Đề Cương Ôn Tập Thọ Giới

  -  
Tóm tắt:

A. Câu hỏi ôn tập thọ Giới Sa Di và Sa Di Ni- Kinh- Luật- Giáo Lý- Lịch Sử

B. Câu hỏi ôn tập thọ Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Tỳ Ni và Thức Xoa

Ghi chú: Giới tử Thức Xoa thi vấn đáp, giới tử Tỳ Kheo thi viết. 3 câu lý thuyết, 1 bài tiểu luận.


Bạn đang xem: đề cương ôn tập thọ giới


Xem thêm: Được Cái Này Mất Cái Kia - Được Cái Này Thì Mất Cái KiaXem thêm: Thế Giới Cõi Âm Nhìn Từ Giáo Lý Đạo Phật, Tâm Sự Của Người Cõi Âm

(Quý vị có thể tham khỏa thêm tài liệu tại menu: - Giáo Dục)

A. CÂU HỎI ÔN TẬP THỌ GIỚI SA DI VÀ SA DI NI

Kinh
Câu 1Bài kệ Kinh Lăng Nghiêm?
Câu 2Kể tên đầy đủ của Kinh Lăng Nghiêm?
Câu 3

“Nếu có một chúng sanh nào chưa thành Phật, con nguyện không chứng quả Niết Bàn” là lời

nguyện của ai?

Câu 4Đọc đoạn chú cuối cùng của thần chú Lăng Nghiêm?
Câu 5Nêu mười danh hiệu Phật? 
Câu 6Kinh Di Đà có từ thời nào? Đức Phật thuyết cho ai nghe? 
Câu 7Thọ mạng của Đức Phật Di Đà là bao nhiêu?
Câu 8Kể tên năm vị Phật đầu tiên trong Hồng Danh sám hối?
Câu 9Kể tên hai vị Phật cuối cùng trong Hồng Danh sám hối?
Câu 10Bài kệ mở đầu của Mông Sơn Thí Thực?
Câu 11Đọc bài “Tán Lễ Tây Phương”?
Câu 12Bài “Tán Lễ Thích Tôn” thuộc thời công phu khuya hay công phu chiều?
Câu 13Đọc bài cúng thí thực?
Câu 14Đức Phật A Di Đà có bao nhiêu lời nguyện?
Câu 15Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà có mấy nghĩa?

 

Luật
Câu 1Giới Luật là gì?
Câu 2Sa Di có mấy nghĩa? 
Câu 3Sa Di có mấy bực?
Câu 4Giới Luật có mấy nghĩa? 
Câu 5Trong 10 Giới Sa Di, giới nào căn bản nhất?
Câu 6Vì sao Phật chế giới Không Sát Sanh?
Câu 7Vọng ngữ trong trường hợp nào không phạm tội?
Câu 8Nêu 5 đức của Sa Di?
Câu 9Vị Sa Di đầu tiên là ai? Ai là Hòa Thượng đường đầu truyền giới?
Câu 10Đọc kệ chú “ Đăng đạo tràng”?
Câu 11Tam đề, ngũ quán là gì?
Câu 12Chú đắp y, y man điều, y năm điều, y bảy điều, đại y?
Câu 13Chú cạo tóc?
Câu 14Chú hạ đơn?
Câu 15Chú thị giả tống thực?

 

Giáo Lý
Câu 1“Tứ hoằng thệ nguyện” là gì? Nêu tên?
Câu 2Xuất gia có mấy nghĩa?
Câu 3Tam Bảo là gì? Có mấy loại?
Câu 4Thế gian trụ trì Tam Bảo là gì?
Câu 5Tam Nghiệp là gì? 
Câu 6Tam Độc là gì? 
Câu 7Tam Tư Lương của pháp môn Tịnh Độ là gì? 
Câu 8Tam Minh là gì?
Câu 9Ngũ Dục là gì?
Câu 10Lục Đạo là gì?
Câu 11Lục Hòa là gì?
Câu 12Ý nghĩa Sám Hối?
Câu 13Sám Hối có mấy cách và lợi ích của sự sám hối?
Câu 14Hòa Thượng là gì?
Câu 15Nam Mô nghĩa là gì?

 

Lịch Sử
Câu 1Thái tử Tất-Đạt-Đa là con của ai?
Câu 2Thái tử Tất-Đạt-Đa sanh ngày, tháng, năm nào?
Câu 3Vị Vua đầu tiên được Phật độ là ai?
Câu 4Vị đệ tử cuối cùng của đức Phật là ai? Bao nhiêu tuổi?
Câu 5Người cúng dường Tịnh xá Kỳ-Hoàn cho Phật là ai?
Câu 6Thập đại đệ tử của Phật?
Câu 7

Bốn thánh tích của Phật Thích Ca?

Câu 8Đạo sĩ Tất-Đạt-Đa đã nhận sự cúng dường của ai trước khi thành đạo?
Câu 9Ai là người đầu tiên cúng dường cho Đức Phật?
Câu 10Đức Phật tìm đạo hết bao nhiêu năm?
Câu 11Kể tên 4 chúng đệ tử củ Đức Phật?
Câu 12Kể tên bảy chúng đệ tử của Đức Phật?
Câu 13Nguồn gốc của Đạo Phật xuất phát từ đâu? Ai là giáo chủ?
Câu 14Ai là người thế phát cho Đức Phật? Ai là người dạy đạo cho Ngài?
Câu 15Đức Phật thành đạo bao lâu thì vua Tịnh Phạn mất? Bên nữ giới ai là người xuất gia đầu tiên?

 

B. CÂU HỎI ÔN TẬP THỌ GIỚI TỲ KHEO, TỲ KHEO NI VÀ THỨC XOA
Câu 1Giới luật là gì?
Câu 2Cho biết công đức của sự trì giới?
Câu 3Tác giả của bộ “Sa Di Luật Nghi Yếu Lược” này do ai tạo và vào niên đại nào?
Câu 4Kể từ khi Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ đề đến năm thứ mấy thì Đức Phật chế ra giới luật?
Câu 5Vì lý do gì Đức Phật chế ra giới luật?
Câu 6Giới Luật thuộc môn học nào trong Tam Vô Lậu Học?
Câu 7Trong Đại thừa Bồ Tát giới có mấy phần?
Câu 8Dịch nghĩa câu: “Tỳ Ni tạng trụ, Phật Pháp diệc trụ, Tỳ Ni tạng diệt, Phật Pháp diệc diệt”
Câu 9Đức Phật dạy câu: “Sau khi ta diệt độ các Tỳ Kheo phải y theo giới Ba la đề mộc xoa làm thầy cũng như ta còn tại thế” trong kinh nào?
Câu 10Đọc bài minh trong văn cảnh sách?
Câu 11Kinh có mấy nghĩa?
Câu 12Nêu 12 phần Kinh giáo?
Câu 13Hòa Thượng là gì?
Câu 14A Xà Lê là gì?
Câu 15Thế nào là vật của thường trụ, vật của tín thí, vật của quan?
Câu 16Y phấn tảo là y như thế nào?
Câu 17Thế nào là hảo tâm xuất gia?
Câu 18Vì sao Đức Phật cấm không cho uống rượu?
Câu 19Thức Xoa Ma Na Ni có nghĩa là gì?
Câu 20Người xuất gia nữ đầu tiên là ai?
Câu 21Bốn giới trọng của Thức Xoa Ma Na Ni?
Câu 22Tỳ Kheo có mấy nghĩa?
Câu 23Sao gọi là Tánh tội?
Câu 24Sao gọi là Giá tội?
Câu 25Năm đức của người xuất gia?
Câu 26Tam đề Ngũ quán là gì?
Câu 27Hãy kể ra 6 phép hòa kính?
Câu 28Nêu 37 Phẩm Trợ Đạo?
Câu 29Bát Chánh Đạo là gì?
Câu 30Thập Nhị Nhân Duyên là những gì?
Câu 31Tứ Đế là gì?
Câu 32Thế nào là 8 thứ khổ?
Câu 33Hãy nêu Pháp tu của Bồ Tát?
Câu 34Hàng Thanh Văn tu pháp môn gì? 
Câu 35Duyên Giác và Độc Giác khác nhau ở điểm nào?
Câu 36Căn bản phiền não có mấy thứ?
Câu 37Đức Phật có mấy thân?
Câu 38Đạo có mấy nghĩa?
Câu 39Phật nghĩa là gì? 
Câu 40Đạo Phật là gì? Đạo Phật có từ khi nào? Ai là người sáng lập ra Đạo Phật?
Câu 41Giáo lý của Đức Phật được chia làm mấy loại?
Câu 42Những đệ tử đầu tiên của Đức Phật là ai? Nêu tên?
Câu 43Tam Bảo có mấy bậc? giải thích?
Câu 44Đức Phật chuyển Pháp luân đầu tiên tại đâu? Bài Pháp gì? Và nói cho ai nghe? 
Câu 45Kể tên thập đại đệ tử của Đức Phật?
Câu 46Trước và sau khi Đức Phật ra đời xã hội Ấn Độ có mấy giai cấp? Kể tên?
Câu 47Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên gì?
Câu 48Đức Phật phát lời nguyện như thế nào khi ngồi dưới cội Bồ Đề?
Câu 49Trước lúc nhập Niết Bàn Đức Phật dạy những gì?
Câu 50Ai cúng dường Đức Phật bữa ăn trước khi thành đạo? Và bữa ăn cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn?
Câu 51Sau khi nhập Niết Bàn, Xá Lợi của Đức Phật được phân chia như thế nào?
Câu 52Sau khi nhập Niết Bàn, dùng nghi thức gì để thâu lấy Xá Lợi?
Câu 53Hãy kể tên tám quốc vương tôn thờ Xá Lợi của Phật?
Câu 54Hãy nêu tên 4 Thánh tích của Đức Phật?
Câu 55Ai đã giúp người nữ xuất gia? Nói lên sự đặc biệt của Ngài?
Câu 56Trong 24 thiên oai nghi, Kính Đại Sa Môn thuộc thiên thứ mấy? Đọc một đoạn?
Câu 57Thờ Thầy thuộc thiên oai nghi thứ mấy? Đọc một đoạn?
Câu 58Theo thầy ra ngoài thuộc thiên oai nghi nào? Đọc một đoạn?
Câu 59Nhập chúng thuộc thiên oai nghi nào? Đọc một đoạn?
Câu 60Theo chúng đến nhà ăn thuộc thiên oai nghi nào? Đọc một đoạn?

Ghi chú: Giới tử Thức Xoa thi vấn đáp, giới tử Tỳ Kheo thi viết. 3 câu lý thuyết, 1 bài tiểu luận. (Quý vị có thể tham khỏa thêm tài liệu tại menu: - Giáo Dục)

Thư mục GIỚI LUẬT Thư Viện Hoa Sen

*
*