Hữu xạ tự nhiên hương hà tất đương phong lập

     
*

*

English


Đường Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ hoặc Hán-Nôm:

Phần giải nghĩa Đào Uim Minh
bố con đường cúc