Kinh Cúng Cửu Huyền

  -  
*
PHÁP HỘI TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM
 với mục đích chính là siêu độ vong linh vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn xa lìa biển nghiệp mênh mang. Thế nhưng tinh thần hàm chứa trong nghi thức càng hữu ích hơn đối với người tại thế, vì người tại thế nếu thành tâm đọc tụng nghe giảng và phát nguyện phụng hành, tất cả được gá thai hoa sen mà viên mãn vô thượng bồ đề. Do đó, PHÁP HỘI TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM thực sự lợi lạc cả hai cõi âm dương.

Bạn đang xem: Kinh cúng cửu huyền


VỀ VIỆC SIÊU ĐỘ CHO CỬU HUYỀN THẤT TỔ, THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC: Trong “ Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh”, Đức Thế Tôn giảng rõ ràng, việc siêu độ thực sự có hiệu quả. Bà La Môn Nữ, Quang Mục Nữ, thân nhân họ đã tạo nghiệp tội rất nặng ở kiếp trước, sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Tìm cách cứu độ người thân thoát khỏi địa ngục là tấm lòng hiếu thảo của con cái. Làm được không? Được! Vì Đức Phật có nói: “ Nhất thiết pháp tùy tâm tưởng sanh”. Phát tâm chân thành, tâm từ bi, y theo phương pháp Phật dạy mà tu tập sẽ đạt được tâm nguyện.
Phương pháp trong kinh Địa Tạng dùng là "NIỆM PHẬT". "NIỆM PHẬT" nhất định phải niệm đến đạt công phu mới có hiệu quả; nếu niệm Phật không đạt công phu, thì dù niệm nhiều mà không chuyển được cảnh giới, không đạt hiệu quả siêu độ. Bà La Môn Nữ niệm Phật một ngày một đêm, trong thiền định thấy được địa ngục, gặp quỉ vương bảo cô rằng, mẹ cô đã sanh về cõi trời Đao Lợi, Vì sao bà được sanh lên cõi trời? Vì bà có người con gái chí hiếu, làm theo lời Phật dạy mà siêu độ bà.Không những bà được siêu độ, mà chúng sanh trong địa ngục thọ tội như bà được nương nhờ công đức ấy cũng được sanh lên cõi trời. Cô niệm Phật một ngày một đêm có gì thay đổi không? “ Chuyển phàm thành thánh”. Cô đạt nhất tâm bất loạn. Đạt nhất tâm bất loạn là thánh nhân, không phải phàm phu. Vì vậy quỉ vương xưng cô là “Bồ Tát”, đây là cảnh giới trong thiền định.

Xem thêm:


Sở dĩ Bà La Môn Nữ có thể chuyển phàm thành thánh là do bà mẹ giúp; nếu mẹ cô không tạo tội, không đọa địa ngục, thì cô sẽ không niệm Phật, và mãi mãi vẫn là phàm phu. Vì vậy công đức bà mẹ là chỗ này. Bà nhờ công đức đó mà sanh lên cõi trời. Chúng ta hiểu được ý nghĩa này mới biết rằng, muốn siêu độ cho thai nhi tiểu quỷ, muốn siêu độ cho ông bà tổ tiên, thân nhân quyến thuộc cần phải thành tâm, tự mình phải thật tu, thực sự tu hành chứng quả, đem công đức hồi hướng cho họ. Họ bị đọa lạc, bắt buộc chúng ta phải tu, ta không tu, họ không được độ thoát, phải chịu khổ; ta thật tu, đạt kết quả, họ mới có thể thoát ly đau khổ. Vậy là có tác dụng hổ tương (nhờ qua nhờ lại).
Kính thưa đại chúng, "NIỆM PHẬT" thường phát ra từ trường an tịnh ổn định. Niệm Phật tỏa ra sóng tư tưởng thanh tịnh bình đẳng giác, có thể làm hòa hoãn và quân bình làn sóng tư tưởng tà ác của thế nhân. Dòng sóng tư tưởng bình lặng thăng bằng của chúng ta xung kích vào ngọn sóng tà ác cuồn cuộn của thế gian, có thể làm nó giảm yếu đi, đó là nguyên lý hóa giải tà ác và tai ương. Cho nên khi chúng ta nhất tâm niệm Phật tại Pháp Hội với tâm bình khí hòa sẽ có tác dụng hữu ích cho nền hòa bình của thế giới và sự ổn định của xã hội. Phát tâm niệm Phật chân chánh sẽ mang lại lợi ích tự độ độ tha, cứu vãn tai kiếp trên thế gian.

Xem thêm: Tình Tình Tình Tang Con Cua Bò Ngang Là Con Cua, Tình Tình Tình Tang Con Cua Bò Ngang Vạn Kiếp


Khi làm Phật sự, nếu quan niệm của những ông bố, bà mẹ và quý phật tử chúng ta chuyển đổi, “chuyển ác thành thiện”, “chuyển mê thành ngộ” thì chư thần linh, hương linh, vong linh thai nhi được siêu độ sẽ hưởng được lợi ích. Trong lúc làm Phật sự nếu thật sự đạt được “chuyển phàm thành thánh”, thì vong linh chắc chắn thoát ly ác đạo. Vì vậy, việc tu học, đọc tụng, niệm Phật xác thực là có hiệu quả, không những cảnh giới của chính mình được nâng cao, mà đối với thân nhân quyến thuộc, cho đến tất cả chúng sanh đều có mang lại lợi ích. Lợi ích nhiều ít, lớn nhỏ, hoàn toàn phụ thuộc vào sự dụng tâm của mình, tâm càng chân thành, bình đẳng, hiệu quả càng thù thắng.
Kính thưa đại chúng, chúng ta hãy chí thành cung kính, hết lòng tha thiết sám hối tất cả tội nghiệp ở kiếp quá khứ và hiện tại, trịnh trọng thực hiện lời giáo huấn của Đức Phật. Dùng tâm chân thành – thanh tịnh – bình đẳng – giác ngộ – từ bi, thành thật niệm câu Phật hiệu. Chúng ta tin tưởng sâu xa rằng tạo duyên nghiệp vạn thiện tất sẽ chiêu cảm phước báo vạn thiện. Đại chúng chí tâm thành ý, chư Phật Bồ Tát sẽ tùy xứ ứng hiện, cảm ứng đạo giao.Nhờ sức mạnh oai đức gia trì của chư Phật, chúng ta lễ thỉnh chư thần linh, hương linh CỬU HUYỀN THẤT TỔ, ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, chư vong linh thai nhi và những chúng sanh khổ nạn đến dự thắng hội, nghe pháp, tụng kinh, trì danh, sám hối, phát nguyện, thọ trì tam qui, hồi hướng, đem Phật pháp thù thắng cúng dường chúng sanh, làm cho họ tâm khai ý giải, lìa khổ được vui, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, mãi mãi lìa khổ được vui!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!