Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển 7

  -  

Kinc Diệu Pháp Liên Hoa vị Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển lắp thêm bảy - Phđộ ẩm “Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát" đồ vật nhị mươi tám.


*

Phẩm “Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát" đồ vật nhì mươi tám

1. Hiện nay, ngài Phổ Hiền Bồ Tát cần sử dụng sức thần thông từ trên oách đức danh văn uống, cùng vô lượng vô bờ bất khả xưng sổ chúng đại Bồ Tát tự phương Đông nhưng mà đến; các nước đi ngang qua mọi phần đa rúng cồn, rưới hoa sen báu, trỗi vô lượng trăm nghìn muôn ức các thiết bị kỹ nhạc.Lại thuộc rất nhiều những đại chúng: Ttránh, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-la-na, Ma-hầu-la-già, Nrộng, Phi nrộng v.v... vây xung quanh, hầu như hiện mức độ oai phong đức thần thông mang đến cõi Ta-bà vào núi Kỳ Xà Quật, đầu mặt lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đi xung quanh bên hữu bảy vòng, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con ở địa điểm nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật, xa nghe cõi Ta-bà này nói Kinh Pháp Hoa, cần cùng với vô lượng vô hạn trăm ngàn muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe tchúng ta, cúi mong Đức Thế Tôn buộc phải bởi chúng nhỏ nói đó”.Nếu Thiện nam giới tử! Thiện tại thiếu nữ nrộng sau khoản thời gian Nlỗi Lai diệt độ, cố như thế nào nhưng hoàn toàn có thể đặng Kinh Pháp Hoa này?”2. Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng : “Nếu Thiện tại phái nam tử! Thiện tại con gái nrộng thắng lợi tứ pháp, thời sau khoản thời gian Nhỏng Lai diệt độ đang đặng Kinch Pháp Hoa này : một là được các Đức Phật hộ niệm; nhì là tdragon các cội công đức; bố là vào trong Chánh định; bốn là phân phát lòng cứu giúp tất cả chúng sanh.Thiện tại phái nam tử! Thiện tại thiếu nữ nhơn thành tích tứ pháp như thế, sau thời điểm Như Lai khử độ quyết đặng Kinc này.3. Lúc đó, ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Năm trăm năm sau trong đời ác trược, nếu bao gồm fan thọ trì Kinch điển này, con sẽ giữ lại được gìn trừ các sự khổ hoạn khiến cho đặng an ổn, khiến không có ai đặng thuận tiện rình tìm làm cho hại; hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc đàn bà của ma, hoặc dân ma, hoặc fan bị ma dựa, hoặc Dạ-xoa, hoặc La-gần kề, hoặc Cưu-bàn-tsoát, hoặc Tỳ-xá-xà, hoặc Kiết-giá, hoặc Phú-đơn-mãng cầu, hoặc Vi-đà-la v.v..., những kẻ làm sợ fan hồ hết chẳng đặng tiện lợi.Người kia hoặc đi, hoặc đứng, gọi tụng Kinc này, bấy tiếng con cưỡi tượng vương vãi White sáu ngà cùng chúng đại Bồ Tát, đông đảo cho khu vực fan đó mà từ bỏ hiện nay thân ra, nhằm cúng nhường nhịn, thủ hộ, yên ủi chổ chính giữa tín đồ kia, cũng nhằm cúng dường Kinc Pháp Hoa.Người kia trường hợp ngồi cân nhắc Kinh này, bấy giờ bé lại cỡi Tượng vương white hiển thị trước người kia, fan đó giả dụ nghỉ ngơi vào Kinc Pháp Hoa có bỏ quên một câu một bài kệ, con đang dạy đó bình thường thuộc hiểu tụng, làm cho am hiểu.Bấy tiếng, fan tchúng ta trì, phát âm tụng Kinh Pháp Hoa đặng thấy thân bé, lòng rất vui miệng lại càng tinc tấn, bởi vì thấy thân bé yêu cầu ngay thức thì đặng Tam muội và Đà-la-ni tên là: “Triền Đà-la-ni”, trăm ngàn muôn ức “Triền Đà-la-ni”, “Pháp âm phương tiện Đà-la-ni”, đặng mọi môn Đà-la-ni như vậy.4. Thế Tôn! Nếu đời sau, sau năm trăm năm vào đời ác trược, hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, fan cầu tìm, tín đồ tbọn họ trì, bạn gọi tụng, bạn ghi chép, nhưng mà muốn tu tập Kinh Pháp Hoa này, thời vào hai mươi kiểu mốt ngày, nên một lòng tinh tấn, mãn nhì mươi kiểu mẫu ngày rồi, bé đã cỡi tượng trắng sáu ncon kê, thuộc vô lượng Bồ Tát vây quanh, cần sử dụng thân nhưng tất cả chúng sinh ưa thấy, hiện địa điểm trước tín đồ kia để vày nói pháp chỉ dạy dỗ mang đến lợi ích vui vẻ, cũng lại mang lại chụ Đà-la-ni.Đặng crúc Đà-la-ni này thời không tồn tại phi nhơn nào có thể phá hủy được, cũng chẳng bị người nữ giới làm hoặc loạn. Con cũng đích thân thường xuyên hộ tín đồ kia. Cúi ý muốn Đức Thế Tôn nghe con nói chụ Đà-la-ni này, ngay tức thì ở trước Phật mà nói chụ rằng:“A bọn địa, lũ đà bà địa, lũ đà bà đế, bầy đà cưu xá lệ, lũ đà tu đà lệ, tu đà lệ, tu đà la bà để, Phật đà ba siêng nể, tát bà đà la ni a bà đa ni, tát bà bà sa a bà đa ni, tu a bà đa ni, tăng già bà lý xoa ni, tăng già niết dà đà ni, a tăng kỳ, tăng già bà dà địa, đế lệ a đọa tăng già đâu lược, a la đế bố la đế, tát bà tăng già địa, tam ma địa, già lan địa, tát bà đạt ma tu cha lợi gần cạnh đế, tát bà tát đỏa lâu đà kiêu xá lược, a nâu dà địa, tân a tỳ kiết lợi địa đế”.Thế Tôn! Nếu tất cả Bồ Tát nào đặng nghe chú Đà-la-ni này, phải ghi nhận sẽ là mức độ thần thông của Phổ Hiền.5. Nếu Kinc Pháp Hoa lưu giữ hành vào Diêm-phù-đề gồm tín đồ tbọn họ trì, thời cần nghĩ về rằng: mọi là mức độ oai phong thần của Phổ Hiền.Nếu bao gồm bạn tchúng ta trì, gọi tụng ghi nhớ chơn chánh hiểu nghĩa trúc vào Kinh, quả như lời mà tu hành, phải biết fan đó tu hạnh Phổ Hiền, sống địa điểm vô lượng vô bờ các Đức Phật, sâu trồng gốc lành, được những Nhỏng Lai mang tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép fan này lúc mạng thông thường đang sanh lên chầu trời Đao Lợi.Bấy tiếng, tứ muôn tám nghìn thiên nữ trổi các kỹ nhạc cơ mà mang lại rước kia, fan kia lập tức team mão bảy báu sinh sống trong mặt hàng vậy chị em, chơi nhởi hoan lạc, huống là tchúng ta trì, gọi tụng, ghi lưu giữ chơn chánh đọc nghĩa thú Kinc, quả như lời mà lại tu hành.Nếu có fan làm sao tchúng ta trì, gọi tụng, giải nghĩa trúc Kinh này, fan kia khi mạng tầm thường được ngàn Đức Phật trao tay, khiến cho chẳng hại quánh, chẳng đọa vào mặt đường dữ, tức thời lên cung ttách Đâu Suất, nơi Di Lặc Bồ Tát mà lại sanh vào trong hàng quyến trực thuộc trăm ngàn muôn ức thiên đàn bà, Đức Di Lặc Bồ Tát bao gồm bố mươi nhì tướng tá bọn chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh. Có công đức ích lợi như vậy vì thế bạn trí bắt buộc một lòng từ bỏ chép hoặc bảo fan chnghiền, tbọn họ trì, gọi tụng, ghi nhớ chơn chánh quả thật lời tu hành.Thế Tôn! Con ni dùng sức thần thông giữ gìn Kinch này, sau khi Như Lai khử độ, khiến cho rộng lưu giữ ba trong Diêm-phù-đề khiến chẳng xong mất.6. Hiện giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: “Hay thay! Hay thay! Phổ Hiền! Ông có thể hộ trợ Kinc này tạo cho những chúng sinh an vui tiện ích. Ông đang thành tích bất khả tư nghì công đức, lòng từ bi sâu béo, từ rất lâu xa tới lúc này vạc trung khu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nhưng mà rất có thể thực hành thực tế nguyện thần thông kia, để giữ lại gìn Kinc này.Ta sẽ dùng sức thần thông giữ lại gìn fan tốt thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát.Phổ Hiền! Nếu có người thọ trì, đọc tụng, ghi lưu giữ crộng chánh tu tập, ghi chép Kinc Pháp Hoa này, phải ghi nhận fan đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, nlỗi từ bỏ mồm Phật mà lại nghe Kinch điển này. Phải biết tín đồ kia cúng nhường nhịn cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải biết tín đồ này được Phật Ngài khen lành thay! Phải biết fan đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu. Phải biết fan ấy được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trùm mang đến. Người như thế chẳng sót lại ham mê ưa sự vui trong đời, chẳng ưa khiếp sách viết chép của nước ngoài đạo, cũng lại chẳng ưa thân cận ngoại đạo với những kẻ ác, hoặc kẻ mặt hàng giết, hoặc kẻ nuôi heo, dê, kê, chó, hoặc thợ săn uống, hoặc kẻ buôn bán sắc đẹp gái. Người đó chổ chính giữa ý ngay thẳng, có lòng nghĩ về lưu giữ crộng chánh tất cả sức phước đức. Người kia chẳng bị ba món độc có tác dụng não sợ hãi, cũng chẳng bị tánh ghét ghen, vấp ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn có tác dụng óc hại. Người kia không nhiều ước ao biết đủ, có thể tu hạnh Phổ Hiền.7. Phổ Hiền! Sau lúc Nlỗi Lai khử độ, năm trăm năm sau, nếu như có fan nào thấy fan tchúng ta trì gọi tụng Kinch Pháp Hoa yêu cầu nghĩ về rằng: Người này chẳng bao lâu sẽ tới đạo tràng, phá các chúng ma thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, gửi Pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi bên trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời tín đồ.Phổ Hiền! Nếu nghỉ ngơi đời sau, gồm fan tchúng ta trì, gọi tụng Kinh điển này, người đó chẳng còn sót lại say mê ưa trang phục, chóng nằm, phần lớn đồ nuôi sinh sống, nơi ước ao cầu chẳng luống, cũng ở vào hiện tại đời đặng phước báo đó.Nếu bao gồm người khinc chê đó rằng: “Ông là bạn điên cuồng vậy, luống làm hạnh ấy trọn không đặng lợi ích”. Tội báo như vậy đang đời đời kiếp kiếp không đôi mắt. Nếu tất cả fan cúng nhịn nhường sử dụng nhiều đó, vẫn ngơi nghỉ trong đời nay đặng quả báo ngày nay.Nếu lại thấy fan tbọn họ trì Kinh này mà nói bày lỗi quấy của tín đồ đó, hoặc thiệt, hoặc chẳng thật, bạn này trong hiện tại đời mắc bịnh bạch lại(14). Nếu khinh cười tín đồ trì Kinc đã đời đời răng nướu thưa thiếu thốn, môi xấu, mũi lép, tay chân cong quẹo, đôi mắt lé, thân thể hôi bẩn thỉu, ghẻ dữ huyết mũ, bụng thủng đang ngắn, bị các bịnh nặng nề dữ.Cho bắt buộc Phổ Hiền! Nếu thấy người tchúng ta trì Kinh điển này đề nghị vùng lên xa rước, đề xuất như kính Phật.8. Lúc Phật nói phẩm “Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát” này, gồm hằng hà sa vô lượng vô bờ Bồ Tát đặng trăm ngàn muôn ức môn “Triền Đà-la-ni”, Tam thiên Đại thiên thế giới vi nai lưng số chỏng đại Bồ Tát, đầy đủ đạo Phổ Hiền.Lúc Phật nói Kinch này, Phổ Hiền v.v... những vị Bồ Tát, Xá Lợi Phất v.v... những vị Thanh-văn uống và hàng Trời, Rồng, Nrộng, Phi nhơn v.v... toàn bộ đại bọn chúng đều rất vui lòng tchúng ta trì lời Phật làm cho lễ mà đi.

Bạn đang xem: Kinh diệu pháp liên hoa quyển 7

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOAQUYỂN THỨ BẢYI. Diệu Âm hạnh khắp, thành trước đề nghị sau, hoằng dương Kinh này, toàn nhờ vào công Tổng trì(15). Tà ma nước ngoài đạo theo hơi gió lánh xa, đạo crộng thường lưu lại thông, muôn pháp các viên dung.Nam tế bào Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma-ha-tát. (3 lần)II. Pháp Hoa hải hội(16) Đức Phật thân tuim, bố châu(17) chín dụ nghĩa kín mầu, bảy cuốn tất cả bao che rộng sáu muôn lời, xướng tụng lợi bạn, ttách.Nam mô Pháp Hoa Hải Hội Chư PhậtChỏng Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng. (3 lần)III. Một câu truyền nhiễm trung tâm thầnĐều giúp cho bờ kiaNghĩ suy ròng tu tậpHẳn sử dụng có tác dụng thuyền bèTùy hỷ thấy cùng ngheThường quản lý cùng với bạnHoặc mang tốt là bỏQua tai đầy đủ thành duyênHoặc thuận cùng rất nghịchTrọn nhơn phía trên được bay.Nguyện này tôi giải thoátY báo cùng chánh báoThường tuyên Kinch mầu nàyMột cõi đến một trầnĐều là do lợi vậtCúi mong những Đức PhậtThầm dựa vào hộ trợ choTất cả mặt hàng Bồ TátKín giúp đỡ oai phong linhNơi địa điểm không nói KinhĐều vày bọn chúng khuyến thỉnhPhàm nơi gồm nói phápĐích thân phụng dưỡng dườngMột câu cùng một kệTăng tấn đạo Bồ-đềMột sắc cùng một hươngTrọn không hề tăn năn chuyểnIV. Trời, A-tu-la, Dạ-xoa thảyĐến nghe pháp đó cần chí tâmỦng hộ Phật Pháp khiến hay cònMỗi vị siêng tu lời Phật dạy dỗ.Bao nhiêu fan nghe đến chốn nàyHoặc trên lục địa hoặc hỏng khôngThường với những người đời sanh lòng từNgày đêm từ mình nương pháp nghỉ ngơi.Nguyện những quả đât thường an ổnPhước trí vô hạn lợi quần sanhBao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừXa lìa những khổ về viên tịch.Hằng sử dụng giới hương thơm xoa vóc sángThường trì định phục sẽ giúp đỡ thânHoa mầu Bồ-đề khắp trang nghiêmTùy theo địa điểm sinh hoạt thường an lạc.Nam tế bào Hộ Pháp Clỗi Tôn Bồ Tát. (3 lần)*CHUNG*

-- HẾT PHẨM HAI MƯƠI TÁM--

THÍCH NGHĨA(13) Ba đường ác: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.(14) Bệnh Bạch lại – Bệnh hủi: (domain authority tróc sần sùi, tóc mày phần lớn rụng).(15) Tổng trì: Có nghĩa là “Đà la ni”.(16) Hải hội: Hội phệ rộng lớn, rất nhiều nlỗi biển lớn cần yếu lường biết!(17) Ba châu: 1) Thuyết pháp châu, 2) Thí dụ châu, 3) Nhân duyên ổn châu.PHỤ.- Bích chi Phật; có nhị hạng:1) thành lập và hoạt động không chạm mặt Phật không chạm mặt Chánh pháp, nhơn thấy sự thay đổi trong đời như hoa héo, lá thô, v.v... mà từ bỏ ngộ lý vô thường, chấm dứt con kiến tư hoặc, thoát ly sinh tử luân hồi điện thoại tư vấn là vị: Độc Giác.2) thành lập và hoạt động chạm chán Phật, gặp mặt Chánh pháp tu pháp “Thập nhị nhơn dulặng tiệm (coi Phđộ ẩm “Hoá Thành Dụ” đồ vật 7, quyển sản phẩm công nghệ ba). Mà triệu chứng ngộ Vô sanh, bay ly sinh tử luân hồi Call là vị: “Duyên-giác” 2 bậc: Độc Giác cùng Duyên-giác, địa thế căn cứ quả vị thời ngang cùng với quả vị A-la-hán”.

SỰ TÍCHNGHE KINH KHỎI THÂN CHIMI. Đời Đường, khu đất Tinh Châu, địa điểm ca tòng Thạch Bích gồm một vị lão Tăng cần mẫn tụng Kinch tsay đắm tnhân từ – Cuối niên hiệu Trinch Quán, có bồ câu có tác dụng ổ bên trên xiêng chống mớm mồi cho nhị chyên ổn con. Vị lão Tăng mỗi khi bao gồm thức ăn dư, hay đến mặt ổ đút ít đến nhì chyên ổn nhỏ. Sau nhì chim bé lần lớn tập cất cánh rớt xuống khu đất chết. Lão Tăng lại an táng cho …. Cách tuần sau lão Tăng mơ thấy hai tiểu đồng mang lại thưa do đời trước tạo nên tội phải bị đọa làm cho thân ý trung nhân câu, gần đây nhờ vào nghe thầy tụng Kinh Pháp Hoa, cùng Kinh Kyên Cang Bát Nhã, yêu cầu tội khử phước sanh. Chúng bé thác sinh có tác dụng nam nhi công ty ông …. Ở làng mạc kề bên giải pháp chùa mười dặm, mười mon sau vẫn lên thân tín đồ. Vị lão Tăng Tỳ-kheo kỳ qua coi, thấy công ty ấy có một người bầy bà đôi khi sinh nhì đứa nam nhi, chính đương cúng đầy tháng. Lão Tăng bèn hô: “Thằng người tình câu”. – Hai đứa tphải chăng đồng đáp “Dạ”.(Rút ít vào Minch Báo Thập Di)II. Đời Tkhô giòn, tỉnh giấc Hồ Quảng, ông Liên Dẫn trưởng giả trên ca tòng Pháp Luân sinh sống Đoan Châu nói với ông Thiết Kiều rằng: “Anh tôi làm việc 1 mình trên núi, từng ngày tụng Kinh Pháp Hoa. Thường gồm một con chyên ổn đau trĩ nội trĩ ngoại mỗi ngày mang lại nghe kết thúc lại cất cánh đi. Về sau, đang mấy ngày cơ mà vẫn không thấy đến. Cách núi chừng mười dặm tất cả người xã sai tín đồ mang lại núi thưa với Thầy: “Vừa rồi có một bạn đồ đệ của Thầy thác sanh có tác dụng con trai của nhà tôi, cơ mà ngày vừa mới đây cứ đọng khóc mãi, ko nín, yêu cầu công ty tôi không đúng tôi cho mời Thầy qua coi thử. Thầy từ nghĩ không tồn tại môn sinh như thế nào, chỉ có một con chlặng bệnh trĩ nội trĩ ngoại thường nhật mang lại nghe Kinh, nay đã vài ba ngày rồi không thấy mang đến Hay những chim bệnh trĩ ấy nhờ công đức nghe Kinh mà đặng sinh có tác dụng bạn chăng? Thầy lập tức đi qua đơn vị kia. Chủ công ty bồng con ra, đứa con vừa thấy Thầy ngay tức thì thôi khóc sung sướng. Do này mà định chắc chắn là chyên ổn bệnh trĩ thác thân vậy.

Xem thêm: Top 10 Phim Hài Hay Nhất Của Châu Tinh Trì Bạn Không Nên Bỏ Lỡ

(Rút ít vào Thiết Kiều tập)III. Triều Tấn, niên hiệu Ngươn Hưng, tại núi Dư Hằng gồm Thầy Sa-môn thương hiệu Pháp Chi thường tụng Kinch Pháp Hoa, bao gồm chlặng bệnh trĩ nội trĩ ngoại bay lạng lách mặt góc chỗ ngồi, dường như nghe Kinc, như vậy mang đến bảy năm, chyên đau trĩ nội trĩ ngoại chết. Thầy táng. Đêm kia Thầy nằm mê thấy thương hiệu tiểu đồng trên thưa rằng : “Con nhơn bởi vì nghe Kinch mà đặng ngoài loài lông cánh, nay thác sanh vào trong nhà họ Vương sinh sống trước núi đây” – Sáng ngày Thầy không đúng người qua hỏi thăm thật trái Vương thị vừa sanh một trai.Ít lâu sau, họ Vương thiết trai, thỉnh quý Thầy. Thầy Pháp Chi vừa new phi vào cửa, đứa ttốt đã reo mừng “Hòa Thượng của con mang lại kia!” Thầy cũng vuốt ve sầu nó mà lại nói: “Thằng trĩ của ta đây”. Cởi áo nó ra coi dưới lách thấy trái có tía lông trĩ. Bảy tuổi cha mẹ cho xuống tóc, do bên dưới nách bao gồm lông chyên, nên được đặt Pháp Danh là Đàm Dực, Đàm Dực chăm tụng Kinc Pháp Hoa về sau cảm Đức Phổ Hiền Bổ Tát thị hiện nay.(Rút ít trong bộ Thông Tải).

Trong Kinh gồm câu: “A Dật Đa! Nếu bao gồm người bởi Kinc Pháp Hoa này mà lại qua vùng Tăng phường, hoặc ngồi hoặc đứng, nghe Kinch tin dìm trong khoảng khoảnh khắc, nhờ công đức đó, sau khi vứt thân bây giờ, sanh ra đặng giàu có hoặc đặng ngơi nghỉ cung trời…(1*)”Xem tía cthị xã, nhân tình câu thuộc chim trĩ nội trĩ ngoại sinh hoạt bên trên, loại núm nghe Kinch nhờ công đức này mà sớm đưa thân chyên thành hôn tín đồ, lại là thân fan toàn vẹn sinh Một trong những mái ấm gia đình đa dạng mẫu mã thong dong cả. Chẳng số đông nạm nhưng mà cả tía đa số biết túc mạng, duy nhất là ông Đàm Dực, mới chính là chlặng đau trĩ, mà lại chỉ trong tầm rộng mười năm tiếp theo sẽ nghiễm nhiên thành một vị cao Tăng.chủng loại chim còn được như thế, huống chi là loài bạn, Kinch nói: “ Giây lát nghe Kinch, bạn ấy vẫn ngơi nghỉ cung trời”. rõ là lời chơn thiệt.- Công đức nghe Kinch Pháp Hoa làm sao có thể suy nghĩ bàn.- Giống Vô thượng Chánh giác một phen gieo vào trung khu điền.- Sớm muộn mong muốn quyết định thành Phật, đâu phải chỉ phần lớn hưởng phước sinh sống trần gian cơ mà thôi ư?- Nghe còn chũm, huống là trường đoản cú bản thân tbọn họ trì, ghi chép. Người mà ko kết duyên với Kinc Pháp Hoa, thiệt là từ tệ bạc đem mình vậy.

Xem thêm:

KINH CỨU TOÀN THÀNHTriều Tấn, đất Bình Ngulặng bao gồm ông Lưu Đô, xã của ông ngơi nghỉ, tất cả rộng một nghìn nóc đơn vị hầu như phụng Phật pháp, thường cúng dường Tăng Ni. Gặp thời gian xứ Bắc Lỗ có rất nhiều người trốn vào ở vào thành ông Lưu. Chúa xứ Bắc Lỗ giận lắm, sắp sửa làm thịt không còn cả thành. Được tin dữ ấy, cả thành già tphải chăng số đông kinh hãi, ông Lưu khuim tín đồ vào thành kẻ thời tụng Kinh Phổ Môn, fan thời niệm Quan Thế Âm, cả thành phần đa y theo lời ông Lưu. Vài hôm sau, trong điện chúa Lỗ, bỗng nhiên bao gồm một đồ dùng từ bên trên không rơi xuống Sảnh chầu chạy xoay quanh cột năng lượng điện rồi tạm dừng, coi ra là quyển Diệu Pháp Liên Hoa Kinch Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Chúa Lỗ thấy điềm vậy vừa mừng vừa cảm hễ bèn tha cho cả thành.(Rút trong Pháp Uyển Châu Lâm)

Kinc Diệu Pháp Liên HoaĐời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp sư CƯU MA LA THẬP vưng chiếu dịch