Kinh phóng sanh

     
*

*


NGHI THỨC PHÓNG SANH Dương chi tịnh tdiệt, Biến sái tam-thiên, Tánh ko bát-đức lợi nhơn thiên, Pháp-giới quảng tăng diên, Diệt tội tiêu khiên, Hỏa-diệm hóa hồng-liên. Nam-mô Thanh-Lương-Địa Bồ-tát.(3 lần)

TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI (Toàn thể đại chúng hầu như tụng) Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi trọng điểm đà la ni: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ domain authority. Nam mô A rị gia bà lô kiết đế, thước bát ra domain authority, người thương đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha ca lô ni ca domain authority. Án tát bàn ra pphân tử duệ, số đát na đát lan. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà dà ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, trang bị lô đồ lô, pphân tử xà domain authority đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, đánh rô tô rô, người thương đề dạ, người yêu đề dạ, người yêu đà dạ, người tình đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị Fe ni mãng cầu, bố dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát mãng cầu, đá ra dạ domain authority. Nam tế bào a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. "Án tất năng lượng điện đô mạn đà ra bạt đà giạ, ta bà ha". (3 lần) Nam-tế bào thường-trụ thập phương Phật, Nam-tế bào thường-trụ thập phương Pháp, Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng, Nam-tế bào Bổn-sư Thích-Ca Mâu-ni Phật, Nam-tế bào Cực-lạc thế-giới A-Di-Đà Phật, Nam-tế bào Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Nam-mô Dược-Sư Lưu-Ly-Quang Vương Phật, Nam-mô Đại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát. Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Nam-mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Nam-mô Đạo-Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát. GIẢI NGHIỆPhường KỆ : Hữu tình chúng đẳng túc nghiệp đa, Trí sử kyên sinh chế tạo ra võng la, Hạnh ngộ thiện tại duyên ổn công-đức đại, Quy-y Tam-bảo tội tiêu tùng. Nam-tế bào Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)

Thiên giá giá chỉ, địa giá bán giá, La võng phát triển thành tác Phật ca-sa, Thất bảo Như-Lai pngóng sanh kệ: Tứ đọng đại yết đế hộ pđợi tha. Phi núm, tẩu trúc qui đánh khđọng, Ngư biết hà giải lạc tkhô nóng sa. Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát, Sơn thần thủy tướng hộ pngóng tha. Án linch chạm màn hình tóa ha. (3 lần)

PHẬT NGÔN : Trình nhiều trưởng tphát âm, giữ nhập hoành sanh, nuốm tri nhữ đẳng, tích dĩ ám tế ngây ngô mê mẩn, bất tu chánh niệm, Klặng đắc vũ mao lâm giới, tchúng ta thủ liệt hình, tdiệt lục phi không, chủng chủng bất nhứt, hoặc đầu câu thỉ, hoặc nhập võng la, mạng trên đao châm, hồn phi thang hỏa. Hạnh phùng thiện sĩ, tài thục (chuộc, cứu) nhữ thân, vạn tử đắc sanh, lai thử win địa. Kyên thỉnh chư thánh giả nhữ linh thông, nhữ đẳng tdiệt, lục, không, tánh bọn chúng sanh đầu thành như đương nhứt chổ chính giữa quy y Tam bảo: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật lưỡng túc tôn, Quy y Pháp ly dục tôn Quy y Tăng bọn chúng trung tôn. Quy y Phật bất đọa địa ngục, Quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, Quy y Tăng bất đọa bàng sinh. Quy y Phật chình họa, Quy y Pháp cảnh, Quy y Tăng cảnh. (3 lần)

SÁM HỐI Quy y Tam bảo viễn ly tam thiết bị khổ. Nhữ đẳng ssinh sống tạo nên chư nham hiểm, giai bởi vô thỉ tham Sảnh đắm say, tùng thân ngữ ý bỏ ra ssinh sống sinh, nhứt thiết bọn chúng đẳng giai sám hối hận. Nam tế bào Cầu sám ân hận Bồ tát (3 lần). XƯỚNG: Nhữ đẳng Phật-tử quy-y Tam-bảo cận sám-hối dĩ, nhữ tội cphía hủy diệt, trí-huệ knhị minc, phát Bồ-Đề trung tâm, cầu sanh Tây-phương thơm Cực-lạc thế-giới, liên-hoa hóa-sanh, nhập bất thối địa. Hiện tiền đại-chúng vị (thủy, lục, không) tánh chúng-sinh, nhứt trung tâm niệm Phật.

Bạn đang xem: Kinh phóng sanh

TỤNG: A-Di-Đà Phật thân kyên ổn sắc đẹp, Tướng hảo quang-minch vô đẳng luân, Bạch hào uyển đưa ngũ Tu-di, Cám mục trừng tkhô cứng tứ đọng đại hải. Quang-trung hóa Phật vô-số ức, Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên, Tđọng thập chén bát nguyện độ chúng-sanh, Cửu phđộ ẩm hàm linc đăng bỉ ngạn. Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật. Nam-tế bào A-Di-Đà Phật. (30 lần) Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (3 lần) Nam-tế bào Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần) Nam-tế bào Địa-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

BÁT NHÃ TÂM KINH Quán-tự-trên Bồ-tát, hành thâm nám Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai ko, độ độc nhất vô nhị thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, ko bất dị sắc; nhan sắc tức thị không, không tức thị sắc; tbọn họ, tưởng, hành, thức, diệc phục nhỏng thị. Xá-Lợi-Tử! Thị chỏng Pháp không tướng mạo, bất sanh văng mạng, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất sút. Thị ráng ko trung, vô sắc đẹp, vô tchúng ta, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinc, mùi hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minc tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô ssinh sống đắc núm, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố gắng tâm vô quái-ngại; vô quái-không tự tin cố vô hữu khủng-bố; viễn ly điên-đảo mộng tưởng; cứu vớt cánh Niết-bàn, Tam-cố gắng chỏng Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-nhiều cố đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều, thị đại-thần chú, thị đại minch chụ, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng crúc, năng trừ nhứt thiết khổ, crộng thiệt bất hư.

Cố tngày tiết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chụ, tức tmáu chụ viết: Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha.

HỒI HƯỚNG Phóng-sinh công-đức thù chiến hạ hạnh Vô-biên thắng phước giai hồi-phía, Phổ nguyện pháp-giới clỗi chúng-sinh, Tốc vãng vô-lượng quang quẻ Phật gần kề. Nguyện tiêu tam-cphía trừ phiền-não Nguyện đắc trí-huệ chơn minch liễu, Phổ nguyện tội cphía tất tiêu trừ, Thế cụ thường hành Bồ-Tát đạo. Nguyện sinh Tây-pmùi hương Tịnh-độ trung, Cửu phẩm Liên-hoa vi phú chủng loại Hoa knhì kiến Phật ngộ vô-sinh Bất tăn năn Bồ-Tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ test công-đức, Phổ cập ư nhứt thiết, Ngã đẳng dữ chúng-sanh, Giai cùng thành Phật đạo.

Xem thêm: Tên Pháp Danh Phật Tử - Quy Y Và Tên Pháp Danh

(Đánh khánh 3 giờ, xướng): Nhữ đẳng phi tiềm túc nghiệp đa, Hạnh đắc kyên ổn triêu hội công ty gia; Ngã kim pđợi nhữ du du khđọng. Nguyện kỳ tín chủ phúc hà sa. Nam-mô Trường-Tchúng ta Vương Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần) PHỤC NGUYỆN: Đại giáng oai vệ quang quẻ, minc gia tế độ, sinh thiết bị hậu cầm, tảo phùng chánh pháp, về tối bệnh vô sanh. Tín chủ hiện chi phí ssinh sống cầu suôn sẻ, sở nguyện tùng trọng điểm, vượt vãng vong linc cao siêu thánh chình họa.

PHỔ NGUYỆN: Quốc thái dân an, Gia môn hưng thạnh, quyến nằm trong bình yên, âm chình ảnh nhân gian, tề thành Phật đạo.

Xem thêm: Hé Lộ Đoạn Clip Mai Phương Cầu Xin Mẹ Ruột Mai Phương Hành Hạ Tinh Thần

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ Nẳng mồ tam mãn nhiều, mẫu mã đà nẩm. A chén ra nhằm, hạ nhiều xá ta nẳng nẩm. Ðát diệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, để sắc đẹp sá, nhằm dung nhan sá, sắc trí rị, sắc đẹp trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha (3 lần).

Bắt đầu vừa thả vừa niệm: Nam Mô A Di Đà Phật cho đến lúc thả không còn cá hoàn mãn.

*
Trngơi nghỉ Lại Đầu Trang


Chuyên mục: Phật Giáo