Vô thần tốt hay không tốt, luật nhân quả có hay không?

  -  

Luậtnhân quảlà quy luật tự nhiên cơ bản nhất trong vũ trụ và con người cũng không thể thoát khỏinhân quảbáoứngcủa chính bản thân mình

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nam Mô A Di Đà Phật!