Nghi thức tụng kinh a di đà chuẩn nhất

  -  
NGHI THỨC CẦU SIÊUNIỆM HƯƠNG

(Thắp đèn xông mùi hương trầm dứt, đứng ngay ngắn lẹo tay nhằm ngang ngực mật niệm)

TỊNH PHÁP.. GIỚI CHƠN NGÔN
Án lam tóa ha. (3 lần)TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔNÁn ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)(Chủ lễ thắp cha cây hương thơm quỳ ngay thật ráng mùi hương ngang trán niệm bài xích cúng hương).CÚNG HƯƠNGNguyện test diệu hương vân,Biến mãn thập phương thơm giới,Cúng nhường duy nhất thiết Phật,Tôn pháp chỏng Bồ tát,Vô biên Thanh khô văn chúng,Cập tốt nhất thiết Thánh Hiền,Duyên khởi quang quẻ minh đài,Xứng tánh tác Phật sự,Phổ huân chư bọn chúng sinh,Giai phân phát Bồ đề tâm,Viễn ly chỏng vọng nghiệp,Viên thành Vô thượng đạo.KỲ NGUYỆNĐệ tử bọn chúng đẳng, nguyện thập phương thường xuyên trú Tam bảo, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Từ bi gia hộ đệ tử… pháp danh… Bồ đề vai trung phong bền vững, từ giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, dữ pháp giới bọn chúng sinc, tốt nhất thời đồng đắc A nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề.(Đứng dậy cắn hương thơm vào lư rồi chắp tay đứng trực tiếp và niệm)TÁN PHẬTPháp vương Vô thượng tônTam giới vô luân thấtThiên nhơn chi Đạo sưTứ đọng sinch bỏ ra Từ phụƯ tốt nhất niệm quy yNăng diệt tam kỳ nghiệpXưng dương nhược tán thánỨc kiếp mạc năng tận.QUÁN TƯỞNGNăng lễ, sở lễ tánh không tịch,Cảm ứng đạo giao nan tứ nghì,Ngã demo đạo tràng nlỗi Đế châu,Thập phương thơm chư Phật ảnh hiện trung.Ngã thân ảnh hiện nay clỗi Phật tiền,Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.– Chí trọng điểm đhình họa lễ: Nam mô Tận hư không, thay đổi pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam bảo. (1 lạy)– Chí tâm đhình ảnh lễ: Nam tế bào Ta bà Giáo chủ Bổn định sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sinch Di Lặc Tôn Phật, Đại trí Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ pháp Chư tôn Bồ tát, Linc tô hội thượng Phật Bồ tát. (1 lạy)– Chí trọng tâm đhình họa lễ: Nam tế bào Tây phương thơm Cực lạc quả đât Đại trường đoản cú Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ tát, Tkhô giòn tịnh Đại hải bọn chúng Bồ tát. (1 lạy)TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương thơm sạ sức nóng,

Pháp giới mông huân,

Clỗi Phật hải hội tất diêu văn,

Tùy xứ kiết tường vân,

Thành ý pmùi hương ân,

Chư Phật hiện nay body.

Bạn đang xem: Nghi thức tụng kinh a di đà chuẩn nhất

Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)CHÚ ĐẠI BINam tế bào Đại Bi hội thượng Phật Bồ tát.(3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại-bi trọng điểm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.

Nam-mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước chén ra domain authority, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

Nam-mô vớ kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, sơn rxe hơi rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni na, cha dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha.

Nam-tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.(3 lần)KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm ảo diệu pháp,Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,Ngã kim loài kiến văn đắc tbọn họ trì,Nguyện giải Như-Lai crộng thiệt nghĩa.

KINH A-DI-ĐÀNAM-MÔ LIÊN-TRÌ HẢI-HỘI PHẬT BỒ-TÁT.(3 lần)PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINHNhư thị té văn: Nhứt thời Phật trên Xá-vệ quốc, Kỳ tbọn họ Cấp-cô-độc viên, dữ đại Tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nrộng câu, giai thị đại A-La-hán, chúng sngơi nghỉ tri thức:

Trưởng-lão Xá-Lợi-Phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Li-bà-nhiều, Châu-lợi bàn-đà-dà, Nan-đà, A-Nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-Câu-la, A-nâu-lâu-đà, nhỏng thị đẳng chỏng đại môn đồ, tinh clỗi Bồ-tát ma-ha-tát. Văn-thù Sư-lợi pháp-vương-tử, A-dật-đa Bồ-tát, Càng Đà-ha-đề Bồ-tát, Thường-tinh-tấn Bồ-tát, dữ nlỗi thị đẳng, clỗi đại Bồ-tát; cập Thích-đề-hoàn nrộng đẳng, vô-lượng chư thiên, đại-chúng câu.

Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá-Lợi-Phất: "Tùng thị Tây-pmùi hương thừa thập vạn ức Phật-độ, hữu thế-giới danh viết Cực-lạc kỳ độ hữu Phật hiệu A-Di-Đà, klặng hiện thời thuyết-pháp".

Xá-Lợi-Phất! Bỉ độ hà vậy danh vi Cực-lạc? Kỳ quốc chúng-sanh vô hữu bọn chúng khổ, đản tchúng ta clỗi lạc, núm danh Cực-lạc. Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la-võng, thất trùng mặt hàng tbọn họ, giai thị tđọng bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cầm cố bỉ quốc danh vi Cực-lạc.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công-đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì nhằm thuần dĩ kyên sa tía địa, Tđọng biên giai đạo, klặng ngân, lưu-ly, pha-lê hiệp thành; thượng hữu, lâu những, diệc dĩ klặng, ngân, lưu-ly, pha-lê, xa-cừ, xích-châu, mã-não nhi nghiêm sức chi. Trì phổ biến liên-hoa, đại nlỗi xa luân, tkhô nóng nhan sắc thanh hao quang, huỳnh nhan sắc huỳnh quang quẻ, xích dung nhan xích quang quẻ, bạch sắc bạch quang quẻ, kỳ diệu mùi hương khiết.

Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thắng lợi nlỗi thị công đức chỉnh tề.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc-độ thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạn-đà-la hoa, kỳ độ chúng-sinh thường xuyên dĩ thanh đán, những dĩ y-kích thạnh chúng diệu hoa cúng nhường nhịn tha phương thơm thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hườn đáo bổn định quốc, phạn thực tởm hành.

Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành công nlỗi thị công đức trang-nghiêm.

Phục đồ vật Xá-Lợi-Phất! Bỉ-quốc thường hữu chủng chủng kỳ lạ, tạp sắc đẹp đưa ra điểu: Bạch-hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cộng-mạng bỏ ra điểu, thị chư bọn chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn xướng: ngũ-căn uống, ngũ-lực, thất-bồ-đề phần, bát-thánh-đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng-sanh vnạp năng lượng thị âm dĩ, giai vớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Nhữ trang bị vị test điểu, thiệt thị tội báo snghỉ ngơi sanh. Snghỉ ngơi dĩ mang hà? Bỉ Phật quốc-độ vô tam ác đạo. Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc-độ thượng vô ác đạo đưa ra danh, hà huống hữu thiệt, thị chư bọn chúng điểu, giai thị A-Di-Đà Phật dục linc pháp-âm tuyên lưu lại chuyển đổi sngơi nghỉ tác.

Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc-độ vi phong xuy hễ, chỏng bảo mặt hàng tbọn họ, cập bảo la võng, xuất ảo diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc bên cạnh đó cu tác, văn uống thị âm đưa, thoải mái và tự nhiên giai sanh: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đưa ra vai trung phong. Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc-độ, thắng lợi, nlỗi thị công-đức trang-nghiêm.

Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà gắng hiệu A-Di-Đà? Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quang-minc vô-lượng, chiếu thập pmùi hương quốc, vô snghỉ ngơi chướng ngại, thị rứa hiệu vi A-Di-Đà.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật tbọn họ mạng, cập kỳ nrộng dân, vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, nắm danh A-Di-Đà.

Xá-Lợi-Phất! A-Di-Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư klặng thập kiếp.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật hữu vô-lượng vô-biên Thinh-vnạp năng lượng đệ-tử, giai A-la-hán, phi thị tân oán số đưa ra sngơi nghỉ năng tri; chư Bồ-tát chúng diệc phục nhỏng thị.

Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ thành-tựu như thị công-đức trang-nghiêm.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc-độ chúng-sanh sanh mang, giai thị a-bệ-bạt-trí, kỳ trung đa hữu nhứt sanh té xứ, kỳ số thậm nhiều phi thị toán số, ssinh hoạt năng tri chi, đản khả dĩ vô-lượng vô-biên a-tăng-kỳ ttiết.

Xá-Lợi-Phất! Chúng-sinh văn uống giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Slàm việc dĩ giả hà? Đắc dữ nlỗi thị chư thượng thiện-nrộng câu hội nhứt xứ.

Xá-Lợi-Phất! Bất khả dĩ tphát âm thiện-cnạp năng lượng phước-đức nhơn-duyên ổn, đắc sinh bỉ quốc.

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện-nam tử, thiện-nư nhơn, văn thuyết A-Di-Đà Phật, chấp trì danh-hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, nhược tam nhựt, nhược tứ nhựt, nhược ngũ nhựt, nhược lục nhựt, nhược thất nhựt, nhứt tâm bất loàn. Kỳ nhơn lâm mạng thông thường thời, A-Di-Đà Phật dữ chỏng Thánh-chúng, hiện nay kỳ chi phí, thị nrộng phổ biến thời, tâm bất điên-hòn đảo, tức đắc vãng-sanh A-Di-Đà Phật Cực-lạc quốc-độ.

Xá-Lợi-Phất! Ngã loài kiến thị lợi, nắm tngày tiết test ngôn, nhược hữu chúng-sinh văn thị thuyết giả, ưng đương vạc nguyện, sanh bỉ quốc độ.

Xá-Lợi-Phất! Nlỗi bửa kyên giả, tán thán A-Di-Đà Phật bất khả tứ nghị công-đức chi lợi.

Đông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di-tướng tá Phật, Đại-tu-di Phật, Tu-di-quang đãng Phật, Diệu-âm Phật; nhỏng thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng mạo, đổi thay phú tam-thiên đại-thiên thế-giới, tmáu thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chư Phật sở hộ-niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Nam pmùi hương thế-giới hữu Nhựt-Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu-Di-Đăng Phật, Vô-Lượng Tinh Tấn Phật; nlỗi thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng tá, biến prúc tam-thiên đại-thiên thế-giới, ttiết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chỏng Phật sngơi nghỉ hộ niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Tây-Phương thế-giới hữu Vô-Lượng-Tchúng ta Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại-Quang-Phật, Đại-Minh Phật, Bảo-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng tá, biến phụ tam-thiên đại-thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chỏng Phật slàm việc hộ niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Bắc phương thế-giới, hữu Diệm-Kiên Phật, Tối-Thắng-AÂm Phật, Nan-Thơ Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng Minh Phật; nhỏng thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng mạo, trở thành phú tam-thiên đại-thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chư Phật slàm việc hộ-niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Hạ pmùi hương thế-giới, hữu Sư-Tử Phật, Danh-Văn uống Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật; nhỏng thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng tá, đổi mới prúc tam-thiên đại-thiên thế-giới, tmáu thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chỏng Phật ssinh sống hộ niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Thượng phương thế-giới, hữu Phạm-AÂm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc-Bảo-Hoa-Nghiêm thân Phật, Ta-La-Thọ-Vương Phật, Bảo-Hoa-Đức Phật, Kiến-Nhứt-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật; nlỗi thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng mạo, trở nên prúc tam-thiên đại-thiên thế-giới, ttiết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chỏng Phật ssống hộ niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! "Ư nhữ ý vân hà? Hà thế danh vi: Nhứt thiết clỗi Phật slàm việc hộ niệm kinh"?

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện-phái mạnh tử, thiện-con gái nhơn văn thị tởm tchúng ta trì mang, cập văn uống chỏng Phật danh giả, thị chỏng thiện-nam tử, thiện-nữ giới nrộng, giai vi nhứt-thiết chư Phật đưa ra snghỉ ngơi hộ niệm, giai đắc bất thối hận đưa ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Thị cụ Xá-Lợi-Phất! Nhữ đẳng giai đương tín tchúng ta vấp ngã ngữ, cập clỗi Phật ssinh hoạt tngày tiết.

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu nrộng dĩ phạt nguyện, kim phát-nguyện, đương vạc nguyện, dục sanh A-Di-Đà Phật quốc đưa, thị chư nrộng đẳng giai đắc bất thối hận gửi ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kyên sinh, nhược đương sanh.

Thị ráng Xá-Lợi-Phất! Clỗi thiện-phái nam tử, thiện-chị em nrộng, nhược hữu tín đưa, ưng đương vạc nguyện sinh bỉ quốc độ.

Xem thêm: Lịch Chiếu Phim Rạp 12.9 Vinh

Xá-Lợi-Phất! Nhỏng ngã kyên giả, xưng tán clỗi Phật bất khả bốn nghị công-đức, bỉ chỏng Phật đẳng, diệc xưng tán bổ bất khả bốn nghị công-đức nhi tác thị ngôn: "Thích-Ca Mâu-Ni Phật năng vi thậm nan hy hữu bỏ ra sự, năng ư Ta-bà quốc-độ ngũ-trược ác thế; kiếp-trược, kiến-trược, phiền-não trược, chúng-sanh trược, mạng-trược trung đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, vị clỗi chúng-sinh, tngày tiết thị nhứt thiết thế-gian khổ tín đưa ra pháp.

Xá-Lợi-Phất! Đương tri bổ ư ngũ-trược ác cố, hành demo nan sự, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, vị nhứt thiết thế-gian tngày tiết test nan tín bỏ ra pháp, thị vi thậm nan.

Phật tmáu thử kinh dĩ, Xá-Lợi-Phất cập chỏng Tỳ-kheo, nhứt thiết thế-gian, Thiên, Nhơn, A-tu-la đẳng, vnạp năng lượng Phật snghỉ ngơi tngày tiết, hoan-hỷ tín tchúng ta, tác lễ nhi khứ.

Phật tngày tiết A-Di-Đà khiếp.***

A-DI-ĐÀ PHẬT TÁN:Tây-phương thơm Giáo-Chủ Tịnh-độ năng Nhơn, Tứ đọng thập chén nguyện độ chúng-sinh, Phát nguyện thệ hoằng thâm. Thượng-phẩm thượng-sanh, Đồng phó Bửu-Liên thành.CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:(Mỗi câu hầu hết đọc)

1.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Vô-Lượng-Quang Như-Lai.

2.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Vô-Biên-Quang Như-Lai.

3.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Vô-Ngại-Quang Như-Lai.

4.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Vô-Đối-Quang Như-Lai.

5.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Diệm-Vương-Quang Như-Lai.

6.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Thanh-Tịnh-Quang Như-Lai.

7.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Hoan-Hỉ-Quang Như-Lai.

8.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Trí-Huệ-Quang Như-Lai.

9.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Nan-Tư-Quang Như-Lai.

10.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Bất-Đoạn-Quang Như-Lai.

11.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Vô-Xưng-Quang Như-Lai.

12.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Siêu-Nhật-Nguyệt-Quang Như-Lai.

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ĐA TÂM-KINH

Quán-tự-trên Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-nhiều thời, chiếu loài kiến ngũ-uẩn giai không, độ tuyệt nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị ko, ko bất dị sắc đẹp, sắc tức thị không, không tức thị dung nhan, tbọn họ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử ! Thị clỗi Pháp không tướng, bất sinh, bạt mạng, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất bớt. Thị cố không trung, vô sắc, vô tbọn họ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô nhan sắc, thinh, mùi hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minc diệc, vô vô-minc tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô ssống đắc thay, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-nhiều vậy, trung khu vô quái-ngại; vô quái-xấu hổ rứa, vô hữu khủng-cha, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu giúp cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa ráng, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều, thị đại-thần crúc, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, crộng thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-nhiều chú, tức tmáu chú viết:

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha.(3lần)

VÃNG-SANH QUYẾT-ĐỊNH CHƠN-NGÔN:

Nam-mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đa vớ đam bà tỳ,

A di rị nhiều tì ca lan đế,

A di rị nhiều, tì ca lan đa,

Dà di nị dà dà mãng cầu,

Chỉ nhiều ca lệ ta bà ha.

TÁN PHẬT

A-Di-Đà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân

Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di

Cám mục trừng thanh hao tứ đọng đại hải.

Quang trung hóa Phật rất nhiều ức,

Hóa Bồ-tát bọn chúng diệc vô-biên

Tđọng thập bát nguyện độ chúng-sanh

Cửu phđộ ẩm hàm linch đăng bỉ ngạn.

Nam-tế bào Tây-pmùi hương Cực-lạc thế-giới đại-trường đoản cú đại-bi A-Di-Đà Phật.

Nam-tế bào A-Di-Đà Phật.(Niệm những không nhiều tùy ý)

Nam-tế bào Đại-bi Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam-tế bào Đại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Nam-tế bào Thanh-tịnh Đại-Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM THẬP PHƯƠNG

Thập pmùi hương Tam-ráng Phật

A-Di-Đà đệ nhứt,

Cửu phđộ ẩm độ chúng-sanh

Oai-đức vô cùng cực,

Ngã kim đại quy-y.

Sám-ăn năn tam nghiệp tội,

Phàm hữu chỏng phước thiện tại,

Chí trung ương dụng hồi-hướng.

Nguyện đồng niệm Phật nhơn,

Cảm ứng tùy thời hiện,

Lâm bình thường Tây-phương chình họa,

Phân-minch tại mục chi phí,

Kiến vnạp năng lượng giai tinh tấn,

Đồng sanh Cực-lạc quốc,

Kiến Phật liễu sanh-tử,

Nlỗi Phật-độ nhứt-thiết,

Vô-biên phiền-óc đoạn,

Vô-lượng pháp môn tu;

Thệ nguyện độ chúng-sinh,

Tổng giai thành Phật đạo;

Hư-không hữu tận, xẻ nguyện vô-thuộc,

Hư-ko hữu tận, bổ nguyện vô-thuộc,

Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí.

MƯỜI ĐẠI NGUYỆN

(Quỳ đọc)

Đệ-tử chúng đẳng

Tùy-thuận tu tập

Phổ-Hiền Bồ-tát

Thập chủng đại nguyện:

Nhứt giả lễ kính chư Phật,

Nhị mang xưng tán Như-Lai,

Tam đưa quảng tu cúng-nhịn nhường,

Tứ giả sám-ăn năn nghiệp-cphía,

Ngũ đưa tùy-hỷ công-đức,

Lục trả thỉnh chuyển pháp-luân,

Thất đưa thỉnh Phật trụ cố,

Bát trả thường xuyên tùy Phật học,

Cửu giả hằng thuận chúng-sinh,

Thập giả phổ giai hồi-phía.

HỒI HƯỚNG

Phúng tởm công-đức thù chiến thắng hạnh,

Vô biên chiến thắng phước giai hồi-phía,

Phổ nguyện pháp-giới clỗi chúng-sinh,

Tốc vãng vô-lượng-quang Phật tiếp giáp.

Nguyện tiêu tam-cphía trừ phiền-óc,

Nguyện đắc trí-huệ chơn minch liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế cố kỉnh hay hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây-phương thơm Tịnh-độ trung,

Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu mã,

Hoa knhì kiến Phật ngộ vô sinh,

Bất tăn năn Bồ-tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công-đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngã đẳng dữ chúng-sanh,

Giai cùng thành Phật-đạo.

THƯỢNG LAI

(Vị công ty lễ xướng một mình nlỗi sau):

Đệ-tử chúng đẳng, cung tựu Phật tiền, phúng tụng Đại-vượt tởm crúc, cập niệm Phật công đức, chuyên bởi kỳ hết sức hương thơm linch..... Pháp danh..... tốc xả mê-vật dụng, khôn cùng sanh Tịnh-độ.

PHỤC NGUYỆN:

Nhứt thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu, nguyện hương linc đắc độ cao-khôn cùng, kỳ gia-quyến hàm triêm lợi-lạc.

PHỔ NGUYỆN:

Âm khôn xiết dương thới, pháp giới chúng-sanh, tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo.

Xem thêm: Thiền Định Thích Chân Quang, Yếu Chỉ Tu Tập Thiền Định Của Nhà Phật

(Đồng niệm)Nam-tế bào A-Di-Đà Phật.

TAM QUY-Y:

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sinh, thể giải đại-đạo, vạc vô-thượng vai trung phong. (1 lạy)

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sinh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ nlỗi hải. (1 lạy)

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô hổ thẹn. (1 lạy)--000--