Giải nghĩa chú đại bi

     

Mỗi câu vào bài bác Chú Đại Bi thay mặt với hình hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần bởi vì Đức Quan Âm Bồ Tát hòa mình.

Bạn đang xem: Giải nghĩa chú đại bi


Sự linh ứng kỳ lạ của thần chú Đại bi

Chụ Đại Bi là gì? 

Theo kinh sách Phật giáo, Thần chụ Đại Bi được rút ra tự Kinc Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, bởi vì bao gồm Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội.

Thần Crúc Đại Bi được đúc kết tự Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, vì chủ yếu Đức Phật Thích Ca diễn nói vào một pháp hội trước khía cạnh đông đủ các vị Bồ Tát, Thinh vnạp năng lượng, Thánh chúng, Ttách, Thần, Thiên, Long, những Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan… cùng câu hội, tại núi Bồ Đà Lạc Ca (Potalaka), một hải đảo nghỉ ngơi về phía Nam xđọng Ấn Độ, được đánh giá như thể địa điểm nhưng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thường trụ tích. Ta hoàn toàn có thể tin kiên cố điều ấy chính vì Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn được mở đầu bằng lời nói thân quen của Ngài A Nan “Như rứa tôi nghe” cũng như xuyên qua ngôn từ hỏi đáp giữa ngài A Nan với Đức Thế Tôn đã có được khắc ghi nghỉ ngơi trong khiếp.

Trong pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vị trọng điểm đại bi so với chúng sanh, mong mỏi cho “bọn chúng sinh được an vui, được trừ toàn bộ các bệnh dịch, được sinh sống thọ, được phong lưu, được diệt toàn bộ nghiệp ác tội nặng nề, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được chiến thắng toàn bộ những thiện nay cnạp năng lượng, được tiêu tan toàn bộ sự run sợ, được mau không thiếu tất cả đều chỗ mong muốn cầu” mà lại thổ lộ Thần Chú này.

Ngài cho thấy nguyên nhân thành lập và hoạt động của Thần Chụ nlỗi sau: Vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, bởi trung khu thương tưởng mang lại chúng sanh đề nghị sẽ tâm sự thần chụ Đại Bi với khuyến khích Bồ Tát Quán Thế Âm đề xuất tbọn họ trì vai trung phong crúc này để mang lại ích lợi an vui to cho chúng sanh trong đời vị lai. Bồ Tát Quán Thế Âm bây giờ bắt đầu sinh hoạt ngôi sơ địa khi nghe tới kết thúc thần chụ này tức thời triệu chứng vượt lên đệ chén địa. Vui mừng trước oai phong lực của thần crúc, Ngài bèn phạt đại nguyện: “Nếu vào đời vị lai, bé rất có thể làm cho tác dụng an vui cho toàn bộ chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con tức thời sinh ra nngu đôi mắt nlẩn thẩn tay”.

Ý nghĩa phần đông câu Chú Đại Bi

Crúc Đại Bi là thần chụ quảng đại viên mãn, thần chụ vô ngại đại bi, thần chú cứu vớt khổ. Trí crúc này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước cùng bị tiêu diệt thì sinh Cực Lạc.

1. Nam Mô Hắt Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn định thân Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện nay tướng tá hành đưa gắng chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát cảm ứng.

2. Nam Mô A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện tướng tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành mang y giáo phụng hành.

3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da: Quán-Âm hóa hiện tướng mạo Quán-Tự-Tại trì chén. Hành giả tiệm tưởng khiến bọn chúng sanh được trường thọ.

4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện nay thân Bất Không Qulặng Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ bọn chúng sanh.

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện tướng tụng chụ, theo pháp tu trì, được thiện giải bay.

6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da: Quan Âm hóa hiện tại tướng mạo Mã-Minc Bồ Tát tự giác giác tha, từ đô từ bỏ tha.

7. Án: Quan Âm hóa hiện tại tướng mạo các Thần Quỷ Vương lẹo tay tụng chụ. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chính giác.

8. Tát Bàn Ra Pphân tử Duệ: Quan Âm hóa hiện tại tướng tá Tđọng Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma.

9. Số Đát Na Đát Tỏa: Quan Âm hóa hiện tại tướng mạo Bộ-Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cho cải ác theo thiện nay.

10. Nam Mô Tất Cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: Quan Âm hiện tướng Long Tchúng ta Bồ Tát hộ trì tín đồ tu hành, hàng phục toàn bộ ma oán thù.

11. Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hiện nay tướng Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng lớn độ vô lượng chúng sinh.

12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tại tướng mạo Phật Tkhô nóng Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ bọn chúng sanh an lạc.

13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: Quán Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương phù trì hành giả xa lìa loài mãnh thú.

14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: Quan Âm hiện tướng tá Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cố kỉnh cành dương, tay núm bình ngọc cam lộ độ chúng sinh.

15. A Thệ Dựng: Quán Âm hiện nay tướng mạo Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần gần kề bốn phương khuyến thiện nay xong ác.

16. Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già: Quán Âm hiện nay tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh bao gồm dulặng.

17. Ma Pphân tử Đạt Đậu: Quan Âm hiện tại tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt tất cả ba con mắt cảm hóa ác nhơn phía thiện nay.

Xem thêm: Dì Thập Tam (2005) - Hoàng Phi Hồng: 4 Lần Kết Hôn, 3 Lần Mất Vợ

18. Đát Điệt Tha: Quán Âm hiện nay tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh.

19. Án A Bà Lô Hê: Quan Âm hiện tại tướng mạo Quan Âm Bồ Tát từ bỏ bi vô lượng cứu vãn khổ ban vui.

đôi mươi. Lô Ca Đế: Quan Âm hiện tướng tá Đại Phạm Thiên Vương sống trong mười phương thơm thế giới độ bay chúng sinh.

21. Ca Ra Đế: Quan Âm hiện tại tướng mạo Đế Thần sinh sống vào mười pmùi hương nhân loại thường cứu giúp chúng sinh.

22. Di Hê Rị: Quan Âm hóa hiện tại tướng tá Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ bọn chúng sanh.

23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa: Quan Âm cần sử dụng trung khu nguyện thanh tịnh, tự bi vô xẻ cảm ứng độ người chân thực tu hành.

24. Tát Bà Tát Bà: Quan Âm hiện nay thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm pmùi hương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sinh.

25. Ma Ra Ma Ra: Quan Âm hiện tại Bạch Y Bồ Tát tay phương diện cố kỉnh Nlỗi Ý, tay trái dắt đồng tử khiến cho chúng sanh được ngôi trường tchúng ta.

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: Quan Âm hiện nay tướng mạo Phật A Di Đà khiến bọn chúng sinh Lúc không còn thân nầy đồng sinh Cực Lạc quốc.

27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Không Thân thu phục vạn ức thiên binch, hóa độ vô lượng bọn chúng sinh.

28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế: Quan Âm vào vai Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binc Khổng Tước Vương thu phục những ma oán.

29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa hiện nay Đại Lực Thiên Tướng tay cố Bảo Xử phù trì chúng sanh, tinch tấn tu hành.

30. Đà La Đà La: Quan Âm hiện tại tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ xẻ chấp pháp chấp.

31. Địa Rị Ni: Quan Âm hiện tại tướng Sư Tử Vương xét nghiệm fan tụng chú khiến cho bọn chúng sanh tiêu trừ tai họa.

32. Thất Phật Ra Da: Quan Âm hiện nay tướng Bồ Tát Thích Lịch tay cố gắng Klặng Xử thu phục các ma và quyến ở trong của chúng.

33. Giá Ra Giá Ra: Quan Âm hiện tại thân Bồ tát Tồi Toái tay nỗ lực Kyên Luân hóa độ oán thù ma điều phục tùng.

34. Mạ Mạ Pphân tử Ma Ra: Quan Âm hiện thân Đại Hàng Ma Kim Cang tay vắt Klặng Luân phù trì bọn chúng sanh đắt đại cát tường.

35. Mục Đế Lệ: Quán Âm hiện tại tướng tá chư Phật, Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chụ, hành trả phụng trì triệu chứng đắt Phật trái.

36. Y Hê Y Hê: Quan Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.

37. Thất Na Thất Na: Quán Âm hiện thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai hại dương gian.

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: Quan Âm hiện nay tướng tay nỗ lực khiên, tay núm cung thương hiệu kính tụng thần chú đắc pháp từ trên.

39. Pphân tử Xa Phạt Xâm: Quan Âm hiện tại thân Kyên Khôi Đại Tướng nắm linch thuận thời giáo hóa độ bọn chúng sanh.

Xem thêm: Tôn Giả Ni Liên Hoa Sắc - Cuộc Đời Trầm Luân Của Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc

40. Phật Ra Xá Da: Quan Âm hiện nay tướng mạo Phật A Di Đà, bọn chúng sanh tưởng vọng thì hiện tiền sau này vẫn thấy Phật.


Chuyên mục: Phật Giáo