Kinh bát dương mp3

     

Một thusinh hoạt nọ, Đức Phật sống trên núi Linh Thứu sát thành Vương Xá, thuộc với cùng một.250 vị Tỳ-kheo với 1.000 vị Bồ-tát đồng hạnh nhỏng Di-lặc Bồ-tát.

Bạn đang xem: Kinh bát dương mp3

Hiện giờ Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Từ phía trên về hướng đông, quá sang 1 Hằng Hà sa cõi Phật, bao gồm một thế giới tên là Bất Khả Thắng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Khoái Lạc Nhỏng Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác cùng Ngài hiện giờ đang tngày tiết Pháp sinh sống kia.

Này Xá-lợi-phất! Từ trên đây về phía đông, vượt qua nhị Hằng Hà sa cõi Phật, bao gồm một trái đất thương hiệu là Hoan Lạc. Trong cõi nước ấy tất cả Đức Phật, hiệu là Nguyệt Anh Tràng Vương Nhỏng Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác với Ngài hiện nay đang tngày tiết Pháp sống đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, quá qua tía Hằng Hà sa cõi Phật, bao gồm một thế giới thương hiệu là Hỷ Ái. Trong cõi nước ấy tất cả Đức Phật, hiệu là Đẳng Biến Minh Nlỗi Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác với Ngài hiện đang ttiết Pháp làm việc đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua tứ Hằng Hà sa cõi Phật, có một quả đât tên là Nội Khoái. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phân Biệt Quá Xuất Tkhô cứng Tịnh Nhỏng Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện tại đang tmáu Pháp sinh sống đó. Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, quá qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, bao gồm một trái đất tên là Vô Hồ Nghi. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đẳng Công Đức Minc Thủ Nlỗi Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác với Ngài hiện giờ đang tngày tiết Pháp ở kia.

Này Xá-lợi-phất! Từ trên đây về hướng đông, thừa qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một trái đất thương hiệu là Vô Độc Thích. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bổn Thảo Trúc Thủ Nlỗi Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác cùng Ngài hiện đang tngày tiết Pháp sống kia.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, quá qua bảy Hằng Hà sa cõi Phật, gồm một thế giới tên là Liên Hoa Hương. Trong cõi nước ấy tất cả Đức Phật, hiệu là Quá Bảo Liên Hoa Nlỗi Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện tại đang tngày tiết Pháp nghỉ ngơi kia.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về phía đông, quá qua tám Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới thương hiệu là Cam Âm Tkhô nóng Xưng Tngày tiết. Trong cõi nước ấy tất cả Đức Phật, hiệu là Bảo Lạc Liên Hoa Khoái Trụ Trúc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác cùng Ngài hiện tại đang ttiết Pháp ở đó.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Các cõi nước của chư Phật Nhỏng Lai này hồ hết tkhô giòn tịnh. Nơi ấy không tồn tại năm trược, không có ái dục, không tồn tại bạn cô bé, không tồn tại trọng điểm cấu nhiễm, không tồn tại trù ếm, với không tồn tại sự sáng tỏ.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu có thiện tại nam tử thiện nay nữ nhân như thế nào nghe được tám thương hiệu của clỗi Phật Nhỏng Lai này cùng tchúng ta trì gọi tụng, thì họ sẽ không bao giờ còn đọa vào ba con đường ác–duy trừ năm tội vô loại gián.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nay phái nam tử thiện nay nữ giới nhân nào nghe được tám thương hiệu của chỏng Phật này cùng tên gọi của các quốc độ ấy, rồi tchúng ta trì gọi tụng. Do công đức ấy, trường hợp hành giả kia phân phát Bồ-đề trọng tâm thì sinh hoạt hầu như địa điểm sanh ra, bọn họ đã luôn bệnh đà-la-ni cùng thông thường sẽ có tướng mạo xuất sắc. … Do thiện tại phái nam tử thiện tại phụ nữ nhân này phụng hành lời dạy dỗ của tám Đức Phật, cần khiến cho bọn họ được chánh hạnh. khi fan đàn bà xả báo thân ở nơi kia, chúng ta sẽ gửi sinh làm cho thân phái mạnh tử.

Xem thêm: Phương Pháp Thai Giáo Trong Đạo Phật Giáo Kỳ 09, Dưỡng Thai Theo Phật Pháp

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu gồm thiện nam tử thiện nay chị em nhân làm sao vào buổi sáng sớm sớm tắm rửa gội, súc miệng thật sạch sẽ, khoác quần áo tinh sạch, với ngày đêm sáu thời phụng trì hiểu tụng những danh hiệu của clỗi Phật Nhỏng Lai trong Kinh này, thời chúng ta sẽ được công đức vô lượng. Trì Quốc Thiên Vương đang luôn bảo lãnh thiện nam tử thiện nay cô bé nhân này.

– Nếu sinh hoạt vùng quan tiền lại, hãy tham khảo tụng Kinch này.

– Nếu gặp gỡ oan gia, hãy xem thêm tụng Kinch này.

– Nếu chạm mặt giật tách, hãy đọc tụng Kinh này.

– Nếu chạm mặt nạn nước lửa, hãy tham khảo tụng Kinc này.

– Nếu ở giữa hải dương cả mà chạm mặt hãi hùng của sóng gió, hãy tham khảo tụng Kinh này.

– Nếu ở vào quân trận đánh đấu, hãy đọc tụng Kinch này.

– Nếu nghe tiếng chim chẳng lành kêu, hãy tham khảo tụng Kinch này.

– Nếu chạm chán ác mộng, hãy xem thêm tụng Kinc này.

– Nếu bị long thần bắt duy trì, hãy đọc tụng Kinch này.

Xem thêm: Kinh Phật Cho Người Tại Gia Pdf /Epub/Prc, Kinh Phật Cho Người Tại Gia

– Nếu bị chúng ma bắt giữ lại cùng lúng túng mang đến lông tóc dựng đứng, hãy xem thêm tụng Kinc này.

– Nếu ai mắc bệnh nặng, ôn dịch, hoặc mắc bệnh đau đớn, hãy tbọn họ trì Kinc Bát Dương Thần Chụ này, thời đã nhanh chóng được lành ngoài.”

Lúc bấy giờ Đức Phật nói kệ rằng:

“Tụng niệm Phật danh hiệu

Tchúng ta trì quốc độ danh

Trừ khử tất cả ác

Mau thăng lên Chánh Đạo

Sinc ra thường chạm chán Phật

Thấy Phật sinh hoan hỷ

Giác Tôn chiếu nắm gian

Phụng sự thực tâm kính

Vô số trăm nđần độn kiếp

Vĩnh viễn chẳng lìa xa

Mau mang đến Đạo Niết-bàn

Do trì những Phật danh

Bây Giờ clỗi Như Lai

Giáo Pháp ai phụng hành

Nhu hòa lòng chánh trực

Đời đời thấy Thế Tôn

Đoan chánh đủ tướng mạo tốt

Muôn đời sanh prúc quý

Dũng mãnh mê say bố thí

Làm tín đồ chẳng keo kiệt

Người phụ nữ nghe Kinh này

Hớn hnghỉ ngơi sinh hoan hỷ

Lìa vứt thân thanh nữ nhân

Chuyển sinh làm phái nam tử

Binh lính chẳng dám hại

Ngải độc và hoạnh họa

Quan thần cùng với đạo tặc

Không thể hại tín đồ này

Năm ma quan trọng nhiễu

Tướng soái thuộc quan liêu thuộc

Không thể quá trục lợi

Người trì Kinh điển này”

Bấy giờ đồng hồ Trì Quốc Thiên Vương, ngài Di-lặc và những vị Bồ-tát thưa với Phật rằng:

“Thưa Thế Tôn! Chúng nhỏ vẫn đồng cỗ vũ tất cả hầu hết ai tu học tập với tchúng ta trì Kinh Bát Dương Thần Crúc này. Chúng nhỏ vẫn cùng phù hợp sức lại để ủng hộ bạn bệnh dịch, khiến cho bọn họ lành bệnh.”

Lúc Phật nói lời ấy ngừng, Trì Quốc Thiên Vương, ngài Di-lặc và chỏng Bồ-tát, những vị Tỳ-kheo, thuộc thiên long quỷ thần, fan và a-tu-la, mặc nghe lời Phật


Chuyên mục: Phật Giáo