Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi

  -  Bạn đang xem: địa tạng chiêm sát sám nghi

Read the Text Version
Xem thêm: Mp3 Niệm Phật Thành Phật 2 8Kbps, Niệm Phật Thành Phật 2

No Text Content!
Xem thêm: " Một Nửa Sự Thật Không Phải Là Sự Thật Không Phải Là Sự Thật

Pages:

Cúng nước Dâng hương thơm (Xá) Đhình họa lễ Phật 3 lễ (Xá) (Quỳ xuống, lẹo tay trang nghiêm)Luôn giữ nhất trung tâm, niệm pháp tu này, không được đểmột gần kề na nào nhớ nghĩ tới việc tạp làm việc trần thế. Phảiyêu cầu tư duy: sinh tử là bài toán mập, vô thường xuyên đến rấtnhanh, phải kiên tinh nỗ lực cố gắng thì mới có thể vượt qua được biểnkhổ này. Nếu có chút ít trái với tịnh pháp, thì uổng phísức lực, không thể không ngỡ như. (Chắp nhị tay, thân đoan chánh)Duyên ổn niệm (trong tâm): Tất cả Tam Bảo, tròn đầymọi địa điểm, chẳng đâu vào đâu chẳng có. Chúng sanh mê hoặc,tiếp tục ko ngừng, thật đáng thương xót. Con vìbọn chúng sinh, phá mê quy ngộ, lễ kính Tam Bảo.

Nhất thiết kính cẩn, độc nhất trung ương kính lễ Thập phương thường trụ Tam Bảo (Quỳ lễ) Nghiêm trì hương hoa Cúng chắc là phápNguyện sương hương thơm nàyBiến mãn mọi mười phương Cúng nhường nhịn tất cả Phật Tôn pháp các Hiền Thánh Vô biên vào cõi Phật Lợi ích có tác dụng Phật sự. Tất cả Phật, Pháp, Tăng bảo Thể hay đổi thay mãn Đều hiện hữu mọi nơiNguyện khiến hương hoa này Đồng nhỏng các pháp tánh Phổ huân tất cả những cõi Phật Cúng nhường làm Phật sự 2

Dụng nỗ lực cúng nhường toàn bộ mười phương thơm Lúc làm sao cũng có. Hôm ni nhỏ xin lấy toàn bộ những Hương hoa,Anh lạc, Tràng phan, Bảo chiếc, những Trang sức quýbáu kỳ diệu, vô số Âm nhạc, Ánh sáng, Đèn nến,Ẩm thực, Y phục, Ngọa chũm, Thuốc men cho tới tấtcả rất nhiều lao lý cúng nhường trang nghiêm tậnmọi mười phương, tưởng tượng lưu giữ tưởng, đềucùng phổ biến với tất cả bọn chúng sinh, phụng hiến cúngnhường nhịn. Trong những nhân loại bao gồm bạn tu cúng nhường,bây giờ nhỏ xin tùy hỷ, ví như fan không tu cúngdường, nguyện được dẫn dắt khiến chúng ta tu cúngnhịn nhường. Lại nguyện thân con nhanh lẹ rất có thể biếnkhắp các cõi nước, sống mỗi nơi gồm Phật - Pháp -Tăng, hầu hết cần sử dụng tất cả hầu như phép tắc trangnghiêm, cùng rất toàn bộ chúng sanh phụng hiến,cúng nhường mang lại tất cả Pháp thân, Sắc thân, Xá lợi,Hình tượng, Phù thiết bị, Miếu tháp với tất cả các Phậtsự của chỏng Phật. 3

Cúng dường tất cả Pháp tạng và chỗ thuyếtpháp. Cúng nhường tất cả Hiền Thánh Tăng chúng. Nguyện cùng rất toàn bộ chúng sinh, tu hànhcúng dường như thế, dần dần được thành công LụcBa La Mật, Tứ đọng Vô Lượng Tâm, đọc sâu tất cảpháp vốn tịch tĩnh, ko sanh, ko khử, một vịđồng đẳng, lìa niệm, tkhô nóng tịnh, cứu cánh viên mãn. Cúng nhịn nhường xong xuôi, tất cả cung kính. (Quỳ lễ) (Đứng lên, lẹo tay trang nghiêm) KHỞI THỈNH TAM BẢO, CHƯ THIÊN Tam Bảo không đâu cơ mà chẳng gồm, bởi vì bọn chúng sanhthú vị vĩnh viễn, vứt đi giác tánh, hợp với trần lao, nênbị chia cách niệm từ bỏ bi. Nay đang phá mê quy ngộ, phảiluôn nhớ nghĩ Tam Bảo tròn đầy khắp hỏng ko, ứngđồ dùng hiện tại hình, như trăng nội địa. • Nhất trọng tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 4

(Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ) Trong thời gian lễ xuống thì suy nghĩ tưởng: Ngã tam nghiệp tính nhỏng hư không, Thích Ca Như Lai diệc như thị. Bất khởi chân tế vi bọn chúng sanh, dữ chúng câu lai thú cúng nhường nhịn.• Nhất trung khu phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi đẳng Quá khứ đọng Thất Phật (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Ngã tam nghiệp tính như lỗi ko, Tỳ Bà Thi đẳng Quá khứ đọng Thất Phật diệc nlỗi thị. Bất khởi chân tế vi chúng sanh, dữ chúng câu lai thụ cúng nhường nhịn.• Nhất trung ương phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật đẳng Ngũ thập tam Phật (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Ngã tam nghiệp tính nlỗi hỏng không, Phổ Quang Phật đẳng Ngũ thập tam Phật diệc như thị. Bất khởi chân tế vi bọn chúng sanh, dữ chúng câu lai thụ cúng dường.• Nhất trung ương phụng thỉnh Nam mô Nhất thiết chỏng Phật cài đặt dung nhan thân, xá lợi mẫu, phù thiết bị miếu tháp, độc nhất thiết Phật sự. (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ) 5

Nghĩ rằng: Chư Phật pháp thân nhỏng hư ko, hóa sự trụ vắt nan tứ nghì, xẻ kyên tam nghiệp nlỗi pháp thỉnh, duy nguyện ảnh hiện thụ cúng nhịn nhường.• Nhất chổ chính giữa phụng thỉnh Nam tế bào Thập phương thơm Tam cụ Nhất thiết chư Phật. (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Ngã tam nghiệp tính như hỏng không, Thập phương Tam thế Nhất thiết chư Phật diệc nlỗi thị. Bất khởi chân tế vi bọn chúng sanh, dữ bọn chúng câu lai thụ cúng nhường.• Nhất trung khu phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện tại Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Pháp tánh như ko bất khả con kiến, thường xuyên trụ Pháp Bảo nan tư nghì, vấp ngã kyên ổn tam nghiệp nhỏng pháp thỉnh, duy nguyện hình họa hiện nay trúc cúng nhịn nhường.• Nhất trọng điểm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Pháp tánh như không bất khả con kiến, thường xuyên trụ Pháp Bảo nan tư nghì, vấp ngã kyên ổn tam nghiệp như pháp thỉnh, duy nguyện hình ảnh hiện thụ cúng nhường. 6

• Nhất trung ương phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương thơm Nhất Thiết Hiền Thánh (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Ngã tam nghiệp tính như hư ko, Nhất thiết Hiền Thánh diệc như thị. Bất khởi chân tế vi bọn chúng sanh, dữ chúng câu lai thú cúng nhường nhịn.• Nhất chổ chính giữa phụng thỉnh Nam mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát. (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ) Đây là tín đồ thời này đã khải giáo, yêu cầu nghĩ về Bồ Tát do ta nhưng mà thưa hỏi đại pháp, ni ta nghe thấy được pháp về tối thắng này, tất cả là nhờ đại ơn nghĩa của Bồ Tát này. (đoạn này chỉ phát âm 1 lần đầu) Nghĩ rằng: Ngã tam nghiệp tính nlỗi hỏng không, Kiên Tịnh Tín Bồ Tát diệc nhỏng thị. Bất khởi chân tế vi bọn chúng sanh, dữ bọn chúng câu lai thú cúng nhường.• Nhất tâm phụng thỉnh Nam tế bào Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. (Đọc 3 lần – Lễ 1 lễ) Nên ghi nhớ nhị vị Bồ Tát ấy thực hành thực tế từ bi trí tuệ, phổ độ quần mê, cùng rất oai nghiêm thần của Địa Tạng Bồ Tát ko khác. (đoạn này chỉ gọi 1 lần đầu) 7

Nghĩ rằng: Ngã tam nghiệp tính như hư ko, Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát diệc như thị. Bất khởi chân tế vi bọn chúng sanh, dữ bọn chúng câu lai thú cúng nhường nhịn. • Nhất trọng điểm phụng thỉnh Nam tế bào Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (Đọc 3 lần – Lễ 3 lễ) Hiện giờ bọn chúng bé vẫn đối trước vị Chủ lễ Sám hối hận. Nương vào lực oai vệ thần đại từ đại bi của Bồ Tát, làm cho con không ác nào chẳng diệt, không thiện tại nào chẳng sinc. Nay con quy mạng khải thỉnh, nlỗi con ghi nhớ bà mẹ. Ngài là thiết yếu chủ của đạo tràng, cùng với những Phật khác cùng đến chứng tỏ. Nay nhỏ sinch lòng hổ thứa hẹn, sinch trung khu sám ân hận, rớt nước mắt mà cầu tmùi hương xót, như đang trước khía cạnh kính phụng, mong được Bồ tát nhà hiếp tbọn họ hộ trì! (Phần này chỉ đọc 1 lần đầu) Nghĩ rằng: Ngã tam nghiệp tính nlỗi hỏng ko, Địa Tạng Bồ Tát diệc nlỗi thị. Bất khởi chân tế vi chúng sanh, dữ chúng câu lai thụ cúng nhường.(Đứng lên, chắp nhị tay cung kính) • Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ đọng Vương, Thiên Long Bát Bộ, Tăng Già Lam Nội, Hộ Chánh Pháp Giả, Nhất thiết Thánh bọn chúng. (Đọc 3 lần, xá 1 xá) --------------------------------------------------------- 8

(Quỳ xuống - Chắp tay) Duy nguyện Đức Thích Ca từ bỏ phú, thất PhậtThế Tôn, ngũ thập tam Phật, tất cả những bậc giácngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô xấu hổ, thầnthông từ bỏ trên, quang lcơ quan sinh dục nữ tràng, nức hiếp thủ chúngcon, khiến thành tịnh tín. (Đọc 3 lần - 1 lễ) Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Tôn Kinc, tấtcả mười pmùi hương, Pháp tạng thanh tịnh, thuộc chânPháp tánh, trọn khắp hư ko, hiển hiện đạo tràngdấn nhỏ cúng nhường. (3 lần - 1 lễ) Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biến Kiết Bồ Tát, cùngQuán Thế Âm Bồ Tát, mười phương toàn bộ HiềnThánh, không xả trường đoản cú bi, quang lâm Pháp tọa, thươngxót ủng hộ, chứng tỏ hành pháp của bé. (3 lần- 1 lễ) Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, là bậc cứu vãn cầm, làbậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn luôn dùng lời dìu dịu anủi, nhanh chóng hủy diệt những vật cản, tăngtrưởng tin tưởng gọi sâu kiên cố. Đại trường đoản cú đại bi, khôngtách bổn định nguyện, pchờ đại quang minc, tròn đầyssống nguyện cho bé. (3 lần - 1 lễ) 9

(Đứng lên - lẹo tay) Hộ Pháp Thiên Long, Già Lam crộng tể, tùythuận lời thỉnh của con, đứng vững đạo tràng, ngănnhững ma chướng, thị hiện tại kiết tường, khiến ssinh sống tu củanhỏ, từ bỏ tại thành tựu. (3 lần - xá) TÁN - LỄ TAM BẢO Con nghe vào biển khơi chánh trở thành tri, ân đứcsống động vô bờ, độ bay những thơ mộng, chổ chính giữa hoanhỷ kính lễ. Từng tu vô lượng phước, nay được lễThế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp, thường tupháp cúng nhường nhịn.1. Nhất tâm đhình ảnh lễ: Quá khứ Tỳ Ba Thi Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Trong lúc lễ xuống thì nghĩ về rằng: Năng lễ sở lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Tỳ Bà Thi Phật hình họa hiện nay trung, bổ thân hình họa hiện nay Nlỗi Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 10

2. Nhất trọng tâm đảnh lễ Thi Khí Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssống lễ tính ko tịch, chạm màn hình đạo giao nan tư nghì, té test đạo tràng nhỏng đế châu, Thi Khí Nlỗi Lai hình họa hiện nay trung, ngã thân ảnh hiện tại Nlỗi Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.3. Nhất trọng tâm đhình ảnh lễ Tỳ Xá Phù Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ slàm việc lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, vấp ngã demo đạo tràng nlỗi đế châu, Tỳ Xá Phù Phật hình họa hiện trung, bổ thân hình ảnh hiện tại Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.4. Nhất vai trung phong đhình họa lễ Câu Lưu Tôn Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sngơi nghỉ lễ tính ko tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, vấp ngã test đạo tràng như đế châu, Câu Lưu Tôn Phật hình họa hiện trung, bổ thân ảnh hiện nay Nhỏng Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.5. Nhất trung khu đảnh lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, bổ thử đạo tràng nlỗi đế châu, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật hình họa hiện tại trung, bổ thân hình họa hiện Như Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 11

6. Nhất trung ương đảnh lễ Ca Diếp Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sngơi nghỉ lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan bốn nghì, bửa test đạo tràng nlỗi đế châu, Ca Diếp Nlỗi Lai hình họa hiện nay trung, ngã thân hình họa hiện Nhỏng Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.7. Nhất trọng tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu NiPhật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sngơi nghỉ lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan bốn nghì, bửa test đạo tràng như đế châu, Thích Ca Như Lai hình họa hiện tại trung, bổ thân hình ảnh hiện Nlỗi Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.-----------------------------------------------------------------------1. Nhất trọng tâm đảnh lễ Phổ Quang Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssống lễ tính ko tịch, chạm màn hình đạo giao nan tứ nghì, té demo đạo tràng nlỗi đế châu, Phổ Quang Như Lai hình họa hiện trung, bửa thân hình ảnh hiện nay Nhỏng Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.2. Nhất trung ương đhình ảnh lễ Phổ Minh Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sngơi nghỉ lễ tính ko tịch, chạm màn hình đạo giao nan tư nghì, bửa demo đạo tràng nhỏng đế châu, Phổ Minch Nlỗi Lai hình ảnh hiện trung, xẻ thân hình họa hiện nay Nlỗi Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 12

3. Nhất trung ương đhình ảnh lễ Phổ Tịnh Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssống lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan tư nghì, bửa thử đạo tràng nhỏng đế châu, Phổ Tịnh Nhỏng Lai hình họa hiện nay trung, ngã thân hình ảnh hiện tại Nlỗi Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.4. Nhất tâm đhình ảnh lễ Đa Ma La Bạt Chiên ĐànHương Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan tứ nghì, bổ test đạo tràng nlỗi đế châu, Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật ảnh hiện trung, xẻ thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.5. Nhất trọng tâm đảnh lễ Chiên Đàn Quang Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sngơi nghỉ lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan tứ nghì, xẻ demo đạo tràng như đế châu, Chiên Đàn Quang Phật hình họa hiện trung, té thân hình ảnh hiện nay Nlỗi Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.6. Nhất vai trung phong đhình họa lễ Ma Ni Tràng Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan bốn nghì, té thử đạo tràng nhỏng đế châu, Ma Ni Tràng Phật ảnh hiện tại trung, vấp ngã thân hình họa hiện nay Nhỏng Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 13

7. Nhất trọng điểm đhình họa lễ Hoan Hỷ Tạng Ma Ni BảoTích Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sở lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan tư nghì, té thử đạo tràng như đế châu, Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật ảnh hiện trung, bổ thân hình họa hiện tại Như Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.8. Nhất trung tâm đhình ảnh lễ Nhất Thiết Thế Gian NhạoKiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sngơi nghỉ lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, té test đạo tràng như đế châu, Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinch Tấn Phật hình ảnh hiện trung, bửa thân ảnh hiện nay Nhỏng Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.9. Nhất trọng điểm đhình ảnh lễ Ma Ni Tràng Đăng QuangPhật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan tư nghì, bửa test đạo tràng như đế châu, Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật ảnh hiện tại trung, xẻ thân hình ảnh hiện tại Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.10. Nhất trọng điểm đhình họa lễ Huệ Cự Chiếu Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssống lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan tư nghì, xẻ thử đạo tràng như đế châu, Huệ 14

Cự Chiếu Phật hình ảnh hiện nay trung, té thân hình họa hiện nay Nlỗi Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.11.Nhất tâm đhình họa lễ Hải Đức Quang Minc Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ slàm việc lễ tính không tịch, cảm ứng đạo giao nan tứ nghì, bổ test đạo tràng nlỗi đế châu, Hải Đức Quang Minh Phật hình ảnh hiện tại trung, bửa thân hình ảnh hiện tại Nlỗi Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.12. Nhất tâm đhình họa lễ Kyên Cang Lao Cường PhổTán Kyên ổn Quang Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ snghỉ ngơi lễ tính không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, bổ test đạo tràng như đế châu, Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật ảnh hiện nay trung, xẻ thân ảnh hiện Nlỗi Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.13. Nhất trung ương đảnh lễ Đại Cường Tinch Tấn DõngMãnh Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh sống lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, té demo đạo tràng nlỗi đế châu, Đại Cường Tinc Tấn Dõng Mãnh Phật hình họa hiện trung, té thân hình ảnh hiện nay Nlỗi Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.14. Nhất tâm đhình họa lễ Đại Bi Quang Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) 15

Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh sống lễ tính không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, té thử đạo tràng nhỏng đế châu, Đại Bi Quang Phật hình họa hiện trung, té thân hình ảnh hiện tại Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.15. Nhất trung ương đhình ảnh lễ Từ Lực Vương Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ slàm việc lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, té test đạo tràng nhỏng đế châu, Từ Lực Vương Phật ảnh hiện trung, té thân ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.16. Nhất trọng điểm đhình họa lễ Từ Tạng Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssống lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, bửa test đạo tràng như đế châu, Từ Tạng Như Lai hình ảnh hiện tại trung, vấp ngã thân ảnh hiện Nlỗi Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.17. Nhất trọng tâm đhình ảnh lễ Chiên Đàn Khốt TrangNghiêm Thắng Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, vấp ngã demo đạo tràng như đế châu, Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật ảnh hiện tại trung, bổ thân ảnh hiện nay Như Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.18. Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Hiền Thiện nay Thủ Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) 16

Nghĩ rằng: Năng lễ sngơi nghỉ lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, ngã test đạo tràng nhỏng đế châu, Hiền Thiện nay Thủ Phật hình họa hiện trung, bửa thân hình họa hiện Nhỏng Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.19. Nhất tâm đhình họa lễ Thiện Ý Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssống lễ tính không tịch, cảm ứng đạo giao nan bốn nghì, bổ test đạo tràng nlỗi đế châu, Thiện nay Ý Nlỗi Lai hình ảnh hiện nay trung, té thân hình họa hiện tại Như Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.trăng tròn. Nhất tâm đảnh lễ Quảng Trang NghiêmVương Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ snghỉ ngơi lễ tính ko tịch, chạm màn hình đạo giao nan tứ nghì, xẻ thử đạo tràng như đế châu, Quảng Trang Nghiêm Vương Phật hình ảnh hiện trung, xẻ thân hình ảnh hiện tại Nlỗi Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.21. Nhất trung tâm đảnh lễ Kyên ổn Hoa Quang Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sở lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, ngã thử đạo tràng nlỗi đế châu, Kyên Hoa Quang Phật hình họa hiện trung, bửa thân hình họa hiện nay Nhỏng Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.22. Nhất vai trung phong đảnh lễ Bảo Cái Chiếu Không TựTại Lực Vương Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) 17

Nghĩ rằng: Năng lễ slàm việc lễ tính không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, vấp ngã demo đạo tràng như đế châu, Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật hình họa hiện nay trung, té thân hình ảnh hiện Nlỗi Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.23. Nhất chổ chính giữa đhình họa lễ Hư Không Bảo Hoa QuangPhật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssống lễ tính không tịch, cảm ứng đạo giao nan bốn nghì, bửa test đạo tràng nlỗi đế châu, Hư Không Bảo Hoa Quang Phật ảnh hiện tại trung, bổ thân hình họa hiện nay Như Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.24. Nhất chổ chính giữa đhình họa lễ Lưu Ly Trang NghiêmVương Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ slàm việc lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan tư nghì, bổ demo đạo tràng nhỏng đế châu, Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật hình ảnh hiện tại trung, bửa thân hình họa hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.25. Nhất vai trung phong đhình ảnh lễ Phổ Hiện Sắc Thân QuangPhật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ slàm việc lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan tư nghì, vấp ngã test đạo tràng nlỗi đế châu, Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật hình họa hiện nay trung, té thân hình ảnh hiện Nlỗi Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.26. Nhất trọng tâm đhình ảnh lễ Bất Động Trí Quang Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) 18

Nghĩ rằng: Năng lễ slàm việc lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan tứ nghì, té demo đạo tràng như đế châu, Bất Động Trí Quang Phật hình họa hiện tại trung, bửa thân hình ảnh hiện nay Nhỏng Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.27. Nhất tâm đảnh lễ Hàng Phục Chúng MaVương Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ slàm việc lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, vấp ngã thử đạo tràng như đế châu, Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật ảnh hiện trung, vấp ngã thân hình họa hiện nay Như Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.28. Nhất trung tâm đhình họa lễ Tài Quang Minh Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, xẻ test đạo tràng nlỗi đế châu, Tài Quang Minh Phật hình họa hiện nay trung, ngã thân hình ảnh hiện tại Nhỏng Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.29. Nhất vai trung phong đhình họa lễ Trí Huệ Thắng Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ slàm việc lễ tính không tịch, cảm ứng đạo giao nan tứ nghì, ngã demo đạo tràng nhỏng đế châu, Trí Huệ Thắng Phật hình ảnh hiện nay trung, xẻ thân hình họa hiện Nhỏng Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.30. Nhất trọng điểm đhình ảnh lễ Di Lặc Tiên Quang Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) 19

Nghĩ rằng: Năng lễ slàm việc lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan tứ nghì, té test đạo tràng nhỏng đế châu, Di Lặc Tiên Quang Phật ảnh hiện tại trung, bổ thân hình họa hiện nay Nlỗi Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.31. Nhất vai trung phong đhình ảnh lễ Thiện nay Tịch Nguyệt ÂmDiệu Tôn Trí Vương Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssống lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, ngã test đạo tràng nlỗi đế châu, Thiện tại Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật hình ảnh hiện nay trung, bổ thân hình ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.32. Nhất trung tâm đảnh lễ Thế Tịnh Quang Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, bửa thử đạo tràng như đế châu, Thế Tịnh Quang Phật ảnh hiện nay trung, bửa thân ảnh hiện Nlỗi Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.33. Nhất trung ương đảnh lễ Long Chủng Thượng TônVương Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sở lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan bốn nghì, bửa test đạo tràng nlỗi đế châu, Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật hình họa hiện nay trung, bửa thân hình họa hiện tại Nhỏng Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.34. Nhất trung ương đhình họa lễ Nhật Nguyệt Quang Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) 20

Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng nhỏng đế châu, Nhật Nguyệt Quang Phật ảnh hiện tại trung, ngã thân hình họa hiện nay Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.35. Nhất tâm đảnh lễ Nhật Nguyệt Châu QuangPhật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính ko tịch, chạm màn hình đạo giao nan tứ nghì, xẻ demo đạo tràng như đế châu, Nhật Nguyệt Châu Quang Phật hình họa hiện trung, ngã thân hình họa hiện tại Nlỗi Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.36. Nhất trung tâm đảnh lễ Huệ Tràng Thắng VươngPhật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ snghỉ ngơi lễ tính ko tịch, chạm màn hình đạo giao nan tứ nghì, ngã test đạo tràng như đế châu, Huệ Tràng Thắng Vương Phật hình họa hiện nay trung, té thân hình họa hiện tại Nhỏng Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.37. Nhất trọng tâm đảnh lễ Sư Tử Hống Tự Tại LựcVương Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ slàm việc lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan tứ nghì, xẻ demo đạo tràng nlỗi đế châu, Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật hình ảnh hiện nay trung, ngã thân hình ảnh hiện tại Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.38. Nhất tâm đhình ảnh lễ Diệu Âm Thắng Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh sống lễ tính ko tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, vấp ngã test đạo tràng nlỗi đế châu, Diệu 21

Âm Thắng Phật hình họa hiện nay trung, xẻ thân hình họa hiện tại Nhỏng Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.39. Nhất trung khu đhình họa lễ Thường Quang Tràng Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssống lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan tứ nghì, ngã demo đạo tràng như đế châu, Thường Quang Tràng Phật ảnh hiện tại trung, ngã thân hình ảnh hiện nay Nhỏng Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.40. Nhất trung khu đảnh lễ Quan Thế Đăng Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan tứ nghì, xẻ demo đạo tràng nhỏng đế châu, Quan Thế Đăng Phật hình ảnh hiện trung, bổ thân hình ảnh hiện Nlỗi Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.41. Nhất tâm đhình họa lễ Huệ Oai Đăng Vương Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sngơi nghỉ lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan tứ nghì, ngã thử đạo tràng nlỗi đế châu, Huệ Oai Đăng Vương Phật hình họa hiện tại trung, bửa thân ảnh hiện nay Nhỏng Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.42. Nhất trung khu đhình ảnh lễ Pháp Thắng Vương Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sngơi nghỉ lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan bốn nghì, té thử đạo tràng như đế châu, Pháp 22

Thắng Vương Phật hình ảnh hiện tại trung, bửa thân hình họa hiện Nlỗi Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.43. Nhất trọng điểm đhình ảnh lễ Tu Di Quang Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính ko tịch, chạm màn hình đạo giao nan tứ nghì, té test đạo tràng nlỗi đế châu, Tu Di Quang Phật hình ảnh hiện nay trung, xẻ thân ảnh hiện tại Nlỗi Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.44. Nhất trung tâm đhình họa lễ Tu Ma Na Hoa Quang Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sở lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan tư nghì, bửa thử đạo tràng nhỏng đế châu, Tu Ma Na Hoa Quang Phật hình ảnh hiện tại trung, vấp ngã thân hình ảnh hiện Như Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.45. Nhất trung khu đhình họa lễ Ưu Đàm Bát La Hoa ThùThắng Vương Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính ko tịch, chạm màn hình đạo giao nan tứ nghì, bửa demo đạo tràng nlỗi đế châu, Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật hình họa hiện trung, té thân ảnh hiện Nhỏng Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.46. Nhất tâm đhình ảnh lễ Đại Huệ Lực Vương Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sngơi nghỉ lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, vấp ngã thử đạo tràng nhỏng đế châu, Đại 23

Huệ Lực Vương Phật ảnh hiện tại trung, bửa thân hình ảnh hiện nay Nhỏng Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.47. Nhất trung tâm đhình ảnh lễ A Súc Tỳ Hoan Hỷ QuangPhật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính ko tịch, chạm màn hình đạo giao nan tứ nghì, xẻ demo đạo tràng nhỏng đế châu, A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật hình họa hiện trung, bổ thân hình họa hiện tại Nhỏng Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.48. Nhất chổ chính giữa đhình họa lễ Vô Lượng Âm ThanhVương Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh sống lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã test đạo tràng như đế châu, Vô Lượng Âm Thanh khô Vương Phật ảnh hiện tại trung, té thân hình họa hiện nay Nhỏng Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.49. Nhất trung khu đhình ảnh lễ Tài Quang Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sngơi nghỉ lễ tính không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, vấp ngã demo đạo tràng nlỗi đế châu, Tài Quang Nlỗi Lai hình ảnh hiện tại trung, bổ thân hình ảnh hiện Như Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.50. Nhất trung khu đhình ảnh lễ Kyên ổn Hải Quang Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính không tịch, cảm ứng đạo giao nan bốn nghì, bổ demo đạo tràng như đế châu, Kyên ổn 24

Hải Quang Phật hình ảnh hiện nay trung, xẻ thân ảnh hiện tại Nhỏng Lai tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.51. Nhất trung ương đhình họa lễ Sơn Hải Huệ Tự Tại ThôngVương Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ slàm việc lễ tính ko tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, vấp ngã demo đạo tràng nlỗi đế châu, Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật hình ảnh hiện nay trung, té thân hình ảnh hiện nay Nlỗi Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.52. Nhất tâm đhình họa lễ Đại Thông Quang Phật(Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sở lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan tư nghì, té thử đạo tràng nlỗi đế châu, Đại Thông Quang Phật hình họa hiện tại trung, bổ thân hình ảnh hiện tại Nlỗi Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.53. Nhất trọng điểm đảnh lễ Nhất Thiết Pháp TràngMãn Vương Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sngơi nghỉ lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật hình ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện tại Như Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. • Nhất trọng điểm đhình ảnh lễ Đông phương thơm Nhất thiết chư Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi mẫu, phù thứ miếu tháp, độc nhất vô nhị thiết Phật sự (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) 25

Nghĩ rằng: Clỗi Phật pháp thân nhỏng hỏng ko, hóa sự trụ cố gắng nan bốn nghì, té giai hình họa hiện nay hóa sự tiền, độc nhất vô nhị nhất giai vớ quy mạng lễ.• Nhất trung tâm đhình họa lễ Đông Nam phương thơm Nhất thiết clỗi Phật cài Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù vật miếu tháp, duy nhất thiết Phật sự (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Chỏng Phật pháp thân nhỏng hỏng không, hóa sự trụ nắm nan tứ nghì, xẻ giai hình họa hiện hóa sự chi phí, tốt nhất duy nhất giai vớ quy mạng lễ.• Nhất trung tâm đảnh lễ Nam pmùi hương Nhất thiết clỗi Phật sở hữu Sắc thân, Xá lợi hình mẫu, phù đồ vật miếu tháp, độc nhất thiết Phật sự (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Chư Phật pháp thân như hỏng ko, hóa sự trụ núm nan tư nghì, xẻ giai hình ảnh hiện nay hóa sự chi phí, độc nhất độc nhất vô nhị giai tất quy mạng lễ.• Nhất trung tâm đhình họa lễ Tây Nam pmùi hương Nhất thiết clỗi Phật tải Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù đồ vật miếu tháp, tốt nhất thiết Phật sự (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Chỏng Phật pháp thân như hư không, hóa sự trụ rứa nan tư nghì, xẻ giai ảnh hiện hóa sự tiền, tuyệt nhất duy nhất giai tất quy mạng lễ. 26

• Nhất chổ chính giữa đhình ảnh lễ Tây phương thơm Nhất thiết chỏng Phật thiết lập Sắc thân, Xá lợi mẫu, phù thiết bị miếu tháp, duy nhất thiết Phật sự (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Chư Phật pháp thân nlỗi hỏng không, hóa sự trụ ráng nan bốn nghì, té giai hình ảnh hiện tại hóa sự chi phí, duy nhất tốt nhất giai vớ quy mạng lễ.• Nhất trung khu đhình họa lễ Tây Bắc phương Nhất thiết clỗi Phật cài đặt Sắc thân, Xá lợi mẫu, phù đồ gia dụng miếu tháp, độc nhất thiết Phật sự (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Chỏng Phật pháp thân nhỏng lỗi ko, hóa sự trụ cầm nan tư nghì, té giai hình ảnh hiện tại hóa sự chi phí, tốt nhất độc nhất giai tất quy mạng lễ.• Nhất vai trung phong đhình họa lễ Bắc phương Nhất thiết chỏng Phật mua Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù trang bị miếu tháp, tuyệt nhất thiết Phật sự (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Chỏng Phật pháp thân nhỏng hỏng không, hóa sự trụ nắm nan bốn nghì, té giai hình ảnh hiện nay hóa sự chi phí, độc nhất vô nhị nhất giai tất quy mạng lễ.• Nhất trọng tâm đảnh lễ Đông Bắc phương Nhất thiết chỏng Phật download Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù thứ miếu tháp, tốt nhất thiết Phật sự (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) 27

Nghĩ rằng: Clỗi Phật pháp thân nlỗi hỏng không, hóa sự trụ ráng nan tứ nghì, ngã giai hình ảnh hiện nay hóa sự chi phí, tuyệt nhất tốt nhất giai tất quy mạng lễ.• Nhất vai trung phong đhình ảnh lễ Hạ phương Nhất thiết chư Phật thiết lập Sắc thân, Xá lợi hình tượng, phù trang bị miếu tháp, tuyệt nhất thiết Phật sự (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Clỗi Phật pháp thân như hỏng ko, hóa sự trụ chũm nan bốn nghì, ngã giai ảnh hiện nay hóa sự tiền, duy nhất nhất giai vớ quy mạng lễ.• Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Thượng pmùi hương Nhất thiết clỗi Phật tải Sắc thân, Xá lợi mẫu, phù đồ vật miếu tháp, tuyệt nhất thiết Phật sự (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Clỗi Phật pháp thân nhỏng hỏng không, hóa sự trụ gắng nan tư nghì, xẻ giai hình ảnh hiện nay hóa sự tiền, tuyệt nhất tuyệt nhất giai vớ quy mạng lễ.• Nhất trọng tâm đhình ảnh lễ Thập phương thơm Tam vậy Nhất thiết chỏng Phật (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ sngơi nghỉ lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan bốn nghì, vấp ngã test đạo tràng như đế châu, Thập phương thơm Tam núm Nhất thiết chư Phật hình ảnh hiện tại trung, ngã thân hình họa hiện tại Nhỏng Lai chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.• Nhất chổ chính giữa đhình ảnh lễ Thập pmùi hương Nhất thiết Pháp tạng (Đọc 3 lần – Lễ 3 lễ) 28

Nghĩ rằng: Chân ko pháp tính nhỏng hỏng không, hay trụ Pháp Bảo nan tư nghì, ngã thân hình họa hiện nay Pháp Bảo chi phí, Nhất chổ chính giữa nhỏng pháp quy mạng lễ.• Nhất trung khu đhình họa lễ Chiêm Sát Thiện tại Ác Nghiệp Báo Kinc Vi Diệu Pháp Tạng (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Chân không pháp tính nhỏng lỗi ko, hay trụ Pháp Bảo nan tư nghì, bổ thân hình họa hiện nay Pháp Bảo chi phí, Nhất trung tâm nlỗi pháp quy mạng lễ.• Nhất trung khu đhình họa lễ Thập pmùi hương Nhất thiết Hiền Thánh (Đọc 3 lần – Lễ 3 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh hoạt lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan bốn nghì, ngã test đạo tràng nhỏng Đế Châu, Thập Phương thơm Hiền Thánh hình họa hiện trung, bửa thân hình ảnh hiện Hiền Thánh chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.• Nhất vai trung phong đhình ảnh lễ Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ slàm việc lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, té test đạo tràng như Đế Châu, Kiên Tịnh Tín Bồ Tát hình họa hiện trung, ngã thân hình họa hiện tại Bồ Tát tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.• Nhất chổ chính giữa đhình ảnh lễ Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát (Đọc 1 lần – Lễ 1 lễ) 29

Nghĩ rằng: Năng lễ snghỉ ngơi lễ tính không tịch, chạm màn hình đạo giao nan bốn nghì, ngã demo đạo tràng như Đế Châu, Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát hình ảnh hiện tại trung, xẻ thân hình họa hiện nay Bồ Tát chi phí, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. • Nhất chổ chính giữa đhình họa lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (Đọc 3 lần – Lễ 3 lễ) Nghĩ rằng: Năng lễ ssinh sống lễ tính ko tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, bửa test đạo tràng nhỏng Đế Châu, Địa Tạng Bồ Tát hình ảnh hiện trung, ngã thân hình họa hiện nay Bồ Tát chi phí, vi cầu khử chướng tiếp túc lễ. (Quỳ xuống - chắp tay) TU HÀNH SÁM HỐI Con môn đệ ........................ tốt nhất tâm ngưỡng cáoĐịa Tạng Từ tôn, Thập phương thơm Tam Bảo: Đệ tử nhỏ trường đoản cú xưa đã từng có lần phạm các tội lỗi: sátsinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, nóilỗi tứ chúng, khen mình chê người, bần tiện, ganhghét, hờn giận, tà loài kiến, huỷ báng Tam Bảo, tội áctrùng trùng. Nay bé chí trung ương sám ăn năn, thành khẩnquay đầu, hy vọng được tiêu diệt tội lỗi.(Quỳ lễ) 30

Con và chúng sinh, từ vô thuỷ tới nay, thườngbị tội nặng trĩu của ba nghiệp sáu căn có tác dụng vật cản,nên ko thấy được chư Phật, băn khoăn sự quantrọng của Việc xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử,lừng khừng lý thuyết kỳ diệu. Mặc cho dù hiện nay đã biết,tuy nhiên bởi vì bé cùng bọn chúng sanh đông đảo bị tất cả tộinặng trĩu làm chướng ngại. Giờ trên đây bé đối trước BồTát Địa Tạng, mười phương clỗi Phật, rộng lớn vì chưng tấtcả chúng sinh quy mạng sám ân hận. Duy nguyện giahộ, để cho con cùng bọn chúng sinh tội chướng tiêudiệt. (Quỳ lễ) Rộng bởi vì toàn bộ bọn chúng sinh khắp pháp giới,nguyện đoạn trừ tía cphía, quy mạng sám ăn năn.(Quỳ lễ) Con cùng bọn chúng sinh tự vô thỉ tới nay dotđam mê ái kiến chấp:1. Trong lòng toan tính bửa - nhân2. Ngoài lại thêm chúng ta xấu3. Không chút ít tùy tin vui các việc thiện tại của người4. Duy chỉ tất cả tía nghiệp, tạo nên nhiều tội chướng5. Việc mặc dù ko rộng, mà lại ác chổ chính giữa lan tràn6. Ngày tối thường xuyên, không thể đứt quãng 31

7. Che giấu tội tình, không thích fan biết8. Không hại trái báo trong ác đạo9. Không tất cả chút ít hổ thẹn10. Không đoái hoài nhân quả. Vì cụ ngày nay:1. Tngấm sâu nhân quả2. Sanh lòng hổ thẹn3. Sanh trọng điểm lo âu ác đạo4. Phát lồ sám hối5. Đoạn trọng tâm tương tục6. Phát trung khu Bồ đề, đoạn ác tu thiện7. Tinc đề xuất sách tấn ba nghiệp, sửa thay đổi tội nặng trĩu vào vượt khứ8. Tùy tin vui Phàm Thánh mặc dù chút ít thiện tại nhỏ9. Niệm mười phương thơm chư Phật gồm đại phước huệ, hoàn toàn có thể cứu bạt mang lại nhỏ thuộc tất cả bọn chúng sanh, từ vào biển lớn sanh tử vô vàn, cho bờ của Tam đức.10. Từ vô thỉ tới lúc này, lần khần tánh của các pháp vốn không tịch, nên chế tác vô số phạm tội. Nay biết ko tịch, con vày bọn chúng sanh, cầu đạo 32

Bồ Đề, rộng tu những điều thiện tại, đoạn toàn bộ điều ác. Duy nguyện không còn thảy Tam Bảo, Địa Tạng Bồ Tát,tự bi nhiếp tbọn họ, nghe bé sám hối: (Quỳ lễ) Con đệ tử:............................. chí trung khu sám hối: Con và chúng sanh trường đoản cú tánh tkhô cứng tịnh, độc nhất thậtchình ảnh giới đồng thể chư Phật. Nhưng vày vô minc siám huân tập nhân duyên, đề nghị hiển thị chình ảnh giới hưvọng, khiến cho chúng con sanh tsay mê trước, chấptrước chiếc Ta và của Ta, huân tập những ác pháp, sáucnạp năng lượng ba nghiệp, tạo nên những tội chướng: thập ác ngũnghịch, trọng nan khinc giá chỉ, chướng tuệ chướngđịnh, chướng clỗi giới phđộ ẩm, dẫn mang lại luân hồi khổải, mãi không tồn tại ngày ra khỏi. Giả như ước ao tuhành, dẫu vậy rất nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoạima quấy rối, hoặc chạm chán tà loài kiến, không được trợduyên ổn, tín trọng tâm không thành. Nay chạm mặt Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, khéo nóilời an ủi, mlàm việc đám mây Black mê hoặc, gột tẩy âu lotrong tâm địa nhỏ, cầu ai sám ân hận. 33

Duy nguyện thập phương clỗi đại Từ tôn,hội chứng tri hộ niệm, ni bé sám ăn năn, không tạo thành lạinữa. Nguyện nhỏ cùng toàn bộ chúng sinh, nhanhcngóng trừ khử trường đoản cú vô lượng kiếp đến thời điểm này, thánh giá tứtrọng, ngũ nghịch điên hòn đảo, phỉ báng Tam Bảo, tộiđộc nhất xiển đề. Tội tánh điều đó, vốn là ko tịch,dẫu vậy từ hỏng vọng khởi trung tâm điên đảo, chẳng thựcsự tất cả định huống bỏ ra là chứng đắc. Nguyện toàn bộ bọn chúng sinh, nhanh chóng đạtđược bổn định chổ chính giữa, lâu dài bài trừ tội căn uống.Sám hối hận chấm dứt, quy mạng lễ Tam Bảo. (Quỳ lễ) PHÁT KHUYẾN THỈNH NGUYỆN Con đệ tử:..................... chí tâm khuyến thỉnh: Nguyện không còn thảy Bồ Tát trong mười phươngví như không thành chính giác, nguyện mau thànhchánh giác. Nếu vẫn thành chính giác, nguyệnhay trú trên nắm, gửi chánh Pháp luân, khôngnhập Niết bàn. Khuyến thỉnh kết thúc, quy mạng lễ Tam Bảo.(Quỳ lễ) 34

PHÁT TÙY HỶ NGUYỆN Con đệ tử:.............................. chí trọng tâm tùy hỷ: Nguyện bé với toàn bộ chúng sinh, xả bỏ rốt ráovĩnh viễn vai trung phong đố kỵ. Đối cùng với tất cả công đức tu họcvà sự thành tựu của những cõi nước vào ba đời, thảyđầy đủ tùy hỷ. Tùy tin vui xong, quy mạng lễ Tam Bảo. (Quỳ lễ) PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG Con đệ tử:....................... chí chổ chính giữa hồi hướng: Nguyện lấy tất cả Công đức nhưng bé tu được,làm tiện ích đến toàn bộ Chúng sanh, đồng hướng đếntrí Phật, đến thành Niết Bàn. Hồi hướng hoàn thành, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ) PHÁT NGUYỆN THÊM VÀ ĐOAN TỌA TỊNH THẤT, XƯNG NIỆM DANH HIỆU Con đệ tử:...................... chí trọng điểm phân phát nguyện: 35

Nguyện mười phương Tam Bảo, Địa Tạng TừTôn, thương thơm xót phù trợ, cứu giúp bạt chủng tế, khiến cho thếgiới này, tiêu trừ thiên tai hễ loạn, chánh pháplưu lại thông, khắp cả mọi sanh tịnh tín, ko gặpnhững vật cản, vĩnh viễn đoạn trừ ma đạo và tàtri tà kiến. Con cùng chúng sinh, mau cngóng tiêu diệt trọngtội, hiện đời xa lìa sầu bi hại não, cuộc sống thường ngày sungtúc, tam tụ giới cnạp năng lượng rốt ráo thanh hao tịnh, nhì một số loại quánđạo ứng niệm hiện tại tiền, tam muội tổng trì, thầnthông phương tiện đi lại, tứ đọng nhà hiếp lục độ, toàn bộ đầy đủ viênthành, liễu ngộ tự trung khu tuyệt nhất thật chình họa giới, vứt thânngoài thế giới này, sinh trên Phật chi phí, đối lập DiĐà, gần cận clỗi Phật, được Phật thọ cam kết trở về trầnlao, phổ độ quần mê đồng quy mật tạng. Phát nguyện chấm dứt, quy mạng lễ Tam Bảo. (Lễ) (Đứng lên, lẹo tay) TAM QUY Y Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đại đạo, vạc lòng vô thượng. (Lễ) 36

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển khơi. (Lễ) Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, không còn thảy vô trinh nữ. Hòa Nam Thành Chúng. (Lễ - Xá) (Lễ 3 lễ - xá) Sau đó ngồi qua ở kề bên tịnh thất Đọc niệmdanh hiệu: Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 37