KINH TỤNG HẰNG NGÀY THÍCH NHẬT TỪ

  -  
l>Kinch Tung Hang Ngay - Thich Nhat Tu bien soan
Trang giờ đồng hồ Anh

Đạo Phật Ngày Nay

Trang giờ Việt
Bạn đang xem: Kinh tụng hằng ngày thích nhật từ

*

MỤC LỤC


Lời Giới Thiệu Sa-môn Thích Đức Nhuận ix Lời Tựa xiii Ý Nghĩa của Tụng Kinh xvii Hướng Dẫn Hành Trì xxv PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP. 1-6 1. Nguyện Hương 1 2. Ca Ngợi Phật cùng Quán Tưởng 3 3. Đhình họa Lễ Tam Bảo 4 4. Tán Hương 4 5. Phát Nguyện Trì Kinch 5 6. Tán Dương Giáo Pháp 5

PHẦN CHÁNH KINH 9-840

1. Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật 9

2. Kinc Chuyển Pháp Luân 39

3. Kinc Người Áo trắng 45

4. Kinc Danh Ngôn Chánh Pháp 57

5. Kinh Nền Tảng Đức Tin 97

6. Kinh Từ Tâm 103

7. Kinh Phước Đức 109

8. Kinc Sáu Pháp Vô Thượng 113

9. Kinch Hiền Nhân 119

10. Kinc Quốc Gia Cường Thịnh 173

11. Kinch Nền Tảng Đạo Đức Xã hội 179

12. Kinc Bảy Loại Vợ 199

13. Kinh Người Vợ Mẫu Mực 205

14. Kinh Giáo Hóa Người Bệnh 209

15. Kinh Mười Pháp Quán Niệm 221

16. Kinch Qui Luật cái Ckhông còn 237

17. Kinch Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn 241

18. Kinc Nhận Thức Vô Thường và Đau Khổ 247

19. Kinc Cúng Thí Người Mất 269

trăng tròn. Kinch Nghiệp Báo Tái Sanh 275

21. Kinch Na-tiên Đàm Đạo 305

22. Kinc Sống cùng Tu vào Hòa Hợp 347

23. Kinh Tôn Trọng những Pháp Môn 359

24. Kinh Bốn Mươi Hai Bài 363

25. Kinc Chủ Trương của Nhỏng Lai 389

26.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Việc Ăn Chay - Trong Lòng Các Tín Đồ Phật GiáoXem thêm: 9 Chữ Bùa Quan Âm Và Phẩm Phổ Môn, 9 Chữ Bùa Quan Âm

Kinch Quan Niệm về Nhỏng Lai 393

27. Kinc Người Biết Sống Một Mình 397

28. Kinc Ba Cánh Cửa Giải Thoát 405

29. Kinc Dụ Ngôn Bọt Nước 411

30. Kinh Chánh Kiến 417

31. Kinc Dụ Ngôn Người Bắt Rắn 421

32. Kinch Quán Niệm Hơi Thlàm việc 441

33. Kinch Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 453

34. Kinc Mười Pháp Đến Bờ Kia 477

35. Kinc Tám Điều Giác Ngộ của Hàng Bồ-tát 481

36. Kinh Dẫn Nhập Đại Thừa 487

37. Kinch Chỉ Bày Chân Tâm 541

38. Kinh Cúng Dường Pháp 565

39. Kinch Hạnh Trẻ Thơ 575

40. Kinc Hạnh Bồ-tát 581

41. Kinh Bốn Điều Nương Tựa 589

42. Kinc Lục Độ Dung Thông 599

43. Kinch Chỉ Bày Phương Tiện 619

44. Kinh Ý Nghĩa Bát-nhã 655

45. Kinc Trí Tuệ Klặng Cương 671

46. Kinch Các Pháp Tu Viên Thông 705

47. Kinch Thể Nhập Pháp Môn Không Hai 757

48. Kinch Viên Giác 767

49. Kinc Lời Dạy Sau Cùng 821

PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG 841-74

1. Bát-nhã Tâm Kinc 841

2-a. Niệm Phật A-di-đà (hoặc hiểu bài bác 2-b) 843

2-b. Niệm Phật Bổn Sư (hoặc hiểu bài 2-a) 844

3. Xướng Lễ 845

4-a. Mấy Điều Quán Tưởng (hoặc đọc bài 4-b) 845

4-b. Quán Chiếu Thực Tại (hoặc hiểu bài bác 4-a) 846 5. Sám Nguyện (lựa chọn một trong tám bài Sám dưới đây): a) Sám Mười Nguyện 847 b) Sám Quy Mạng 848 c) Sám Quy Y 852 d) Sám Quy Nguyện 854 đ) Sám Tu Tập 856 e) Sám Tu Là Cội Phúc 861 f) Sám Hồng Trần 863 g) Sám Tống Táng 867 6. Hồi Hướng Công Đức 870 7. Lời Nguyện Cuối 871 8. Đhình ảnh Lễ Ba Ngôi Báu 872 Phụ lục 1: Tóm Tắt Nội Dung của Bốn Mươi Chín Kinc 875 Prúc lục 2: Crúc Thích những Thuật Ngữ với Danh Từ Riêng (Phông chữ Arial Unicode MS) Thích Giác Hoàng 929 Prúc lục 3: Về Một Bộ Kinch Thánh Phật Giáo 973 Prúc lục 3: Các Ngày Lễ trong Hai Truyền Thống Phật Giáo 983 Prúc lục 4: Các Ngày Ăn Ctuyệt 987 Phú lục 5: Phương thơm Danh Ấn Tống 989-96