Kinh / Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh

  -  

Chí trung tâm đhình ảnh lễ: Nam mô tận lỗi ko thay đổi pháp giới vượt, hiện nay, vị lai thập phương thơm chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí trung ương đhình ảnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo nhà Điều ngự Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ pháp chỏng tôn Bồ-tát, Linc Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí chổ chính giữa đhình ảnh lễ: Nam tế bào Tây Pmùi hương Cực Lạc trái đất Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Tkhô hanh tịnh Đại hải bọn chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

*

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương thơm vừa bén cừu lũ,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chỏng Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân cục bộ hiện tại tiền

Chứng minc hương thơm nguyện phước ngay thức thì ban mang đến. 

Nam tế bào Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô mắc cỡ đại bi trung khu đà la ni.

Bạn đang xem: Kinh / Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh

Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ domain authority. Nam mô a rị đa, bà lô kiết đế, thước bát ra domain authority, người yêu đề tát đoả bà domain authority, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca domain authority. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam tế bào tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người tình đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, pphân tử xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rô tô rô, người tình đề dạ người tình đề dạ, người tình đà dạ, nhân tình đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rị dung nhan ni mãng cầu, cha dạ ma mãng cầu, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu, đa ra dạ domain authority. Nam mô a rị domain authority bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

Nam mô Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

*

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng lớn sâu vô cùng nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn search cầu.

Con ni nghe thấy siêng trì tụng.

Nguyện gọi Nlỗi Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. (3 lần) 

*

HỒNG DANH BẢO SÁM

(Pháp sư Bất Động thuật)

1. TÁN THÁN CÔNG ĐỨC CHƯ PHẬT

Đại trường đoản cú đại bi quan bọn chúng sanh

Đại tin vui đại xả cứu hàm thức,

Tướng giỏi sáng ma lanh cần sử dụng nghiêm thân,

Chúng nhỏ chí chổ chính giữa quy mạng lễ.

2. QUY Y TAM BẢO

Nam mô quy y Klặng Cang Thượng sư.

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

3. PHÁT TÂM TỐI THƯỢNG THỪA

Con nay phát chổ chính giữa chẳng vì trường đoản cú cầu phước báo Nhân, Thiên cùng quả Thanh hao văn uống, Duyên ổn giác, nhẫn mang đến các quả vị Bồ tát vào quyền thừa.

Con chỉ y theo Tối thượng thừa phạt vai trung phong Bồ-đề, nguyện cùng bọn chúng sanh vào pháp giới phổ biến một lúc đồng bệnh đặng trái Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

4. QUY Y VÔ TẬN TAM BẢO

Nam mô quy y khắp mười pmùi hương cùng tận cõi hư ko tất cả các đức Phật

Nam mô quy y khắp mười pmùi hương tận cùng cõi hư ko toàn bộ tôn Pháp.

Nam tế bào quy y khắp mười pmùi hương tận cùng cõi hỏng không toàn bộ Hiền Thánh Tăng.

5. XƯNG DƯƠNG 10 HIỆU CỦA PHẬT

Nam tế bào Nlỗi Lai, Ứng cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện tại Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

6. LỄ 89 HIỆU PHẬT

Nam mô Phổ Quang Phật.

Nam tế bào Phổ Minh Phật.

Nam mô Phổ Tịnh Phật.

Nam tế bào Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.

Nam tế bào Chiên Đàn Quang Phật.

Nam tế bào Ma Ni Tràng Phật.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinch Tấn Phật.

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật.

Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật.

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật.

Nam mô Klặng Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.

Nam tế bào Đại Cường Tinch Tấn Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Đại Bi Quang Phật.

Nam mô Từ Lực Vương Phật.

Nam tế bào Từ Tạng Phật.

Nam tế bào Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật.

Nam tế bào Thiện nay Ý Phật.

Nam tế bào Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam tế bào Kyên ổn Hoa Quang Phật.

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam tế bào Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam tế bào Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật

Nam tế bào Bất Động Trí Quang Phật.

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.

Nam mô Tài Quang Minh Phật.

Nam tế bào Trí Huệ Thắng Phật.

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.

Nam tế bào Thế Tịnh Quang Phật.

Nam tế bào Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.

Nam tế bào Nhật Nguyệt Quang Phật.

Nam tế bào Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.

Nam tế bào Huệ Tràng Thắng Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam tế bào Diệu Âm Thắng Phật.

Nam tế bào Thường Quang Tràng Phật.

Nam mô Quang Thế Đăng Phật.

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật.

Nam tế bào Tu Di Quang Phật.

Nam tế bào Tu Ma Na Hoa Quang Phật.

Nam tế bào Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.

Nam tế bào Đại Huệ Lực Vương Phật.

Nam tế bào A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật

Nam tế bào Vô Lượng Âm Tkhô nóng Vương Phật.

Nam tế bào Tài Quang Phật.

Nam tế bào Kyên ổn Hải Quang Phật.

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.

Nam tế bào Đại Thông Quang Phật.

Nam tế bào Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.

Nam mô Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Kyên Cang Bất Hoại Phật.

Nam mô Bảo Quang Phật.

Nam tế bào Long Tôn Vương Phật.

Nam mô Tinch Tấn Quân Phật.

Nam tế bào Tinc Tấn Hỷ Phật.

Nam tế bào Bảo Hoả Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.

Nam tế bào Hiện Vô Ngu Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Xem thêm: Vì Sao Không Nên Ăn Thịt Chó : Nên Hay Không Nên Ăn? Ăn Thì Có Sao?

Nam mô Ly Cấu Phật.

Nam mô Dõng Thí Phật.

Nam tế bào Thanh khô Tịnh Phật.

Nam mô Tkhô hanh Tịnh Thí Phật.

Nam tế bào Ta Lưu Na Phật.

Nam mô Thuỷ Thiên Phật.

Nam mô Kiên Đức Phật.

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật.

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.

Nam tế bào Quang Đức Phật.

Nam mô Vô Ưu Đức Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam tế bào Công Đức Hoa Phật.

Nam tế bào Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.

Nam tế bào Tài Công Đức Phật.

Nam tế bào Đức Niệm Phật.

Nam mô Thiện tại Danh Xưng Công Đức Phật.

Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.

Nam tế bào Đấu Chiến Thắng Phật.

Nam mô Thiện Du Sở Phật.

Nam tế bào Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.

Nam tế bào Bảo Hoa Du Sở Phật.

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện nay Trụ Ta La Tchúng ta Vương Phật.

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. 

7. SÁM HỐI TỘI LỖI

Các đức Phật Thế Tôn mọi trong tất cả thế giới như thế thường trụ tại vào đời, xin những đức Thế Tôn cần trường đoản cú niệm con.

Hoặc đời này của nhỏ, hoặc đời trước của con, bé trường đoản cú vô thỉ sanh tử nhẫn tới thời điểm này tạo phạm những điều phạm tội, hoặc tự bản thân làm hoặc bảo bạn làm cho, hoặc thấy người có tác dụng mình vui miệng theo.

Đồ vật của tháp, của hiện tiền Tăng, giỏi của tđọng phương Tăng, hoặc tự mình đem, hoặc bảo người mang, hoặc thấy fan rước bản thân vui lòng theo.

Năm tội vô con gián, hoặc từ bản thân làm, hoặc bảo bạn làm, hoặc thấy bạn làm cho mình vui miệng theo.

Mười điều bất thiện tại, hoặc tự bản thân phạm, hoặc bảo fan phạm, hoặc thấy tín đồ phạm mình phấn kích theo.

Bao nhiêu tội cvị trí hướng của con khiến tạo nên, hoặc bao gồm đậy giấu hoặc ko đậy giấu, đáng đoạ âm phủ, ngạ quỷ, súc sanh, cùng các mãnh thú khác, đoạ vào vùng biên địa, hạng hạ luôn thể, kẻ ác kiến.

Những tội cphía đáng bị đoạ vào các vị trí khổ báo như vậy, ni bé phần đa sám ăn năn.

8. HỒI HƯỚNG CĂN LÀNH

Nay những đức Phật Thế Tôn cần chứng biết mang lại con. Con lại đối trước những đức Phật Thế Tôn bạch lời này:

Hoặc đời này của bé, hoặc đời khác của con đã từng làm việc ba thí, xuất xắc duy trì gìn giới pháp trong trắng, nhẫn cho thí mang lại loài chyên ổn muông một cầm cố cơm trắng.

Hoặc đã có lần tu hạnh thanh tịnh có từng nào cnạp năng lượng lành, thành quả bọn chúng sanh bao gồm bao nhiêu căn uống lành, tu hành đạo Bồ-đề bao gồm bao nhiêu cnạp năng lượng lành, cho đến đã từng phạt trọng điểm vô thượng Phật trí có từng nào căn uống lành; hiệp nhóm so đếm tính lường toàn bộ căn lành thảy đầy đủ hồi hướng đến đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Các đức Phật trong thungơi nghỉ vượt khứ đọng, vị lai và hiện giờ cách thức hồi hướng ra sao, nhỏ cũng hồi hướng như thế đó.

9. TỔNG KẾT HAI ĐOẠN TRƯỚC

Những tội ác bé phần lớn sám hối hận.

Các phước lành bé vội vàng tuỳ hân (vui theo).

Với thuộc thỉnh Phật cần lao,

Trí mầu vô thượng nguyện thuần phải ngay.

Các đức Phật khđọng, lai, bây giờ.

Trong bọn chúng sanh chiến thắng Đại Thánh vương.

Biển kkhá công đức không lường.

Con nay quy mạng nguyện thường xuyên lễ tin.

10. LỄ KÍNH CHƯ PHẬT

Trong bao nhiêu mười phương cõi nước

Cả bố đời những đức Pháp vương

Con sử dụng bố nghiệp tịnh xương (không bẩn tốt)

Khắp lễ tất cả mười phương thơm vẹn tuyền

Sức thần oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện.

Trước Nhỏng Lai khắp hiện từ bỏ thân,

Mỗi thân lại hiện nai lưng thân,

Thân thân lễ khắp tiếp giáp trần Thế Tôn.

11. XƯNG TÁN NHƯ LAI

Trong một nai lưng bao gồm trằn số Phật.

Đều sinh hoạt trong hội bực thượng nhân.

Khắp thuộc pháp giới mảy trằn.

Sâu tin chỏng Phật hầu như hay đầy trong

Biển âm tkhô nóng đầy đủ cần sử dụng trọn vận,

Diệu ngữ điệu rất nhiều mọi vang,

Vị lai cả kiếp thảy toàn (vớ cả)

Ngợi khen Phật đức biển lớn nngốc khôn xiết sâu!

12. QUẢNG TU CÚNG DƯỜNG

Tràng hoa đẹp nhất khôn cùng xinch thơm ngạt ngào,

Cùng hương xoa, kỹ nhạc, lọng tàn,

Nhỏng cơ vật dụng giỏi trang trí,

Cúng dường chư Phật con toàn kính dâng

Y về tối chiến hạ cùng hương thơm tối win.

Với đuốc đèn, mùi hương phấn, hương xông

Đều nhiều nlỗi Diệu Cao Phong (núi Tu-di).

Cúng dường chư Phật nhỏ đồng dưng lên

Tâm chiến hạ giải bát ngát nhỏ dụng,

Phật cha đời thảy cũng tin kiên (tin chắc)

Đều nương hạnh nguyện Phổ Hiền,

Cúng nhường nhịn chư Phật mọi miền mười phương.

13. SÁM HỐI NGHIỆPhường. CHƯỚNG

Các lầm lỗi xưa con lầm lạc,

Do tham mê sân muôn thunghỉ ngơi tạo ra,

Từ thân ngữ ý sanh lên,

Nay bé cả thảy những bền sám luôn.

14. TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC

Bậc Nhị thừa: Học cùng Vô học,

Các bọn chúng sinh mọi dọc mười phương

Nlỗi Lai Bồ-tát thảy toàn,

Có bao công đức nhỏ càng vui ưa.

15. THỈNH CHUYỂN PHÁPhường LUÂN

Thế gian đăng trong mười pmùi hương nước

Lúc tối sơ thành được Bồ-đề,

Nay bé phần lớn thỉnh một bề,

Giảng truyền diệu pháp che chở quần sanh.

16. THỈNH PHẬT TRỤ THẾ

Các đức Phật ý muốn toan nhập khử,

Con chí thành mải miết ân cần:

Cúi ước ao sinh sống mãi kiếp è cổ,

Làm mang lại lợi lạc mọi quần sinh linh.

17. PHỔ GIAI HỒI HƯỚNG

Bao nhiêu phước cúng nhường nhịn, lễ tán,

Thỉnh làm việc đời thuộc giảng pháp luân,

Vui theo, sám hối hận thiện nay cnạp năng lượng,

Hồi sinh, hướng Phật, cao thăng Bồ-đề.

18. QUY NHÂN THỪA VÀ TỔNG KẾT

Con nguyện lấy đức dầy thắng lợi,

Hồi hướng chân pháp giới tối cao,

Tánh, tướng tá Tam Bảo cố gắng như thế nào,

Hải ấn Tam-muội dung vào Tục, Chân.

Biển công đức khó lường như thế,

Nay bé đều mang để hồi về:

Dưới cho muôn các loại nương kề,

Cùng con đồng hội chứng Bồ-đề đạo chân

Bao nhiêu bọn chúng chỗ thân, khẩu, ý

Lòng mê lầm móng nghĩ về sân, đắm say,

Chê bai chánh pháp Mâu-ni

Thân vai trung phong phạm quấy nói gì yêu cầu chăng

Như bên trên nghiệp cphía tội rạm,

Nguyện tiêu diệt hết ác chổ chính giữa chẳng còn

Trí huệ mọi đầy tròn pháp giới,

Độ chúng sanh chẳng năn nỉ gian lao,

Hư không trái đất dẫu hao,

Chúng sinh, pthánh thiện não cùng với làm sao nghiệp tầm thường (cùng tận).

Nay nhỏ hồi phía rộng lớn lung,

Cũng như bốn pháp vô cùng vô biên!

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần). 

*

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ new mngơi nghỉ mang!

Chân nhỏng một áng linch quang đãng,

Chiếu soi năm uẩn phần lớn không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp vùng,

Dứt những con đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi nan,

Sắc cơ làm sao khác loại chẳng đâu vào đâu mà!

Cái ko nọ như thế nào xa chiếc sắc đẹp,

Sắc là ko, ko sắc đẹp hệt nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân ko xét cũng một mầu gắng thôi

Này Xá-lợi suy nghĩ coi có phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng ngừng này mà,

Sạch nhơ bẩn, thêm bớt cũng chính là chân không

Ấy vậy nên xét thông phần nhiều lẽ,

Nlỗi hỏng không dung nhan vẻ gì đâu?

Tchúng ta, tưởng, hành, thức sạch làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng thờ ơ như vậy,

Lục è tê cũng kể là không.

Đã không nhãn giới xuyên suốt thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương bỏ ra mà lại có?

Bổn tánh không soi nó bắt buộc tiêu!

Đã ko lão tử vô phương cứu chữa,

Còn đâu già bị tiêu diệt, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn không có, đắc này được đâu?

Vô ssinh sống đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu mặt đường tu.

Chân ko bổn định tánh nlỗi nhỏng,

Nhờ huệ Bát-nhã thiệt lỗi soi làu!

Không ngăn uống mắc cỡ còn đlo âu sợ!

Mộng tưởng không trung ương chẳng đảo điên

Chân nhỏng bổn tánh vạn vật thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, hội chứng đề nghị đạo mầu!

Tam gắng Phật ngôi cao chứng quả,

Thảy hồ hết nhờ vào Bát-nhã tu phải.

Bát-nhã này siêu thiêng liêng!

Ấy đại thần crúc góp cần đạo tnhân từ.

Ấy thần chú đại minc sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà lại,

Gồm đủ thần lực thật là tối linh!

Những hại não thênh thênh trừ không còn,

Lời nói này sống động chẳng ngoa.

Vậy cần Bát-nhã tngày tiết qua,

Này câu thần chụ niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, cha la yết đế,

Ba la tăng yết đế, người tình đề tát bà ha. (3 lần) 

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, vớ đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan nhiều. Dà di ni, dà dà mãng cầu. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc đẹp đá quý tươi,

Tướng giỏi quang quẻ minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi phệ,

Mắt vào tợ nước tư mối cung cấp khơi.

Hào quang hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện thân vội mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện muốn độ chúng,

Hoa sen chín phđộ ẩm rước đăng quang. 

Nam tế bào Tây Pmùi hương Cực Lạc nhân loại Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật. 

Nam tế bào A-di-đà Phật. (hầu hết, không nhiều tuỳ thời gian) 

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Tkhô cứng Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần) 

*

Đệ tử kính lạy,

Đức Phật Thích-ca,

Phật A-di-đà,

Mười pmùi hương chỏng Phật,

Vô thượng Phật pháp,

Cùng Thánh Hiền Tăng,

Đệ tử nhiều năm lâu kiếp,

Nghiệp chướng nặng nài,

Tđắm say giận kiêu ngạo,

Si mê lỡ lầm,

Ngày ni nhờ Phật,

Biết sự lỗi lầm,

Thành tâm sám hối hận,

Thề rời điều dữ,

Nguyện làm việc lành,

Ngửa trông ơn Phật,

Từ bi gia hộ,

Thân không tật căn bệnh,

Tâm không pthánh thiện óc,

Hằng ngày an vui tu tập,

Pháp Phật nhiệm mầu,

Để mau ra khỏi luân hồi,

Minc trung tâm con kiến tánh,

Trí huệ tối ưu,

Thần thông trường đoản cú trên,

Đặng cứu giúp độ những bậc tôn trưởng,

Cha mẹ, bằng hữu,

Thân bằng quyến thuộc,

Cùng tất cả chúng sinh,

Đều trọn thành Phật đạo. 

HỒI HƯỚNG

Tụng ghê công đức vô biên

Xin đem hồi hướng phần nhiều miền sát xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu cha chướng óc phiền

Nguyện knhị trí tuệ vô hạn sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phđộ ẩm là bố mẹ mình

Hoa knhị ngộ pháp Vô sanh

Cùng chỏng Bồ-tát chúng ta lành với ta.

Nguyện lấy công đức sản xuất ra

Hướng về mọi cả gần xa hưởng trọn nhờ

Con thuộc muôn nhiều loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, cho bờ an vui. 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương hay trụ Tam Bảo. 

Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam tế bào Tây phương thơm Cực Lạc quả đât Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng tỏ. 

Giờ này môn sinh, với đại chúng, kính cẩn trước Phật, thực tâm gọi tụng, khiếp... Và xưng thương hiệu Phật. Nguyện lấy công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng sủa thêm, xe pháo Pháp hay chuyển, gió hoà mưa thuận, giang sơn phồn thịnh, quả đât hoà bình, quần chúng an nhàn. 

Thứ đọng nguyện: Cầu an đồ đệ ..... thuộc chư thiện nam tín con gái, nghiệp cphía tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân trung khu an lạc, hay được kiết tường, vạn sự suôn sẻ, phạt trung tâm Bồ-đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang thịnh vượng, tin tưởng Tam Bảo càng sâu, trọng tâm tự đối chúng sinc phát triển. 

Lại nguyện: Cầu cực kỳ hương linh ..... thuộc chư mùi hương linc, cửu huyền thất tổ, các gia những tộc, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nàn, nương nhờ vào mức độ Phật, cho được đạo tràng, nghe ghê nghe Pháp, nhanh chóng thoát con đường mê, sinch về Tịnh độ. 

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Xem thêm: Dạy Cách Ngồi Thiền Tại Nhà Để Giảm Stress, 3 Bước Ngồi Thiền Đúng Cách Tại Nhà

Nam tế bào A-di-đà Phật! 

*

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sinh, thể theo đạo cả, vạc lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ gớm tạng, trí huệ nhỏng đại dương. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại bọn chúng, toàn bộ không phải lo ngại. (1 lạy) 

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại bọn chúng, đang đi vào giờ đồng hồ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay nghiêm túc trước ngực, lắng lòng tkhô hanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ. 