Kinh đại bi thập chú

     

Đệ tử bọn chúng nhỏ, một dạ chí thành, quỳ trước năng lượng điện Phật, thiết lễ cầu an lành, trì chụ Đại Bi, nguyện tiêu tai cphía, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ đến kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người khổ sở được an vui. O

Lại nguyện bọn chúng sanh: não pnhân từ xong xuôi không bẩn, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, tư mùa khỏe mạnh, thân vai trung phong an nhàn, ý thức vững chắc, phước tbọn họ tăng long, số đông vấn đề khô cứng thông, gia đình thịnh vượng, quyến trực thuộc khương thơm ninh, pháp giới bọn chúng sinch, cùng lên bờ giác. O

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát ( 3 lần ) O

2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Phật là đấng giác ngộ bản thân,

Độ fan thoát khỏi tử sinc bao đời,

Từ bi, trí tuệ tỏa sáng,

Là thầy tía cõi ttách bạn xưa ni. O

Chí vai trung phong đhình họa lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú vào mười pmùi hương. (1 lạy) O

Pháp là bài thuốc diệu cố,

Chữa lành căn bệnh khổ bao loài bọn chúng sinc,

Nlỗi vầng trăng sáng xinh sắn,

Soi đường thoát ra khỏi u minch mê mờ.

Bạn đang xem: Kinh đại bi thập chú

Chí trung tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp cha đời thường xuyên trú vào mười phương thơm. ( 1 lạy) O

Tăng là đông đảo bậc chân tu,

Biết đời huyễn mộng, từ giã ra đi,

Thấm nhuần trí tuệ, trường đoản cú bi,

Độ đời ra khỏi tham… đê mê khổ sầu.

Chí trung ương đhình họa lễ tất cả Hiền Thánh Tăng bố đời hay trú trong mười phương. ( 1 lạy) O

3. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật cừ khôi, lý rộng sâu,

Trăm nngớ ngẩn muôn kiếp cực nhọc tra cứu cầu,

Nay con gặp gỡ được xin trì tụng,

Nguyện phát âm chơn ghê nghĩa nhiệm mầu.

Nam-mô Knhì Pháp Tạng Bồ-tát

(3 lần) O

Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát

(3 lần) OOO

4. TỊNH KHẨU NGHIỆP. CHÂN NGÔN

Tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha.

(3 lần) O

5. TỊNH THÂN NGHIỆPhường. CHÂN NGÔN

Tu nhiều lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, sa bà ha.

(3 lần) O

6. CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại bi chổ chính giữa đà-la-ni. O

Nam-tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ domain authority.

Nam-tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước chén ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ số đát mãng cầu đát tỏa.

Nam-mô vớ kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu ma bà già, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha nhân tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, sơn rxe hơi rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra đề xuất trì địa rị sắc ni mãng cầu, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win yết ra dạ, ta bà ha.

Nam-tế bào hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án vớ điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) OOO

7. THẬP CHÚ

7.1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ-LA-NI

Nam-tế bào Phật-đà-da.O

Nam-tế bào Đạt-ma-da. O

Nam-tế bào Tăng-dà-da. O

Nam-tế bào Quán Tự Tại Bồ-tát ma-ha-tát, chũm đại bi trọng điểm đưa. Đát điệt tha.

Án chước yết ra pphân tử để chấn đa mạc ni, ma ha chén bát đẳng mế, rô rô rô rô, nhằm nhan sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha.

Án, chén giẫm ma chấn nhiều mạt ni, thước ra hồng.

Án chén lặc đà, bát đẳng mế hồng. O

7.2. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

 

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nđộ ẩm. Á chén bát ra để, hạ nhiều xá ta nẳng nđộ ẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để dung nhan sá, sắc đẹp trí rị, nhan sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha. O

7.3. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ

 

Nam-mô Phật-đà-domain authority. O

Nam-tế bào Đạt-ma-domain authority. O

Nam-tế bào Tăng-dà-domain authority. O

Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị tía, kiết rị bà vớ đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha. O

7.4. PHẬT MẪU CHUẨN-ĐỀ THẦN CHÚ

 

Khế thủ quy y Tô-tất-đế,

Đầu diện đảnh lễ thất cu chi.

Ngã kyên xưng tán Đại Chuẩn đề,

Duy nguyện từ bỏ bi thùy gia hộ.

Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, cu đưa ra nđộ ẩm, đát điệt tha.

Án, phân tách lệ công ty lệ Chuẩn đề, ta bà ha. O

7.5. THÁNH VÔ LƯỢNG QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ-LA-NI

 

Án, nại ma bố cat ngỏa đế, a bố ra mật đạp, a ưu rị a hấp thụ, sơn vớ nể, thiệt chấp giẫm, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.

Án, tát rị bố, tang tứ mèo rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, tất cả nề hà, tang mã ngột cả đế, ta tía ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, chén rị ngỏa rị tá hắt. O

7.6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

 

Nam-mô bạt dà phạ đế, bệ cạnh bên xả, lụ rô yêu thích lưu ly, chén nhặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà domain authority, Đát điệt tha. Án, bệ gần kề thệ, bệ liền kề thệ, bệ gần kề làng mạc, tam một yết đế tá ha. O

7.7. QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN

 

Án, ma ni chưng di hồng, ma hắt nkhiếp nha hấp thụ, tích đô đặt tía đạt, tích đặt ta hấp thụ, vi đạt rị cát, tất nhi cáng nhi tháp, bốc rị vớ tháp mèo nạp, vấp ngã ra nạp, hấp thụ bốc rị, thưu thất ban hấp thụ, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha. O

7.8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

 

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, crộng lăng càng đế, ta bà ha. O

7.9. VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ

 

Nam-tế bào a di đà bà dạ, Đa tha dà nhiều dạ, Đa địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ,

A di rị nhiều tất đam bà tỳ,

A di rị nhiều tì ca lan đế,

A di rị đa, tì ca lan nhiều,

Dà di nị dà dà na,

Chỉ nhiều ca lệ ta bà ha. O

7.10. THIÊN THIÊN NỮ CHÚ

 

Nam-mô Phật-đà. O

Nam-tế bào Đạt-mạ. O

Nam-tế bào Tăng-dà. O

Nam-tế bào thất lỵ, ma ha nhằm tỷ domain authority, đát nể dã tha, cha lỵ phụ lầu na giá bán lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, bố nể cha a, cha nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu chưng lê đế, prúc lệ mãng cầu, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ vớ đế, ma ha Di-Lặc đế, thọ phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni. O

8. KINH TINH HOA TRÍ TUỆ

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,

Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,

Bấy giờ Bồ-tát tiệm soi,

Thấy rằng năm uẩn bố đời phần đông ko. O

Vượt toàn bộ những vòng khổ ách,

Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông !

Sắc như thế nào gồm không giống gì không,

Không làm sao khác sắc, nhan sắc không vốn đồng. O

Cả tbọn họ, tưởng, thức, hành cũng vậy.

Tánh chân không các pháp viên thành,

Thảy đông đảo chẳng diệt, chẳng sanh,

Chẳng dơ dáy, chẳng sạch sẽ, chẳng tăng, bớt gì. O

Trong chân không chẳng phải gồm nhan sắc.

Chẳng thọ, tưởng, hành, thức vào ko.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

Sắc, thanh hao, vị, xúc, pháp, hương thơm không còn. O

Không nhãn thức mang đến ko ý thức,

Không vô minc hoặc hết-vô-minc,

Không điều già bị tiêu diệt chúng sanh,

Hết già, hết chết thực tình cũng ko.

Không trí huệ cũng không bệnh đắc,

Bởi bao gồm gì là chỗ đắc đâu.

Bấy lâu Bồ-tát dựa vào

Trí ba-la-mật thoáy sâu thực hành thực tế,

Mọi chướng ngại vật xung quanh mình chảy đổi mới,

Mọi vấn đề đông đảo chẳng khiến cho hoảng ghê,

Xa lìa mộng tưởng đảo điên,

Niết-bàn rốt ráo an nhiên tkhô cứng lỏng lẻo.

Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,

Mà bà đời chỏng Phật nương vào,

Chứng kết quả đó giác về tối cao,

Nên xem Bát-nhã rạm sâu kia là: O

Lời thần chụ sâu sát bậc nhứt,

Lời crúc thần rất mực quanh minh,

Chú thần cao quý anh linc,

Là lời thần crúc thật tình cừ khôi.

Trừ ngừng được rất nhiều điều buồn bã,

Đúng như vầy muôn thủa không sai.

Ngài ngay thức thì tuyên ổn nói crúc này,

Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: O

Ga-cơ ga-cơ pa-ra-ga-kia pa-ra-săn-ga-kia bô-dhi sva-ha (3 lần) OOO

9. NIỆM BỒ-TÁT

 

Trí tuệ bừng lên đóa biện tài,

Đứng yên ổn bên trên sóng sạch nai lưng ai,

Cam lồ trị lành cơn khổ căn bệnh,

Hào quang quét sạch sẽ buổi nguy tai.

Liễu biếc phất bày muôn thế giới,

Sen hồng hsinh sống né vạn thọ đài

Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh,

Xin nguyện tự bi ứng hiện ngay lập tức. O

Nam-tế bào Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ-tát. O

Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (18 lần) O

Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát (3 lần) O

Nam-tế bào Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát (3 lần) O

Nam-tế bào Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O

Nam-tế bào Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần) O

Nam-tế bào Tkhô cứng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) OOO

10. NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

 

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Năm điều quán tưởng cần thường xuyên xét ra:

Ta đây phải có sự già,

Thế như thế nào rời ngoài lúc qua canh tàn. O

Ta trên đây bị bệnh buộc phải mang,

Thế nào tránh khỏi đặng an, táo bạo lành. O

Ta phía trên sự bị tiêu diệt sẵn dành,

Thế nào rời khỏi tử sinh đến kỳ. O

Ta đây yêu cầu chịu đựng phân ly,

Nhơn đồ dùng yêu thích ta đi biệt nhưng mà.

Ta đi cùng với nghiệp của ta,

Dù cho xuất sắc xấu tạo thành tự mình,

Theo ta nhỏng bóng theo hình,

Ta tbọn họ quả báo tách biệt kiết tường. O

11. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

 

Tụng khiếp là hạnh tốt lành,

Vô biên phước đức sẵn dành bọn chúng sinh.

Nguyện đến tất cả hàm linh,

Thảy hầu hết tỏ ngộ phđộ ẩm gớm kì diệu. O

Nguyện tiêu tía chướng não phiền,

Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minc.

Nguyện trừ tội chướng điêu linh,

Hạnh lành Bồ-tát thường tinch tấn làm cho. O

Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm,

Hoa sen chín phẩm là sản phẩm bà bầu phụ thân.

Hoa nsinh sống thấy Phật hiện ra,

Vô sinh triệu chứng ngộ, các bạn ta: Thánh hiền hậu. O

Nguyện mang công đức hiện tiền,

Hướng về mọi cả những miền gần xa.

Con cùng bố mẹ, các cụ,

Chúng sinh giác ngộ, chan hòa pháp thân.

(3 xá) OOO

12. PHỤC NGUYỆN

 

Đức Quan Âm cứu giúp khổ,

Với hạnh nguyện ban vui.

Băm hai thân độ đời,

Bằng tình thương cao siêu.

Tự trên từng ý niệm,

Viên thông thân các căn uống.

Tuệ giác khế lý ứng cơ,

Quán chiếu cứu vớt sanh tiếp đồ dùng. O

Độ tai qua nàn ngoài,

Giúp tật dịch tiêu trừ.

Phước lộc thọ đủ đầy,

Giới định tuệ như ý.

Bốn loại lên đất Tịnh,

Ba cõi thác tòa Sen.

Ngạ quỹ chứng Tam Hiền,

Hữu tình lên Thập Địa.

Pháp môn xin nguyện học,

Ân nghĩa xin nguyện đền rồng,

Pnhân hậu não xin nguyện đoạn,

Quả Phật xin nguyện thành. O

Nam-tế bào Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá) OOO

13. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

 

Con xin nương từ Phật,

Bậc Phước Trí Viên Thành,

Cầu toàn bộ chúng sanh

Giác Ngộ, vạc trung ương lành. (1 lạy) O

Con xin nượng tựa Pháp,

Nguồn tuệ giác, tự bi,

Cầu tất cả bọn chúng sanh

Hiểu đạo, tỏ mối cung cấp trọng điểm. (1 lạy) O

Con xin dựa dẫm Tăng,

Đoàn thể sinh sống an vui,

Cầu toàn bộ chúng sanh

Hòa vừa lòng, thương mến nhau. (1 lạy) O

SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ ĐẠI BI

Crúc Đại Bi nầy làm việc vào kinh “Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ tát quảng đại thỏa mãn vô ngại Đại Bi trung ương đà la ni”.

Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, gồm Đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ ra đời vì chưng ngài Quán Thế Âm nhưng nói ra chú Đại Bi này. Lúc đó ngài new trụ bực sơ địa, mà lại sau khi nghe chụ này rồi, thì rất hội chứng lên bậc Bát địa tức khắc, Ngài thấy mẫu hiệu nghiệm điều này, thì vạc lời đại nguyện rằng: “Nếu từ trần vị lại có thể đem chú này ra mà làm cho ích lợi cho cái đó sinh, thì đến thân Ngài sanh ra nđần cánh tay với nngu nhỏ đôi mắt v.v.. Ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên tay mắt phần lớn cố kỉnh túc tất cả, vả lại chư Phật pđợi quang đãng soi cho thân Ngài và soi khắp vô hạn nhân loại.

Lúc ấy Ngài lại phân phát nguyện rằng: trường hợp người như thế nào trì tụng Chụ này từng đêm 5 thay đổi, thì đặng tiêu không còn mọi tội nặng sinh tử trong những năm vạn ức kiếp, đến thời điểm mạng tầm thường thì tất cả thập phương Clỗi Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi tĩnh thổ. Bằng hội chứng nhỏng bạn nào trì tụng chú này nhưng sau còn đọa vào tía con đường ác đạo cùng chẳng đặng sinh về cõi Phật, tuyệt chẳng đặng phần đông pháp tam muội biện tài, cùng địa điểm ssinh hoạt cầu không toại chụ, trường hợp gồm mấy sự ấy, thì chụ này không được xưng là “ Đại Bi Tâm đà la ni”.

Chỉ trừ những người dân trọng tâm không thiện, chí không thành cùng lòng giỏi nghi, thì không thấy kiến hiệu tức thì nhưng mà thôi.

***

Chụ này ví tụng 12 ngàn lượt tuyệt in cúng 1.200 quyển thời nhất nhất cầu Việc gì đều phải có hiệu nghiệm cả.

Cầu bé có bé, cầu dịch khỏi căn bệnh. Cầu tài tài giỏi, cầu phúc được phúc, cầu tai qua nàn khỏi được tai qua nàn khỏi v.v..

1- Người họ Trần làm cho dâu của mình Ngô, bản thân đau yếu đuối rồi lại không tồn tại nhỏ, rồi trì tụng chụ này, cùng in gớm 1.200 quyển được ngoài bịnh cùng sanh được một con làm Quan tới Hộ cỗ Thị Lang.

2- Lý Thữ Lâm ở Mãn Châu khi trở về, thuyền cho địa điểm thân làn nước rã gió to lớn nguy nan, suýt đắm thuyền, hứa xin in cúng 1.200 quyển chụ này, khấn xong xuôi gió thuận thuyền lặng, qua cơn vô phương cứu chữa.

3- Người Vương Thiện tại sinh hoạt kinh thành đi thi bao phen chẳng đỗ mà nợ cây bút nghuên chưa hề trả được thốt nhiên mộng thấy Bạch Y Đại Sĩ bảo rằng: “Nhà nguời không có số đỗ, nay mong mỏi đỗ, thì bạn buộc phải chuyên trì tụng Bạch Y new ao ước tương đối được”.

Người ấy tỉnh giấc dậy tức thời in 1.200 quyển khiếp nhằm cúng, trái mang đến kỳ thi sau chiếm lĩnh được bảng kim cương.

4- Chu Kế Khanh khô làm quan liêu đo lường tỉnh Sơn Đông mắc tội lao tù hình, tối nằm mộng thấy vị Đại Sĩ bảo niệm crúc này thì bay được ách, người ấy niệm 1.200 lượt crúc, trái sau ngoài vòng phạm nhân tội, cả gia đình hầu như được tha về.

5- Phủ Hoài An, Huyện Sơn Dương có Trần Quốc Khanh hao đồng đội được bố tín đồ, nhưng chỉ gồm Quốc Khanh khô lòng tín niệm chú Bạch Y, bỗng dưng gặp cơn lai thay đổi cơ hội cháy công ty, Khanh phát hiện ra được Bạch Y Đại Sĩ cho cứu bay, còn nhì em thấy quỷ thần thiêu đốt vào đám tro tàn.

Xem thêm: Say Mê Với Cảnh Đẹp Quê Hương Việt Nam, Quê Hương Việt Nam Nơi Đâu Cũng Đẹp!

6- Người tín người vợ bọn họ Lý, tín đồ làm việc thị xã Đại Hưng, phụ vương mắc bệnh siêu nguy; niệm Bạch Y chú đầy đủ 12 nghìn biến đổi, và hứa hẹn in cúng 1.200 quyển gớm, thì tự nhiên ngoài dịch.

7- Người hành cơm nghỉ ngơi cửa ngõ Đông đế kinh, là Lưu Thế Long, cùng vk là họ Tôn, nhân ko con; niệm chú Bạch Y 12 nghìn lần, thời sinh được một đàn ông. Rồi lại in cúng 1.200 quyển kinh.

8- Hứa Nguyên Cát nguời nghỉ ngơi Huy Châu đơn vị khôn cùng nghèo tìm chẳng đủ ăn uống, bực bản thân đâm đầu xuống sông nhằm kết liễu cuộc đời, đột thấy một ông già vớt lên cùng bảo niệm crúc Bạch Y thì ttách hỗ trợ cho với gửi một quyển thần chụ rồi biến hóa đi. Cát nghe lời về bên trì tụng đủ số thời thấy làm cho ăn, ngày 1 phát, sinh sôi nảy nnghỉ ngơi giàu khổng lồ.

9- Đất Tích Giang năm Càn Long Mậu Ngọ bao gồm bạn nàng dâu là Quận thị thấy ba chồng buộc phải căn bệnh đau ruột với ho ra máu nguy cấp phép nguyện niệm chú 12 ngàn lần, in kinh 1.200 quyển đủ số, rồi bệnh dịch tự nhiên khỏi. Sách Thiên từ bỏ bao gồm chép.

10- Có tín đồ bầy bà họ Vương năm 20 tuổi bị bệnh trở nặng bạn ấy niệm crúc Bạch Y, đột ở mộng thấy đức Bạch Y Đại Sĩ bảo rằng: ”Nhà nguời thực bụng niệm chụ tuy vậy tụng còn thiếu 19 chữ, vì vậy chưa được báo ứng”. Người bọn bà thưa lưỡng lự thiếu thốn chữ gì. Đại Sĩ bảo đến 19 chữ là “ THIÊN LA THẦN ĐẰNG”, fan bầy bà vâng lời tụng nốt. Bèn sau quả nhiên khỏi bệnh, với sống được 93 tuổi.

11- Niên hiệu Đạo Quang trang bị 17, gồm tín đồ học tập trò đến lớp nửa con đường lâm bệnh nặng; nhân ghi nhớ cho chú linh nghiệm bèn niệm chú Bạch Y với hẹn in tởm cúng, đến sáng sủa mai quả được bình phục như thường.

12- Niên hiệu Quang Tự năm Tân Tỵ, Trương Vnạp năng lượng Kkhô nóng làm Học chủ yếu đất Tích Giang, một hôm trở về chạm chán thời gian sóng to, nước dữ, mười phần Chắn chắn chết, Khanh hao cứ đọng nghiễm nhiêm niệm chụ này ngay lập tức qua cơn tai nạn thương tâm, linch nghiệm cho thay.

13- Tôi ngày còn nhỏ tuổi đi học, tốt bị đau nhức đôi mắt, dung dịch đâu chẳng ngoài, nhân biết truyện linch nghiệm new theo niệm crúc Bạch Y.

Đến tối vật dụng năm, mộng thấy bé chlặng Trắng mổ vào đôi mắt một cái đau lắm; thức giấc dậy cả sợ hãi và ngày bữa sau thủ thỉ lại cới bạn bè, tất cả nguời bảo đây là chim Anh Vũ trắng của Đạo Sĩ, nguời mang đến xuống chữa căn bệnh, chắc trường đoản cú ni anh không trở nên căn bệnh đau đôi mắt nữa. Tôi bèn in 1.200 quyển khiếp để cúng và dịp nào thì cũng niệm chú ấy, năm tôi 40 tuổi cũng chưa tồn tại nhỏ lại chăm tụng niệm hơn. Mấy năm sau tôi sinch hạ được nhì trai một gái, đứa nào cũng sáng dạ mẫn tiệp. Cách sinh nnhị của bọn chúng thảy hầu hết tiện lợi. Đến năm Nhâm Tý tôi thôi học tập đi buôn do lẽ nơi ăn chốn làm việc chẳng được tinc khiết buộc phải không dám trì tụng nữa chỉ riêng rẽ trai giới giữ lại nhỏng thường xuyên.

14- Người chúng ta Trịnh tên Thị Cung bị đau đôi mắt ko khỏi. Sau tụng và in kinh này cúng trái nhiên ngoài bệnh

1- SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ “NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI”

Crúc này trích trong gớm “Nhỏng ý chổ chính giữa đà là ni”. Vì Ngài Quán Tự Tại Bồ-tát mong muốn cho cái đó sinh tùy ý ssinh hoạt cầu cái gì cũng khá được nhỏng nguyện, đề nghị Ngài bạch với Phật xin nhằm Ngài tmáu chú này. Những bạn trì tụng mà rõ được nghĩa thâm mật của Crúc này, thì chiếc chiến thắng ấy cũng thí như cái cây như mong muốn, tùy nguyện mong cầu vấn đề gì cũng rất được.

Lúc Bồ-tát tngày tiết chú này rồi, sáu chưởng chấn đụng, cung điện của Ma Vương phần đông nổi lửa cháy, lo sợ khôn cùng, các loại tàn ác bọn chúng sinh phần đa lnạp năng lượng nhào té té, còn mọi nhắc tchúng ta khổ trong con đường địa ngục cùng ngạ quỷ thì rất nhiều đặng sinh về cõi Trời.

2- SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ “TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ”

Chú này trích vào Kinh “Tiêu Tai Cát Tường”. Kinc ấy nói:”khi Phật nghỉ ngơi trên rừng ttránh Tịnh Cư Thiên nói cùng với thiên bọn chúng cùng 28 ngôi sao 5 cánh cùng 12 cung thần rằng:”Có chú Xí tkhô hanh quang quẻ đại oan ức đà la ni” của Ngài Ta La Vương đã nói trước đây. Ta ni thuyết ra phía trên, là pháp để trừ tai nạn”.

Nếu trong kinh kì quốc giới mà gồm những sao hồ ly chiếu cho nhưng mà có tác dụng các điều chướng nàn, giỏi là những bởi sao thuộc về cang bổn mạng của nhơn một số loại mà gồm sự gì bất tường thì phải tạo ra đạo tràng, rồi y pháp tự khắc kỳ nhưng niệm chụ này 108 biến chuyển, thì tai chướng tức khắc trừ diệt đặng hết”.

3- SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ “CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ”

Tập “Viên nrộng vãng sanh” gồm dẫn trong gớm Đại Tập nói rằng:”Nếu người tụng crúc này một vươn lên là, thì công đức cũng giống như lễ Kinh Phật Danh bốn vạn năm nđần bốn trăm vươn lên là (45.400) còn nlỗi phạm tội nặng nề đã đọa vào ngục tù A tỳ, nhưng mà nhứt chổ chính giữa trì tụng chú này, thì trong những khi mạng bình thường vững chắc đặng sanh về bực thượng sinh mặt cõi Tịnh Độ mà đặng thấy Phật A Di Đà”.

Câu nói bên trên đây, đã có tra sinh sống các cỗ Đại tập vào Đại tạng mà chưa thấy, hoặc mang tất cả khiếp Đại tập làm sao không giống nữa nhưng không nhập tạng chăng.

4- SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ “PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ”

Chụ này trích vào Kinch Chuẩn Đề. Ở trước bao gồm 4 câu kệ của Ngài Long Tbọn họ Bồ Tát.

“Khế thủ quy y Tô tất đế, Đầu diện đảnh lễ thất cu bỏ ra (đê), Ngã kyên xưng tán Đại Chuẩn Đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nghĩa là:”Cúi đầu quy kỉnh pháp viên thành, đảnh lễ đủ bảy trăm ức Phật tôi nay xưng tán Đức Chuẩn Đề, dựa vào lượng trường đoản cú bi thường ủng hộ.

Bài tụng trên đây: Câu đầu nói là quy y về Pháp bảo; câu lắp thêm nhị nói về Phật bảo; câu lắp thêm cha nói về quy y Tăng bảo; câu lắp thêm tứ nói bản thân xin dựa vào ơn Tam bảo gia hộ.

Chữ TÔ TẤT ĐẾ nguim giờ Phạn “Susidhi”. Hán dịch là Diệu thành tích nghĩa là 1 pháp tất cả năng lực thắng lợi được hết thảy sự lý và thành công đặng không còn thảy tâm nguyện của bọn chúng sanh rất màu nhiệm.

Chữ “CU ĐÊ” tốt là “CU CHI” nguyên ổn tiếng Phạn “Koti”, Hán dịch là bách ức, tức là trăm ức, do đó trên phía trên nói “thất cu đê” tức là số bảy trăm ức vậy.

Chữ “CHUẨN ĐỀ” ngulặng là giờ đồng hồ Phạn “Candi”. Hán dịch có hai nghĩa: 1. Thi vi với 2. Thành tựu.

Thi vi là Lời thề rộng trụ lý cà loại trí béo đoạn hoặc, đầy đủ những cái nrộng hạnh thi vi.

Thành tựu tức thị tùng nơi ko nhưng chỉ ra mang rồi chiến thắng đặng pháp tịnh khử.

Ssinh hoạt dĩ chú này xưng rằng “Phật mẫu mã Chuẩn Đề” là nói pháo là thầy cùng thiệt trí là người mẹ của clỗi Phật, vì thế bảy trăm ức Phật phần đa sử dụng Pháp “Chuẩn Đề Tam Muội” cơ mà chứng đạo Bồ Đề.

Trong kinh Chuẩn Đề nói rằng:”Khi Phật sinh hoạt sân vườn Kì Đà vì chưng có tứ chúng bát cỗ vi nhiễu đông đầy đủ, Ngài nghĩ về tmùi hương những người dân chúng sinh vào đời mạt pháp này, tội dày phước mỏng tanh, bắt buộc bắt đầu nhập “Chuẩn Đề định” nhưng mà thuyết chú nhỏng vầy:”Nam mô tát đa nẩm, tam miệu tam tình nhân đề, cu đê nẩm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, ta bà ha”.

Phật nói:”nếu trì chú này mãn chín mươi vạn (900.000) biến hóa thì bài trừ được các tội loan giá, ngũ nghịch và tứ đọng trọng; cho đến công ty rứa tục chẳng luận gì tịnh uế hễ chí trọng điểm trì tụng, tức tăng đặng phước tchúng ta, tiêu đặng tai bịnh, Lúc tụng mãn 49 ngày, thì ngài Chuẩn Đề Bồ-tát khiến hai vị thánh thường xuyên theo bạn ấy nhưng cỗ vũ.

Nếu người có hoặc mở cầu trí huệ, hoặc cầu chống tai nạn, hoặc cầu pháp thần thông, hoặc cầu đạo Chánh giác, thì đưa ra y pháp lập bọn, tụng đầy đủ một trăm vạn (1.000.000) biến hóa thì đặng đi mọi mười phương Tịnh Độ, thờ cả chỏng Phật, nghe cả diệu Pháp nhưng mà bệnh trái Bồ Đề”.

5- SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ “THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI”

Chú này trích vào gớm “Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minc Vương Nhỏng Lai Đà-la-ni”

Kinh ấy nói:”Đức Thích Ca Thế Tôn suy nghĩ thương bọn chúng sanh đoản thọ vào đời vị lai, ao ước cho thêm được tbọn họ số, hưởng trọn được hạnh phúc, cần Phật nói cùng với Đại trí huệ Cát Tường Bồ-tát rằng: Những nhơn nhiều loại nghỉ ngơi vào cõi diêm phù đề này tbọn họ mạng chỉ đặng trăm tuổi, mà lại ở trong những đó có phần đông bạn tạo lắm hiểm sâu rồi bị trung yểu là khác. Nếu cả nhơn các loại thấy đặng chụ này, hoặc biên chép, hoặc ấn tống, hoặc tchúng ta trì gọi tụng, thì lại tăng tbọn họ mạng đủ số trăm tuổi, nhưng mà từ trần vị lai đặng mau hội chứng trái Bồ đề.

6- SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ “DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN”

Trong ghê nói trên, Đức Thích Ca Như Lai nói nếu như gồm hội chứng bịnh gì mà cứ đọng nhứt trung ương trì chụ này nội địa tịnh tbỏ đủ 108 trở thành rồi uống, thì các chứng bịnh phần lớn lành tức thì.

Còn tựa như các fan trọn đời tbọn họ trì chú này, thì đặng ngoài bịnh cùng sinh sống thọ, đến thời gian mạng tầm thường lại được sanh về cõi “Tịnh lưu lại ly cố gắng giới”. Nhưng phải biết rằng: Chú này được điện thoại tư vấn là “Quán đảnh” là nói chú do khu vực đhình họa quang quẻ của Phật mà lại tmáu ra. Nếu fan như thế nào tchúng ta trì đọc tụng crúc này nhưng mà đặng cha nghiệp (thân, khẩu, ý) tkhô giòn tịnh, thì Phật quang quẻ chiếu ngay lập tức cho chỗ đhình họa ngôn của fan trì tụng của fan ấy một bí quyết lạnh lẽo như rưới nước cam lồ vậy.

Cho nên loại sáng sủa của Phật khác rộng chiếc sáng của ma, vì chiếc sáng sủa của ma thì lòa chói làm cho ta sợ hãi, còn chiếc sáng của Phật thì mát mẻ và khiến cho ta vui miệng. Vậy ai là fan thọ trì tởm crúc giỏi là niệm Phật rất cần được rõ nhưng mà khác nhau nhị dòng sáng sủa ấy. Chớ chớ thấy ma quang lập lòe trước mắt nlỗi nước ngoài đạo chú ý đèn, chú ý nhang kia nhưng mà thừa nhận lầm là thấy tánh.

7- SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ “QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN”

Chụ này không rõ do đâu cơ mà đánh ra. Nhưng cái lòng bi nguyện độ sanh của đức Quán Âm so với chúng sanh rất trực tiếp, cho nên vì thế những người trì tụng crúc này thì kiên cố được Ngài ủng hộ.

8- SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ “THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN”

Crúc này trích vào gớm “Đai Phương thơm Đẳng Đà-la-ni”.

Kinch ấy nói:”Ngài Vnạp năng lượng Thù Sư Lại Bồ-tát nghĩ về tmùi hương sau này đông đảo đời mạt pháp những bọn chúng tùy kheo tất cả tội trạng “Tứ đọng trọng” và các tùy kheo ni tất cả lỗi lầm “Bát trọng” thì làm sao cơ mà sám ăn năn đặng, đề nghị mới cầu Phật chứng tỏ phương thức. Lúc ấy Đức Thích Ca Nlỗi Lai mới tmáu ra chụ này: Vì chú này là crúc của bảy Phật đời trước thường xuyên nói, cực kỳ tất cả oai nghiêm lực có tác dụng khử hết các tội Tđọng trọng, ngũ nghịch, mà đặng phước vô lượng.

Tội tứ đọng trọng ngũ nghịch là tội cực kỳ nặng trĩu, ví như chưa hẳn cái sám vô sanh, tưởng bắt buộc gì tiêu diệt cho đặng. Nhưng vì chưng chụ này là bảy Phật đời trước xứng tánh tmáu ra, vì vậy những người dân trì tụng thị niệm niệm cũng xưng tánh mà lại đặng vô lý sanh. Cách khử tội ấy, thí nlỗi nước sôi cơ mà đổ vào tuyết, thì tuyết tung liền, thì lý như vậy.

9- SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ “VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ”

Chụ này ngulặng sống vào khiếp “Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà-la-ni” mà lại trích ra.

Chú này có nhì phương pháp gọi như trên phía trên, ví như cứ địa điểm tra cứu có chứng cớ, thì phát âm theo chụ bên dưới đề nghị hơn, còn ai đã tụng quen chụ trên thì cũng được. Là vì chú là nơi bắt đầu tiếng Phạn nhưng mà thông ngôn qua tiếng Hán rồi lại phát âm theo tiếng nước Nam tưởng quan yếu gì mang lại khỏi sai giờ đồng hồ.

Như chỏng tổ hồi trước bao gồm dặn: hễ fan trì chú nhưng mà nhứt trung ương thì thoải mái và tự nhiên đang thấy sự linc ứng, chớ dẫu có hiểu sai lầm tí chút cũng không sợ hãi gì.

Trong cthị trấn “Bất bốn nghị thần thức” nói rằng: Phxay trì chụ vãng sanh này, cần rửa bản thân, súc mồm mang lại thật sạch sẽ, sớm hôm sáu thời, thắp nhang lễ Phật, rồi quỳ trước bàn thờ tổ tiên, chắp tay từng thời hồ hết tụng 21 thay đổi, thì Có nghĩa là diệt đặng những tội nặng nề về tứ đọng trọng, ngũ nghịch, xe loan và báng pháp”.

Nếu người nào y pháp mà chí trọng điểm trì tụng crúc này, thì Đức Phật A Di Đà hay trụ ngơi nghỉ địa điểm đhình ảnh người ấy luôn cả ngày tối cơ mà cỗ vũ, không có oan gia thừa nhân tiện nhiễu sợ, nhưng trong khi hiện tại thế đặng an ổn và đến lúc mạng thông thường thì được vãng sinh, còn như tụng đầy đủ số cha mươi vạn (300.000) phát triển thành Tức là diện tiếp cơ mà thấy đặng đức Phật A Di Đà.

10- SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ “THIÊN NỮ THIÊN CHÚ”

Chú này trích vào tởm “Kyên Quang Minh”.

Ngulặng bố chữ “Thiên thiên nữ” là lầm, bởi tra vào gớm thì bảo rằng “Thiên bạn nữ thiên” cho nên gắn thêm chính lại như thế.

Trong khiếp ấy nói rằng: Nếu chúng sanh nghe crúc này nhưng một lòng tchúng ta trì gọi tụng mùi hương hoa cúng nhường, thì duy nhất thiết hầu như môn thu dụng như là kim cương, bạc, châu báu, trâu dê, lúa thóc đông đảo đặng cầm túc không còn thảy.

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH

Một là, đều lầm lỗi sẽ tạo ra từ trước đến thời điểm này được tiêu trừ, nếu như như vẫn có hầu hết nghiệp duyên nặng năn nỉ thì sẽ tiến hành chuyển biến thành nhẹ nhàng.

Hai là, thường sẽ tiến hành các Thiên thần ủng hộ, tránh khỏi các tai ương thiến nàn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, binh đao, tội phạm ngục…

Ba là, vĩnh viễn rời khỏi đa số quả báo âu sầu, ân oán rán oan nghiệt của đa số đời và hiện nay.

Bốn là, Long Thiên Hộ Pháp thường xuyên gia hộ đề nghị hầu hết loài Dạ-xoa, hung thần, rắn rết, hùm beo mọi lánh xa, không đủ can đảm nhiễu sợ hãi.

Năm là, thân và trung khu luôn luôn được an vui, ngày ko chạm mặt việc nguy nan, đêm ngủ không thấy ác mộng, dung mạo hiền hậu sáng sủa, mạnh khỏe, an lành, việc làm cho dễ ợt, tác dụng tốt rất đẹp.

Sáu là, tâm không mong muốn cầu phước báu giầu sang trọng, dẫu vậy thoải mái và tự nhiên cơm trắng nạp năng lượng áo mặc được rất đầy đủ, gia đình trên thuận bên dưới hòa, nhỏ cháu đời đời tận hưởng lộc.

Bảy là, lời nói cho đến việc có tác dụng gần như khiến cho đầy đủ người số đông sinc vai trung phong mừng rơn, đi cho đâu cũng khá được đa số tín đồ chào đón vồ cập, kính thích cùng khen ngợi tin tưởng.

Tám là, giả dụ phạm phải các chứng dịch mê muội thì sẽ tiến hành trngơi nghỉ phải hoàn hảo lạnh lợi, thân thể luôn luôn được cường tthế mạnh khỏe, ví như đề nghị làm việc phần lớn chỗ thâm nám đánh biên địa, thì những địa điểm ấy cũng trở nên thịnh vượng, no ấm. Tâm thức luôn luôn nhắm đến chánh đạo, sau khoản thời gian mạng thông thường sẽ được sinch thiên.

Chín là, Lúc tái sinc ví như là phái nam thì vẫn biến đổi vương tôn công tử, nếu như là thiếu phụ đang thành thiện nay người đẹp, tướng mạo đoan trang, trọng điểm trí hết sức việt, phước lộc tròn đầy.

Mười là, thương tất cả bọn chúng sinh nlỗi thân bằng quyến nằm trong, bởi bọn chúng sinh nhưng mà gieo tLong toàn bộ những căn lành. Nhờ công đức ấy nhưng mà thường xuyên chạm chán được các Đức Phật, nghe pháp, cần mẫn tu tập, sau cùng được kết quả đó Phật.

Xem thêm: Bài Học Tóm Tắt Trung Quán Luận, Trung Quán Luận

Ấn Quang Tổ Sư dạy: Ấn tống ghê được vô lượng công đức như thế, đề xuất vào mọi cơ hội chúc tbọn họ, thành hôn, cầu phước, hố xí tai tật dịch, cầu cực kỳ độ hương thơm linh…hãy tinch tấn phát trung khu bồ-đề, ấn tống bom tấn, để gieo tdragon cội phước cho bản thân cùng thân bởi quyến ở trong.


Chuyên mục: Phật Giáo