Dương Chi Tịnh Thủy

  -  
NGHI THỨC PHÓNG-SANH

(Trước niệm-mùi hương khấn...tên tín đồ phóng sinh, muốn cầu phần nhiều gì, nguyện thả sinh-linch được tự-vì chưng giải bay.)

Dương bỏ ra tịnh thủy,Biến sái tam-thiên,Tánh không bát-đức lợi nrộng thiên,Pháp-giới quảng tăng diên,Diệt tội tiêu khiên,Hỏa-diệm hóa hồng-liên.

Bạn đang xem: Dương chi tịnh thủy

Nam-tế bào Thanh-Lương-Địa Bồ-tát.(3 lần)

TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI

(Toàn thể đại chúng hầu hết tụng)Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi trung ương đà la ni: Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da. Nam tế bào A rị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, người tình đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra pphân tử duệ, số đát mãng cầu đát lan. Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà dà ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ dùng lô thiết bị lô, pphân tử xà domain authority đế, ma ha pphân tử xà domain authority đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa pphân tử sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, tô rô tô rô, người tình đề dạ, người yêu đề dạ, người tình đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni mãng cầu, tía dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị win kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu, đá ra dạ domain authority. Nam tế bào a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô mạn đà ra bạt đà giạ, ta bà ha”. (3 lần)

Nam-tế bào thường-trụ thập phương Phật,Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp, Nam-tế bào thường-trụ thập pmùi hương Tăng, Nam-tế bào Bổn-sư Thích-Ca Mâu-ni Phật,Nam-tế bào Cực-lạc thế-giới A-Di-Đà Phật,Nam-tế bào Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Nam-tế bào Dược-Sư Lưu-Ly-Quang Vương Phật, Nam-mô Đại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát. Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Nam-tế bào Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát,Nam-mô Đạo-Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát.

GIẢI NGHIỆP KỆ :

Hữu tình chúng đẳng túc nghiệp nhiều,Trí sử kim sinh chế tạo võng la,Hạnh ngộ thiện duyên ổn công-đức đại,Quy-y Tam-bảo tội tiêu ma. Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần) Thiên giá bán giá bán, địa giá bán giá,La võng trở nên thất Phật ca-sa,Thất bảo Như-Lai pchờ sanh kệ:Tứ đại yết đế hộ pngóng tha. Phi nuốm, tẩu thú qui đánh khứ đọng,Ngư biết hà giải lạc thanh hao sa. Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát,Sơn thần tbỏ tướng mạo hộ pđợi tha. Án linch chạm màn hình tóa ha. (3 lần) PHẬT NGÔN :Tình đa tưởng tđọc, giữ nhập hoành sinh, gắng tri nhữ đẳng, tích vi ám tế dở người si, bất tu chánh-niệm. Klặng tắc vũ mao lấn giới, thọ demo liệt hình, thủy lục, phi ko, chủng chủng bất tốt nhất, hoặc đầu câu thỉ, hoặc nhập võng la, mạng trên đao châm, hồn phi thang hỏa. Hạnh phùng (tăng-chúng, thiện-sĩ) tài tục nhữ thân, van tử đắc sanh, lai demo thắng địa. Kyên ổn thỉnh clỗi thánh, đả nhữ linh thông, nhữ đương nhứt chổ chính giữa, quy-y Tam-bảo. QUY-Y TAM-BẢONhữ đẳng (tbỏ, lục, không) tánh chúng-sanh đầu quy-y Tam-Bảo. Quy-y Phật, Quy-y Pháp, Quy-y Tăng (3 lần)Quy-y Phật lưỡng-túc tôn,Quy-y Pháp ly dục tôn,Quy-y Tăng bọn chúng trung tôn. Quy-y Phật bất đọa địa-lao tù,Quy-y Pháp bất đọa ngạ-quỷ,Quy-y Tăng bất đọa bàng-sinh Quy-y Phật cánh,Quy-y Pháp cánh,Quy-y Tăng cánh.Quy-y Tam-bảo viễn ly tam-đồ vật khổ. Nhữ đẳng ssinh sống tạo nên chỏng nham hiểm, giai vày vô-thỉ tmê mẩn Sảnh si mê, tùng thân ngữ ý chi sngơi nghỉ sinh, nhứt thiết bọn chúng đẳng kyên giai sám-ăn năn. Nam-mô Cầu Sám-Hối Bồ-Tát. (3 lần)XƯỚNG:Nhữ đẳng Phật-tử quy-y Tam-bảo cận sám-ân hận dĩ, nhữ tội chướng phá hủy, trí-huệ knhị minc, phân phát Bồ-Đề trọng tâm, cầu sinh Tây-phương thơm Cực-lạc thế-giới, liên-hoa hóa-sanh, nhập bất thối hận địa. Hiện tiền đại-chúng vị (thủy, lục, không) tánh chúng-sanh, nhứt trọng điểm niệm Phật.

Xem thêm: Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

TỤNG:

A-Di-Đà Phật thân kyên sắc,Tướng hảo quang-minch vô đẳng luân,Bạch hào uyển gửi ngũ Tu-di,Cám mục trừng tkhô nóng tứ đại hải.Quang-trung hóa Phật vô-số ức,Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên, Tứ đọng thập chén nguyện độ chúng-sanh,Cửu phẩm hàm linch đăng bỉ ngạn.Nam-mô Tây-pmùi hương Cực-lạc thế- giới đại-tự đại-bi A-Di-Đà Phật.Nam-mô A-Di-Đà Phật. (30 lần)Nam-tế bào Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (3 lần)Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần)Nam-tế bào Địa-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Phóng-sanh công-đức thù chiến thắng hạnhVô-biên chiến hạ phước giai hồi-phía,Phổ nguyện pháp-giới chỏng chúng- sinh,Tốc vãng vô-lượng quang quẻ Phật gần kề. Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền- nãoNguyện đắc trí-huệ crộng minh liễu,Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,Thế cố kỉnh thường xuyên hành Bồ-Tát đạo. Nguyện sinh Tây-phương Tịnh-độ trung,Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫuHoa khai loài kiến Phật ngộ vô-sanhBất thối Bồ-Tát vi các bạn lữ. Nguyện dĩ demo công-đức,Phổ cập ư nhứt thiết,Ngã đẳng dữ chúng-sinh,Giai cộng thành Phật đạo. (Đánh khánh 3 tiếng, xướng):Nhữ đẳng phi tiềm túc nghiệp đa,Hạnh đắc kim triêu hội chủ gia;Ngã kyên pđợi nhữ du du khứ đọng.Nguyện kỳ tín công ty phúc hà sa.

Xem thêm: Bài Tụng Kinh Cầu Con Tại Nhà Linh Nghiệm Nhất, Hướng Dẫn Cầu Con Sinh Con Như Ý Nguyện

Nam-mô Trường-Tchúng ta Vương Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần) (Niệm Phật, cá rùa mang về sông nhưng thả, chlặng mang ra sau mà thả)