Kinh nhật tụng chùa hoằng pháp

  -  

Chí chổ chính giữa đhình họa lễ: Nam tế bào tận hư không biến đổi pháp giới vượt, hiện, vị lai thập phương thơm chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng hay trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ pháp chỏng tôn Bồ-tát, Linch Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí trung tâm đhình họa lễ: Nam mô Tây Phương thơm Cực Lạc nhân loại Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Tkhô hanh tịnh Đại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

*

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương thơm vừa bén rán lũ,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân cục bộ hiện tiền

Chứng minh mùi hương nguyện phước ngay tức thì ban đến. 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại bi trung ương đà la ni.

Bạn đang xem: Kinh nhật tụng chùa hoằng pháp

Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da. Nam mô a rị nhiều, bà lô kiết đế, thước chén ra da, tình nhân đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà domain authority, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam tế bào tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người tình đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, đánh rô tô rô, nhân tình đề dạ người thương đề dạ, ý trung nhân đà dạ, người thương đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni na, bố dạ ma mãng cầu, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị domain authority bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

*

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu cực kỳ nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn tìm cầu.

Con ni nghe thấy chăm trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam mô Thập phương thơm thường trụ Tam Bảo. (3 lần) 

*

KINH TÁM ĐIỀU

Kinc tám điều bạn trên hiểu biết,

Con Phật thời đề xuất không còn hôm mai,

Dốc lòng tụng niệm không ngơi,

Tám điều gọi biết của bạn bậc trên

Thứ đọng nhất biết thế gian ko Chắn chắn,

Hiểu ví dụ cõi nước yếu nguy.

Thân này nào bao gồm ra chi,

Đất nước, gió, lửa, đúng theo về lại rã,

Luống đầy đủ Chịu đựng muôn ndở người nhức khổ

Ngũ ấm không còn tồn tại bản thân sao?

Khác như thế nào nhỏng chình ảnh nằm mơ,

Biến thiên sinh khử ai như thế nào công ty trương

Lòng này chính là nguồn gian ác,

Đem thân ra đảm trách tội tình.

Nay đà cẩn thận đến rành,

Dần dần dần xa lánh tử sinh tất cả ngày.

Điều lắp thêm nhì ta trên đây đọc biết,

Ham ý muốn những chỉ mệt nhưng thôi.

Ckhông còn đi sống lại bao đời,

Tsi là nơi bắt đầu khổ mấy người tỉnh đâu.

Ham hy vọng ít, ko cậy cục mấy,

Thân trung ương phần lớn trường đoản cú trên tiêu diêu.

Điều máy ba rõ trước sau,

Lòng không ngán đủ tđắm say cầu không ngơi.

Gây nên tội tội phạm trời tù hãm bể.

Bồ-tát không giống như rứa bao giờ,

Biết vừa phải chẳng cầu dư.

Phận nghèo giữ Đạo sớm tối an nhàn

Cốt sao để cho trí thông minh riêng biệt.

Điều trang bị tư cũng rõ gót đầu,

Biếng lười sa xuống vực sâu.

Nên yêu cầu tinh tiến nhằm cầu tiến nhanh,

Phá không bẩn hết điều phiền lành óc trước.

Bốn nhỏ ma dẹp không còn là dứt ( ),

Ngục ngũ ấm ra khỏi vòng.

Thđọng năm hiểu ra thuỷ phổ biến muôn loài

Thuần chỉ phần đa sinh sống say, chết ngủ.

Bồ-tát hay lấy đó làm cho lo,

Học hành chẳng quản ngại công sức,

Nghe nhiều học rộng cốt mang đến thành tài

Trí tuệ to vẹn đầy trước sau,

Dạy rất nhiều loài phần nhiều được an vui.

Sáu là làm rõ nguồn cơn,

Nghèo thuộc nhức đầu khó xử lắm bạn thù riêng

Thường mắc phải ác dulặng hoạnh hoạ

Bồ-tát đến mọi cả muôn chủng loài,

Một niềm đồng đẳng ko hai,

Oán thân nlỗi một, lòng đầy tự bi.

Điều xấu cũ không còn vướng vkhông nhiều,

Kẻ xấu xí chẳng ghét không chê.

Thứ đọng bảy biết ngủ ntởm nhà hàng siêu thị,

Danh, dung nhan, tài, say mê mong mỏi là nguy.

Dù chưa biến hóa hình nghi,

Còn là fan tục chẳng mê nghề đời.

Áo chén bát pháp ngày đêm tưởng nhớ,

Theo đạo mầu chỉ cố xuất gia.

Giữ gìn trong ngọc trắng ncon kê,

Nết thanh hao cao giữ lại thiệt là thanh khô cao,

Lòng tự bi lúc nào cũng đầy đủ.

Thứ tám là hiểu rõ tử sinh,

Khác làm sao lửa cháy bên thành.

Chứa chan hại não nghĩ về tình xót thương

Msinh sống lòng rộng search con đường cứu giúp vớt,

Tgiỏi muôn loài chịu hết vị đắng cay,

Khiến đến không còn thảy muôn loài,

Đều thuộc giải bay tháng ngày lặng vui

Tám việc trước là địa điểm chỏng Phật,

Cùng những ngài Bồ-tát đại nhân,

Đều thuộc nắm rõ nguồn cơn,

Từ bi trí tuệ sửa tròn trước sau.

Làm vấn đề đạo xưa nay tinh tiến,

Thuyền Pháp thân chở mang đến Niết-bàn,

Là khu vực yên tĩnh thư nhàn,

Lại về cõi khổ cưu mang hàng trăm chủng loài.

Tám vấn đề trước ta đây đọc biết,

Mlàm việc đường ra mang đến không còn thảy đi,

Khiến bao loại trước gàn si mê,

Biết chết sống khổ, bỏ lìa mong mỏi năm( )

Theo đạo thiết yếu tận vai trung phong tu tập

Nếu quả là con Phật tụng trên đây,

Trong Lúc nghĩ tám việc này,

Bao nhiêu tội ác tức khắc sạch sẽ ngay.

Đạo Bồ-đề trực tiếp tới chỗ,

Lên ngôi Chánh Giác chỉ khoảng thời gian rất ngắn thành

Đoạn tốt hẳn đường sinh nẻo tử,

Đời đời thường xuyên ở chỗ yên ổn vui. 

Nam tế bào Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần). 

*

KINH TỪ TÂM

Tôi từng nghe nhắc như vầy,

Một thời Xá Vệ, trên ngay lập tức Kỳ Hoàn.

Thế Tôn mang đến Hotline bọn chúng Tăng,

Các thầy cung kính “thưa vâng” đáp lời

Thế Tôn thuyết giảng phần nhiều lời,

Liên quan lại tu tập bắt buộc tín đồ tự chổ chính giữa,

Là bạn khôn xiết đỗi thân thương,

Thương yêu thương trải mọi kẻ ngay sát fan xa

Tnóng lòng nhân ái bao la,

Thật là tinh khiết, thật là cừ khôi.

Hướng về toàn bộ chúng sinh,

Người tự trọng tâm trọn quên bản thân nhưng mà thương

Không vị ái luyến vương vấn,

Không vày mong chờ chút ít mặt đường lợi danh

Không vày ơn tình riêng biệt đành,

Không vày xem xét với bản thân lạ quen thuộc.

Tmùi hương bạn quen lẽ tất yếu,

Cũng thương thơm phần đa kẻ không quen lúc nào.

Xoá đi phân làn thân sơ,

Xoá đi e dè lạnh nhạt bấy lâu.

Tình tmùi hương lan toả cho đâu,

Giúp xây khu vực ấy nhịp cầu thông cảm.

Người từ bỏ tâm đầy đủ bao dong,

Đủ lòng khoan thứ, đầy đủ lòng thương thơm yêu

Với bạn mưu sợ đủ điều,

Bất nhân ác khẩu gây bao hận thù.

Người tự chổ chính giữa trước nlỗi sau,

Trải lòng ra mãi, đậm sâu thương thơm người

Với người ân oán ghét bao đời,

Nguồn yêu quý ấy có tác dụng vơi ghen tuông hiềm.

Cthị trấn không tốt chẳng trách rưới phiền

Cho vơi giảm hầu như nghiệp dulặng với người.

Người tự trọng điểm trước rất nhiều loài,

Đem lòng thương xót cảnh đời không may.

Thương bạn sống kiếp đoạ đày,

Làm thân cố kỉnh thú nghiệp khiến chẳng lành

Hoặc loài ngạ quỷ vô hình,

Hoặc trong địa ngục, lầm lỗi vương vãi sở hữu.

Từ vai trung phong nhỏng ánh trăng ngàn,

Dịu dàng soi thấu phần nhiều con đường trầm luân

Tại đâu bao gồm bọn chúng lãng mạn,

Thì vị trí ấy tất cả trường đoản cú trung ương hướng về.

Nhỏng tàng lá đuối rộng bịt,

Chúng sinh vô lượng, trọng điểm trường đoản cú vô biên.

Tâm trường đoản cú nlỗi suối triền miên,

Thấm vào mạch sống gần như niềm an vui.

Tâm tự làm cho gốc vun bồi,

Cho fan hùng vĩ, cho đời vinc hoa

Thấy tín đồ khổ nàn cực nhọc qua,

Lòng mình đau xót như là khổ phổ biến.

Thấy người niềm hạnh phúc thành công xuất sắc,

Lòng mình vui tươi như cùng vui theo.

Thấy tín đồ tội tình rất nhiều,

Lòng mình tha thiết bị, quí trìu càng hơn

Người tự trung khu sống vẹn tròn,

Tmùi hương yêu đồng đẳng, Fe son bền lòng

Cho cho dù không ước không hy vọng,

Phước lành từ cho bởi vì công đức thành.

Một là ngủ được an lành,

Bởi lòng mình đã tình thực thương thơm yêu

Bởi ko lừa lọc dệt thêu,

Bởi không tính liệu lắm điều chua ngoa

Tâm tình ko gợn xấu xa,

Tmê mẩn lam, săn năn, tê mê mê mịt mù.

Đầu hôm mang đến cơ hội tinh mơ,

Khổ ưu lặng tắt, thới thơ giấc nồng.

Xem thêm: Nơi Nào Có Ý Chí Nơi Đó Có Con Đường, Sách Của Bạn: Nơi Nào Có Ý Chí

Hai là tránh bước ngoài chóng,

Lòng mình nhất quyết bình thường lặng vui

khi đứng ngồi, thời điểm nằm ngồi,

Không còn nuối tiếc ghi nhớ theo đòi ý muốn.

Từ vai trung phong hoá giải đẹp mắt sao,

Muộn pnhân từ, shối hận tung vào hỏng ko.

Lòng bản thân luôn luôn duy trì sạch,

Nguồn an lạc trải tựa đồng bao la.

Ba là từ bỏ ái lan xa,

Làm mang lại chạm màn hình chan hoà cùng nhau

Ai ai cũng thấy kính yêu,

Đem lòng ái mộ bạn nêu trung ương từ

Bốn là loài chẳng cần tín đồ,

Một khi cảm nhận biết bạn trường đoản cú tâm.

Cũng dành cho những tình thân,

Hộ trì fan được hầu như thành công vui

Năm là thiên bọn chúng cõi ttránh,

Xưa kia tu tập cần người từ bỏ trung ương.

Thấy người nào tính ai lấn,

Nay theo gia hộ nhằm thuộc tiến tu.

Sáu là hiểm nàn sẽ chờ,

Dầu sôi lửa phỏng mù mịt tìm cung.

Cùng bao nhiêu trang bị độc trùng,

Không sao xâm phạm mang đến vùng trú thân

Bảy bởi vì huân tập tự trung khu,

Thác sanh Phạm chúng làm cho dân cõi trời

Được những phước báo tuyệt vời nhất,

Và trọng tâm từ được trau củ dồi hơn thêm.

Tám là đầy đủ thiện tại duim,

Người từ tâm biết liên tục chịu khó.

Làm mang đến tiết hạnh được thuần,

Thành sân vườn ruộng xuất sắc gieo tLong đại bi

Đượm nhuần vô bổ, vô đắm say,

Con đường giải thoát bước tiến thêm gần

Khéo an trú, khéo tác thành,

Thân trung tâm an ổn định, vững quà lắng sâu.

Tâm tự Lúc được khéo tu,

Làm đến trói buộc bị mau yếu hèn dần dần.

Không còn dấu tích tđê mê Sảnh,

Niết-bàn hiển lộ thênh thang giữa đời.

Thế Tôn thuyết giảng mấy lời,

Các thầy vui thừa nhận, tin rồi làm theo. 

*

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mnghỉ ngơi mang!

Chân nlỗi một áng linch quang quẻ,

Chiếu soi năm uẩn gần như không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt đầy đủ con đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trung ương chớ nghi nan,

Sắc kia làm sao không giống mẫu chẳng đâu vào đâu mà!

Cái ko nọ như thế nào xa mẫu sắc,

Sắc là ko, ko sắc giống hệt.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân không xét cũng một mầu cố thôi

Này Xá-lợi suy nghĩ coi tất cả phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sinh, chẳng hoàn thành đó mà,

Sạch dơ dáy, thêm giảm cũng là chân không

Ấy vậy đề xuất xét thông rất nhiều lẽ,

Nhỏng hỏng không sắc vẻ gì đâu?

Tchúng ta, tưởng, hành, thức sạch sẽ làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng lạnh lùng như thế,

Lục è cổ cơ cũng kể là không.

Đã không nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh nương bỏ ra nhưng mà có?

Bổn tánh không soi nó buộc phải tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già bị tiêu diệt, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn không tồn tại, đắc này được đâu?

Vô ssinh hoạt đắc là câu xuất xắc diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu mặt đường tu.

Chân ko bổn định tánh nlỗi nlỗi,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hỏng soi làu!

Không ngăn hổ thẹn còn đphiền muộn sợ!

Mộng tưởng không trung tâm chẳng đảo điên

Chân nhỏng bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, hội chứng cần đạo mầu!

Tam nuốm Phật ngôi cao hội chứng trái,

Thảy hồ hết nhờ Bát-nhã tu buộc phải.

Bát-nhã này siêu thiêng liêng!

Ấy đại thần crúc góp cần đạo thiền khô.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Crúc vô thượng vòi vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng crúc ấy cơ mà,

Gồm đủ thần lực thật là về tối linh!

Những khổ não thênh thênh trừ không còn,

Lời nói này chân thực chẳng ngoa.

Vậy bắt buộc Bát-nhã tmáu qua,

Này câu thần crúc niệm ra nhỏng vầy:

Yết đế, yết đế, cha la yết đế,

Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần) 

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị nhiều, tất đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị nhiều, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà mãng cầu. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật nhan sắc rubi tươi,

Tướng xuất sắc quang minc vẹn đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi mập,

Mắt trong tợ nước bốn nguồn kkhá.

Hào quang quẻ hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện mong độ bọn chúng,

Hoa sen chín phđộ ẩm rước đăng quang. 

Nam mô Tây Pmùi hương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật. 

Nam mô A-di-đà Phật. (hầu hết, không nhiều tuỳ thời gian) 

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh hao Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần) 

*

SÁM KHUYẾN TU

Chữ rằng công đức vô lường,

Mười phương thơm chư Phật hay thường xuyên độ sinh.

Ai ơi cố kỉnh chí tu hành.

Để sau đến bậc Vô sanh nhưng dựa vào.

Người đời sớm biết tri cơ,

Gương lu do lớp bụi, trăng mờ vị mây.

Chsinh sống bịt nhờ đức cao dầy,

Dẫu tu mang lại mấy chẳng tày tu trọng điểm.

Đường mê xin chớ bước lầm,

Não phiền lành cũng bởi vì thân tâm của mình

Chớ bắt buộc sợ hãi đồ dùng ngay cạnh sanh,

Tu nhân tích đức mới thành tkhô giòn cao

Cuộc đời như giấc nằm mê,

Công danh phong phú khác làm sao lửa diêm

Phật Tiên xưa cũng fan phàm,

Tỉnh thời làm cho Phật, mê làm bọn chúng sanh

Nhớ xưa Vương Khải, Thạch Sùng,

Dẫu mang lại nlẩn thẩn tứ muôn thông thường một thời

Của đời trả lại đến đời,

Giàu sang mà lại ngoài luân hồi đặng chăng?

Đổi núm máy sản xuất ko nngay sát,

Bức toắt vân cẩu mấy tầng xa xa,

Khulặng chớ trách rưới lẫn ttránh già,

Đáo đầu thiện nay ác chánh tà không giống nhau.

Quả nhân chẳng trước thời sau,

Gẫm cơn báo ứng đủng đỉnh mau mấy hồi.

Người đời suy nghĩ đó mà coi,

Giờ không toan liệu, sau rồi có tác dụng sao?

Khulặng đừng ngại chút ít công phu,

Nhắm vào bờ giác, trung bình vào tận chỗ.

Tâm minch vốn đã sẵn rồi,

Ở trong mình tất cả, há ngoại trừ đâu xa.

Trừ nghiệp chướng, tẩy oan gia,

Trì trai, niệm Phật ấy là công phu.

Tháng ngày thnóng bay phù du,

Bóng qua cửa sổ dễ dàng hầu trlàm việc lui.

Thiện tại cnạp năng lượng trước sẽ tài bồi,

Đèn khêu mới sáng sủa, ngọc dồi bắt đầu xinh

Tránh vòng lục dục thất tình,

Ấy là khỏi lưới vô minc vướng nhầm.

Rõ ràng phước tội trên vai trung phong,

Mình làm bản thân Chịu không lầm mảy may

Máu tsay đắm phủ khắp xưa nay,

Lợi danh biết mấy mang đến đầy lòng ai.

Chớ si chen lấn đua đòi,

Cũng đừng ỷ sức cậy tài là xong.

Vượn còn biết thích trăng trong,

Người sa vào vùng bụi trần làm đưa ra.

Hãy theo chánh lý nhưng mà suy,

Xét cho thấu đáo vô vi đạo thường.

Tu hành mau chóng về tối lo lường,

Đừng say mê đa số chình ảnh vô hay trần thế.

Cho tuyệt hoa nnghỉ ngơi cũng tàn,

Pháo cơ mà kêu lớn càng chảy xác những.

Chi bằng tìm kiếm chốn tiêu diêu,

Nương theo cõi Phật ngoài điều thị phi.

Dốc lòng niệm Phật A-di,

Sớm trừ vọng niệm, tò mò và hiếu kỳ tử sinh.

A-di-đà Phật minh chứng,

Chí trọng điểm quy mạng, phù sinh chẳng cầu

Cnạp năng lượng lành phước huệ tdragon sâu,

Rõ thông mùi hương đạo nhiệm mầu lắm thay

Hoa sen thượng phẩm cao dày,

Tây Pmùi hương Tịnh độ định ngày vãng sanh

Ai ơi, chũm chí tu hành,

Cho mau hiệu quả, quốc thành trực tiếp qua

Chúng nhỏ vạc nguyện thiết tha,

Cầu về Cực Lạc, Di-đà phóng quang. 

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công đức vô biên

Xin lấy hồi phía phần nhiều miền sát xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu bố chướng não phiền

Nguyện knhì trí tuệ vô bờ sáng ngời

Nguyện trừ tội cphía bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là phụ huynh mình

Hoa knhì ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát chúng ta lành cùng với ta.

Nguyện đem công đức tạo nên ra

Hướng về khắp cả gần xa tận hưởng nhờ

Con cùng muôn các loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, cho bờ an vui. 

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thơm thường trụ Tam Bảo. 

Nam tế bào Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam mô Tây phương thơm Cực Lạc thế giới Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh. 

Giờ này môn sinh, cùng rất đại bọn chúng, cung kính trước Phật, thực bụng hiểu tụng, tởm... Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng thêm, xe pháo Pháp thường xuyên đưa, gió hoà mưa thuận, tổ quốc hưng vượng, nhân loại hoà bình, dân chúng an nhàn. 

Thứ đọng nguyện: Cầu an môn sinh ..... thuộc clỗi thiện tại phái mạnh tín người vợ, nghiệp cphía tiêu trừ, tai qua bệnh dịch ngoài, thân tâm an nhàn,

thường xuyên được kiết tường, vạn sự như mong muốn, phân phát tâm Bồ-đề, quay về chánh đạo, thnóng nhuần mưa pháp, phước huệ tuy nhiên tu, gia quyến thịnh vượng, lòng tin Tam Bảo càng sâu, trọng điểm tự đối chúng sinc lớn mạnh. 

Lại nguyện: Cầu hết sức hương thơm linc ..... cùng chỏng mùi hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia những tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ vào sức Phật, mang lại được đạo tràng, nghe tởm nghe Pháp, sớm bay con đường mê, sinch về Tịnh độ. 

Khắp nguyện: Kẻ mất khôn cùng thăng, fan còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Xem thêm: 16 Món Cải Chíp Xào Tỏi Đơn Giản Mà Ngon Cơm, Cách Làm Rau Cải Chíp Xào Nấm Ngon

Nam tế bào A-di-đà Phật! 

*

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phân phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ nlỗi biển cả. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý đại chúng, toàn bộ không ngại. (1 lạy) 

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đang đi đến tiếng hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay chỉnh tề trước ngực, lắng lòng tkhô hanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ. 