NGHE TỤNG KINH VU LAN BÁO HIẾU CHA MẸ RẰM THÁNG 7

  -  

(Thắp 3 cây mùi hương, quỳ ngay thật, ráng hương ngang trán niệm bự bài xích Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ lại đạo

Theo từ tánh làm cho lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ bỏ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững vàng bền

Xa bể khổ mối cung cấp mê

Cngóng trở lại bờ giác.

Bạn đang xem: Nghe tụng kinh vu lan báo hiếu cha mẹ rằm tháng 7

(Xá rồi phát âm tiếp bài xích kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày clỗi Tăng mãn hạ, mang đức lành phổ hoá chúng sinh. Chúng nhỏ một dạ chí thành, cúng nhịn nhường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện khắp cả tía ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư Từ prúc Thích-ca, Lạc Bang Giáo chủ Di-đà, thuộc là Bồ-tát, những vị Thánh Tăng. Hiệp ba cõi mười pmùi hương Tăng bọn chúng, ý muốn từ bỏ bi tiếp độ hương linch. Cửu huyền Thất tổ khôn xiết thăng, người mẹ phụ thân hiện gắng phước tăng thọ ngôi trường. Khắp chúng sanh rõ con đường đạo đức nghề nghiệp, bay muội mê hội chứng bậc quang quẻ minc. Ngưỡng muốn đức cả oai linh, tự bi thảm xót chứng minh hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắn hương thơm vào lư với phát âm bài kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ khắp trời người,

Cha lành phổ biến tứ các loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt không bẩn nghiệp cha kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp ko cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thường rỗng im,

Đạo thông cảm cần thiết nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương thơm Phật bảo hào quang đãng sáng sủa ngời,

Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí trung ương đhình ảnh lễ: Nam tế bào Tận hư ko đổi thay pháp giới, thừa, hiện tại, vị lai, thập pmùi hương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chỏng Tôn Bồ-tát, Linc Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí chổ chính giữa đhình họa lễ: Nam tế bào Tây phương Cực lạc trái đất đại trường đoản cú đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Tkhô giòn Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng giỏi ngồi tùy ý, vô chuông mõ với đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương thơm vừa bén cừu bầy,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân toàn bộ hiện tiền

Chứng minc mùi hương nguyện phước ngay lập tức ban đến.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại bi trọng tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam mô a rị domain authority, bà lô yết đế thước bát ra domain authority, người yêu đề tát đoả bà domain authority, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca domain authority. Án, tát bàn ra pphân tử duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam mô vớ kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử sa phạt sâm. Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rxe hơi rô, nhân tình đề dạ tình nhân đề dạ, người yêu đà dạ ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni mãng cầu, cha dạ ma mãng cầu, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi win kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Phật pháp rộng sâu khôn cùng nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó search cầu.

Con ni nghe thấy chăm trì tụng.

Nguyện hiểu Nhỏng Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc nhỏng vầy:

Một thulàm việc nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Trúc viên trung,

Mục Liên bắt đầu đặng lục thông,

Muốn đến phụ huynh khỏi vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục rạm ân dốc trả,

Nghĩa sanh thành đạo cả muốn thường,

Làm con hiếu hạnh vi tiên,

Bèn dùng huệ nhãn bên dưới trên tìm tầm

Thấy vong mẫu sanh làm cho ngạ quỷ,

Không uống ăn uống tiều tuỵ sắc thái,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm vật rước dâng tự mẫu mã,

Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu,

Thấy cơm trắng, mẹ hết sức lo lắng,

Tay tả đậy bịt hữu hầu bốc ăn uống.

Lòng bỏn xẻn tiền cnạp năng lượng chưa xong,

Sợ bọn chúng ma chiếm giựt của bà,

Cơm gửi không tới mồm đà,

Hoá thành than lửa nuốt nhưng đặng đâu.

Thấy điều đó đau đớn thê thảm,

Mục Kiền Liên yêu thương xót tmùi hương,

Mau mau về cho giảng con đường,

Bạch thuộc Sư phú trung bình phương thơm giải nàn.

Phật new bảo cụ thể cnạp năng lượng gốc.

Rằng mẹ ông nơi bắt đầu tội khôn xiết sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một bản thân không thể ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu hạnh của ông dầu béo,

Tiếng vang đồn thấu mang đến cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà ma nước ngoài đạo, bốn vày Thiên vương

Cộng cha cõi sáu pmùi hương tập kết,

Cũng ko phương cứu tế bà mẹ ngươi,

Muốn nắn đến cứu đặng mạng fan,

Phải nhờ vào thần lực của mười pmùi hương Tăng.

Pháp cứu giúp tế Ta toan giảng nói,

Cho đều tín đồ thoát khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị mang lại ngay gần,

Truyền mang đến Diệu pháp ân quan trọng thi.

Rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ đọng,

Mười phương thơm Tăng gần như dự lễ này,

Phải toan mua sửa chớ chầy,

Thức ăn uống trăm món, hoa trái năm màu.

Lại buộc phải chọn nệm ở nệm lót,

Cùng thau, bể, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh sạch mát báu mầu,

Đựng vào bình bát vọng cầu kính dưng.

Clỗi Đại đức mười phương tbọn họ thực

Trong bảy đời sẽ được rất thăng,

Lại thêm phụ huynh hiện chi phí,

Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì ngày ấy Thánh Tăng phần đông đầy đủ,

Dầu ở đâu cũng tập hợp về,

Như tín đồ thiền khô định tô khê,

Tránh điều pnhân từ não chuyên về Thiền-mãng cầu.

Hoặc tín đồ đặng tứ toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc fan tchúng ta hạ tởm hành,

Chẳng si mê quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc bạn đặng Lục thông tấn phân phát,

Và hồ hết hàng Duyên ổn Giác, Tkhô cứng Văn uống,

Hoặc clỗi Bồ-tát mười phương,

Hiện hình làm sãi ở ngay sát chúng sinh.

Đều trì giới siêu thanh khô, vô cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn trung khu,

Tất cả các bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng tchúng ta lãnh đĩa cơm lục hoà.

Người nào gồm tậu ra vật dụng thực,

Đặng cúng nhường Tự tđọng Tăng thời,

Hiện tiền phú chủng loại của fan,

Bà nhỏ quyến nằm trong thảy phần nhiều nhờ ơn.

Tam trang bị khổ chắc hẳn rằng thoát khỏi,

Chình họa thanh khô nhàn rỗi hưởng trọn tchúng ta tự nhiên,

Nhỏng còn phụ huynh hiện tại tiền,

Nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường;

Như cha mẹ bảy đời quá vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang đãng thắp sáng khắp thuộc châu thân,

Phật bảo ban mười phương thơm Tăng bọn chúng,

Phải tuân theo thể thức sau này:

Trước lúc tchúng ta thực bọn ctuyệt,

Phải cầu chú nguyện cho những người tín gia.

Cầu thất cố gắng mẹ phụ thân thí công ty,

Định tâm thần cửa hàng đầy đủ hãy nhờ rằng,

Cho ngừng định ý hành thiền,

Mới dùng phẩm đồ gia dụng bầy tiền hiến dưng.

Lúc thọ dụng, buộc phải an vật dụng thực,

Trước Phật đài hoặc từ bỏ tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi từ bỏ luôn tiện tchúng ta dùng bữa trưa.

Pháp cứu tế Phật vừa nói kết thúc,

Mục Liên cùng Bồ-tát clỗi Tăng

Đồng nhau tỏ dạ sung sướng,

Mục Liên cũng hết khóc than rầu bi lụy.

Mục Liên mẫu cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được chảy,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ con dựa vào mức độ Thánh Tăng khỏi nàn.

Lại cũng nhờ vào oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nàn khổ khó khăn ra.

Nlỗi sau môn đồ xuống tóc,

Vu Lan Bồn pháp sử dụng mà lại độ sinh.

Độ phụ huynh còn đương tại cố kỉnh,

Hoặc bảy đời rất có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi rất thông,

Ta vừa ao ước nói bé tức khắc hỏi theo.

Thiện phái nam tử, Tỳ-kheo nam cô gái,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng mạo, Bá quan,

Cùng mặt hàng lê vật dụng vạn dân trần gian.

Nlỗi chí hy vọng đền rồng ơn bố mẹ,

Hiện tại cùng thất cầm tình thâm nám.

Đến Rằm tháng Bảy hàng năm,

Sau Lúc kiết hạ chỏng Tăng tựu về.

Chính thời gian trước Phật Đà hoan tin vui,

Phải sắm sinh bá vị cơm canh,

Đựng vào bình bát tinch anh,

Chờ tiếng Tự tứ chúng Tăng cúng nhường.

Đặng nguyện cầu tuy nhiên đường ngôi trường thọ,

Chẳng nhỏ xíu nhức cũng chẳng khổ đưa ra,

Cùng cầu thất vậy đồng thì,

Lìa khu vực ngạ quỷ sanh về nrộng thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân dulặng vui rất đẹp,

Lại xa lìa nàn khổ cực thân,

Môn sanh Phật tử nhiệt tình,

Hạnh tu hiếu thuận đề xuất cần được siêng.

Thường cầu nguyện thung huim an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu mã hết sức sinh,

Ngày Rằm tháng Bảy hàng năm,

Vì lòng hiếu hạnh ân thâm đề nghị thường.

Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,

Ngõ cúng nhường nhịn chỏng Phật, chư Tăng,

Ấy là báo bổ thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục tuy nhiên thân khởi đầu,

Đệ tử Phật run sợ giữ gìn,

Mới đề xuất là Thích tử Thiền hậu môn.

Vừa nghe xong Pháp Lan Bồn,

Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên cùng với tứ ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sanh thành,

Sau là cứu vãn vớt, bọn chúng sinh muôn chủng loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP. CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc nlỗi vầy::

Một thulàm việc nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thú viên trung,

Clỗi Tăng câu hội rất đông,

Tính ra mang lại số nhì muôn tám ndại dột,

Lại cũng có thể có những mặt hàng Bồ-tát,

Hội tại phía trên đầy đủ khía cạnh thường hay,

Bấy tiếng, Phật lại lên đường,

Cùng mặt hàng đại chúng Nam phương tiến hành.

Đáo chào bán lộ đành rành đôi mắt thấy,

Núi xương khô vứt đấy nhiều năm,

Thế Tôn bèn gấp mang đến khu vực,

Lạy ngay tắp lự tía lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tim ái trinh nữ,

Chẳng đọc sao Phật lạy lô xương,

Vội rubi xin Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là Từ Phụ tía pmùi hương bốn loài.

Ai ai cũng kính Thầy dường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: Trong những đệ tử,

Ngươi là đồ đệ dẫn đầu dày công.

Bởi không biết đục trong không rõ,

Nên bởi ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tiếp xưa nay,

Cho bắt buộc trong các số đó biết bao cốt hài.

Chắc cũng có các cụ cha mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sinh,

Luân hồi sanh tử, tử sinh,

Lục thân đời trước, thi hài còn đây.

Ta lễ bái kỉnh bạn chi phí bối,

Và bùi ngùi vì lưu giữ kiếp xưa.

Đống xương lếu tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái bỏ bừa nặng nề coi.

Ngươi chăm chỉ xét soi mang lại kỹ,

Phân làm phía 2 bên nữ, mặt phái mạnh,

Để mang lại riêng biệt cốt phàm,

Không còn lộn lạo chị em nam giới hóa học chồng.

Đức A-nan trong lòng thiết tha,

Biết làm sao phân biệt khỏi không nên,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì cực nhọc chọn lựa gái trai lúc này.

Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt,

Cách đứng đi ăn diện tách biệt,

Chớ lúc rã xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, nặng nề nhìn khó phân.

Phật new bảo: A-nan nên tìm hiểu,

Xương nàng nam giới tách biệt rõ ràng,

Đàn ông xương Trắng nặng nề oằn,

Đàn bà xương vơi Black thâm nám dễ dàng chú ý.

Ngươi tất cả biết cớ sao black nhẹ?

Bởi bọn bà sinh đẻ mà lại ra,

Sanh nhỏ ba đấu máu ra,

Tám hộc bốn đấu sữa hoà nuôi nhỏ.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương đàn bà, black khối lượng nhẹ hơn trai.

A-nan nghe vậy ai oán,

Xót thương thơm bố mẹ công dày chăm sóc sinh.

Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo,

Phương pháp như thế nào báo hiếu tuy vậy thân?

Thế Tôn new bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta đang đãi đằng tương đối nghe!

Thân bọn bà những bề nặng nề,

Sanh đặng con thập ngoạt nuôi nấng,

Tháng đầu, thai đậu tợ sương,

Mai chiều bảo quản hại chảy bất thường.

Tháng sản phẩm công nghệ hai có thể sữa quánh.

Tháng trang bị ba nlỗi cục tiết ngưng.

Bốn mon sẽ tượng ra hình.

Năm mon ngũ thể(<1>) hiện tại sinch rõ ràng.

Tháng đồ vật sáu lục căn(<2>) đều đủ.

Bảy mon thì đầy đủ cỗ cốt xương.

Lại thêm đầy đủ lỗ chân lông,

Cộng bình thường cho số tám muôn bốn nngốc.

Tháng máy tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín tháng thì không thiếu thốn vóc hình.

Mười mon là đến kỳ sinch.

Nếu con hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn luôn,

Bằng ngỗ nghịch làm bi thương thân chủng loại.

Nó vẫy vùng giẫm quấu bừa bãi,

Làm mang đến bố mẹ hãi hùng,

Sự đau, sự khổ ko cùng tỏ phân.

lúc sanh đặng muôn phần hoan lạc,

Cũng ví nlỗi được bạc được kim cương.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn phụ vương nghĩa chị em mười phần đề nghị tin.

Điều đầu tiên duy trì gìn thai giáo,

Mười tháng ngôi trường kỹ lưỡng hầu hết bề.

Thứ đọng nhì sinh đẻ ghê tởm,

Chịu đựng nhức chịu đựng khổ mỏi mê trăm phần.

Điều thiết bị ba, thâm nám ân nuôi dưỡng,

Cực đến đâu, bền vững chẳng lay.

Thđọng bốn nạp năng lượng đắng nuốt cay,

Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con.

Điều thứ năm lại còn lúc ngủ,

Ướt chị em nằm, không ẩm mốc phần con.

Thứ đọng sáu sú nước nnhì cơm,

Miễn nhỏ no ấm chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều thứ bảy không chê ô uế,

Giặt thiết bị dơ của trẻ không phiền hậu.

Thứ tám chẳng nỡ chia cách,

Nếu con đi vắng cha phiền đức bà mẹ lo

Điều thiết bị chín miễn nhỏ vui tươi,

Dầu đề xuất mang nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao có ích thì làm cho,

Chẳng màng lầm lỗi, bị giam bị cố gắng.

Điều thiết bị mười chẳng yêu thích trau xanh chuốt,

Dành mang đến bé các cuộc tkhô cứng thanh nhàn,

Tmùi hương con như ngọc nlỗi tiến thưởng,

Ơn phụ thân, nghĩa người mẹ sánh bởi Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan nên biết!

Trong chúng sinh Mặc dù thiệt phẩm bạn,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày song thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương thơm dưỡng dục xoay lao.

Ấy là bất hiếu mặc giao,

Thì những người dân ấy đời nào phải thân.

Mẹ sinh con cưu mang mười mon,

Cực khổ dường nhiệm vụ trên vai,

Uống ăn chẳng đặng vì chưng tnhì,

Cho phải thân thể sắc thái kỉm suy.

Lúc sanh sản hiểm nguy đưa ra xiết,

Sanh đặng rồi tinc ngày tiết đằm đìa,

Ví như thọc tập máu trâu dê,

Nhứt sanh thập tử những bề khó khăn.

Con còn nhỏ đề nghị lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần nhỏ,

Phải rửa mặt, buộc phải giặt, cọ trôn,

Biết rằng nhơ bẩn dáy chị em không lo ngại gì.

Nằm phía ướt, bé nằm phía ráo,

Sợ mang lại nhỏ ướt áo, ướt chnạp năng lượng,

Hoặc Lúc ghẻ chóc khắp thân,

Ắt nhỏ phải chịu đựng trăm phần thảm tmùi hương.

Trọn tía năm bú nương sữa bà mẹ,

Thân nhỏ mòn nào nệ với nhỏ,

Đến khi vừa mới được béo khôn,

Mẹ phụ vương dạy dỗ cho nhỏ tan vỡ lòng,

Cho đến lớp msống thông trí huệ,

Dựng bà xã ông chồng bao gồm vậy làm nạp năng lượng,

Ước mong mỏi con được nên thân,

Dầu mang đến bố mẹ cơ xấu quản đưa ra.

Con nhức bé ngay tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao bí quyết mấy cũng đành,

Khi nhỏ cnạp năng lượng bệnh đặng lành,

Thì cha mẹ mới an thần định trung tâm.

Công dưỡng dục sanh bằng non biển,

Cớ sao nhỏ chẳng hàm ân này!

Hoặc Khi lỗi lầm bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày nmộc ngang.

Hỗn bố mẹ phùng mang trừng mắt,

Khinc trưởng huynh nộ nạt thê nhi,

Bà bé chẳng nói ra đưa ra,

Không tuân Sư phú nghi lễ chẳng tường.

Lời bảo ban song hàng không nhắc,

Tiếng khulặng răn anh chị chẳng màng.

Trái ngang chống báng các lối,

Ra vào tới lui mắng càn tín đồ trên.

Vì lỗ mãng tánh quen thuộc làm bướng,

Chẳng nhắc lời trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã không kiên nhẫn lại càng hành hung.

Bỏ bạn lành theo thuộc bọn chúng dữ,

Nết tập quen thuộc làm sự trớ trêu,

Nghe lời dỗ dành quân hoang,

Bỏ thân phụ quăng quật người mẹ trốn sang quê người

Trước còn tập theo thời theo thay,

Thân lập thân tìm kế sinh nhai,

Hoặc đi bán buôn kiếm lời,

Hoặc vào quân quân nhân với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, mối nợ,

Hoặc trnghỉ ngơi ngăn uống bởi vợ do bé,

Quên phụ vương quên chị em tình thâm nám,

Quên xứ đọng quên ssống lâu năm không về.

Xem thêm: Cách Lập Bàn Thờ Phật Tại Gia, Bố Trí Bàn Thờ Phật Tại Gia Hợp Phong Thủy

Ấy là nói những người bao gồm chí,

Chớ phần nhiều du hý mà thôi,

Sau lúc phá hết của rồi,

Phải tìm kiếm phương thơm kế kiếm đôi đồng xài.

Theo trộm cướp, Hoặc là cờ bạc,

Phạm tội hình, tù lao tù phải vương,

Hoặc Lúc sở hữu bệnh dịch thân mặt đường,

Không người nuôi chăm sóc quăng quật thân xung quanh đồng.

Hay tin dữ, bà con cô bác,

Cùng mẹ phụ thân xao xác bi thương rầu,

Thương thơm con khóc lóc ưu sầu,

Có khi sở hữu bệnh dịch mù mù vương vấn.

Hoặc bệnh nguy kịch bởi vì thương thơm quá lẽ,

Phải bỏ mạng làm cho quỷ giữ hồn,

Hoặc nghe con chẳng lo lường,

Tthẩm tra đình, tửu điếm, phố phường nghêu du.

Cđọng mải miết theo đồ dùng bất chánh,

Chẳng mấy Khi thần tỉnh chiêu tập khang,

Làm cho phụ huynh than van,

Sanh con bất hiếu yêu cầu mang giờ đồng hồ đời.

Hoặc bố mẹ mang đến hồi già yếu đuối,

Không ai nuôi thốn thiếu hụt những điều,

Ốm nhức đói rách rưới kêu rêu,

Con ko tiếp tế bỏ liều chẳng thương thơm.

Phận phụ nữ còn nương bố mẹ,

Thì bao gồm lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch vào bên,

Dễ không nên dễ dàng khiến hơn là đàn ông.

Song đến thời điểm tòng phu xuất giá,

Lo bên chồng chẳng sá theo người,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội rét mất tăm biệt bên.

Quên dưỡng dục song thân ân trọng

Không nhớ công mang nặng đẻ nhức,

Chẳng lo báo đáp con quay lao,

Làm đến phụ huynh bi quan rầu thảm thay.

Nếu bố mẹ mắng mỏ mắng mỏ mắng,

Trở sinh lòng hờn giận chẳng kị,

Chớ đưa ra chồng tấn công liên miên,

Thì cam lòng Chịu đựng chẳng phiền hậu chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam giới cô bé,

Nói ko cùng nghiệp dữ đề xuất với.

Nghe Phật chứng minh đông đảo đàng,

Trong sản phẩm đại chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, lấy cây rước củi,

Đập lệ mình, vào mũi vào hông,

Làm cho các nang lông,

Thảy mọi rướm tiết, ướt váy cả thân.

Đến mê mẩn tâm thần biến động,

Một giây thọ new thức giấc than rằng:

Bọn ta quả thiệt tội nhơn,

Xưa ni chẳng rõ ko hơn tín đồ mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc,

Ruột gan chắc là nát nlỗi tan,

Tội tình khó khăn nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn ndại ơn sâu.

Trước Phật tiền ai cầu trằn tố,

Xin Thế Tôn mẫn thế bi lấn,

Làm sao báo đáp thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình.

Phật bèn dụng Phạm thinc sáu món,

Phân tỏ thuộc Đại chúng lắng nghe,

Ơn cha nghĩa mẹ nặng nại,

Không pmùi hương báo ơn cho vừa khéo sức đâu.

Ví gồm người ơn sâu dốc trả,

Cõng người mẹ phụ thân tất cả hai vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm nlẩn thẩn kiếp ơn tê không đền rồng.

Ví gồm tín đồ gặp mặt cơn đói rét mướt,

Nuôi song thân dâng không còn thân này,

Xương ép giết nát phân thây,

Trải trăm nngây ngô kiếp ơn phía trên chưa đồng.

Ví có tín đồ vày công sanh chăm sóc,

Tự tay bản thân khoét thủng tuy vậy ngươi,

Chịu thân mù tối nhỏng vọc,

Đến trăm ndại dột kiếp ơn này thấm đâu.

Ví bao gồm tín đồ nắm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút ít không còn vai trung phong can,

Huyết ra khắp khu đất chẳng than,

Đến trăm nngây ngô kiếp thâm ân đâu bằng.

Ví tất cả người dùng nngốc mũi nhọn,

Đâm vào mình bất luận nơi nào,

Tuy là sự việc khó biết bao,

Trải trăm nngu kiếp chẳng sao đáp đền.

Ví gồm tín đồ do ơn dưỡng dục,

Tự treo mình cúng Phật nạm đèn,

Cđọng treo điều này trọn năm,

Trải trăm nlẩn thẩn kiếp ân thâm nám chưa đền rồng.

Ví tất cả fan xương nghiền ra ngấn mỡ,

Hoặc sử dụng dao chặt bửa thân mình,

Xương tung thịt nát chẳng phiền lành,

Đến trăm nngớ ngẩn kiếp ơn bên trên không đồng.

Ví bao gồm tín đồ vị công dưỡng dục,

Nuốt Fe nóng thấu ruột thấu gan,

Làm mang đến thân thể xua tan,

Đến trăm ndại dột kiếp rạm ân chưa đền rồng.

Nghe Phật nói thảy mọi khiếp hãi,

Giọt lệ tràn khó nỗi chũm ngăn,

Đồng thinch bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng thâm nám ân song đường?

Phật mới bảo những sản phẩm Phật tử,

Phải lắng nghe Ta chỉ sau này,

Các ngươi mong đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinch đây lưu truyền.

Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng,

Cùng hối hận hầu như lỗi lầm xưa,

Cúng nhường nhịn Tam Bảo khuya sớm,

Cùng là tu phước chẳng chừa món bỏ ra.

Rằm mon Bảy mang đến kỳ Tự tứ

Thập phương Tăng đông đảo dự lễ này,

Sắm sanh lễ trang bị đầy đủ đầy,

Chờ tiếng câu hội đặt bày cúng dưng.

Đặng nguyện cầu tuy nhiên mặt đường trường tchúng ta,

Hoặc sinh về Tịnh Độ thư nhàn,

Ấy là báo ơn thù ân,

Sanh thành dưỡng dục song thân của mình.

Mình còn bắt buộc đề xuất chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới duy trì gìn,

Những lời Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá yêu cầu y demo phụng hành chớ sai

Được những điều đó bắt đầu là ngoài tội,

Bằng chẳng thì lao tù tối cần sa,

Trong năm đại tội nói ra,

Bất hiếu đầu tiên, thiệt là trọng cầm.

Sau khi chết bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng call A-tỳ

Ngục này vào núi Thiết Vi,

Vách phên bằng sắt vây quanh bốn bề.

Trong ngục tù này mỗi ngày lửa cháy,

Đốt tù nhân không còn thảy thành than,

Có lò nấu bếp Fe mang lại chảy,

Rót vào vào miệng tù hành hình.

Một vá đầy đủ cho những người tbọn họ khổ,

Lột thịt da nhức thấu trọng tâm can,

Lại có chó Fe, rắn gang,

Phun ra khói lửa đốt đoàn tù đọng,

Ở trong ngục gồm nệm bởi sắt,

Bắt tù hãm ở khắp đó xong xuôi,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng con quay kẻ tội da phồng thịt thau.

Móc bởi sắt, thương thơm đao, gươm giáo,

Trên ko trung đổ tháo nhỏng mưa,

Gặp ai chỉm nấy chẳng chừa,

Làm đến thân thể nát nhừ như tương.

Những hình phạt vô phương nhắc không còn,

Mỗi lao tù đều có bí quyết trị riêng rẽ,

Nlỗi là xe Fe phân thây,

Chyên ổn ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ đưa ra đặng chết ngay tức khắc khôn cùng đỡ,

Vì nghiệp duim không nỡ hành thân,

Ngày đêm trống mái muôn lần,

Đến trăm nđần kiếp không ngừng một giây.

Sự hành pphân tử tại A-tỳ ngục,

Rất nặng trĩu nài ngỗ nghịch tuy vậy thân,

Chúng ngươi đa số đề xuất thân thiết,

Thừa hành những Việc phân bua khoản bên trên.

Nhứt là nên Kinc này in chnghiền,

Truyền bá ra mang lại khắp Đông Tây

Như ai chnghiền một quyển này,

Ví bằng đặng thấy một vì Thế Tôn

Nếu in đặng nngây ngô muôn quyển ấy,

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật cỗ vũ y hệt như slàm việc nguyền.

Cha bà bầu đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sanh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa hoàn thành,

Khắp vào tđọng bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại vạc nguyện thà thân này nát

Ra vết mờ do bụi tro, muôn kiếp chẳng nề hà,

Dầu cho lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ndở người kiếp lời Thầy luôn ghi nhớ.

Ví nhỏng bị bá thiên đao tìm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc nhỏng lưới trói thân này,

Trải trăm nngu kiếp lời Thầy chẳng không đúng.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia ra muôn đoạn rã rời,

Đến trăm ndở người kiếp nhỏng vọc,

Chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền thiền đức đhình họa lễ,

Cầu Thế Tôn đặt nhằm hiệu Kinh,

Ngày sau lan truyền bọn chúng sinc,

Dễ bề phúng tụng, trì chuyên tu hành.

Phật bắt đầu bảo: A-nan đề xuất biết!

Quyển Kinc này quả thiệt cao xa,

Đặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là crộng Kinh.

Các ngươi buộc phải giữ lại gìn tinh vi,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau Lúc Phật dạy dỗ đành rành,

Bốn ban Phật tử khôn xiết mừng, vô cùng vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin chắc hẳn vẹn truyền,

Đồng nhau tựu trên Phật tiền,

Nhất tâm đhình họa lễ rồi ngay lập tức lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ bắt đầu msinh hoạt mang!

Chân nhỏng một áng linch quang,

Chiếu soi năm uẩn phần lớn không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi mọi vùng,

Dứt đều mặt đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trung ương chớ nghi nan,

Sắc kia làm sao khác dòng không đâu vào đâu mà!

Cái ko nọ làm sao xa mẫu nhan sắc,

Sắc là ko, không sắc đẹp như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu rứa thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi tất cả phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sinh, chẳng ngừng đó mà,

Sạch nhơ, thêm giảm cũng là chân không

Ấy vậy yêu cầu xét thông hầu như lẽ,

Nhỏng hư không sắc đẹp vẻ gì đâu?

Tchúng ta, tưởng, hành, thức không bẩn làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng lãnh đạm như vậy,

Lục nai lưng cơ cũng nhắc là ko.

Đã ko nhãn giới xuyên suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minch nương chi mà có?

Bổn tánh không soi nó phải tiêu!

Đã ko lão tử vô phương cứu chữa,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn không có, đắc này được đâu?

Vô ssinh sống đắc là câu xuất xắc diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu con đường tu.

Chân không bổn định tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thiệt lỗi soi làu!

Không ngnạp năng lượng mắc cỡ còn đmuộn phiền sợ!

Mộng tưởng ko vai trung phong chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn định tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, triệu chứng đề nghị đạo mầu!

Tam nắm Phật ngôi cao hội chứng trái,

Thảy phần đông dựa vào Bát-nhã tu bắt buộc.

Bát-nhã này hết sức thiêng liêng!

Ấy đại thần crúc giúp nên đạo tnhân từ.

Ấy thần crúc đại minch sáng sủa chói!

Chụ vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng crúc ấy mà lại,

Gồm đủ thần lực thiệt là tối linh!

Những hại não thênh thênh trừ không còn,

Lời nói này chân thật chẳng ngoa.

Vậy đề xuất Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần crúc niệm ra nhỏng vầy:

Yết đế, yết đế, bố la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, vớ đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan nhiều. Dà di ni, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật dung nhan tiến thưởng tươi,

Tướng tốt quang đãng minc vẹn đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi mập,

Mắt vào tợ nước tứ mối cung cấp ktương đối.

Hào quang quẻ hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện nay thân vội mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ước ao độ bọn chúng,

Hoa sen chín phđộ ẩm rước đăng quang.

Nam tế bào Tây Pmùi hương Cực Lạc trái đất Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (phần lớn, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Tkhô nóng Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương thơm đảnh lễ,

Mười phương thơm Tam vắt,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm cho con thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con đến cứng cáp,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín mon cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn uống bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy gồm công cha,

Chẳng quản ngại yếu hèn già,

Sanh nnhì lam vây cánh.

Quyết cùng hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi bé,

Giáo dục đào tạo vuông tròn,

Đem con đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu chưa báo,

Hổ phận kỉm hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng tkhô hanh tịnh,

Tăng Bảo chỉnh tề,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện tại tsi tnhân từ,

Đầy đủ thiện nay duyên ổn,

Rủ lòng lấn mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp phụ huynh chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn trên vắt,

Thân trung khu yên ổn ổn định,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Cngóng thành Phật trái.

Ngưỡng trông những Đức Nlỗi Lai

Khắp cõi hư không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh môn sinh thương hiệu là Mục Liên,

Lòng con mộ đạo tu hiền hậu,

Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm sớm.

Nghe gớm Phật tngày tiết bảy ngày,

Minh trung ương loài kiến tánh Nlỗi Lai trọn lành,

Lục thông vừa đủ phải danh,

Muốn search cha mẹ lòng thành thay công,

Đền ơn đến mút sữa, ẵm bồng,

Liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian.

Thấy vong bà mẹ khổ muôn ndở người,

Ốm nhỏ, đói khát trong đàng quỷ ma.

Mục Liên kêu bà mẹ khóc la,

Đau lòng thương thơm bà mẹ đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề nhìn thấy nhỏ mình,

Mục Liên cứu vớt người mẹ không còn tình vậy công

Con ơi! Mẹ đói trong tâm địa,

Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than,

Vội kim cương quay trở lại thế gian,

Bới cơm trắng một bát mang thanh lịch chị em mừng,

Và cơm vô miệng nửa chừng,

Chén cơm hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên xem thấy khiếp hoàng,

Trong lòng đau đớn, khóc than bi đát tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ bản thân,

Trở về lạy Phật khẩn khoản bà bầu già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng trĩu đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu giúp tế pháp lành,

Cần cầu Tăng bọn chúng tịnh tkhô nóng crúc nguyền.

Cầu cho phụ mẫu hiện nay chi phí,

Lục thân, quyến ở trong bình an điều hoà.

Bảy đời phú mẫu mã đã qua,

Về ttránh hưởng phước sáng loà hào quang

Vui đùa thảnh thơi an nhàn,

Ngày Rằm mon Bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm sinh trăm mặt hàng ăn uống,

Trái cây ngũ trái, mùi hương đăng cụ thể,

Chiếu, chóng, bồn nước, mùng màn.

Dầu, con đường, tsoát lá, chén đá quý đựng cơm trắng,

Những đồ vật quý bông thơm,

Thành trung khu dọn tiệc Lan Bồn riêng biệt.

Cúng nhường Tam Bảo cầu Kinch,

Clỗi Tăng tịch giới duy trì gìn nghiêm trang

Cầu mang đến thí nhà trai lũ,

Tâm hành tnhân hậu định, vái van chúc nguyền.

Thanh khô Đề khổ ách không còn ngay lập tức,

Ngày Rằm tháng Bảy thành Tiên về Ttách.

Noi gương hiếu thảo đời đời kiếp kiếp,

Xót tmùi hương prúc mẫu hiện thành nuôi nhỏ.

Nnhì cơm trắng mang lại mút hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng nề tmùi hương nhỏ tận tình.

Trời cao đất rộng bát ngát,

Biển hồ lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời cha cõi trắng trơn trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn prúc mẫu mã đề xuất danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công đức vô biên

Xin lấy hồi hướng số đông miền gần xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu cha chướng óc phiền

Nguyện knhị trí tuệ vô hạn sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phđộ ẩm là phụ huynh mình

Hoa knhì ngộ pháp Vô sanh

Cùng chỏng Bồ-tát các bạn lành với ta.

Nguyện lấy công đức tạo thành ra

Hướng về mọi cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn nhiều loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, cho bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập pmùi hương thường trụ Tam Bảo.

Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương Cực Lạc quả đât Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh.

Giờ này môn đồ, cùng rất đại bọn chúng, cung kính trước Phật, thành tâm đọc tụng, gớm... Và xưng thương hiệu Phật. Nguyện mang công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng thêm, xe cộ Pháp thường xuyên gửi, gió hoà mưa thuận, non sông thịnh vượng, thế giới hoà bình, quần chúng. # an lạc.

Thứ đọng nguyện: Cầu an môn đệ ..... thuộc chư thiện nam tín đàn bà, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh ngoài, thân trung ương an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như mong muốn, vạc trọng tâm Bồ-đề, trở lại chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến an khang thịnh vượng, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ bỏ đối chúng sinch lớn mạnh.

Lại nguyện: Cầu rất mùi hương linch ..... thuộc chư mùi hương linch, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nàn, nương nhờ sức Phật, mang lại được đạo tràng, nghe ghê nghe Pháp, sớm bay mặt đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, fan còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, vạc lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ Kinch tạng, trí huệ nhỏng biển khơi. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý Đại bọn chúng, tất cả ko ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xem thêm: Cách Gọi Hồn Người Thân Đã Mất? Thực Hư Chuyện Gọi Hồn Người Chết Về Nói Chuyện

Kính thưa đại bọn chúng, đang đi đến giờ đồng hồ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay trang nghiêm, lắng lòng tkhô giòn tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.