Kinh sám hối diệt tội

  -  

Bộ Kinh là thánh thư của Phật Giáo, tức là những cuộc đối thoại bao gồm định hướng, những bài xích thuyết Pháp của Phật Thích-ca Mâu-ni. Người ta nói bao gồm hơn một vạn quyển ghê, chỉ một phần nhỏ vào số ấy đã được dịch sang trọng tiếng Anh. Các kinh gọi là Tiểu thừa được viết bằng tiếng Pali, các tởm được gọi là Đại Thừa được viết bằng tiếng Sanskrit (tiếng Phạn).Đa số những tông phái Phật Giáo đều được sáng sủa lập theo một ghê riêng biệt, từ đó họ đúc kết uy lực mang lại tông phái mình
Term details
">Kinch này nằm trong chương trình Term details
">Ấn Tống Kinh là thánh thư của Phật Giáo, tức là những cuộc đối thoại gồm định hướng, những bài thuyết Pháp của Phật Thích-ca Mâu-ni. Người ta nói có hơn một vạn quyển gớm, chỉ một phần nhỏ trong số ấy đã được dịch lịch sự tiếng Anh. Các ghê gọi là Tiểu thừa được viết bằng tiếng Pali, những ghê được gọi là Đại Thừa được viết bằng tiếng Sanskrit (tiếng Phạn).Đa số những tông phái Phật Giáo đều được sáng sủa lập theo một gớm riêng, từ đó họ đúc rút uy lực cho tông phái mình
Term details
">Kinh-Sách Term details
">Phật Học
vị Ban Quản Trị 1) Tài Thí: là sử dụng của cải bố thí đến người;2) Tâm thí: sử dụng trung tâm từ, trọng tâm bình đẳng ban sự vui cho người.3) Pháp Thí: nói pháp độ người làm cho những việc lợi ích chúng sinh hiện tại cùng vị lai.

Bạn đang xem: Kinh sám hối diệt tội


Term details
">Pháp Thí Term details
">Hội tiến hành để Trợ Term details
" >Dulặng cho các Term details
">Phật Tử ở các ca tòng tại những vùng xa tít , hẻo lánh , gặp nhiều chướng Term details
" >duyên ổn bên trên đường Term details
" >tu học.

Tên Kinh là thánh thư của Phật Giáo, tức là những cuộc đối thoại gồm định hướng, những bài bác thuyết Pháp của Phật Thích-ca Mâu-ni. Người ta nói tất cả hơn một vạn quyển kinh, chỉ một phần nhỏ vào số ấy đã được dịch thanh lịch tiếng Anh. Các gớm gọi là Tiểu thừa được viết bằng tiếng Pali, những ghê được gọi là Đại Thừa được viết bằng tiếng Sanskrit (tiếng Phạn).Đa số những tông phái Phật Giáo đều được sáng lập theo một khiếp riêng biệt, từ đó họ rút ra uy lực cho tông phái mình
Term details
">Kinh : Kinh là thánh thư của Phật Giáo, tức là những cuộc đối thoại tất cả định hướng, những bài thuyết Pháp của Phật Thích-ca Mâu-ni. Người ta nói có hơn một vạn quyển khiếp, chỉ một phần nhỏ vào số ấy đã được dịch lịch sự tiếng Anh. Các ghê gọi là Tiểu thừa được viết bằng tiếng Pali, các khiếp được gọi là Đại Thừa được viết bằng tiếng Sanskrit (tiếng Phạn).Đa số những tông phái Phật Giáo đều được sáng sủa lập theo một tởm riêng rẽ, từ đó họ rút ra uy lực đến tông phái mình
Term details
">Kinh Đại Thông Term details
">Phương Quảng ● 懺悔, Ksamayati (S) Sám Hối là chữ Phạn cùng chữ Hoa đồng nghĩa hợp lại nhau., tức phạt lồ, tuyệt thuyết tội. Sám (ksama) là nhẫn nhịn, mong được tha tội; Hối (apatti-pratidesana) là tự tâm sự đầy đủ tội trạng của bản thân để không tái phạm nữa. Ấy là xưng tội, chịu tội, với quyết ăn năn chừa cải. Phương pháp sám hối tùy thuộc vào tội nặng, nhẹ cơ mà thực hiện. Có nhiều pháp sám hối. Lễ Phật cũng là một pháp sám hối. Vin. I. 103: so āvikareyya, giải thích: “phát lồ là, ở giữa tăng, hoặc trước nhiều người, hoặc trước một người, nhưng mà cáo bạch, thuyết minch, giải bày, nêu rõ (điều đã vi phạm).”


Term details
">Sám Hối Diệt Tội Trang Term details
" >Nghiêm Term details
">Thành Phật

Dịch giả: HT.TTerm details
">hiền Term details
">Tâm

Nhà Xuất Term details
">Bản: Term details
">Tôn Giáo

Số trang: 231

Bìa mềm


Số lượng
Ấn tống
Danh mục: Tủ Kinh TụngTag: HT.Thiền Tâm, Kinc Đại Thông Pmùi hương Quảng Sám Hối Diệt Tội

Kinh là thánh thư của Phật Giáo, tức là những cuộc đối thoại có định hướng, những bài thuyết Pháp của Phật Thích-ca Mâu-ni. Người ta nói có hơn một vạn quyển kinh, chỉ một phần nhỏ vào số ấy đã được dịch quý phái tiếng Anh. Các tởm gọi là Tiểu thừa được viết bằng tiếng Pali, các ghê được gọi là Đại Thừa được viết bằng tiếng Sanskrit (tiếng Phạn).Đa số những tông phái Phật Giáo đều được sáng lập theo một ghê riêng biệt, từ đó họ đúc kết uy lực đến tông phái mình
Term details
">Kinh vừa là Kinc là thánh thư của Phật Giáo, tức là những cuộc đối thoại tất cả định hướng, những bài xích thuyết Pháp của Phật Thích-ca Mâu-ni. Người ta nói có hơn một vạn quyển gớm, chỉ một phần nhỏ vào số ấy đã được dịch thanh lịch tiếng Anh. Các tởm gọi là Tiểu thừa được viết bằng tiếng Pali, những gớm được gọi là Đại Thừa được viết bằng tiếng Sanskrit (tiếng Phạn).Đa số những tông phái Phật Giáo đều được sáng lập theo một khiếp riêng rẽ, từ đó họ đúc kết uy lực mang đến tông phái mình
Term details
">Kinh Term details
">Phật, Term details
">lại vừa là miệng Term details
">Phật. Term details
">Tâm Term details
">Phật thì thường rỗng lặng tròn đầy trong trắng tột bực, thuần là Term details
">trí huệ ● (Prajna), bao gồm nghĩa là trí tuệ, là chủ đề các bộ tởm Đại Thừa quan lại trọng thuộc văn hệ Bát Nhã. Hai bộ tởm Bát Nhã ảnh hưởng lớn đến Phật giáo Việt Nam là kinh Klặng Cương với Bát Nhã Ba La Mật đa Tâm ghê (gọi tắt là Tâm kinh).

Xem thêm: Ts. Dương Ngọc Dũng Xin Lỗi Vụ Phát Ngôn Được Cho Xúc Phạm Phật Giáo

● Trí Độ Luận nêu ra ba thứ Bát Nhã: Thật Tướng Bát Nhã, Quán Chiếu Bát Nhã và Văn Tự Bát Nhã.

Xem thêm: 5 - Ăn Chay + Niệm Phật = Hết Bệnh

● (734-?), là một vị cao tăng Dịch Kinh đời Đường, đôi lúc còn được phiên âm là Bát Lạt Nhã (Prajñā), người nước Kế Tân ở Bắc Ấn Độ, họ Kiều Đáp Ma (Gotama), xuất gia năm bảy tuổi, năm đôi mươi tuổi thọ Cụ Túc, năm 23 tuổi đến chùa Na Lan Đà ở Trung Ấn theo học với những vị Trí Hộ, Tấn Hữu, Trí Hữu v.v… siêng nghiên cứu Duy Thức, Du Già, Trung Biên, Kyên ổn Cang Kinc, Ngũ Minch v.v… Năm Kiến Trung thứ hai (781) đời Đường Đức Tông, Sư đến Trường An. Năm Trinh Nguyên ổn thứ tư (788), Sư dịch bộ Đại Thừa Lý Trúc Lục Ba La Mật Đa Kinc, năm sau lại dịch các ấn khế, chân ngôn, pháp môn từ vào Mật Tạng. Tháng bảy năm Trinch Nguyên ổn thứ sáu (790), phụng chiếu đi sứ nước Ca Thấp Di La (Kashmir). Không lâu sau, Sư được sắc phong danh hiệu Bát Nhã Tam Tạng và được ban ca-sa tía. Sau đó, Sư dịch các bộ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinc, Tứ Thập Hoa Nghiêm, Đại Thừa Bản Tánh Tâm Địa Quán Kinh, Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Kinc v.v… Sư mất tại Lạc Dương, di thể chôn ở Tây Cương, Long Môn, không rõ thọ được bao nhiêu tuổi.


" >tuyệt nhiên Term details
Term details
Term details
">Bảo Sở Term details