NGHI THỨC SÁM HỐI SÁU CĂN VÀ HỒNG DANH

  -  
GIỚI THIỆU TU HỌC KINH SÁCH PHÁP ÂM Video NGHIÊN CỨU Các mảng khác HÌNH ẢNH
Đại từ bỏ đại bi mẫn bọn chúng sinh,Đại hỉ đại xả tế hàm thức,Tướng hảo quang minch dĩ từ nghiêm,Chúng đẳng chí trung ương quy mạng lễ.Nam tế bào quy y Klặng Cang Thượng Sư.Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.Ngã kim phân phát trung ương, bất vị trường đoản cú cầu nhơn thiên phước báo, Tkhô giòn Vnạp năng lượng, Duyên ổn Giác, nãi chí quyền vượt Chư vị Bồ Tát, duy y về tối tối cao, phân phát tình nhân đề trung tâm, nguyện dữ pháp giới bọn chúng sanh nhứt thời đồng đắc A nậu nhiều la tam miệu tam người yêu đề.

Bạn đang xem: Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh

- Nam mô quy y thập pmùi hương tận hư không giới nhứt thiết Clỗi Phật.- Nam mô quy y thập pmùi hương tận hư ko giới nhứt thiết Tôn Pháp.- Nam tế bào quy y thập phương tận hỏng ko giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.- Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minch Hạnh Túc, Thiện tại Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

Nam tế bào Phổ Quang Phật.

Nam mô Phổ Minc Phật.

Nam mô Phổ Tịnh Phật.

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên ĐànHương Phật.

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật.

Nam tế bào Ma Ni Tràng Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni BảoTích Phật.

Nam tế bào Nhứt Thiết Thế Gian NhạoKiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.

Nam tế bào Ma Ni Tràng Đăng QuangPhật.

Nam tế bào Huệ Cự Chiếu Phật.

Nam tế bào Huệ Đức Quang Minc Phật.

Nam mô Klặng Cang Lao Cường PhổTán Kyên Quang Phật.

Nam mô Đại Cường Tinc Tấn DõngMãnh Phật.

Nam mô Đại Bi Quang Phật.

Nam tế bào Từ Lực Vương Phật.

Nam mô Từ Tạng Phật.

Nam tế bào Chiên Đàn Khốt TrangNghiêm Thắng Phật.

Nam tế bào Hiền Thiện nay Thủ Phật.

Nam mô Thiện nay Ý Phật.

Nam tế bào Quảng Trang NghiêmVương Phật.

Nam mô Kim Hoa Quang Phật.

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không TựTại Lực Vương Phật.

Nam tế bào Hư Không Bảo Hoa QuangPhật.

Nam mô Lưu Ly Trang NghiêmVương Phật.

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân QuangPhật.

Nam tế bào Bất Động Trí Quang Phật.

Nam tế bào Hàng Phục Chúng MaVương Phật.

Nam tế bào Tài Quang Minch Phật.

Nam mô Trí Huệ Thắng Phật.

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt ÂmDiệu Tôn Trí Vương Phật.

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật.

Nam tế bào Long Chủng Thượng TônVương Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Châu QuangPhật.

Nam mô Huệ Tràng Thắng VươngPhật.

Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại LựcVương Phật.

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật.

Nam tế bào Thường Quang Tràng Phật.

Nam mô Quang Thế Đăng Phật.

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.

Nam tế bào Pháp Thắng Vương Phật.

Nam tế bào Tu Di Quang Phật.

Xem thêm: Chú Chuẩn Đề Mp3 - Chuẩn Đề Phật Mẫu Chú

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.

Nam tế bào Ưu Đàm Bát La Hoa ThùThắng Vương Phật.

Nam tế bào Đại Huệ Lực Vương Phật.

Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ QuangPhật.

Nam tế bào Vô Lượng Âm ThinhVương Phật.

Nam mô Tài Quang Phật.

Nam mô Kyên ổn Hải Quang Phật.

Nam tế bào Sơn Hải Huệ Tự Tại ThôngVương Phật.

Nam mô Đại Thông Quang Phật.

Nam tế bào Nhứt Thiết Pháp TràngMãn Vương Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Klặng Cang Bất Hoại Phật.

Nam mô Bảo Quang Phật.

Nam tế bào Long Tôn Vương Phật.

Nam mô Tinch Tấn Quân Phật.

Nam mô Tinc Tấn Hỷ Phật.

Nam tế bào Bảo Hỏa Phật.

Nam tế bào Bảo Nguyệt Quang Phật.

Nam tế bào Hiện Vô Ngu Phật.

Nam tế bào Bảo Nguyệt Phật.

Nam tế bào Vô Cấu Phật.

Nam tế bào Ly Cấu Phật.

Nam tế bào Dõng Thí Phật.

Nam tế bào Thanh Tịnh Phật.

Nam tế bào Tkhô cứng Tịnh Thí Phật.

Nam tế bào Ta Lưu Na Phật.

Nam mô Tdiệt Thiên Phật.

Nam mô Kiên Đức Phật.

Nam tế bào Chiên Đàn Công Đức Phật.

Nam tế bào Vô Lượng Cúc Quang Phật.

Nam mô Quang Đức Phật.

Nam tế bào Vô Ưu Đức Phật.

Nam tế bào Na La Diên Phật.

Nam mô Công Đức Hoa Phật.

Nam mô Liên Hoa Quang Du HíThần Thông Phật.

Nam tế bào Tài Công Đức Phật.

Nam mô Đức Niệm Phật.

Nam tế bào Thiện Danh Xưng CôngĐức Phật.

Nam mô Hồng Diệm Đế TràngVương Phật.

Nam tế bào Thiện Du Sở Công ĐứcPhật.

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.

Nam mô Thiện nay Du Sở Phật.

Nam mô Châu Tráp Trang NghiêmCông Đức Phật.

Nam mô Bảo Hoa Du Sở Phật.

Nam tế bào Bảo Liên Hoa Thiện Trụ TaLa Tchúng ta Vương Phật.

Nam tế bào Pháp Giới Tạng Thân A DiĐà Phật.

Nhỏng thị đẳng, nhứt thiết quả đât, chỏng Phật Thế Tôn, hay trụ tại cố kỉnh, thị clỗi Thế Tôn đương từ niệm ngã! Nhược bửa thử sanh, nhược ngã tiền sinh, tùng vô thỉ sinh tử dĩ lai, slàm việc tác bọn chúng tội, nhược từ bỏ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỉ. Nhược Tháp, nhược Tăng, nhược tđọng phương Tăng đồ vật, nhược từ bỏ thủ, nhược giáo tha thủ, loài kiến thủ tùy hỉ.Ngũ vô loại gián tội, nhược từ bỏ tác, nhược giáo tha tác, con kiến tác tùy hỉ.Thập bất thiện nay đạo, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, loài kiến tác tùy hỉ.Snghỉ ngơi tác tội cphía, hoặc hữu phụ tàng, hoặc bất prúc tàng, ưng đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, clỗi dư ác thú, biên địa, hạ nhân tiện, cập miệt lệ xa, nhỏng thị đẳng xứ, slàm việc tác tội cphía, kyên ổn giai sám ân hận.Kim Clỗi Phật Thế Tôn, đương triệu chứng tri ngã, đương ức niệm ngã, xẻ phục ư Chư Phật Thế Tôn chi phí, tác nlỗi thị ngôn: Nhược vấp ngã test sanh, nhược bửa dư sinh, tằng hành tía thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc sinh, nhứt đoàn đưa ra trường đoản cú, hoặc tu tịnh hạnh, cài đặt thiện nay căn uống, thắng lợi chúng sinh, cài thiện nay căn, tu hạnh người tình đề, thiết lập thiện cnạp năng lượng, cập vô thượng trí, cài đặt thiện tại căn, nhứt thiết hiệp tập, giảo kế trù lượng, giai tất hồi hướng A nậu đa la tam miệu tam nhân tình đề; như vượt khứ đọng, vị lai, hiện tại Chỏng Phật snghỉ ngơi tác hồi phía, bửa diệc như thị hồi phía, bọn chúng tội giai sám hối hận, chỏng phước tận tùy hỉ, cập thỉnh Phật công đức, nguyện thành vô thượng trí.Khứ đọng, lai, bây giờ Phật, ư chúng sanh về tối chiến hạ, vô lượng công đức hải, ngã klặng qui mạng lễ.

Xem thêm: Tôn Ngộ Không Đánh Bạch Cốt Tinh, Tây Du Ký 2: Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh Hd

Ssinh sống hữu thập phương thơm trái đất trung,Tam cố kỉnh nhứt thiết Nhơn Sư Tử,Ngã dĩ tkhô giòn tịnh thân, ngữ, ýNhứt thiết đổi thay lễ tận vô dư,Phổ Hiền hạnh nguyện oách thần lực,Phổ hiện tại nhứt thiết Nhỏng Lai tiền,Nhứt thân phục hiện nay giáp nai lưng thân,Nhứt nhứt thay đổi lễ ngay cạnh trần Phật.Ư nhứt è trung è cổ số Phật,Các xử Bồ Tát bọn chúng hội trung,Vô tận pháp giới trần diệc nhiên,Thâm tín Chư Phật giai sung mãn.Các dĩ nhứt thiết âm thinc hảiPhổ xuất rất nhiều diệu ngôn ngữ,Tận ư vị lai nhứt thiết kiếp,Tán Phật thậm rạm công đức hải.Dĩ chỏng buổi tối win diệu hoa manKỷ nhạc vật hương cập tán cáiNhư thị tối win nghiêm túc gắng,Ngã dĩ cúng nhường Chỏng Như Lai,Tối win áo quần về tối chiến thắng hương thơm,Mạc hương, thiêu mùi hương dữ đăngchúc,Nhứt nhứt giai như diệu cao tụ,Ngã vớ cúng nhường Chỏng Như Lai,Ngã dĩ quảng đại chiến hạ giải trung tâm,Thâm tín nhứt thiết tam nỗ lực Phật,Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực,Phổ biến cúng nhường nhịn Chỏng Nhỏng Lai.Ngã tích sở tạo chư thâm độc,Giai bởi vô thỉ tđắm đuối, sân, mê mẩn,Tùng thân ngữ ý đưa ra sở sinh,Nhứt thiết bửa klặng giai sám hối.Thập phương thơm nhứt thiết chỏng chúngsinh,Nhị thừa hữu học cập vô học,Nhứt thiết Nhỏng Lai dữ Bồ Tát,Ssống hữu công đức giai tùy hỉ.Thập phương thơm cài trần gian đăng,Tối sơ thành công người thương đề trả,Ngã klặng nhứt thiết giai khuyến thỉnh,Chuyển ư vô thượng diệu pháp luân.Chỏng Phật nhược dục thị Niết Bàn,Ngã vớ chí thành nhi khuyến thỉnh,Duy nguyện cửu trụ liền kề trằn kiếp,Lợi lạc nhứt thiết clỗi chúng sinh.Slàm việc hữu lễ tán cúng nhường nhịn phước,Thỉnh Phật trụ thế đưa pháp luân,Tùy hỉ, sám hối hận clỗi thiện tại căn uống,Hồi phía chúng sanh cập Phật đạo.Nguyện tương dĩ thử chiến thắng công đức,Hồi hướng vô thượng chơn pháp giới,Tánh tướng tá Phật, Pháp cập Tăng già,Nhị đế dung thông tam muội ấn,Nhỏng thị vô lượng công đức hải,Ngã kyên giai tất tận hồi phía,Sngơi nghỉ hữu chúng sanh thân, khẩu, ý,Kiến hoặc lũ báng xẻ pháp đẳng,Như thị nhứt thiết chư nghiệp chướngTất giai tiêu diệt tận vô dư,Niệm niệm trí châu ư pháp giới,Quảng độ bọn chúng sinh giai bất thối hận,Nãi chí hỏng ko thế giới tận,Chúng sanh cập nghiệp phiền khô nãotận,Nlỗi thị tđọng pháp quảng vô bờ,Nguyện kim hồi hướng diệc nlỗi thị.