Kinh phổ môn nghĩa việt

  -  

Úm sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ, truật độ hám. (3 lần)

Lục tự đại minc chân ngôn

Úm ma ni chén bát minc hồng (3 lần)

(trì niệm mật chú chấm dứt, quỳ thẳng, thắp nhang cùng đọc bài xích tán hương)

Nguyện xin nhang khói này,

Như mây lan mười phương.

Bạn đang xem: Kinh phổ môn nghĩa việt

Trong vô hạn cõi Phật,

Hóa vô lượng diệu hương thơm,

Cúng nhường bố ngôi báu,

Trang nghiêm cả đều đường

Trọn vẹn Bồ tát đạo,

Thành tựu Như Lai mùi hương.

(Niệm hương, tán mùi hương rồi phát âm tiếp bài bác kỳ nguyện):

KỲ NGUYỆN

Nam mô Thường trụ Phật,

Nam mô Thường trụ Pháp,

Nam tế bào Thường trụ Tăng.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát: Đại bi, Đại tên tuổi, cứu nạn khổ ách nạn.

Nay môn sinh bọn chúng nhỏ . . .(1)

Thành vai trung phong tụng tởm chú:

Cầu an tăng phúc tuệ, (2)

Cho Phật tử chúng con

Nguyện cứu giúp khổ ách nạn.

Tâm tự bi tỏa khắp.

Ánh tịnh minc tỏa khắp,

Màn đam mê ám đánh tan.

Ngài mong muốn chúng sinh :

Khỏi bệnh dịch não, độc hại.

Nơi bé muốn Ngài lại,

Cho yên ổn vui tồn tại.

Con nay kính cẩn lễ:

Bậc: “Nghe danh cứu khổ ”.

Con nay trường đoản cú quy y,

Đấng Cha Lành muôn thuở.

Con ao ước Bồ Tát lại,

Khỏi tía độc nguy kịch;

Cho con đời ni vui,

Sau đây vào viên tịch.

Nguyện chúng sinh bố cõi;

Giải bay các khổ não;

Hữu tình với vô tình,

Đều trọn thành Phật đạo.

(kỳ nguyện dứt vực lên chắp tay độc nhất chổ chính giữa tán lễ Tam Bảo)

TÁN PHẬT

(Đứng dậy cắm mùi hương lên lư rồi vị công ty lễ chắp tay đứng trực tiếp cùng đọc)

Đấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bởi.

Thầy dạy mọi ttránh, tín đồ,

Cha lành chung tư một số loại.

Quy y trọn một niệm,

Dứt sạch mát nghiệp bố kỳ.

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinch tính thường xuyên rỗng lặng,

Đạo cảm thông quan yếu suy nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng ngời.

Trước bảo tọa thân con hình họa hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐỈNH LỄ

(Vị chủ lễ xá tía xá rồi niệm lớn):

Chí trọng điểm đỉnh lễ : Nam mô tận hư ko, vươn lên là pháp giới, thừa hiện, vị lai thập pmùi hương clỗi Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lễ)

Chí trung khu đỉnh lễ : Nam tế bào Sa Bà Giáo Chủ Bổn định Sư Thích Ca Mưu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Đạo tràng hội thượng Phật Bồ Tát. (1 lễ)

Chí tâm đỉnh lễ : Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại tự đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh khô Tịnh đại hải bọn chúng Bồ Tát. (1 lễ)

TRÌ NIỆm CHÚ ĐẠI BI (3)

(Toàn thể phần lớn tụng)

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni:

Nam tế bào hát ra đát na đá ra dạ domain authority. Nam mô A rị gia bà lô kiết đế thước bát ra domain authority. Bồ đề tát đỏa bà domain authority. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca ru ni ca da. Úm tát bàn ra pphân tử duệ số đát na đát tả. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đá sa mế . Tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà già ma pphân tử quánh đậu. Đát khử tha, úm a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế. Di hê rị, ma ha người yêu đề tát đỏa,tát bà tát bà, ma la ma la. Ma hê ma hê, rị đà đựng, cu ru cu ru kiết mông. Cu ru cu ru, pphân tử xà domain authority đế, ma ha phạt xà domain authority đế. Đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority. Dá la dá la, mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ . Y hê, y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lị. Pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hu lu hu lu ma la. Hu lu hu lu hê lị, sa ra sa ra, đắm đuối ri đắm say ri , su ru su ru. Bồ đề dạ, Bồ đề dạ, Bồ đà dạ, Bồ đà dạ. Di đế rị dạ, mãng cầu la cẩn trì, địa rị Fe ni na. Ba dạ ma na sa bà ha, Tất đà dạ sa bà ha, Ma ha tất đà dạ sa bà ha. Tất đà dụ nghệ thất bàn ra dạ sa bà ha. Na la cẩn trì, sa bà ha. Ma ra mãng cầu ra sa bà ha, Tất ra tăng a mục khư domain authority, sa bà ha. Sa bà ma ha, a tất đà dạ, sa bà ha, Giả kiết ra a vớ đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma kiết vớ đá dạ, sa bà ha, Na la cẩn trì bàn dà ra da, sa bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hát ra đát mãng cầu đá ra dạ domain authority. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, sa bà ha. Úm tất điện đô mạn đá ra bạt đà gia, sa bà ha. (3 lần)

SÁM NGUYỆN

Đệ tử kính lạy,

Đức Phật Thích Ca.

Phật A Di Đà,

Thập phương thơm chỏng Phật,

Vô lượng Phật Pháp,

Cùng Thánh Hiền Tăng.

Đệ tử lâu lăm lâu kiếp,

Nghiệp cphía nặng nề năn nỉ,

Tmê say giận tự thị,

Si mê nhầm nhỡ.

Ngày ni nhờ vào Phật,

Biết sự tội tình,

Thành chổ chính giữa sám hối,

Thề tránh điều dữ,

Nguyện thao tác làm việc lành.

Ngửa trông ơn Phật,

Từ bi gia hộ,

Thân không tật bệnh dịch,

Tâm không phiền lành óc.

Hằng ngày an vui tu tập,

Phnghiền Phật nhiệm mầu.

Để mau thoát ra khỏi luân hồi,

Minc trung tâm loài kiến tính,

Trí tuệ tốt nhất,

Thần thông trường đoản cú tại.

Đặng cứu vãn độ các bậc tôn trưởng,

Cha người mẹ bạn bè,

Thân bằng quyến ở trong,

Cùng toàn bộ chúng sinch,

Đồng thành Phật đạo.

Lò hương vừa đốt,

Cõi Phật thơm lây,

Chỏng Phật tư biển cả gần như xa tốt.

Thấu tình thực này,

Chư Phật hiện nay thân tức thì.

Nam tế bào Hương Vân Cáo Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao cả khôn cùng nhiệm mầu,

Nghìn muôn ức kiếp dễ tốt đâu.

Con ni nghe, thấy xin vâng giữ,

Chân đức Nhỏng Lai đọc thật sâu.

Nam mô Bổn định Sư Thích Ca Mưu Ni Phật. (3 lần)

Nam mô Linc Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM

... Bấy giờ đồng hồ, Bồ Tát Vô Tận Ý tức khắc từ bỏ tòa ngồi vực lên, chễ áo vai hữu, lẹo tay hướng lên bạch Phật rằng: “Lạy đức Thế Tôn! Bồ Tát Quán Thế Âm vì nhân duyên ổn gì được thương hiệu là Quán Thế Âm ? ”

Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: “Thiện nay phái nam tử ! Nếu có vô lượng trăm nghìn vạn ức chúng sinh Chịu những nhức đầu khó xử, nghe được thương hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng xưng niệm danh hiệu Bồ Tát, lập tức Bồ Tát Quán Thế Âm cửa hàng gần kề giọng giờ kêu cầu ấy, độ mang đến chúng ta đầy đủ được giải thoát.

- Nếu tất cả fan trì niệm thương hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dù vào trong lửa dữ, vì chưng dựa vào sức uy thần của Bồ Tát, lửa ko cháy được.

- Nếu ai bị nước bự cuốn nắn trôi, xưng niệm thương hiệu Bồ Tát, ngay tắp lự được gặp mặt địa điểm cạn.

- Nếu bao gồm trăm ngàn vạn ức bọn chúng sinc do search phần nhiều máy quý báu: đá quý, bạc, lưu giữ ly, xà cừ, mã óc, sinh vật biển, hổ phách, chân châu yêu cầu vào trong bể cả; mang sử bị gió bão thổi bạt thuyền bè cổ, trôi giạt vào nước nhà của quỷ La giáp. Trong số đó, dù cho chỉ gồm một fan xưng niệm thương hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tất cả những người ấy đa số được giải thoát nàn quỉ La gần cạnh.

Bởi nhân duyên ấy đề xuất có thương hiệu là “ Quán Thế Âm”.

- Nếu lại sở hữu fan sắp đến bị giáp hại, xưng niệm thương hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thời dao gậy của bạn núm định gần cạnh sợ ấy tức tốc gẫy từng đoạn, mà lại được giải thoát.

- Nếu quỉ Dạ Soa, La gần kề đầy dẫy trong tam thiên đại thiên quốc độ mong mỏi mang đến quấy sợ hãi tín đồ, cơ mà nghe thấy những người dân ở chỗ này xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, gần như quỉ dữ ấy còn không đủ can đảm dùng bé mắt dữ tợn trông bọn họ, huống là còn dám có tác dụng hại.

- Ví lại sở hữu fan, hoặc tất cả tội, hoặc không tội, bị gông xiềng xiềng xích; trăng trói thân mình, giả dụ người ấy xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, những vật dụng gông cùm, xiềng xích tê phần nhiều dứt tung cùng ngay lập tức được giải thoát.

- Nếu đông đảo ân oán tặc đầy dẫy vào tam thiên đại thiên quốc độ, gồm một tmùi hương nhà dẫn những doanh nhân, mang theo nhiều của báu ngang qua con đường hiểm, trong các số ấy bao gồm một bạn xướng lên rằng: "Các Thiện nay nam giới tử ! Các bạn không nên run sợ, các bạn cần buộc phải một lòng xưng niệm thương hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát ấy hay mang pháp vô úy thí cho việc đó sinc, giả dụ chúng ta xưng niệm danh hiệu Bồ Tát, sẽ được giải bay nạn ân oán tặc nầy!”. Các người điều khiển buôn nghe theo đều chứa giờ niệm: “Nam tế bào Quán Thế Âm Bồ Tát”. Vì xưng niệm danh hiệu Bồ Tát ngay tức khắc được giải bay.

Ông Vô tận Ý ! Sức uy thần của đại Bồ Tát Quán Thế Âm lớm lao như thế!

- Nếu bao gồm bọn chúng sinc nhiều lòng dâm dục, hay cung kính niệm: “Quán Thế Âm Bồ Tát ” tức thời ngoài được nghiệp tsay đắm dục.

- Nếu bọn chúng sinch nhiều sự sân hận, hay kính cẩn niệm: “Quán Thế Âm Bồ Tát” ngay tắp lự khỏi được nghiệp shối hận.

- Nếu chúng sinch nhiều sự đam mê mê thường xuyên cung kính niệm: “Quán Thế Âm Bồ Tát” tức thời ngoài được nghiệp mê mẩn mê.

Ông Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán Thế Âm bao gồm sức uy thần lớn lao, làm cho nhiều sự tác dụng cho chúng sinc như thế . Vì vậy, chúng sinc thường buộc phải trọng tâm niệm.

- Nếu bao gồm nữ giới nhân, mang sử mong cầu nam nhi, lễ bái cúng dàng Bồ Tát Quán Thế Âm, tức khắc sinc nam nhi phúc đức, trí tuệ. Giả sử hy vọng cầu đàn bà, liền sinch đàn bà có tướng mạo đoan chính; vày trước sẽ trồng cõi đức, đề xuất được các người kính thích.

Ông Vô Tận Ý ! Bồ Tát Quán Thế Âm bao gồm sức uy thần nhỏng thế!

- Nếu gồm bọn chúng sinc kính cẩn lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm, phúc ấy không mất. Vì vậy, chúng sinh hầu hết yêu cầu trúc trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm!

Ông Vô Tận Ý! Nếu bao gồm người thú trì danh từ bỏ của sáu mươi hai ức Hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường rất nhiều sự siêu thị nhà hàng, xống áo, vật ở, thuốc thang, vậy ý ông nghĩ về sao: Công đức của thiện phái nam tử, thiện thiếu nữ nhân ấy có tương đối nhiều không?

Bồ Tát Vô Tận Ý bạch: “Lạy đức Thế Tôn! Công đức ấy cực kỳ nhiều”.

Đức Phật nói: “Nếu lại sở hữu bạn thú trì thương hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cho đến chỉ lễ bái, cúng dàng trong một thời gian, phúc đức của nhị tín đồ ấy đều bằng nhau ko khác, vào trăm ngàn vạn ức kiếp quan trọng cùng tận.

Ông Vô Tận Ý! Trúc trì thương hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm được vô lượng vô hạn ích lợi phúc đức nhỏng thế!

Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng: “Lạy đức Thế Tôn! Bồ Tát Quán Thế Âm tại sao đi dạo qua quả đât Sa bà này? tại sao Bồ Tát vày chúng sinh tmáu pháp? Và mức độ phương tiện đi lại của Bồ Tát dùng trong số những sự ấy thay nào?”

Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: “Thiện tại nam giới tử! Nếu gồm chúng sinch trong quốc độ làm sao yêu cầu cần sử dụng thân Phật mà người ta được độ, Bồ Tát Quán Thế Âm tức khắc hiện nay thân Phật, vị họ nói pháp.

Nơi phải sử dụng thân Bích Chi Phật mà người ta được độ, Bồ Tát lập tức hiện tại thân Bích Chi Phật, do chúng ta nói pháp.

Nơi cần cần sử dụng thân Thanh hao Văn mà người ta được độ, Bồ Tát ngay tắp lự hiện tại thân Tkhô hanh Văn uống, bởi họ nói pháp.

Nơi buộc phải cần sử dụng thân Phạm Vương mà họ được độ, Bồ Tát tức tốc hiện thân Phạm Vương, vì chưng chúng ta nói pháp.

Nơi yêu cầu cần sử dụng thân Đế Thích mà họ được độ, Bồ Tát ngay lập tức hiện nay thân Đế Thích, vị họ nói pháp.

Nơi buộc phải sử dụng thân Tự Tại thiên mà người ta được độ, Bồ Tát ngay tức khắc hiện thân Tự Tại thiên, vì chúng ta nói pháp.

Nơi đề xuất cần sử dụng thân Đại Tự Tại thiên mà họ được độ, Bồ Tát tức tốc hiện tại thân Đại Tự Tại thiên, do họ nói pháp.

Nơi yêu cầu cần sử dụng thân Thiên Đại Tướng Quân mà họ được độ, Bồ Tát lập tức hiện tại thân Thiên Đại Tướng Quân, bởi chúng ta nói pháp.

Nơi bắt buộc dùng thân Tỳ Sa Môn mà người ta được độ, Bồ Tát tức thì hiện tại thân Tỳ Sa Môn, vì chưng bọn họ nói pháp.

Nơi nên sử dụng thân Tiểu Vương mà họ được độ, Bồ Tát liền hiện tại thân Tiểu Vương, do chúng ta nói pháp.

Nơi bắt buộc sử dụng thân Trưởng Giả chúng ta được độ, Bồ Tát tức thì hiện nay thân Trưởng Giả, vày bọn họ nói pháp.

Nơi đề xuất sử dụng thân Cư Sĩ mà họ được độ, Bồ Tát tức thời hiện tại thân Cư Sĩ, vì chưng họ nói pháp.

Nơi đề xuất sử dụng thân Tể Quan mà họ được độ, Bồ Tát ngay tắp lự hiện thân Tể Quan, vị họ nói pháp.

Nơi bắt buộc sử dụng thân Bà La Môn mà người ta được độ, Bồ Tát ngay tức khắc hiện tại thân Bà La Môn, vì chưng chúng ta nói pháp.

Nơi đề nghị sử dụng thân Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di mà người ta được độ, Bồ Tát tức tốc hiện nay thân Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, bởi chúng ta nói pháp.

Nơi buộc phải dùng thân thanh nữ của Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà la môn mà người ta được độ, Bồ Tát liền hiện nay thân thiếu phụ của không ít bậc ấy, vị bọn họ nói pháp.

Nơi phải cần sử dụng thân đồng phái mạnh, đồng nàng mà người ta được độ, Bồ Tát ngay lập tức hiện thân đồng nam giới, đồng nữ giới, vì bọn họ nói pháp.

Nơi phải dùng những thân: Thiên, Long, Dạ Soa, Càn thát Bà, A tu La, Ca thọ La, Khẩn mãng cầu La, Ma hầu la già, Nhân cùng Phi nhân mà họ được độ, Bồ Tát ngay tức thì hiện ra hầu hết thân ấy, do họ nói pháp.

Xem thêm: Sự Thật Về Những Đóng Góp Của Tt Thích Chân Quang Đằng Sau Danh Hiệu Nhân Tài Đất Việt

Nơi yêu cầu sử dụng thân Chấp Klặng Cương thần bọn họ được độ, Bồ Tát tức thì hiện thân Chấp Kyên ổn Cương thần, vì chưng họ nói pháp.

Ông Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán Thế Âm ấy thành công công đức, dùng rất nhiều thân hình, đi dạo các quốc độ, độ bay chúng sinc như vậy. Vì vậy những ông phải đề xuất một lòng cúng dàng Bồ Tát Quán Thế Âm!

Đại Bồ Tát Quán Thế Âm ấy sinh hoạt trong những lúc tai nạn ngoài ý muốn run sợ thúc bách, giỏi ban cho việc “vô úy”, đề xuất thế giới Sa bà này phần đông Gọi Bồ Tát là bậc “Thí Vô úy”.

Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng: “Lạy đức Thế Tôn! Con ni xin cúng dàng Bồ Tát Quán Thế Âm!”

Bạch rồi, Bồ Tát Vô Tận Ý liền cổi chuỗi ngọc bằng các châu báu, giá trị trăm ngàn lạng đá quý đeo trên cổ, đem cúng Bồ Tát Quán Thế Âm nhưng mà bạch rằng: “Xin Nhân trả thừa nhận cho chuỗi ngọc bởi trân bảo pháp thí này!”

Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu đựng dìm. Bồ Tát Vô Tận Ý lại bạch Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: “Xin Nhân mang mẫn niệm Shop chúng tôi nhưng mà nhấn đến chuỗi ngọc này!”

Bấy giờ, đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: “Ông phải mẫn miệm đến Bồ Tát Vô Tận Ý cùng tđọng chúng cùng Thiên, Long, Dạ Soa, Càn thát Bà, A tu La, Ca thọ La, Khẩn na La, Ma hầu la Già, Nhân cùng Phi nhân này mà lại dấn mang lại chuỗi ngọc ấy”.

Tức thời, Bồ Tát Quán Thế Âm thương sản phẩm tứ bọn chúng cùng Thiên, Long ... nhân, phi nhân, thừa nhận chuỗi ngọc ấy, rồi chia thành nhì phần: một phần dâng lên đức Phật Thích Ca Mưu Ni, một phần dân dưng đức Phật Đa Bảo trong bảo tháp.

Ông Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán Thế Âm bao gồm thần lực từ trên, dạo bước mọi thế giới Sa bà nlỗi thế!

Lúc kia, Bồ Tát Vô Tận Ý gọi bài bác kệ hỏi Phật rằng:

- Thế Tôn đầy đủ diệu tướng tá, (4)

Nay nhỏ xin hỏi lại :

Phật tử nhân dulặng gì,

Tên là Quán Thế Âm?

- Thế Tôn đầy đủ diệu tướng

Kệ đáp Vô tận Ý:

"Ông nghe Quán Âm hạnh,

Ứng hiện tại khéo phần đông phương thơm.

Nguyện rộng lớn sâu nhỏng bể,

phần lớn kiếp chẳng nghĩ bàn;

Hầu hơn nghìn ức Phật,

Phát nguyện phệ tkhô nóng tịnh.

Tôi share ông rõ:

Nghe tên thuộc thấy thân;

Tâm niệm chẳng luống qua

Hay khử khổ rất nhiều cõi.

Ví fan sinch lòng hại,

Đẩy xuống hầm lửa phệ,

Nhờ sức niệm Quán Âm

Hầm lửa biền thành ao.

Hoặc trôi giạt hải dương lớn

Bị nạn: Quỷ, cá, rồng;

Nhờ sức niệm Quán Âm,

Sóng cuộn không chìm được,

Hoặc ở ngọn Tu di,

Bị người xô đẩy xuống;

Nhờ sức niệm Quán Âm,

Nhỏng vầng nhật treo không.

Hoặc bị kẻ ác xua đuổi,

Ngã vập núi kyên ổn cương;

Nhờ mức độ niệm Quán Âm,

Không tổn mang lại mảy lông.

Hoặc chạm mặt ân oán tặc vây,

Chúng cụ dao toan hại:

Nhờ sức niệm Quán Âm,

Chúng liền khởi từ trung tâm.

Mắc khổ nàn vương vãi pháp,

lúc gia hình sắp đến chết;

Nhờ mức độ niệm Quán Âm,

Dao ngay tắp lự gãy từng đoạn.

Hoặc bị tù, xiềng xích,

Tay chân bị gông cùm;

Nhờ mức độ niệm Quán Âm,

Xổ tung, được giải thoát.

Bị chửi rủa, thuốc độc.

Muốn ngầm hại thân mình;

Nhờ mức độ niệm Quán Âm,

Trlàm việc lại hại người chủ sở hữu.

Hoặc gặp La tiếp giáp dữ,

Chung thần quỷ ác, các Long độc;

Nhờ sức niệm Quán Âm,

Tức thời không dám hại.

Nếu trúc dữ vây xung quanh,

Nanh vuốt nhọn đáng sợ;

Nhờ sức niệm Quán Âm,

Vội chạy mọi hầu hết phương thơm,

Bị rắn rết, bọ cạp,

Hơi độc xịt sương lửa,

Nhờ sức niệm Quán Âm,

Theo giờ từ bỏ lánh đi.

Mây tuôn, nổi snóng sét,

Xối mưa đá, mưa to;

Nhờ mức độ niệm Quán Âm,

Ứng thời được tiêu tán.

Chúng sinh bị khốn ách,

Vô lượng khổ bức thân,

Quán Âm diệu trí lực,

Hay cứu vớt đời thoát khổ.

Đầy vừa sức thần thông,

Rộng tu trí phương tiện;

Các quốc độ mười phương,

Không đâu chẳng hiện nay thân.

Các loại vào con đường ác,

Địa lao tù, quỷ, súc sinh;

Khổ: sinc, già, tí hon, bị tiêu diệt,

Dần dần dần đông đảo diệt không còn.

Chân tiệm, tkhô nóng tịnh quán,

Quảng đại trí tuệ quán;

Bi cửa hàng cùng tự quán,

Thường nguyện, hay chiêm ngưỡng,

Hào quang tịnh ko nhơ

Tuệ nhật phá ám muội,

Hay dẹp tai gió lửa;

Soi sáng mọi trần gian.

Bi thể răn uống nhỏng sấm,

Từ ý nhiệm nhường nhịn mây;

Rưới mưa pháp cam lộ,

Dứt trừ lửa phiền lành óc.

Kiện tụng tới quan ải,

Sợ hãi vào quân trận;

Nhờ mức độ niệm Quán Âm,

Mọi ân oán những lui tan.

Diệu Âm, Quán Thế Âm,

Phạm Âm, Hải triều âm;

Hơn âm tkhô cứng của đời,

Vì vậy đề nghị thường xuyên niệm.

Niệm niệm chớ sinc nghi,

Quán Thế Âm: tịnh thánh;

Trong hại não, tử ách,

Ngài có tác dụng vị trí nương cậy.

Đủ không còn thảy công đức,

Mắt Từ trông bọn chúng sinh;

Phúc như bể không thể tưởng tượng,

Vì vậy đề nghị đỉnh lễ.

Bấy giờ đồng hồ, Bồ tát Trì Địa lập tức từ bỏ tòa ngồi đứng dậy mang đến trước Phật, bạch rằng: “Lạy đức Thế Tôn! Nếu gồm chúng sinh nào nghe nói về nghiệp từ trên, mức độ thần thông phổ môn thị hiện vào phđộ ẩm Quán Thế Âm Bồ tát này cần phải biết công đức người ấy ko ít!”.

Khi đức Phật nói phđộ ẩm Phổ Môn này, trong chúng tất cả tám vạn tứ nghìn bọn chúng sinc đa số phạt tâm vô đẳng, vô thượng bao gồm đẳng chính giác.

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM

Chân ngôn viết:

Úm đá rị, đá rị, đốt đá rị, đốt đốt đá rị sa bà ha. (3 lần)

Lục tự đại minch chân ngôn:

Úm ma ni chén minc hồng. (10 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát Ma ha Tát. (3 lần)

TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

lúc ngài Quán Tự Tại Bồ tát thực hành thực tế nâng cao pháp Bát nhã cha la mật nhiều, Ngài soi thấy năm uẩn phần đa ko, qua hết thảy khổ ách.

Này ông Xá Lỵ Tử! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng không giống Sắc, Sắc Tức là Không, Không Tức là Sắc. Thú, Tưởng, Hành, Thức cũng phần đông như vậy.

Này ông Xá Lỵ Tử! Tướng Không của những pháp, ko sinc, ko diệt, ko nhơ, ko sạch mát, ko thêm, ko sút.

Cho bắt buộc trong “Chân Không” không tồn tại Sắc, không có Trúc, Tưởng, Hành, Thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc đẹp, tkhô cứng, hương thơm, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minc, cũng không tồn tại mẫu không còn vô minh; cho đến không tồn tại già, chết, cũng không tồn tại loại không còn già, chết; không có khổ, tập, khử, đạo, không tồn tại trí tuệ, cũng không tồn tại hội chứng đắc.

Vì không có chỗ hội chứng đắc, đề nghị Bồ tát y theo Bát nhã Ba la mật đa, trung tâm ko ngăn uống ngại. Vì không ngăn uống xấu hổ, yêu cầu ko lo lắng, xa hẳn mộng tưởng điên hòn đảo, đạt tới cứu vớt cánh Niết bàn.

Chỏng Phật trong bố đời cũng y vào Bát nhã Ba la mật đa, được đạo quả vô thượng chủ yếu đẳng, chủ yếu giác.

Cho nên tìm hiểu Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chụ, là vô thượng chụ, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, sống động không hư.

Vì vậy thổ lộ bài chú Bát nhã Ba la mật đa, tức tốc nói bài bác crúc ấy rằng:

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế. Ba la tăng yết đế. Bồ đề tát bà ha”.

NIỆM PHẬT

Thân Phật tkhô hanh tịnh tựa lưu giữ ly,

Trí Phật sáng sủa ngời nhỏng trăng sáng sủa.

Phật sinh hoạt thế gian hay cứu vãn khổ,

Tâm Phật chẳng đâu vào đâu không trường đoản cú bi.

Nam mô thập pmùi hương thường xuyên trụ Tam bảo. (3 lần)

Nam tế bào Bổn định Sư Thích Ca Mưu Ni Phật. (3 lần)

Nam mô A Di Đà Phật. (3 lần)

Nam mô Di Lặc tôn Phật. (3 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Tkhô giòn Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (3 lần)

(Niệm danh hiệu xong, đứng trực tiếp, lẹo tay, tán lễ Quán Âm thệ nguyện):

Kính lễ Quán Âm đại bi công ty,

Nguyện lực rộng sâu thân tướng tá đẹp mắt.

Nay bé vạc thệ cùng quy y,

Nguyện ứng theo tâm mọi như ý.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện nhỏ cngóng biết không còn rất nhiều pháp. (1 lễ)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con nhanh chóng được trí tuệ nhãn. (1 lễ)

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện bé cngóng độ phần nhiều bọn chúng sinch. (1 lễ)

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện bé sớm được thiện nay phương tiện. (1 lễ)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện nhỏ cngóng chnghỉ ngơi thuyền chén nhã. (1 lễ)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con mau chóng vượt được bể khổ. (1 lễ)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con cchờ được giới, định, đạo. (1 lễ)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con mau chóng lên non Niết Bàn. (1 lễ)

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện nhỏ cngóng ở nhà vô vi. (1 lễ)

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện nhỏ mau chóng đồng thân pháp tính. (1 lễ)

(hiểu tiếp bài phạt nguyện):

Con giả dụ phía Đao Sơn,

Đao đánh trường đoản cú đổ gãy.

Con trường hợp hướng Hỏa thang,

Hỏa thang từ bỏ phá hủy,

Con giả dụ hướng âm ti,

Địa lao tù từ bỏ khô kiệt,

Con nếu hướng bổ quỷ,

Ngã quỷ từ bỏ phong lưu.

Con giả dụ phía Tu La,

Ác chổ chính giữa trường đoản cú điều phục.

Con giả dụ hướng Súc sinch,

Tự được đại trí tuệ.

Nguyện ngày an lành, đêm lành mạnh,

Đêm ngày sáu thời thường xuyên lành mạnh,

Tất cả những thời rất nhiều an lành,

Xin nguyện Từ bi thường gia hộ.

HỒI HƯỚNG

Công đức tụng tởm nặng nề suy nghĩ lường,

Vô biên chiến hạ phước phần nhiều hồi hướng.

Khắp nguyện chúng sinch trong pháp giới;

Đều được vãng sinc về Cực Lạc.

Nguyện tiêu ba cphía trừ phiền đức óc,

Nguyện chân trí tuệ thường minh bạch,

Nguyện bao tội cphía thảy tiêu trừ,

Kiếp kiếp thường xuyên tu Bồ tát đạo.

Nguyện sinh Cực Lạc chình họa phương thơm Tây,

Chín phđộ ẩm hoa Sen là phụ huynh,

Hoa nở thấy Phật bệnh vô sinch,

Bồ tát bất thoái là bạn bè.

(Phát nguyện ngừng, quỳ gọi lời “kính mong muốn, hồi hướng”)

Kính mong:

Pháp nhật tỏ thêm,

Pháp luân con quay mãi.

Mây trường đoản cú rợp khắp,

Nguồn đạo lâu dài.

Quốc gia hưng vượng,

Dân bọn chúng an hòa.

Thế giới tkhô cứng bình,

Chúng sinch mừng húm.

Cúi xin:

Phật tử chúng nhỏ (5)

Thân trung tâm tkhô giòn thái,

Hoặc chướng tiêu trừ.

Tín niệm tinc thành,

Tuệ cnạp năng lượng phát triển.

Hiện nay lợi lạc,

Mai hậu vô cùng thăng.

Gia đạo hưng long,

Tông môn đỉnh thịnh.

Bốn ơn phần nhiều lợi,

Ba cõi thuộc nhờ vào.

Pháp giới bọn chúng sinc,

Cùng thành Phật đạo.

(đồng tkhô giòn niệm):

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

(Lễ Tam quy y):

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinc, thể theo đạo cả, phạt lòng vô thượng.

(1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ gớm tạng, trí tuệ nhỏng biển.

(1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, không còn thảy không lo. (1 lạy)

(Đứng thẳng, lẹo tay đọc)

Hòa phái mạnh Thánh bọn chúng.

(Xá 1 xá rồi đọc tiếp):

Nguyện rước công đức này

Hướng về mọi toàn bộ.

Đệ tử cùng bọn chúng sinch,

Đều trọn thành Phật đạo.

(xá 3 xá rồi lui ra)

Crúc Đại Bi bởi giờ đồng hồ Phạm The Mantra of Aralokiteshrara

01. Namo ratnatrayaya 02. Namo Aryavalokiteshvaraya 03. Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya 04. Om sarva abhayah sunadhasya 05. Namo Sukrtvemama Arayavalokiteshvaragarbha 06. Namo Nilakantha Mahabhadrashrame 07. Sarvarthasubđắm đuối ajeyam sarvasattvanamavarga mahadhatu 08. Tadyatha Om avaloke lokite karate 09. Hari mahabodhisattva sarva sarva mala mala 10. Mahahrdayam kuru kuru karmam 11. Kuru vijayati Mahavijayati 12. Dharadhara dharin surava 13. Chala chala mama Bharmara muktir 14. Ehi Ehi chindomain authority chindomain authority harsham mê prachali 15. Basha bastê mê presaya hulu hulu mala 16. Hulu hulu hile sara sara siri siri suru suru 17. Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya 18. Maitreya Nilakantha Dharshinimãng cầu 19. Payamana svaha Siddhaya svaha Maha sid dhaya svaha trăng tròn. Siddhayogeshvaraya svaha. Nilakantha svaha 21. Varahananaya svaha. Simhashiramukhaya svaha 22. Sarvamahasiddhava svaha. Chakrasiddhaya svaha 23. Padmahastaya svaha. Nilakanthavikaraya svaha 24. Maharsishankaraya svaha 25. Namo ratnatrayaya 26. Namo Aryavalokiteshvaraya svaha 27. Om Siddhyantu Mantrapadaya Svaha.

Xem thêm: Tu Mau Kẻo Trễ Bạn Ơi

Chú thích:

1.Sau chữ “bọn chúng con” hoàn toàn có thể đọc tên mình tốt thương hiệu tín đồ nguyện cầu.

2.Nếu đảo dịch thì đổi là “ Mong bệnh dịch chướng tiêu trừ ”.

3.Vị như thế nào hy vọng tụng chụ Đại Bi bằng giờ Phạm, xin coi trang 43.

4. Nếu không được thời giờ tụng không còn, có thể tụng ngay lập tức vào câu : “ Thế Tôn đủ diệu tướng tá ...”.