hôm nay, con xin thành tâm phát nguyện cúng dường hộ trì Tam Bảo, với số tiền là… để hưởng phúc lành từ nơi tu tập của chư Tăng tại chùa… (nếu tại Chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh) với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập để hồi hướng công đức cúng dường của con đến các vong linh có duyên trên việc mới phát sinh (đọc sự việc):… (hoặc nếu phát nguyện cúng dường thêm hồi hướng cho mục cũ thì đọc: con xin cúng dường Tam Bảo với số tiền… để hồi hướng cho việc:…)

(Một người đại diện khấn)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho con.Đệ tử con xin nguyện đem công đức tu hành và công đức đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cho các vong linh, mong nguyện các vong linh được về chùa Ba Vàng, nghe học Phật Pháp sớm được giác ngộ giải thoát.Con cũng nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.Con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho (tên, việc mà mình mong cầu)... Con lại nguyện cho tất cả gia đình, được đủ duyên giác ngộ Phật Pháp, để cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông) (1 lễ)

- Trước khi gia đình về chùa cúng dường: Gia đình dự định về chùa Ba Vàng cúng dường hoặc gửi tiền về chùa để cầu siêu vong linh thì đọc phần in đậm. Đọc cho tới ngày về chùa cầu siêu xong:Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình con xin về chùa Ba Vàng (hoặc: gửi tiền về chùa Ba Vàng) cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc lành cầu siêu cho các vong linh vào ngày... tháng... năm...Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là... để hồi hướng cho các vong linh mà con đã thỉnh mời từ những ngày trước.

Chú thích: Nếu số tịnh tài phát nguyện cúng dường không đổi so với lần bạch đầu tiên thì hằng ngày bạch với số tiền đó. Nếu muốn cúng dường thêm thì bạch tổng số tịnh tài phát nguyện cúng dường tính đến thời điểm bạch.

- Sau khi về chùa cầu siêu rồi thì đọc 1 trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nếu không cúng dường nữa thì đọc:Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con đã cúng dường Tam Bảo và xin tiếp tục tu tập để hồi hướng công đức tu tập cho vong linh.

Xem thêm: Hình Mẹ Quan Âm Bồ Tát Đẹp Nhất 2021, Hình Ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát Đẹp Nhất

Trường hợp 2: Vừa tu tập, vừa xin phát nguyện cúng dường tiếp thì đọc:Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình con xin về chùa Ba Vàng (hoặc: gửi tiền về chùa Ba Vàng) cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc lành cầu siêu cho các vong linh vào ngày... tháng... năm…Con xin phát nguyện tu tập và tiếp tục phát nguyện cúng dường số tịnh tài là:... để hồi hướng phúc lành đến cho các vong linh mà con đã bạch thỉnh vào ngày… đến hôm nay.>

(Tùy duyên lễ quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

TAM TỰ QUYTự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông) (1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông) (1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông) (1 lễ)