TỤNG CÔNG PHU KHUYA "KINH THỦ LĂNG NGHIÊM"

  -  
Ðệ tử chúng đẳng, nguyện thập phương thơm thường xuyên trú Tam bảo, Bổn định sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật, Từ bi gia hộ đệ tử… pháp danh… Bồ đề chổ chính giữa bền vững, từ giác, giác tha, giác hạnh thỏa mãn, dữ pháp giới chúng sinh, duy nhất thời đồng đắc A nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề.

Bạn đang xem: Tụng công phu khuya "kinh thủ lăng nghiêm"


– Chí trung tâm đhình họa lễ: Nam mô Tận hư không, thay đổi pháp giới, vượt, hiện tại, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, hay trú Tam bảo. (1 lạy)
– Chí trung ương đảnh lễ: Nam tế bào Ta bà Giáo chủ Bổn định sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương lai hạ sinc Di Lặc Tôn Phật, Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ pháp Clỗi tôn Bồ tát, Linch tô hội thượng Phật Bồ tát. (1 lạy)
– Chí trọng điểm đhình họa lễ: Nam tế bào Tây pmùi hương Cực lạc thế giới Ðại tự Ðại bi A Di Ðà Phật, Ðại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Ðại Thế Chí Bồ tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng vương vãi Bồ tát, Thanh hao tịnh Ðại hải bọn chúng Bồ tát. (1 lạy)
Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, dõng bá bảo quang đãng, quang quẻ trung dõng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Nhỏng Lai, tọa bảo hoa trung, đhình họa pđợi thập đạo, bá bảo quang đãng minh, tốt nhất tốt nhất quang quẻ minch, giai trở thành thị hiện, thập hằng hà sa, Kim Cang mật tích, kình sơn trì sử, trở thành lỗi ko giới, đại bọn chúng ngưỡng quan lại, úy ái kiêm bảo, cầu Phật ai hựu, độc nhất trọng tâm thính Phật, vô con kiến đảnh tướng mạo, pngóng quang Nhỏng Lai, tuim tngày tiết thần chú:
Nam tế bào tát đát tha đánh già nhiều domain authority a ra ha đế tam miệu tam người yêu đà lan. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc ni sam.
Nam tế bào bà già bà đế, ma ha ca ra domain authority. Ðịa rị bác bỏ lặc mãng cầu già ra. Tỳ đà ra ba noa ca ra domain authority. A địa mục đế. Thi ma xá na nê bà tất nê. Ma đát rị già noa.
Nam tế bào bà già bà đế, tam xẻ sư túng bấn đa, tát lạm nề ra lặc xà da, đa tha già nhiều domain authority, a ra ha đế, tam miệu tam người tình đà domain authority.
Nam tế bào bà già bà đế, lặc đát na kê đô ra xà domain authority, đa tha già nhiều da, a ra ha đế, tam miệu tam nhân tình đà domain authority, đế biều Nam mô tát yết rị nhiều, ế đàm bà giá bà nhiều, tát đát tha già đô sắc ni sam, tát đát đa chén đát lam.
Nam tế bào a bà ra thị đam, bác ra đế dương kỳ ra, tát ra bà cỗ nhiều yết ra ha, ni yết ra ha yết ca ra ha ni, bạc ra bí địa da sất đà nể, a ca ra mật rị trụ, chén bát rị đát ra da nhình họa yết rị, tát ra bà bàn đà na mục xoa ni, tát ra bà tự dưng dung nhan tra, bỗng nhiên tất phạp chén na nễ pphân tử ra ni, giả đô ra thất đế nẫm, yết ra ha ta ha tát ra nhã xà, tỳ đa băng ta na yết rị, a sắc đẹp tra băng xá đế nẫm, na xoa tiếp giáp đác ra nhã xà, tía ra tát đà mãng cầu yết rị, a dung nhan tra nẫm, ma ha yết ra ha nhã xà, tỳ đa băng tát na yết rị, tát bà xá đô lô nể bà ra nhã xà, hô lam chợt vớ phạp nan giá bán na xá ni, túng bấn sa xá tất đác ra, a kiết ni ô đà ca ra nhã xà, a chén bát ra thị nhiều cu ra ma ha bác bỏ ra thiện nay trì, ma ha điệp nhiều, ma ha đế xà, ma ha thuế nhiều xà bà ra, ma ha bạt lên trên mâm đà ra bà tất nể, a rị da nhiều ra, tỳ rị cu tri, thệ bà tỳ xà da, bạc xà ra ma lễ để, tỳ xá lô nhiều, bột đằng dõng ca, bạt xà ra chế hắt mãng cầu a giá, ma ra chế bà chưng ra hóa học đa, bạc xà ra thiện trì, tỳ xá định giá, phiến đa xá bệ đề bà vấp ngã thị nhiều, tô ma lô ba, ma ha thuế nhiều, a rị da đa ra, ma ha bà ra, a bác ra, bạt xà ra thương yết ra chế bà, bạt xà ra cu ma rị, cu lam đà rị, bạt xà ra hắc tát đa giá chỉ tỳ địa gia kiền giá chỉ mãng cầu ma rị ca, tạ thế tô chủng loại bà yết ra đá na, bệ lô giá bán na cu rị domain authority, dạ ra thố nhan sắc ni sam, tỳ tách lam bà ma ni giá, bạt xà ra ca mãng cầu ca ba ra bà, lô xà na bạt xà ra đốn trỉ giá chỉ, thuế đa giá bán ca ma ra gần kề xa thi ba ra bà, ế đế di đế, chủng loại đà ra yết noa, ta bệ ra sám, quật phạm đô, ấn thố na mạ mạ lan.
Ô hồng, rị sắt yết noa, chưng lặc xá tất nhiều, tát đát tha già đô sắc ni sam. Hổ hồng, đô lô ung chiêm bà na. Hổ hồng, đô lô ung vớ đam bà na. Hổ hồng, đô lô ung ba ra sắc địa domain authority tam chưng xá noa yết ra. Hổ hồng, đô lô ung, tát bà dược xoa hắt ra cạnh bên ta, yết ra ha nhã xà, tỳ đằng băng tát mãng cầu yết ra. Hổ hồng, đô lô ung, đưa đô ra thi để nẫm, yết ra ha, ta ha tát ra nẫm, tỳ đằng băng tát na ra. Hổ hồng, đô lô ung, ra xoa, bà già phạm tát đát tha già đô sắc đẹp ni sam, cha ra điểm xà kiết rị, ma ha ta ha tát ra, bột thọ ta ha tát ra thất rị sa, cu tri ta ha tát nê đế lệ, a tệ đề thị bà rị đa, tra tra anh ca ma ha bạt xà lô đà ra, đế rị tình nhân bà na, man tkiểm tra na, ô hồng, ta tất đế bạc bà đô, mạ mạ ấn thố mãng cầu mạ mạ tỏa.

Xem thêm: Chùa Linh Thứu Củ Chi - Lễ Bổ Nhiệm Trụ Trì Tu Viện Linh Thứu, H


Ra xà bà dạ, chủ ra bạt dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà ca bà dạ, tỳ xa bà dạ, xá tát đa ra bà dạ, bà ra chước yết ra bà dạ, hốt nhiên dung nhan xoa bà dạ, a xá nể bà dạ, a ca ra mật rị trụ bà dạ, đà ra ni cỗ di kiếm tía già bố đà bà dạ, ô ra ca bà đa bà dạ, lặc xà đàng tkiểm tra bà dạ, mãng cầu già bà dạ, tỳ điều đát bà dạ, tô cha ra noa bà dạ, dược xoa yết ra ha, ra xoa tứ yết ra ha, tất rị đa yết ra ha, tỳ xá giá bán yết ra ha, cỗ nhiều yết ra ha, cưu bàn trà soát yết ra ha, vấp ngã đối chọi mãng cầu yết ra ha, ca tra ngã đối kháng mãng cầu yết ra ha, vớ kiền độ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, ô đàn ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, hê rị bà đế yết ra ha, làng đa ha rị nđộ ẩm, yết bà ha rị nẩm, lô địa ra ha rị nẩm, có ta ha rị nẩm, mê đà ha rị nđộ ẩm, ma xà ha rị nđộ ẩm, xà đa ha rị cô bé, thị tỷ đa ha rị nđộ ẩm, tỳ đa ha rị nẩm, bà nhiều ha rị nđộ ẩm, a du giá chỉ ha rị cô gái, hóa học đa ha rị cô gái, đế sam tát bệ sam, tát bà yết ra ha nđộ ẩm, tỳ đà dạ xà sảnh đà dạ di, kê ra dạ di, tía rị bạt ra mang ca hất rị đởm, tỳ đà dạ xà Sảnh đà dạ di, kê ra dạ di, trà soát diễn ni hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha chén bát du chưng đát dạ, lô đà ra hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, mãng cầu ra dạ noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà Sảnh đà dạ di, kê ra dạ di, đát đỏa già lô tthẩm tra tây hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà Sảnh đà dạ di, kê ra dạ di, ca bố rị ca hất rị đởm, tỳ đà dạ xà Sảnh đà dạ di, kê ra dạ di, xà dạ yết ra, ma độ yết ra tát bà ra tha ta đạt na hất rị đởm, tỳ đà dạ xà Sảnh đà dạ di, kê ra dạ di, giả đốt ra bà kỳ nể hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sảnh đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ rị dương hất rị tri, nan đà kê sa ra dà noa chưng đế, sách hê dạ hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sảnh đà dạ di, kê ra dạ di, mãng cầu yết mãng cầu xá ra bà noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sảnh đà dạ di, kê ra dạ di, a la hán hất rị đởm, tỳ đà dạ xà Sảnh đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ đa ra già hất rị đởm, tỳ đà dạ xà Sảnh đà dạ di, kê ra dạ di, bạt xà ra bố nể, cu hê dạ, cu hê dạ, ca địa chén bát đế hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sảnh đà dạ di, kê ra dạ di, ra trét vỏng, bà dà phạm, ấn thố na mạ mạ tỏa.
Bà già phạm, tát đát đa chưng đá ra, Nam mô tý đô đế, a tất nhiều mãng cầu ra lặc ca, cha ra bà vớ phổ tra, tỳ ca tát đát nhiều chén đế rị, thập Phật ra thập Phật ra, đà ra đà ra, tần đà ra tần đà ra, Sảnh đà sân đà. Hổ hồng. Hổ hồng, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, ta ha, hê hê phấn, a mâu ca domain authority phấn, a tía ra đề ha đa phấn, ba ra bà ra đà phấn, a tố ra tỳ đà ra tía ca phấn, tát bà đề bệ tệ phấn, tát bà mãng cầu già tệ phấn, tát bà dược xoa tệ phấn, tát bà kiền thát bà tệ phấn, tát bà té đơn mãng cầu tệ phấn, ca tra bửa đối kháng na tệ phấn, tát bà thốt nhiên lang chỉ đế tệ phấn, tát bà bỗng sáp tỷ lê hất sắc đẹp đế tệ phấn, tát bà thập bà lê tệ phấn, tát bà a bá vớ ma lê tệ phấn, tát bà xá ra bà noa tệ phấn, tát bà địa đế kê tệ phấn, tát bà đát ma đà kê tệ phấn, tát bà tỳ đà domain authority ra thệ giá bán lê tệ phấn, xà dạ yết ra ma độ yết ra, tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn; tỳ địa dạ giá lê tệ phấn, mang đô ra phược kỳ nể tệ phấn, bạt xà ra cu ma rị, tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn, ma ha tía ra đinch dương xoa tỳ rị tệ phấn, bạt xà ra thương thơm yết ra dạ, cha ra trượng kỳ ra xà domain authority phấn, ma ha ca ra dạ, ma ha mạt đát rị ca noa.
Nam mô ta yết rị đa dạ phấn, tỷ nhan sắc noa tỳ duệ phấn, nhỏ ra ha mâu ni duệ phấn, a kỳ ni duệ phấn, ma ha yết rị duệ phấn, yết ra đàn trì duệ phấn, miệc đát rị duệ phấn, lao đát rị duệ phấn, giá văn tsoát duệ phấn, yết la ra đát rị duệ phấn, ca chưng rị duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi ma xá na, bà bốn nể duệ phấn, diễn kiết hóa học, Tát đỏa bà lan, mạ mạ ấn thố mãng cầu mạ mạ lan.
Ðột nhan sắc tra hóa học đa, a mạt đát rị chất đa, ô xà ha ra, già bà ha ra, lô địa ra ha ra, ta bà ha ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, thị tỷ đa ha ra, bạc lược dạ ha ra, kiền đà ha ra, ba sử bố ha ra, phả ra ha ra, bà tỏa ha ra, bác bỏ tía chất nhiều, đột nhiên sắc đẹp tra hóa học nhiều, lao đà ra chất nhiều, dược xoa yết ra ha, ra ngay cạnh ta yết ra ha, bế lệ đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, cỗ đa yết ra ha, cưu bàn tthẩm tra yết ra ha, tất kiền đà yết ra ha, ô đát ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, a bá vớ ma ra yết ra ha, trạch khê biện pháp tkiểm tra kỳ ni yết ra ha, rị Phật đế yết ra ha, xà di ca yết ra ha, xá cu ni yết ra ha, lao đà ra nan địa ca yết ra ha, a lam bà yết ra ha, kiền độ ba ni yết ra ha, thập Phật ra yên ổn ca hê ca, trụy đế dược ca, đát lệ đế dược ca, mang chợt thác ca, ni đề thập pphân tử ra, tỷ sam ma thập phạt ra, bạc nhằm ca, tỷ để ca, thất lệ Fe mật ca, ta nể bác bỏ đế ca, tát bà thập pphân tử ra, thất lô kiết đế, mạt đà bệ đạt lô chế tìm, a ỷ lô kiềm, mục khê lô kiềm, yết rị đột lô kiềm, yết ra ha yết lam, yết mãng cầu du lam, đản nhiều du lam, hất rị dạ du lam, mạt mạ du lam, bạt rị thất bà du lam, tỷ lật sắc đẹp tra du lam, ô đà ra du lam, yết tri du lam, bạt tất đế du lam, ô lô du lam, thường già du lam, hắc vớ nhiều du lam, bạt đà du lam, ta chống án già bác ra trượng già du lam, cỗ đa tỷ nhiều tthẩm tra, trà soát kỳ ni thập bà ra, đà đột lô ca loài kiến đốt lô kiết tri, bà lộ nhiều tỳ, tát chưng lô, ha lăng già, du sa đát ra, ta na yết ra, tỳ sa dụ ca, a kỳ ni ô đà ca, mạt ra bệ ra, kiến đa ra, a ca ra mật rị đốt đát liểm bộ ca, địa lật lặc tra, tỷ rị sắc hóa học ca, tát bà na cu ra, tứ đọng dẫn già tệ yết ra, rị dược xoa, đác ra sô, mạt ra thị béo đế sam, ta bệ sam, tất đát đa bác bỏ đát ra, ma ha bạc xà lô sắc ni sam, ma ha chưng lặc trượng kỳ lam, dạ ba đột nhiên đà xá dụ xà mãng cầu, biện đát lệ noa, tỳ đà domain authority bàn đàm ca lô di, đế thù bàn đàm ca lô di, bát ra tỳ đà, bàn đàm mũ chào mào di, đác điệc tha.
Án, a mãng cầu lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra mâm ni phấn. Hổ hồng, đô lô ung phấn, Ta bà ha. (câu chót, tụng 3 lần)
CHÚ ĐẠI BI
Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Xem thêm: Sư Thích Giác Hạnh Hướng Dẫn 10 Cách Để Nhìn Thấy Ma Mà Người Xưa Thường Dùng


Nam tế bào hát ra đát na đá ra dạ da. Nam tế bào a rị domain authority. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề Tát đỏa bà da. Ma ha Tát đỏa bà domain authority. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát mãng cầu đát tả. Nam mô tất cat lật đỏa y mông a rị domain authority. Bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá mãng cầu ma bà dà. Ma pphân tử dạt đậu. Đát điệt tha. Án a bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha Bồ đề Tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô pphân tử xà da đế. Ma ha phạt xà domain authority đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra domain authority. Dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá rị. Pphân tử sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Sa ra sa ra. Tất rị tất rị. Tô rxe hơi rô. Bồ đề dạ Bồ đề dạ. Bồ đà dạ ý trung nhân đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc đẹp ni mãng cầu. Ba dạ ma na. Sa bà ha. Tất đà dạ. Sa bà ha. Ma ha vớ đà dạ. Sa bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Sa bà ha. Na ra cẩn trì. Sa bà ha. Ma ra mãng cầu ra. Sa bà ha. Tất ra tăng a mục klỗi domain authority. Sa bà ha. Sa bà ma ha a vớ đà dạ. Sa bà ha. Giả mèo ra a tất đà dạ. Sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Sa bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ. Sa bà ha. Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ. Sa bà ha.