Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn

  -  

Chí trọng tâm đhình ảnh lễ: Nam mô tận hư ko biến đổi pháp giới quá, hiện tại, vị lai thập phương thơm chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí trung khu đhình ảnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo nhà Điều ngự Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ pháp chỏng tôn Bồ-tát, Linch Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí trung tâm đhình họa lễ: Nam tế bào Tây Pmùi hương Cực Lạc thế giới Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Tkhô giòn tịnh Đại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

*

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò mùi hương vừa bén rán bầy,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chỏng Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân cục bộ hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước tức tốc ban cho. 

Nam tế bào Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi trọng điểm đà la ni.

Bạn đang xem: Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn

Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ domain authority. Nam mô a rị đa, bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam tế bào vớ kiết lật đoả, y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha nhân tình đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, đánh rxe hơi rô, nhân tình đề dạ ý trung nhân đề dạ, người tình đà dạ, người thương đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni mãng cầu, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi win kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, vớ điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

Nam tế bào Bổn định sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

*

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng lớn sâu hết sức nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn tra cứu cầu.

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng.

Nguyện hiểu Nhỏng Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam tế bào Thánh Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

KINH DIỆU PHÁP. LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN

Có Bồ-tát là Vô Tận Ý,

Khi bấy tiếng cần cù đứng dậy.

Bèn trịch vai hữu một mặt,

Chắp tay cung kính hướng lên Phật đà

Kính bạch đức Như Lai tế độ,

Con có điều không rõ hỏi qua:

“Quán Âm Bồ-tát kia nhưng,

Nhân dulặng bỏ ra đó, tên là Quán Âm!”.

khi ấy, Phật khen ông Vô Tận:

“Lời thiện tại nam giới, hỏi ngẫm cũng rành!

Rằng bao gồm muôn ức bọn chúng sinh,

Mắc điều hại não, trung ương tình chẳng yên

Những kẻ ấy nghe tên Bồ-tát,

Một tín nhiệm niệm đức Quán Âm.

Ngài lập tức soi thấu tăm tiếng,

Thảy đều bay nàn lâng lâng chẳng phiền

Dù ai gồm lòng thành trì niệm,

Quán Âm lập tức ứng hiện tại độ mang lại.

Hoặc Lúc gặp gỡ nàn lửa lớn,

Niệm Ngài, Ngài ắt cứu vớt mang lại bay nàn!

Ấy, nhờ vào bởi vì oai thần Bồ-tát,

Vận thần thông cứu vớt bạt chúng sinh.

Hoặc khi sóng nước bất bình,

Tấm thân nhận ra bềnh bồng nguy nan!

Kíp niệm đức Quán Âm cứu giúp khổ,

Nơi cạn kia, gặp nơi nương mình.

Trăm nngốc muôn ức bọn chúng sinh,

Vào vào biển khơi bự sale như là:

Hoặc search kiếm xa cừ, mã não,

Kyên ngân cùng châu báu, lưu giữ ly.

San hô, hổ phách, trân kỳ,

Chẳng may bão tố đương khi thân vời!

Thuyền xiêu dạt vào khu vực nước quỷ,

Dù một tín đồ niệm mỹ hiệu Ngài.

Cả thuyền chẳng phần nhiều một ai,

Khỏi nàn La-tiếp giáp sợ hãi bạn vẫn quen thuộc.

Ấy vì chưng đầy đủ nhân dulặng như thế,

Quán Thế Âm đề xuất new trì danh.

Dù ai sắp đến ám sát mình,

Niệm Quán Âm, ắt im lành chẳng chi!

Gươm đao thương thơm gẫy thì từng đoạn,

Thế là bạn trì niệm bay nàn!

Ví trong thế giới ba nngốc,

Dạ-xoa, La-gần kề, đa số toan sợ người!

Quỷ thấy ai niệm ngài Bồ-tát,

Chẳng còn đem đôi mắt ác chú ý tín đồ.

Dám còn chú ý sợ ai,

Ấy nhờ Bồ-tát Ngài tuyệt cứu vãn nàn!

Hoặc kẻ bị gông xiềng xiềng trói,

Tội hay là không niệm cho tới hiệu Ngài.

Xích xiềng lỗi lỗi rời rã,

Thế là giải thoát ngay thức thì an ninh.

Dù khắp cả cha nngây ngô nhân loại,

Đầy giặc thù quậy phá lương dân!

Lái buôn tất cả một người chủ,

Người cùng của báu theo chân cũng nhiều

lúc qua chốn hiểm ác điều này,

Có một ai đứng lại nói rằng:

“Thiện nay phái nam chớ có hãi hùng!

Anh em xin dốc một lòng thực lòng.

Đều xưng niệm Quán Âm tía thí,

Ngài giỏi ban vô uý chẳng không đúng.

Chúng ta xưng niệm hiệu Ngài,

Phen này thoát ra khỏi nàn tai trên đây mà!”.

Người nghe nói hầu như là tốt nhất phía,

Một lòng tin hiệp chưởng Nam mô.

Quán Âm Bồ-tát cứu đến,

Thảy đông đảo thoát nàn khỏi lo này mà.

Vô Tận Ý, này ta bảo thiệt,

Quán Thế Âm Ngài hết sức oai nghiêm thần!

Chúng sinh như thế nào tánh nhiều dâm.

Thường thường tín niệm Quán Âm tê là

Dù thấy sắc đẹp lòng đà chẳng đắm,

Dâm dục cơ hoàn thành hẳn chẳng còn.

Ai hay nóng tính hờn giận,

Hằng niệm Bồ-tát tánh thường xuyên khỏi sân

Ngu đắm say quá chẳng phân hơn thiệt,

Niệm Quán Âm ngoài tiệt chẳng sai!

Nhủ này Vô Tận Ý ơi!

Quán Âm Bồ-tát oai Ngài Khủng thay!

Chuyển pháp lực nặng nề, Ngài hay tế độ,

Hiển thần thông cứu khổ độ mê!

Chúng sinh tác dụng các bề,

Nên trung tâm thường xuyên niệm Ngài thì hội chứng minh

Phụ nhân nào lòng thành cầu khẩn,

Muốn sinh trai nguyện hẳn y lời.

Thông minch trí huệ hơn đời,

Lại thêm phước đức vẻ người thanh cao

Muốn sinh gái kẻ như thế nào hy vọng,

Lễ cầu Ngài ắt được gái ngoan.

Sanh nhỏ tướng xuất sắc đoan trang,

Đời trước cây đức giãn nở đã trồng.

Ai thấy chẳng rước lòng kính nể,

Vô Tận ơi! Nghe nhắc phát âm chưa?

Quán Âm Bồ-tát đại tự,

Oai thần như thế thật thì Khủng lao!

Chúng sinh hoặc kẻ nào cung kính,

Lễ Quán Âm phước chẳng uổng đâu.

Chúng sinh phần đông nên kỉnh tâu,

Tchúng ta trì Bồ-tát niệm cầu Quán Âm”.

Phật lại phán: “Này ông Vô Tận!

Nlỗi có tín đồ thành khẩn thọ trì.

Clỗi vị Bồ-tát tự bi,

Sáu nhì ức số mèo kia sông Hằng!

Người ấy lại tận tình cúng dưỡng,

Quần áo cùng nhà hàng ăn uống, dung dịch thang.

Giường mùng, gối đệm, chiếu chăn uống,

Đủ thứ hỗ trợ đề xuất dùng xưa nay,

Thiện nam giới con gái ấy giỏi cúng lễ,

Công đức cơ đáng chú ý những chăng?”.

Bồ-tát Vô Tận thưa rằng:

“Bạch Phật, kẻ ấy phước hằng lắm thay!”

Phật lại phán bảo ngài Vô Tận:

“Nlỗi bao gồm fan thành khẩn cúng dàng.

Thọ trì danh hiệu Quán Âm,

Cho mang lại cúng lễ chỉ vào một thời,

So phước ấy nhì tín đồ chẳng khác,

Muôn ức năm công đức chẳng cùng”.

Phật rằng: “Vô Tận hỡi ông!

Tchúng ta trì thương hiệu Quán Âm đó mà.

Ấy phước đức những là như vậy,

Vô lượng biên ai dễ lường đâu!”.

Vô Tận Bồ-tát tức thời tâu:

“Bạch Phật, bé có một câu không tường

Nlỗi Lai rộng lòng thương phán chỉ,

Việc Quán Âm nhỏ nghĩ về ko ra.

Rằng sao dạo bước mọi Ta-bà?

Rằng sao tngày tiết pháp bởi vì mà lại chúng sanh

Sao rất cần được thi hành phương thơm tiện?

Chuyển thần thông đổi thay hiện nhiều thân

Cúi xin hỏi lại thân yêu,

Từ bi chứng thực một lượt phân minh!”.

Thế Tôn lại đinh ninh chỉ giáo:

“Thiện tại nam giới ơi! Ta bảo nghe đây

Chúng sanh mọi đất nước này,

Ai cần phải có Phật độ rày new xong xuôi.

Quán Âm vận thần thông tức khắc,

Hiện Phật thân ttiết pháp hộ trì.

Ai cần có Phật Bích-bỏ ra,

Hiện thân Phật Bích hiển thi pháp thần

Ai cần phải có Tkhô hanh vnạp năng lượng nhằm độ,

Hiện Tkhô cứng văn giác ngộ knhị phương

Hoặc ai cần có Phạm Vương,

Hiện Phạm Vương nhằm mlàm việc mặt đường lợi sanh

Cần Đế Thích oai nghiêm linch để độ,

Liền hiện tại hình khuyên bảo khuyên răn.

Nên bao gồm Tự Tại Thiên thân,

Ngài cũng phát triển thành hiện thân yêu độ nhân,

Đại Tự Tại Thiên thân để độ,

Cũng hiện tại hình khuyên bảo khuyên ổn lơn.

Cần gồm Thiên đại tướng tá quân,

Ngài hiện tại Thiên đại tướng mạo thân bảo tồn

Cần bắt buộc bao gồm Tỳ Sa-môn độ,

Cũng hiện hình tmáu rõ thiện nay căn uống.

Ai yêu cầu bao gồm Tiểu vương thân,

Cũng hiện nay tướng ấy ân cần độ ngay lập tức.

Phi trưởng trả kẻ này khôn độ,

Liền hiện tại hình bảo ban dạy bảo.

Cần có Cư sĩ thiện nay nhân,

Cũng hiện Cư sĩ thật hơn chỉ lối.

Hoặc cần phải có Tể quan lại phủ dụ,

Cũng hiện tại hình dạy đầy đủ thân thiện.

Cần tất cả Bà-la-môn thân,

Ngài cũng biến hiện giãi tỏ quản chi

Cần tất cả Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni,

Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di độ cùng.

Quán Âm vận thần thông tức xung khắc,

Đều hiện thân tmáu pháp kiêm toàn.

Cần bao gồm Trưởng giả, Tể quan tiền,

Bà-la-môn với lại mặt hàng Cư sĩ.

Thân phụ nữ các bởi bên trên đó,

Đều hiện nay hình chỉ rõ dạy dỗ.

Cần gồm Đồng con gái, Đồng phái mạnh,

Cũng hiện tại thân ấy trọn vẹn độ đến.

Hoặc cần có Dạ-xoa, Càn-thát,

Cùng bao nhiêu thân không giống giỏi là:

Cần có Thiên, Long, Tu-la,

Ca-lầu-la, Khẩn-na-la đó mà.

Hay cần phải có Ma-hầu-la-già,

Nhân, phi nhân đầy đủ là mới hoàn thành.

Quán Âm ngay lập tức vận thần thông,

Hiện các hình ấy, ý mong mỏi độ toàn.

Muốn nắn có Chấp Kyên ổn Cang thần độ,

Cũng hiện nay hình dạy dỗ chẳng không đúng.

Nhủ này Vô Tận Ý ơi!

Quán Âm Bồ-tát tột vời thần thông!

Ấy công đức viên dung cầm đó,

Hiện những thân cứu vãn khổ độ mê!

Trải bao quốc độ trở về,

Từ bi lân mẫn tmùi hương bởi bọn chúng sanh.

Các người hơi lòng thành lễ bái,

Đức Quán Âm đại sĩ đó mà.

Ngài xuất xắc thương thơm xót tín đồ ta,

Hay rước vô uý thí ra thường thường xuyên.

Nhỏng gặp mặt dịp tai ương khiếp hãi,

Nhớ ơn Ngài, chẳng hổ thẹn đưa ra xa.

Người vào trái đất Ta-bà,

Kêu: Thí Vô Uý, Ngài đà thành thương hiệu.

Vô Tận Ý vùng dậy bạch Phật:

“Nay bé xin thật thà cúng dàng.

Bảo châu bên trên cổ huy hoàng!”.

Tay liền tháo xuống xứng đáng nngớ ngẩn lượng kim

Hướng Quán Âm cúi xin dâng cúng,

Chuỗi ngọc này tchúng ta dụng được nhỏng.

Quán Âm Bồ-tát vắt từ bỏ,

Vô Tận Ý lại lời thưa ân cần:

“Xin Bồ-tát khoan nhân đại độ,

Thương thơm Shop chúng tôi, nhấn hộ nhờ vào ơn!”.

khi ấy Phật bảo Quán Âm:

“Nên tmùi hương Vô Tận, thực bụng đó mà

Cùng tứ bọn chúng, Thiên, Long, Dạ-xoa,

Càn-thát-bà cùng với A-tu-la,

Ca-lầu-la, Khẩn-na-la,

Ma-hầu-la-già, Nhân với Phi nhân.

Xem thêm: Mô Hình Ngôi Nhà Phật Pháp Trong Đời Sống, Mô Hình Ngôi Nhà Phật Giáo Tây Tạng Độc Đáo

Những vị ấy, tuyệt nhất thực tình kỉnh,

Hãy nhấn theo lời thỉnh của người.

Pháp thí trân bảo xuất sắc tươi!

Cho sung sướng bọn chúng là người thành tâm!”

Quán Âm ngay thức thì phụng tuân Phật dung nhan,

Bèn thâu dùng Anh Lạc phân tách hai.

Nửa dưng Thích-ca Nhỏng Lai,

Nửa cúng Đa Bảo Phật không tính tháp cơ.

Vô Tận Ý lại nghe ta thuật:

“Quán Thế Âm pháp lực đè nén đó mà.

Thần thông trường đoản cú tại bát ngát,

Nên hay đi dạo khắp Ta-bà độ sanh”.

Vô Tận Ý đinh ninh thật thà,

Khi ấy tức thì bạch Phật kệ rằng:

“Thế Tôn tướng giỏi đủ đàng!

Con xin hỏi lại mang lại tường nhường ni.

Phật tử ấy, nhân duyên ổn gì!

Cớ sao lại Điện thoại tư vấn tên thì Quán Âm?”.

Phật đầy đủ tướng giỏi, thân thiện,

Cũng đáp kệ lại, phân bua đến hay:

“Quán Âm trí huệ lắm nỗ lực,

Có tài phát triển thành hiện tại kia trên đây phi thường!

Thề sâu nlỗi biển khôn lường,

Trải bao đời kiếp dễ bàn được a.

Chầu rộng nđần độn ức Phật đà,

Phát tkhô hanh tịnh nguyện thiệt là phệ thay

Vì ngươi nói tắt mang đến hay:

Nghe thương hiệu hoặc đặng duim may thấy Ngài

Một lòng tưởng niệm chẳng dời,

Dẫu bao khổ nạn ngay lập tức sạch sẽ sanh!

Dù ai vắt ý sợ mình,

Đẩy xuống hầm lửa đỏ xanh oắt con.

Chỉ nhờ vào sức niệm Quán Âm.

Mà hầm lửa đỏ thay đổi làm cho hồ nước ao.

Gặp khi sóng gió ào ào,

Tnóng thân trôi nổi xiết bao hãi hùng!

Lại chạm chán hung thần quỷ ác, ngư long,

Niệm Quán Âm cũng bay vòng hiểm nguy!

Hoặc bên trên đỉnh núi Tu-di,

Bị tín đồ đẩy xẻ vẫn Lúc chẳng ngờ.

Vì niệm Quán Âm kia nhưng mà,

Thân nhỏng phương diện nhật sinh sống hoà không khí,

Hoặc ai bị kẻ hung hăng,

Đuổi rớt xuống núi Kyên ổn Cang bất thần

Chỉ dựa vào mức độ niệm Quán Âm,

Cứu mang đến thoát nàn, thể thân vẹn toàn.

Hoặc bị giặc cướp thù oan,

Vây quanh gươm giáo đông đảo toan sợ hãi mình

Nhờ bởi vì sức niệm Hồng danh,

Giặc cơ đông đảo mnghỉ ngơi lòng lành tha đến.

Hoặc bị tội vày bên vua,

Lâm Lúc bị nạn rước ra pháp trường.

Chỉ nhờ vào mức độ niệm Quán Âm,

Tự nhiên giải thoát ra khỏi bác bỏ tội hình

Kẻ nào nguyền rủa ếm bản thân,

Bỏ các thuốc độc dụng tình ác trung khu.

Nhờ vị sức niệm Quán Âm,

Kẻ vứt thuốc độc từ bỏ thân chẳng toàn.

Gặp loài La-gần kề cộc cằn,

Độc long, chúng quỷ đón đường hành hung

Chỉ dựa vào mức độ niệm Quán Âm,

Tất nhiên chẳng dám cho tới chân sợ mình

Như gặp gỡ trúc dữ vây quanh,

Vuốt nanh sắc bén xứng đáng kinh thất thần

Cũng nhờ mức độ niệm Quán Âm,

Thụ gần như chạy trốn, chẳng ham hại nhưng mà.

Hoặc chạm chán rết độc, ngoan xà,

Phun ra khí độc, ai nhưng chẳng kinh!

Nhờ vày sức niệm Hồng danh,

Nghe thương hiệu Bồ-tát lánh bản thân kiếm tìm phương

Mây bay, sấm dậy, chớp giăng,

Mưa khổng lồ, đá chạy, giờ đồng hồ vang ầm ầm!

Chỉ nhờ mức độ niệm Quán Âm,

Tức thì tạnh ráo quang cơn chẳng hề!

Chúng sinh khổ não các bề,

Kể ra khôn xiết ê chề lắm thay!

Quán Âm diệu pháp cao dầy,

Ngài tuyệt cứu giúp khổ độ bạn bè chúng sinh.

Đức Ngài thần lực oai phong linh,

Rộng đường phương tiện độ sanh lắm mà

Mười phương thơm quốc độ xa gần,

Nước làm sao Ngài chẳng vào ra cứu vãn nàn.

Trải qua mãnh thú đa số đường,

Địa ngục tù, ngạ quỷ cùng đoàn súc sanh

Sống, già, bệnh, bị tiêu diệt thảm tình,

Khiến cho thoát khổ thênh thênh không bẩn lần

Đức Ngài cửa hàng tưởng chánh chân,

Thật là thanh khô tịnh mười phân hoàn toàn

Đức Ngài trí huệ thanh hao quang đãng,

Quán tưởng to lớn thênh thang ai bì

Tmùi hương đời nhức đầu khó xử nhiều bề,

Nên Ngài cửa hàng tưởng đại bi này mà.

Tmùi hương khắp bọn chúng sanh gần xa,

Nên Ngài tiệm tưởng hiển thị đại trường đoản cú.

Đời thường tin nguyện trông nhờ vào,

Đức Ngài trong sạch chẳng bẩn thỉu mảy trần

Huệ Ngài sáng suốt muôn phần!

Như ngày riêng biệt con đường cùng lối mê.

Ngài hay cứu vãn ráng rất nhiều bề,

Gặp nàn gió lửa lập tức tắt tức thì.

Huệ Ngài biệt lập lắm thay!

Khắp soi cả trần thế này quang minch.

Dù lúc snóng sét bất bình,

Bi thể phạt hiện tại snóng đình lại tức thì.

Từ ý thoáng rộng lắm thay!

Hơn đám mây bự đậy cất cánh thân ttách,

Cam lồ rẩy khắp vị trí chỗ,

Mưa tung phiền óc, lửa thời tắt tức thì.

Dù ai kiện tụng chẳng may,

Hoặc vào trận địa hôm mai hãi kinh

Đều dựa vào mức độ niệm Hồng danh,

Bao nhiêu oán thù sợ hãi thênh thênh chảy lần.

Diệu Âm thuộc Quán Thế Âm,

Phạm âm cùng với Hải triều âm khôn bàn!

Đều hơn cả Thế gian âm,

Vậy đời hay tương đối độc nhất trung tâm niệm Ngài

Niệm Ngài chẳng hơi biếng lười,

Niệm Ngài chẳng hơi lòng thời hoài nghi

Quán Âm tkhô hanh tịnh ai bì,

Là Thánh cứu khổ nạn gì cũng qua.

Ngài tốt tương hỗ người ta,

Đầy đầy đủ công đức độ hoà sinh linc.

Mắt trường đoản cú thương ngó bọn chúng sanh,

Phước Ngài như đại dương thênh thênh khó lường.

Chúng sanh khắp không còn mười phương,

Vậy phải kính lễ cúng dường Quán Âm.

Ngài Trì Địa chằm chặp vực dậy,

Khi bấy giờ bạch lạy Thế Tôn:

“Chúng sanh dựa vào Phật dạy dỗ,

Theo thông tin được biết nguyện lực Quán Âm như là

Tài thị hiện vào ra khắp vùng,

Chuyển thần thông cứu khốn diệu thay

Được nghe phđộ ẩm Phổ Môn này,

Chúng sanh ấy phước hằng nay chẳng vừa”.

Ơn đức Phật thuyết ra gớm ấy,

Khắp bọn chúng sanh hội đấy, hân hoan!

Tám muôn cùng với lại tứ nđần,

Đều tu Chánh Giác vạc trung tâm Bồ-đề.

Kinch Diệu Pháp Liên Hoa vẫn dạy dỗ,

Quán Thế Âm phẩm ấy Phổ Môn.

Lại tất cả thần crúc chân ngôn,

Cđọng trong nguim điệu Phạm âm nlỗi là:

Án, nhiều rị, đa rị, đát nhiều rị, đát đát đa rị, ta bà ha. (3 lần) 

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN

Án ma ni bát di hồng. (3 lần) 

*

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mnghỉ ngơi mang!

Chân như một áng linc quang đãng,

Chiếu soi năm uẩn hầu hết không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi mọi chốn,

Dứt hầu hết mặt đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trọng điểm chớ nghi nan,

Sắc kia như thế nào khác loại chẳng đâu vào đâu mà!

Cái ko nọ như thế nào xa cái dung nhan,

Sắc là không, không dung nhan hệt nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu nạm thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi tất cả phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng hoàn thành đó mà,

Sạch nhơ bẩn, thêm giảm cũng là chân không

Ấy vậy yêu cầu xét thông đa số lẽ,

Nhỏng hỏng không sắc đẹp vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch mát làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng lạnh lùng như thế,

Lục trần cơ cũng nói là ko.

Đã ko nhãn giới xuyên suốt thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minc nương chi mà lại có?

Bổn tánh ko soi nó cần tiêu!

Đã ko lão tử hiểm ác,

Còn đâu già bị tiêu diệt, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn không tồn tại, đắc này được đâu?

Vô ssinh sống đắc là câu hay diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu con đường tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thiệt lỗi soi làu!

Không ngăn uống hổ thẹn còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên

Chân nlỗi bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, bệnh cần đạo mầu!

Tam vắt Phật ngôi cao triệu chứng trái,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu buộc phải.

Bát-nhã này khôn xiết thiêng liêng!

Ấy đại thần chụ góp đề xuất đạo tthánh thiện.

Ấy thần chụ đại minc sáng chói!

Chụ vô thượng vòi vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chụ ấy mà lại,

Gồm đủ thần lực thiệt là tối linh!

Những hại não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này sống động chẳng ngoa.

Vậy yêu cầu Bát-nhã ttiết qua,

Này câu thần crúc niệm ra nlỗi vầy:

Yết đế, yết đế, tía la yết đế,

Ba la tăng yết đế, ý trung nhân đề tát bà ha. (3 lần) 

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, vớ đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị nhiều, tỳ ca lan nhiều. Dà di ni, dà dà mãng cầu. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật nhan sắc xoàn tươi,

Tướng xuất sắc quang minc vẹn đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi bự,

Mắt vào tợ nước tứ mối cung cấp khơi.

Hào quang hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện tại thân gấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ý muốn độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc nhân loại Đại từ Đại bi A-di-đà Phật. 

Nam mô A-di-đà Phật. (đa phần, ít tuỳ thời gian) 

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam tế bào Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) 

Nam tế bào Thanh hao Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần) 

*

SÁM CẦU AN

Cúi đầu làm lễ Bổn sư

Nguyện đến bách tính tiêu trừ nạn tai.

Lại cầu Quán Âm Nlỗi Lai,

Tầm tkhô cứng cứu vãn khổ hàng ngày bọn chúng sanh

Cõi đời tật căn bệnh tử sanh,

Từng Ngày nguy khốn chống chọi đầy đủ điều

Sáng ra từ nhanh chóng mang lại chiều,

Biết bao tai nạn ngoài ý muốn không ít tử sanh.

Thấy đời liệt liệt oanh oanh,

Miếng mồi phong túc công danh và sự nghiệp sinh sản thành

Nguyện Ngài đức cả tầm thanh,

Cầu xin cứu vãn khổ bmạnh khỏe nhân dân.

Chúng bé lễ bái Quán Âm,

Xót tmùi hương cứu vãn khổ, từ bỏ trọng điểm đại dương è cổ.

Tay rứa dương liễu thân mật,

Cùng bình tịnh thuỷ rưới dân cam lồ.

Cúi đầu sinh tử mơ hồ nước,

Phù du cõi nhất thời cơ đồ gia dụng lửa thiêu.

Hằng ngày tai nạn thương tâm tương đối nhiều,

Cầu Ngài cứu vớt khổ mai chiều hoá thân,

Độ đời bá tánh vạn dân,

Khắp cùng pháp giới trọn phần an vui.

Cha sanh con thảo dưỡng nuôi,

Mẹ hiền lành độ khiến xui làm lành.

Nhà đơn vị an nhàn tịnh tkhô nóng,

Bốn mùa tám huyết hoá sanh thuận hoà.

Nhân dân lạc nghiệp âu ca,

Hoà bình quả đât, nước nhà lành mạnh.

Tránh điều quả báo gần kề sinh,

Tìm con đường đạo đức cha lành Thích-ca.

Tụng kinh niệm Phật Di-đà,

Cầu cho bá tánh toàn gia mạnh khỏe.

Hiện chi phí phước quả viên thành,

Khắp cả phái nam cô bé trọng điểm sanh thánh thiện.

Mọi người tật dịch tiêu trừ,

Noi theo chánh pháp Bổn sư tu hành.

Chúng bé lễ bái chí thành,

Nguyện mau ra khỏi tử sinh luân hồi

Cõi đời nhức đầu khó xử lắm ôi!

Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng

Nam mô Tịnh độ lạc bang,

Dắt dìu môn đồ Tây Pmùi hương mau về. 

HỒI HƯỚNG

Tụng tởm công đức vô biên

Xin rước hồi hướng phần đông miền ngay gần xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu cha chướng óc phiền

Nguyện knhị trí tuệ vô hạn sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là bố mẹ mình

Hoa knhị ngộ pháp Vô sanh

Cùng chỏng Bồ-tát chúng ta lành với ta.

Nguyện mang công đức chế tác ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn nhiều loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, cho bờ an vui. 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương thường xuyên trụ Tam Bảo. 

Nam mô Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ bỏ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại minh chứng. 

Giờ này môn sinh, cùng rất đại bọn chúng, cung kính trước Phật, tình thật phát âm tụng, gớm... Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng thêm, xe cộ Pháp thường xuyên gửi, gió hoà mưa thuận, nước nhà hưng vượng, nhân loại hoà bình, quần chúng. # an nhàn. 

Thứ nguyện: Cầu an môn đệ ..... thuộc clỗi thiện tại nam giới tín người vợ, nghiệp cphía tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân trung tâm an nhàn, hay được kiết tường, vạn sự suôn sẻ, vạc trọng tâm Bồ-đề, trở lại chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến thịnh vượng, tin tưởng Tam Bảo càng sâu, chổ chính giữa từ đối chúng sinh lớn lên. 

Lại nguyện: Cầu khôn cùng hương thơm linch ..... cùng clỗi hương thơm linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nạn, nương dựa vào mức độ Phật, cho được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, nhanh chóng thoát con đường mê, sinc về Tịnh độ. 

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, fan còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Xem thêm: Công Tác Chuẩn Bị Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Chùa Hoằng Pháp, Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019

Nam tế bào A-di-đà Phật! 

*

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ ghê tạng, trí huệ nhỏng biển lớn. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý đại bọn chúng, toàn bộ không ngại. (1 lạy) 

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đến giờ đồng hồ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay nghiêm túc trước ngực, lắng lòng tkhô giòn tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ. 