Nghi thức sám hối

     

*
NGHI THỨC SÁM HỐI

SÁM HỐI LÀ LÀM CHO BA NGHIỆP ĐƯỢC THANH TỊNH

NIỆM HƯƠNG BÁI LỄ( Thắp đèn xông hương trầm ngừng, đứng ngay ngắn chấp tay để ngang ngực mật niệm )

TỊNH PHÁP.. GIỚI CHƠN NGÔN

Án, lam tháo dỡ ha. ( 3 lần )

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án, ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám.( 3 lần )

( Tất cả điều quỳ chấp tay. Vị chủ lễ cố bố cây hương thơm gửi ngang trán đọc bài xích Cúng mùi hương cùng Kỳ nguyện )

CÚNG HƯƠNG

Nguyện demo diệu hương thơm vân,Biến mãn thập pmùi hương giới,Cúng nhường nhứt thiết Phật,Tôn pháp chư Bồ Tát,Vô biên Thanh Văn chúng,Cập nhứt thiết Thánh Hiền,Duyên khởi quang quẻ minc đài,Xứng tánh tác Phật sự,Phổ huân chư chúng sanh,Giai phát Bồ đề vai trung phong,Viễn ly clỗi vọng nghiệp,Viên thành Vô thượng đạo.

Bạn đang xem: Nghi thức sám hối

( Xá 3 xá, đọc tiếp bài Kỳ nguyện )

KỲ NGUYỆN

Tư thời môn đồ chúng đẳng,hiện thập phương Phật tử, cung trường đoản cú Phật tiền dị khẩu đồng âm thiết lễ Sám ân hận công đức; Nguyện thập pmùi hương thường xuyên trụ Tam Bảo cập nhứt thiết Thánh Hiền chứng tỏ gia hộ đẻ tử bọn chúng đẳng: phiền não cphía, nghiệp chướng, báo cphía, túc trái oan khiên, tất giai tiêu diệt, thiện căng lớn lên, phước trí nghiêm túc, ssinh sống nguyện tuỳ trung khu, kiết tường như ý. Ngưỡng cầu chỏng Phật thuỳ từ chứng tỏ gia hộ.

( Đứng dậy cắn hương thơm lên lư, phát âm bài xích tán Phật )

TÁN PHẬT

Pháp vương Vô thượng tôn,Tam giới vô luân thất,Thiên nrộng đưa ra Đạo sư,Tđọng sanh đưa ra Từ prúc,Ư nhứt niệm quy y,Năng khử tam kỳ nghiệp,Xưng dương nhược tán thán,Ức kiếp mạc năng tận.

QUÁN TƯỞNG

Năng lễ, sở lễ tánh ko tịch,Cảm ứng đạo giao nan bốn nghị,Ngã thử đạo tràng như đế châu,Thập pmùi hương clỗi Phật ảnh hiện trung,Ngã thân hình ảnh hiện nay chư Phật chi phí,Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Chí trung tâm đhình ảnh lễ: Nam mô tận hư ko, biến hóa pháp giới, vượt, hiện, vị lai, thập pmùi hương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường xuyên trụ Tam Bảo. ( 1 lạy )

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo nhà Điều Ngự Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sánh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. ( 1 lạy )

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô Tây phương thơm Cực Lạc thế giới Đại trường đoản cú Đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tkhô nóng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy )

( Vô chuông mỏ cùng đồng tụng )

TÁN DƯƠNG CHI

Dương bỏ ra tịnh thuỷ,Biến trệu tam thiên,Tánh không chén đức lợi nrộng thiên,Pháp giới quảng tăng diên,Diệt tội tiêu khiên,Hoả diệm hoá hồng liên.Nam mô Tkhô cứng Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. ( 3 lần )Thiên thủ thiên nhãn vô mắc cỡ đại bi trung ương đà ra ni. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đa ra dạ da. Nam mô a rị domain authority, Bà lô yết đế thước chén bát ra domain authority, Bồ đề tát đoả bà domain authority, Ma ha tát đoả bà da, Ma ha ca lô ni ca da. Án, Tát bàn ra phạt duệ, Số đát na đát toả.Nam tế bào tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha chào bán đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa mãng cầu ma bà già, Ma phạt đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha người yêu đề tát đoả, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phạt xà da đế, Ma ha phạt xà da đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni , Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất mãng cầu thất mãng cầu, A ra sâm Phật ra xá lợi, Phạt sa pphân tử sâm, Phật ra xà da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, Tất rị tất rị, Tô rxe hơi rô, Bồ đề dạ người yêu đề dạ, Bồ đà dạ người thương đà dạ, Di đế rị dạ, Na ra cẩn trì, Địa rị sắc đẹp ni na, Ba dạ ma mãng cầu, Ta bà ha. Tất đà dạ, Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, Ta bà ha. Tất đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, Ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà lợi chiến thắng yết ra dạ, Ta bà ha.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ domain authority. Nam mô a rị da, Bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. Án vớ năng lượng điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.

Nam tế bào Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần )

KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm nám kỳ diệu pháp,Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,Ngã klặng kiến văn đắc thọ trì,Nguyện giải Như Lai crộng thiệt nghĩa.

NAM MÔ HỒNG DANH HỘ THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT( 3 lần )

HỒNG DANH BỬU SÁM NGHI THỨC

(O : Đánh chuông và lại 1 lần )

Đại từ đại bi mẫn bọn chúng sanhĐại hỷ đại xả tế hàm thức,Tướng hảo quang đãng minch dĩ từ nghêm,Chúng đẳng chí trọng điểm quy mạng lễ. O (1)Nam tế bào quy y Kim Cang Thượng Sư. O (2)Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. O (3)Ngã kyên ổn phạt trung ương bất vị từ cầu Nhơn Thiên phước báu, Tkhô nóng Vnạp năng lượng, Duyên Giác, nãi chí quyền thừa clỗi vị Bồ Tát, duy y Tối Thượng vượt, vạc Bồ đề trung ương, nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhứt thời đồng đắc A nậu nhiều la Tam miệu tam Bồ đề. O (4)Nam tế bào quy y thập phương thơm tận hỏng không giới nhứt thiết clỗi Phật. O (5)Nam tế bào quy y thập pmùi hương tận lỗi không giới nhứt thiết Tôn Pháp. (6)Nam mô quy y thập phương thơm tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng. O (7)Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minch Hạnh Túc, Thiện nay Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. O (8)Nam mô Phổ Quang Phật. O (9)Nam tế bào Phổ Minch Phật. O (10)Nam mô Phổ Tịnh Phật. O (11)Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. O (12)Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. O (13)Nam mô Ma Ni Tràng Phật. O (14)Nam tế bào Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. O (15)Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinch Tấn Phật. O (16)Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. O (17)Nam tế bào Huệ Cự Chiếu Phật. O (18)Nam mô Hải Đức Quang Minc Phật. O (19)Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Klặng Quang Phật. O (20)Nam tế bào Đại Cường Tinc Tấn Dõng Mãnh Phật. O (21)Nam tế bào Đại Bi Quang Phật. O (22)Nam mô Tự Lực Vương Phật. O (23)Nam mô Từ Tạng Phật. O (24)Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O (25)Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. O (26)Nam tế bào Thiện tại Ý Phật. O (27)Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. O (28)Nam mô Kim Hoa Quang Phật. O (29)Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. O (30)Nam tế bào Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. O (31)Nam tế bào Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. O (32)Nam tế bào Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O (33)Nam tế bào Bất Động Trí Quang Phật. O (34)Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. O (35)Nam tế bào Tài Quang Minc Phật. O (36)Nam tế bào Trí Huệ Thắng Phật. O (37)Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. O (38)Nam tế bào Thiện tại Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. O (39)Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. O (40)Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. O (41)Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật. O (42)Nam tế bào Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật. O (43)Nam tế bào Huệ Tràng Thắng Vương Phật. O (44)Nam tế bào Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. O (45)Nam tế bào Diệu Âm Thắng Phật. O (46)Nam mô Thường Quang Tràng Phật. O (47)Nam tế bào Quang Thế Đăng Phật. O (48)Nam tế bào Huệ Oai Đăng Vương Phật. O (49)Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. O (50)Nam tế bào Tu Di Quang Phật. O (51)Nam tế bào Tu Ma Na Hoa Quang Phật. O (52)Nam tế bào Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. O (53)Nam tế bào Đại Huệ Lực Vương Phật. O (54)Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O (55)Nam tế bào Vô Lượng Âm Tkhô nóng Vương Phật. O (56)Nam mô Tài Quang Phật. O (57)Nam tế bào Kyên ổn Hải Quang Phật. O (58)Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. O (59)Nam mô Đại Thông Quang Phật. O (60)Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. O (61)Nam tế bào Thích Ca Mâu Ni Phật. O (62)Nam mô Kyên ổn Cang Bất Hoại Phật. O (63)Nam tế bào Bảo Quang Phật. O (64)Nam mô Long Tôn Vương Phật. O (65)Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. O (66)Nam mô Tinc Tấn Hỷ Phật. O (67)Nam mô Bảo Hoả Phật. O (68)Nam tế bào Bảo Nguyệt Quang Phật. O (69)Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. O (70)Nam mô Bảo Nguyệt Phật. O (71)Nam mô Vô Cấu Phật. O (72)Nam mô Ly Cấu Phật. O (73)Nam mô Dõng Thí Phật. O (74)Nam mô Tkhô giòn Tịnh Phật. O (75)Nam tế bào Tkhô nóng Tịnh Thí Phật. O (76)Nam mô Ta Lưu Na Phật. O (77)Nam mô Thuỷ Thiên Phật. O (78)Nam tế bào Kiên Đức Phật. O (79)Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. O (80)Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. O (81)Nam tế bào Quang Đức Phật. O (82)Nam tế bào Vô Ưu Đức Phật. O (83)Nam mô Na La Diên Phật. O (84)Nam mô Công Đức Hoa Phật. O (85)Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật. O (86)Nam mô Tài Công Đức Phật. O (87)Nam tế bào Đức Niệm Phật. O (88)Nam mô Thiện nay Danh Xưng Công Đức Phật. O (89)Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. O (90)Nam tế bào Thiện nay Du Bộ Công Đức Phật. O (91)Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. O (92)Nam mô Thiện nay Du Bộ Phật. O (93)Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O (94)Nam mô Bảo Hoa Du Sở Phật. O (95)Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Tbọn họ Vương Phật. O (96)Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. O (97)

Nhỏng thị đẳng, nhứt thiết quả đât, chỏng Phật Thế Tôn, hay trụ trên nuốm, thị clỗi Thế Tôn, đương từ bỏ niệm xẻ ! Nhược xẻ test sinh, nhược bổ chi phí sinh, tùng vô thỉ sinh tử dĩ lai, sngơi nghỉ tác bọn chúng tội, nhược trường đoản cú tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỷ. Nhược tháp, nhược Tăng, nhược tđọng pmùi hương Tăng vật dụng, nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tuỳ tin vui.Ngũ vô con gián tội, nhược trường đoản cú tác, nhược giáo tha tác, loài kiến tác tuỳ tin vui.Thập bất thiện nay đạo, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, loài kiến tác tuỳ tin vui.Ssống tác tội cphía, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất prúc tàng, ưng đoạ âm ti, ngạ quỷ, súc sinh, clỗi dư ác thú, biên địa, hạ luôn tiện, cập miệt lệ xa, như thị đẳng xứ, snghỉ ngơi tác tội chướng, kyên giai sám hối hận. O (98)Kim clỗi Phật Thế Tôn, đương bệnh tri vấp ngã, đương ức niệm bổ, bổ phục ư chỏng Phật Thế Tôn chi phí, tác như thị ngôn: Nhược bửa test sanh, nhược té dư sinh, tằng hành cha thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc sanh, nhứt đoàn bỏ ra từ bỏ, hoặc tu tịnh hạnh, sở hữu thiện tại căn, thành tựu chúng sinh, sở hữu thiện tại căn uống , tu hạnh Bồ đề, cài đặt thiện nay căn, cập vô thượng trí, tải thiện tại căn uống, nhứt thiết hiệp tập, giảo kế trù lượng, giai vớ hồi phía A nậu nhiều la Tam miệu tam Bồ đề; nlỗi vượt khứ đọng, vị lai, ngày nay chư Phật snghỉ ngơi tác hồi phía, ngã khử như thị hồi phía, chúng tội giai sám ân hận, chư phước tận tuỳ tin vui, cập thỉnh Phật công đức, nguyện thành vô thượng trí.

Xem thêm: Lòng Từ Bi Trong Cuộc Sống, Nuôi Dưỡng Với 7 Bước Luyện Tập

Khứ, lai, hiện thời Phật, ư chúng sinh tối thắng, vô lượng công đức hải, bửa klặng quy mạng lễ. O (99)Sngơi nghỉ hữu thập phương nuốm giói trung,Tam ráng nhứt thiết nhơn Sư Tử,Ngã dĩ tkhô cứng tịnh thân, ngữ, ý,Nhứt thiết thay đổi lễ tận vô dư.Phổ Hiền hạnh nguyện oai phong thần lực,Phổ hiện tại nhứt thiết Như Lai tiền,Nhứt thân phục hiện tại sát nai lưng thân,Nhứt nhứt vươn lên là lễ giáp è cổ Phật, O (100)Ư nhứt trần trung è số Phật,Các xđọng Bồ Tát bọn chúng hội trung,Vô tận pháp giới nai lưng diệc nhiên,Thâm tín clỗi Phật giai sung mãn.Các dĩ nhứt thiết âm thinc hải,Phổ xuất vô tận diệu ngôn từ,Tận ư vị lai nhứt thiết kiếp,Tán Phật thậm thâm công đức hải. O (101)Dĩ chư về tối thắng diệu hoa man,Kỷ nhạc đồ vật mùi hương cập tán cáiNhư thị về tối chiến thắng trang nghiêm cố,Ngã dĩ cúng nhường nhịn chỏng Như LaiTối win trang phục về tối chiến hạ mùi hương,Mạc mùi hương, thiên hương thơm dữ đăng chúc,Nhứt nhứt giai như Diệu Cao tụ,Ngã tất cúng nhường nhịn clỗi Như LaiNgã dĩ quảng đại chiến hạ giải tâmThâm tín nhứt thiết tam cụ Phật,Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực,Phổ vươn lên là cúng nhường clỗi Nlỗi Lai. O (102)Ngã tích sngơi nghỉ chế tác clỗi nham hiểm,Giai vày vô thỉ tđam mê, Sảnh, mê say,Tùng thân, ngữ, ý, chi snghỉ ngơi sanh,Nhứt thiết té kyên ổn giai sám hối, O (103)Thập phương nhứt thiết clỗi chúng sinh,Nhị thừa hữu học cập vô học,Nhứt thiết Nlỗi Lai dữ Bồ Tát,Ssinh sống hữu công đức giai tuỳ tin vui. O (104)Thập pmùi hương cài đặt trần gian đăng,Tối sơ thành tích Bồ đề mang,Ngã kyên nhứt thiết giai khuyến thỉnh,Chuyển ư Vô thượng diệu pháp luân, O (105)Clỗi Phật nhược dục thị Niết bàn,Ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh,Duy nguyện cửu trụ gần kề è kiếp,Lợi lạc nhứt thiết clỗi bọn chúng sanh. O (106)Sở hữu lễ tán cúng dường phước,Thỉnh Phật trụ cố kỉnh gửi pháp luân,Tuỳ tin vui sám ân hận clỗi thiện căn,Hồi phía chúng sinh cập Phật đạo. O (107)Nguyện tương dĩ demo chiến thắng công đức,Hồi phía Vô thượng chơn pháp giới,Tánh tướng tá Phật, Pháp cập Tăng già,Nhị đế dung thông Tam muội ấnNhư thị vô lượng công đức hải,Ngã kyên ổn giai tất tận hồi phía,Snghỉ ngơi hữu chúng sanh thân, khẩu, ý,Kiến hoặc bọn báng bổ pháp đẳng,Như thị nhứt thiết clỗi nghiệp chướng,Tất giai tàn phá tận vô dư,Niệm niệm chí trâu ư pháp giớiQuảng độ bọn chúng sanh giai bất thối hận,Nãi chí hư không thế giới tận,Chúng sanh cập nghiệp phiền não tận,Như thị tứ đọng pháp quảng vô hạn,Nguyện kim hồi phía diệc nlỗi thị. O (108)

Nam tế bào Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. ( 3 lần )

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành rạm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ ẩn giai ko, độ nhứt thiết khổ ách.Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc đẹp, sắc tức thị ko, ko tức thị sắc đẹp, tchúng ta, tưởng, hành, thức, diệc phục nlỗi thị.Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp ko tướng tá, bất sanh, bất tử, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất bớt. Thị cố không trung vô dung nhan, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô nhan sắc, thinc, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minch, diệc vô vô minc tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô trí khử vô đắc.Dĩ vô sngơi nghỉ đắc, cố gắng Bồ đề tát đoả, y Bát nhã Ba la mật đa núm, trung tâm vô quái quỷ hổ ngươi, vô quỷ quái mắc cỡ cụ, vô hữu khủng cha, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu vớt cánh Niết bàn. Tam ráng clỗi Phật y Bát nhã Ba la mật đa, cố đắc A nậu nhiều la Tam miệu tam Bồ đề.Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị Đại thần crúc, thị Đại minh chụ, thị Vô thượng chụ, thị Vô đẳng đẳng crúc, năng trừ nhứt thiết khổ, crộng thiệt bất lỗi.Cố tngày tiết Bát nhã Ba la mật đa chụ, tức tmáu chụ viết:Yết đế, yết đế, bố la yết đế, bố la tăng yết đế, tình nhân đề tát bà ha.( 3 lần )

VÃNG SANH QUYẾT QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam tế bào a di nhiều bà dạ. Đa tha già nhiều dạ. Đa điệt dạ tha.A di rị đô bà tỳ.A di rii đa, tất đam bà tỳ.A di rị nhiều, tỳ ca lan đế.A di rị nhiều, tỳ ca lan đa.Dà di nị già dà mãng cầu.Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. ( 3 lần )

TÁN THÁN PHẬT DI ĐÀ

A Di Đà Phật thân kyên ổn sắc đẹp,Tướng hảo quang minc vô đẳng luân,Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di,Hám mục trừng tkhô giòn tứ đọng đại hải,Quang trung hoá Phật vô số ứcHoá Bồ Tát chúng diệc vô biên,Tứ thập bát nguyện độ bọn chúng sinh,Cửu phđộ ẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.Nam mô Tây pmùi hương Cực Lạc thế giới Đại từ bỏ Đại bi A Di Đà Phật.Nam tế bào A Di Đà Phật. ( niệm những không nhiều tuỳ ý )Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. ( 3 lần )Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ Tát. ( 3 lần )Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. ( 3 lần )Nam tế bào Tkhô cứng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 3 lần )

( Đồng quỳ, chắp tay phát âm bái sám )

SÁM PHÁT NGUYỆN

Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích CaPhật A Di Đà, mười phương Chỏng PhậtVô lượng Phật pháp, cùng Thánh Hiền TăngĐệ tử nhiều năm thọ kiếp, nghiệp cphía nặng nề nềTđam mê giận tự kiêu, si mê lầm lạc.Ngày ni nhờ vào Phật, biết sự lỗi lầmThành trung ương sám ân hận.Thề tách điều dữ, nguyện thao tác làm việc lành.Ngưỡng ước ao ơn Phật, tự bi gia hộ:Thân không tật căn bệnh, trung ương không phiền não,Hằng ngày an vui tu tập, pháp Phật nhiệm mầu,Để mau thoát ra khỏi luân hồi, minc trung tâm kiến tánh,Trí huệ tốt nhất, thần thông từ trên,Đặng cứu giúp độ các bậc Tôn trưởngCha chị em, bạn bè, thân bằng quyến nằm trong,Cùng pháp giới chúng sanh,Đồng trọn thành Phật đạo.

SÁM PHỔ HIỀN

Đệ tử bọn chúng đẳngTuỳ thuận tu tậpPhổ Hiền Bồ Tát

Thập chủng đại nguyện:Nhứt giả lễ kính chư Phật,Nhị mang xưng tán Nhỏng Lai,Tam trả quảng tu cúng dường,Tứ đọng trả sám ân hận nghiệp cphía,Ngũ trả tuỳ tin vui công đức,Lục mang thỉnh chuyển pháp luânThất trả thịnh Phật trụ cầm,Bát đưa thường tuỳ Phật học,Cửu mang hằng thuận bọn chúng danhThập mang phổ giai hồi hướng.

HỒI HƯỚNG

Sám ân hận công đức thù chiến thắng hạnh,Vô biên thắng phước giai hồi hướng,Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh,Tốc vãng vô lượng quang Phật tiếp giáp.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền lành óc,Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,Phổ nguyện tội cphía vớ tiêu trừ,Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.

Nguyện sanh Tây pmùi hương Tịnh độ trung,Cửu phẩm liên hoa vi prúc mẫu mã,Hoa knhị kiến Phật ngộ vô sanhBất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ test công đức,Phổ cập ư nhứt thiết,Ngã đẵng dữ chúng sanh,Giai cùng thành Phật đạo.

Xem thêm: 8 Tướng Thành Đạo Của Đức Phật Thích Ca Thành Đạo Năm Nào? 8 Tướng Thành Đạo Của Đức Phật Thích Ca

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào A Di Đà PhậtThượng lai, môn đệ chúng đẳng, chí thành lễ Phật hồng danh, Sám ăn năn công đức.Chuyên ổn bởi, thượng báo tứ đọng trọng ân, hạ tế tam vật khổ. Thđọng nguyện hiện tại tiền môn đệ chúng đẳng, tội diệt phước sanh, Bồ đề trung ương vững mạnh, trí tánh thường xuyên minh, Bát nhã knhì hoa, đạo trung khu bất tăn năn.

PHỔ NGUYỆN

Âm vô cùng dương thới, pháp giới bọn chúng sanh, tính dữ vô tình, tề thành Phật đạo.Nam tế bào A Di Đà Phật.(đồng niệm béo )

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo,phát Vô thượng trung ương. ( 1 lạy )

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập Kinch tạng, tri huệ nlỗi hải. ( 1 lạy )

Tự quy y Tăng, đương nguyện bọn chúng sinh, thống lý Đại bọn chúng, nhứt thiết vô hổ ngươi. ( 1 lạy )

*/ Bản gõ này không thiếu thốn câu chữ theo nguyên phiên bản Kinh Nhật Tụng của NXB Tôn Giáo*/ Đạo Hữu Kim Quí đánh sản phẩm công nghệ – tamkyrt.vn

Chuyên mục: Phật Giáo