MỤC TIÊU CUỐI CÙNG

  -  
Không giống như dự án RepRap, Ultimaker không tập trung vào mục đích cuối cùng của việc tự sao chép.

Bạn đang xem: Mục tiêu cuối cùng


Anh tự hỏi, nếu tên hacker đó đang nhắm đến Nero, thì mấy vụ cướp ngân hàng chỉ là một phần của mục đích cuối cùng thôi.
Phương tiện được sử dụng trở thành, thông qua thói quen cá nhân và thực tiễn xã hội, từng phần rồi từng phần của mục đích cuối cùng..."
The means employed become, through individual habit and social practice, part and parcel of the final purpose...."
Mục đích cuối cùng là giảm nhẹ thiệt hại về người, của và môi trường, đồng thời đóng góp vào phát triển bền vững, quốc phòng và an ninh.
Its ultimate goals are to minimize the loss of human life and properties and the environment, and to contribute to ensure the country’s sustainable development, national defense and security.
Miyagi tin rằng mục đích cuối cùng của karate-do là xây dựng nhân cách, vượt qua nỗi đau bản thân và tìm sự tự do cho linh hồn.
Miyagi believed that "the ultimate aim of karate-do was to build character, conquer human misery, and find spiritual freedom".
Mục đích cuối cùng là để phục vụ hoặc truyền tải, một thông điệp hoặc nội dung (theo cách thống kê) phù hợp với suy nghĩ của người tiêu dùng.

Xem thêm: Sư Tich Phat Thich Ca Mâu Ni Và Lời Tiên Tri Cho Thời Đại Chúng Ta


The ultimate aim is to serve or convey, a message or content that is (statistically speaking) in line with the consumer"s mindset.
Mục đích cuối cùng là “để thuyết phục cho tin rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Thượng Đế Vĩnh Cửu” (trang tựa của Sách Mặc Môn).
The final purpose is the “convincing of that Jesus is the Christ, the Eternal God” (title page of the Book of Mormon).
Cuối cùng thì cô đã chỉ ra rằng lý luận chỉ là phương tiện để đạt mục đích cuối cùng, và mục đích đó phụ thuộc vào động cơ của người đưa ra lý lẽ.
After all, you pointed out that reason is just a means to an end, and the end depends on the reasoner"s passions.
Nhưng điều thú vị trong buổi triển lãm là khám phá ra mục đích cuối cùng chính là phục vụ bản thân chúng ta, và một vài nhà thiết kế đang thực hiện chủ đề này.

Xem thêm: Tứ Diệu Đế: Pháp Môn Duy Nhất Của Đức Phật, Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ


But the interesting thing in the exhibition is the discovery that the ultimate shelter is your sense of self, and there are quite a few designers that are working on this particular topic.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M