KINH QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

  -  

Kinh Quán ráng Âm tình nhân tát cứu vớt khổ nằm trong Vạn từ chánh tục tạng kinh, ta quen hotline là tạng chữ Vạn, quyển 1, số 34. Ghê này là trong những kinh Ấn Độ soạn thuật, trực thuộc Phương đẳng bộ. Phương đẳng cỗ là những kinh đại thừa không tính bốn bộ: Hoa Nghiêm, chén Nhã, Pháp Hoa cùng Niết Bàn.


Ảnh minh họa

Trong Phương đẳng bộ chia làm hai bộ đó là Bảo Tích với Đại Tập. Trường hợp phân các loại theo hiển mật thì khiếp này trực thuộc Phương đẳng mật chú bộ, vì có thần chú Quán cụ Âm người thương tát cứu giúp khổ, gọi tắt là thần chú cứu vãn khổ.

Bạn đang xem: Kinh quan thế âm bồ tát

Chánh văn:

觀世音菩薩救苦經

南無救苦觀世音菩薩。百千萬億佛。恒河沙數佛。無量功德佛。佛告阿難言。此 經大聖。能救獄囚。能救重病。能救千災百難苦。若有人。誦得一千遍。一身離苦難 。誦得一萬遍。合家離苦難。南無佛力威。南無佛力護。使人無惡心。令人身得度。回光菩薩。回善菩薩。阿耨大天王。正殿菩薩。摩邱摩邱。清淨比邱。官事得散。私 事得休。諸大菩薩。五百羅漢。救護弟子身。悉皆離苦難。自然觀世音。纓絡不須解 。勤誦千萬遍。災難自然得解脫。信受奉行。即說真言曰。今菩今菩提 陀羅尼帝 尼佉羅帝 菩提薩婆訶

Dịch âm:

Quán vắt Âm ý trung nhân Tát cứu vớt Khổ Kinh

Nam mô cứu khổ Quan thay Âm tình nhân tát, bách thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, thử kinh đại thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu giúp trọng bịnh, năng cứu vãn thiên tai bách nạn khổ. Nhược hữu nhân, tụng đắc độc nhất thiên biến, độc nhất vô nhị thân ly khổ nạn, tụng đắc độc nhất vô nhị vạn biến, vừa lòng gia ly khổ nạn. Nam tế bào Phật lực uy, nam tế bào Phật lực hộ, sử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ. Hồi Quang người yêu tát, Hồi Thiện người yêu tát, A Nậu đại thiên vương, Chánh Điện người tình tát, ma kheo ma kheo, tịnh tâm tỳ kheo, quan sự đắc tán, bốn sự đắc hưu. Chư đại người thương tát, ngũ bách la hán, cứu hộ đệ tử thân, vớ giai ly khổ nạn. Tự nhiên Quan cầm Âm, anh lạc bất tu giải, yêu cầu tụng thiên vạn biến, tai nạn thoải mái và tự nhiên đắc giải. Tín thọ phụng hành, tức thuyết chân ngôn viết: Kim người yêu kim bồ đề, đà la ni đế, ni khư la đế, nhân tình đề tát bà ha.

Dịch nghĩa:

Kinh nhân tình Tát Quán nuốm Âm cứu Khổ

Ảnh minh họa

Kính lạy tình nhân tát Quán cầm Âm, bậc đại sĩ cứu vớt khổ, kính lạy trăm ngàn muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, đầy đủ bậc toàn giác bao gồm vô lượng công đức.


Bài liên quan
Ý nghĩa kinh Hoa Nghiêm

Đức Phật dạy tôn đưa A Nan rằng: “Kinh này rất là cao cả, rất có thể cứu thoát ngục tù, rất có thể cứu chữa bịnh nặng, rất có thể cứu vớt trăm tai nạn đáng tiếc ngàn khổ ách. Nếu như có bạn tụng gớm này được một nghìn lần thì bạn dạng thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì anh chị lìa khổ nạn.”

Quay về nương tựa sức oách thần của Phật, xoay về nương tựa sức gia hộ của Phật, làm cho mọi bạn không sanh vai trung phong ác độc, tạo nên mọi người và phiên bản thân được Phật cứu giúp độ. Quay về nương tựa bồ tát Hồi Quang, người thương tát Hồi Thiện, đại thiên vương A Nậu, tình nhân tát Chánh Điện, các bậc tỳ kheo thanh tịnh, tía ma với phá ác, thì việc cửa quan được toá bỏ, việc không chánh xứng danh ngưng dứt. Cúi xin chư vị đại bồ tát, năm trăm vị la hán cứu vãn hộ bản thân môn sinh (và thân nhân/ gần như người/ chúng sanh) thảy đông đảo lìa khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của ý trung nhân tát Quán cầm Âm tự nhiên phân rời ra, bạn nào cần mẫn tụng nghìn muôn lần (kinh này) thì những tai nạn tự nhiên được tháo dỡ bỏ, bay khỏi.

Đại chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, mừng đón và vâng làm, bồ tát Quan cố kỉnh Âm ngay tức khắc nói thần chú rằng: Kim ý trung nhân kim người tình đề, đà la ni đế, ni khư la đế, bồ đề tát bà ha.

Lược ghi:

Nam tế bào (Namah/Namaha) là phiên âm giờ Phạn, nghĩa là kính lễ, kính lạy, xin thành kính đến, xoay về lệ thuộc (qui y). Đây là lời của bọn chúng sanh hướng tới Phật, người thương tát, giáo pháp, thánh thánh thiện tăng nhưng thốt lên lời thật long qui y, tín thuận.

Bồ tát Quán gắng Âm (Avalokitesvara Bodhisattva) là vị đại sĩ cửa hàng sát, lắng nghe âm nhạc của cuộc đời, “soi thấy bởi ngàn mắt và sở hữu bằng nghìn tay”, sẵn sàng cứu khổ chúng sanh: “Ngàn nơi nguyện cầu ngàn địa điểm ứng, biển lớn khổ thuyền dong cứu giúp độ người”. ý trung nhân tát Quan nỗ lực Âm xuất hiện tương đối nhiều trong hầu hết kinh điển đại thừa, ngài tượng trưng mang đến đức tánh tự bi (karuna) qua thần lực cứu độ bọn chúng sanh đang buồn bã và phương tiện lực dẫn dắt chúng sanh đi cho giải thoát.

Thánh (arya) là khái niệm đối lập với phàm tục. Đức Phật phù hợp Ca Mâu Ni chủ trương đả phá bốn ách thống trị đương thời (sát đế lợi, bà la môn, bự xá và thủ đà la), chính vì thế những fan gia nhập tăng đoàn là phù hợp tử bình đẳng, không y cứ vào gia thế, tư cách, tài sản, đem chánh đạo làm thánh. Fan tìm cầu và thực hành chánh đạo phần đông gọi là thánh. Sự xuất gia ước đạo của đức Phật phù hợp Ca call là thánh cầu. Chén bát chánh đạo có cách gọi khác là bát thánh đạo, tức tám tuyến đường thánh mang đến niết bàn. Tứ diệu đế, bốn chân lý chắn chắn thật, nói một cách khác là tứ thánh đế, tứ chân lý của bậc thánh. Chữ thánh trong gớm này hiểu là chân chánh, vi diệu, mầu nhiệm, cao cả.

Bồ tát (Bodhisattva) điện thoại tư vấn đủ là người tình đề tát đỏa, chỉ cho người tu hành cơ mà trên thì cầu thành Phật bằng trí tuệ, dưới thì hóa độ chúng sanh bởi từ bi, là người có đủ hai hạnh: Lợi ình lợi fan và anh dũng cầu Phật quả. Tình nhân tát Hồi quang là ý trung nhân tát Soi chiếu lại trung tâm mình. ý trung nhân tát Hồi Thiện là nhân tình tát quay trở lại tánh thiện vốn gồm của mình.

Đại thiên vương vãi A Nậu, có cách gọi khác là A Nậu quan lại Âm, tức 1 trong các 33 ứng thân của người yêu tát Quan cố gắng âm, là biểu tượng vị nhân tình tát ngồi trên gộp đá nhìn ra biển. Như khiếp Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn ghi: “Hoặc trôi dạt đại dương lớn, những nạn dữ cá rồng, vì chưng sức niệm quan tiền Âm, sóng cần yếu nhận chìm”. Vì biển lớn cả với cá rồng bác ái duyên cùng với ao A nậu đạt buộc phải bồ tát quan lại Âm bắt đầu có tên tuổi như vậy.

Bồ tát Chánh Điện là tình nhân tát cung điện của chánh pháp, rước ý nghĩa bản thân là hoàng cung phụng thờ chánh pháp của Phật.

Tỳ kheo (bí sô), tiếng Phạn là bhiksu, tức là thành tựu trọn vẹn, trung hoa dịch là cận viên (gần cho tới viên tịch: Niết bàn) hay bước tới chỗ cao (upasampada). Tỳ kheo là vị được tôn cao trong những chúng không giống (chúng trung tôn), làvị thế túc giới pháp (250 giới điều) và oai nghi (không có những cử cồn bất xứng). Theo luận Đại trí độ, tỳ kheo bao gồm 5 nghĩa: Khất sĩ, phá phiền não (phá ác), thoát khỏi nhà thế tục (xuất gia), trì giới thanh tịnh và làm ma quân lúng túng (bố ma). Trong đó, phá ác, tía ma cùng khất sĩ được hotline là tỳ kheo tam nghĩa. Ma kheo, ma kheo, thanh tịnh tỳ kheo được dịch là những bậc tỳ kheo thanh tịnh, tía ma và phá ác. Tịnh tâm tỳ kheo là tỳ kheo giữ giới thanh tịnh. Ma kheo trước là tỳ kheo cha ma. Ma kheo sau là tỳ kheo phá ác. Ác là phiền não, mà lại phiền óc cũng trực thuộc ma quân, tức phần đông sự ác nghiệt, trở ngại với phá hoại Phật, Phật pháp và người hành trì Phật pháp.


Bài liên quan

Ngũ bách la hán là 500 vị a la hán, tức chỉ mang đến 500 vị thanh văn đã hội chứng quả vô học. Trong tứ quả thánh: tu đà hoàn (sotapatti), tu đà hàm (sakadagami), a na hàm (anagami) và a la hán (arahanta), thì từ trái a na hàm trở xuống call là bậc hữu học tập vì chưa được giải thoát hoàn toàn, còn yêu cầu học tập, trong những khi quả a la hán đã được giải thoát hoàn toàn, không còn phải học nữa nên được gọi là bậc vô học. Ngũ bách la hán được nói đến trong kinh Phật ngũ bách môn sinh tự thuyết phiên bản khởi với kinh Pháp hoa: Phẩm Ngũ bách đồ đệ thọ ký. Sau khi đức Phật khử độ, tôn trả Đại Ca Diếp từng cùng rất 500 vị la hán kết tập pháp tạng sống thành vương vãi Xá. Ở Trung Hoa, bài toán sùng bái 500 vị la hán hết sức thịnh hành. Hiện nay nay, ở Việt Nam, miếu Bái Đính - tỉnh ninh bình và chùa Minh Thành - Pleiku gồm tôn sinh sản và phụng dưỡng 500 vị la hán.

Anh lạc (keyura) xuất từ giờ Phạn, chỉ mang đến xâu chuỗi ngọc qúy mà bạn nam, người phái nữ qúy tộc Ấn độ ngày xưa thường đeo mang làm cho trang sức. Chữ anh (纓) trong chánh văn bao gồm bộ mịch, thỉnh thoảng đồng nghĩa với chữ anh (瓔) tất cả bộ ngọc. Bởi là phát âm nên dùng chữ anh tất cả bộ mịch hay bộ ngọc phần đa được cả, mặc dù người ta quen sử dụng chữ anh có bộ ngọc hơn. Trong đạo Phật, chuỗi anh lạc được ví như giới hình thức để chỉnh tề pháp thân. Sự kiện chuỗi anh lạc của người thương tát Quan rứa Âm phân ra là theo phẩm Phổ Môn trong ghê Pháp Hoa: sau khi nghe đức phật tán thán thần lực và phương tiện lực của người tình tát Quan ráng Âm, người thương tát vô tận Ý tức thời “cởi xâu chuỗi anh lạc bằng những thứ châu báu đeo nơi cổ, giá chỉ trị bởi trăm ngàn lượng vàng mà lại dâng bái cho người thương tát Quan cố kỉnh Âm”. Người thương tát Quan thay Âm dấn rồi phân ra làm hai phần, một phần hiến bái đức Phật mê say Ca và một phần hiến bái tháp Phật Đa Bảo. Với thần lực của người yêu tát Quan thế Âm thì sự phân loại chuỗi ngọc không tồn tại chút gì nhọc công, cố trên tay một xâu, từ bỏ nhiên trở thành hai xâu ngắn hơn. Người trì tụng kinh cứu Khổ xuất xắc thần chú cứu vớt Khổ sẽ dược thoát khỏi khổ nàn một cách tự nhiên, đó không hẳn là nhờ thần lực gia hộ của tình nhân tát Quan cầm Âm giỏi sao?

Ảnh minh họa


Biên dịch:

Kinh này hoàn toàn có thể viết lại làm hai phần như sau mang lại dễ hiểu:

Kinh văn:

Đức Phật dạy tôn đưa A Nan rằng: “Kinh này cực kỳ cao cả, có thể cứu thoát lao tù tù, rất có thể cứu chữa trị bịnh nặng, có thể cứu vớt trăm tai nạn thương tâm ngàn khổ ách. Ví như có fan tụng tởm này được một ngàn lần thì phiên bản thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì anh chị em lìa khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của ý trung nhân tát Quán cố kỉnh Âm tự nhiên và thoải mái phân rời ra, bạn nào chuyên cần tụng ngàn muôn lần (kinh này) thì các tai nạn thoải mái và tự nhiên được túa bỏ, bay khỏi”.

Đại chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, mừng đón và vâng làm, người thương tát Quan chũm Âm ngay tức khắc nói thần chú rằng: Kim tình nhân kim ý trung nhân đề, đà la ni đế, ni khư la đế, bồ đề tát bà ha.

Phát nguyện:


Bài liên quan
Bồ Tát Quán cố kỉnh Âm: Vị nhân tình Tát hiện nay thân cho lòng tự bi của mười phương Chư Phật

Kính lạy người tình tát Quan nạm Âm, bậc đại sĩ cứu vãn khổ.

Kính lạy trăm ngàn muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, đa số bậc toàn giác gồm vô lượng công đức.

Xem thêm: Phật Giáo Bắc Tông Ở Việt Nam Tông Và Bắc Tông Ở Việt Nam, Phật Giáo Đại Thừa

Con xin con quay về lệ thuộc sức oai nghiêm thần của Phật, tảo về phụ thuộc sức gia hộ của Phật, để cho mọi bạn không sanh trung khu ác độc, khiến cho mọi tín đồ và phiên bản thân được Phật cứu giúp độ.

Con xin con quay về phụ thuộc bồ tát Hồi Quang, ý trung nhân tát Hồi Thiện, đại thiên vương A Nậu, người yêu tát Chánh Điện, những bậc tỳ kheo thanh tịnh, tía ma và phá ác, thì việc cửa ải được cởi bỏ, vấn đề không chánh đáng được ngưng dứt. Cúi xin chư vị đại tình nhân tát, năm trăm vị la hán cứu vãn hộ bản thân đồ đệ (và thân nhân/ những người/ bọn chúng sanh) thảy rất nhiều lìa khổ nạn.

Tướng dụng:

Phật nói khiếp này cũng có nghĩa là thần chú cứu khổ, vô cùng cao cả, nhiệm mầu, linh ứng, fan trì tụng tởm này, thần chú này thì tai qua nạn khỏi, hết bịnh, thoát ra khỏi ngục tù trần gian và lao tù tù phiền não, thoát nạn quan ải và phiền toái, bạn dạng thân và mái ấm gia đình bình an, người không sanh ác tâm, hóa giải hận thù, như ý, như nguyện.

Biểu tượng của tởm này là sự việc cứu khổ của nhân tình tát Quán nuốm Âm, biểu lộ qua vai trung phong đại trường đoản cú bi, chổ chính giữa bình đẳng, tâm hướng đến chân tâm, chổ chính giữa hướng thiện, tâm cung kính, trọng tâm cứu độ, trung tâm giữ giới, tâm vứt ác làm lành, vai trung phong rủ vứt phiền não, tâm tin tưởng mãnh liệt vào sự cứu vớt độ của Phật, người thương tát, la hán. Trì khiếp chú này thì đề nghị hành theo hình tượng như vậy.

Hành pháp:

Trì chú cứu giúp khổ không ít đều được, núm nhiên càng những càng tốt, như kinh nói một ngàn biến, một muôn biến, một ngàn muôn biến. ý muốn trì chú này thì trước cần tụng phát âm kinh văn cùng phát nguyện như trên vẫn nói, sau đó trì chú theo khả năng và thì giờ của mỗi người, buộc phải nhất là nên sống theo tinh thần biểu tượng của kinh này.

Lời kết:

Ảnh minh họa


Bài liên quan

Phần hồi hướng của kinh Ngũ bách danh Quán thế Âm có bài xích kinh Quán cầm cố Âm nhân tình tát cứu giúp khổ. Khiếp Ngũ bách danh Quán ráng Âm hoàn toàn có thể xuất hiện trước thời của thiền sư Chuyết Chuyết (1590 - 1644), tức trước nắm kỷ 16, vì thế kinh Quán ráng Âm nhân tình tát cứu vớt khổ cũng xuất hiện khá lâu. Điều đáng quan tâm là thần chú cứu giúp khổ vào chánh văn, lần chần vì nguyên nhân nào, được biến thành thần chú Thất Phật khử tội. Thần chú cứu giúp khổ là: “Kim ý trung nhân kim người yêu đề, đà la ni đế, ni khư la đế, bồ đề tát bà ha”, bị sửa lại là: “Kim bà kim bà đế (đúng bắt buộc là ly bà ly bà đế), cầu ha mong ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha”. Thần chú Thất Phật khử tội, trích từ khiếp Đại phương quảng đà la ni, là thần chú của bảy tiên phật trong quá khứ đang nói ra cho những tỳ kheo, tỳ kheo ni lỗi lầm tứ trọng, ngũ nghịch hoàn toàn có thể sám hối, xong tội, được phước. Có lẽ vì chánh văn là “kim người thương kim nhân tình đế” tương tự với “ly bà ly bà đế” phải ráp nối phần sau, không thay đổi câu trước tất cả sửa đổi thành “kim bà kim bà đế”.

Mẹ tôi cơ hội còn nhỏ tuổi đã được ông ngoại dạy cho bài kinh này, bảo học thuộc với trì tụng. Nghe mẹ tôi kể, thời điểm pháo rơi đạn lạc thời chiến tranh, tại ngoại ô thành phố Huế, một căn nhà hàng xóm thoát nàn pháo kích do trong công ty có bạn trì tụng gớm này. Có câu là “phàm có cảm thì hồ hết thông, bắt buộc cầu gì cơ mà chẳng ứng”, lúc gặp bất cứ hoạn nạn, khổ cực nào bạn cũng có thể thầm niệm ngắn gọn, như một câu thần chú, như sau: Nam tế bào Phật đà da, nam tế bào Đạt ma da, nam tế bào Tăng già da, nam mô Quan ráng Âm bồ tát ma ha tát, dịch bịnh tiêu trừ (có thể thay đổi lời mong xin), ta bà ha. Đây là trích trong tởm Phật thuyết đoạn ôn (Tục tạng, quyển 1, số 19), kinh đề cập về việc thành vương Xá bị ôn dịch, người chết vô số, tôn trả A Nan thỉnh Phật dạy phương thức cứu tế, đức Phật dạy dỗ đọc lời nguyện như trên, ráng là ôn dịch đẩy lui.

Con về dựa dẫm Phật, bậc giác ngộ chuyển đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

Con về dựa dẫm Pháp, tuyến phố của tình thương và hiểu biết.

Con về nương tựa Tăng, bọn chúng nguyện sinh sống một cuộc sống ly nhiễm và tỉnh thức.

Con về dựa dẫm bồ tát Quan cố gắng Âm, vị đại sĩ nắm giữ con bởi ngàn tay, soi thấy con bởi ngàn mắt, tạo cho con bặt không còn yếu tố tội ác, làm cho con phạt khởi và thực hành thực tế hạnh từ bi.

Con tên là....., pháp danh....., mong cho phiên bản thân, thân nhân, chúng sanh, tất cả cùng được....., ta bà ha.

Ngưỡng nguyện đức đại bi lụy Thế Âm cùng Phật Pháp Tăng, vô thượng Tam bảo, mật thùy chứng minh gia hộ.

Xin tin cậy và cầu nguyện theo biểu tượng của ghê văn mà đức Phật đã nói.

Sáng niệm Quán cố gắng Âm, chiều niệm Quán cố kỉnh Âm, niệm niệm theo vai trung phong khởi, niệm Phật chẳng rời tâm.


Quảng Minh (Tu Viện Huệ Quang)


HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống cuội nguồn Phật giáo, chúng tôi cung cấp cho tài liệu giáo dục đào tạo Phật giáo philợi nhuận. Khả năng bảo trì và không ngừng mở rộng dự án của cửa hàng chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào vàosự cung cấp của bạn. Nếu như thấy tài liệu của cửa hàng chúng tôi hữu ích, hãy quan tâm đến quyên gópmột lần hoặc hàng tháng.

Xem thêm: Vì Sao Con Người Không Thể Giải Mã Thế Giới Cõi Âm? Thế Giới Của Người Cõi Âm


*

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng công thương nghiệp Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ bảo trì Cổng tin tức Phật giáo Việt Nam)


“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp công ty chúng tôi làm xuất sắc phậnsự của bản thân mà còn ngày càng tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện chổ chính giữa của chính chúng ta tớicộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, trưởng phòng ban Biên tập).