Đạo phật tiếng anh

  -  

Đạo Phật Ra đời ngơi nghỉ Ấn độ vào cầm cố kỷ máy sáu trước Chúa noel. Theo dòng nhìn toàn diện trong truyền thống cuội nguồn, đạo Phật được coi như như một triết lý, một niềm tin tín ngưỡng, một tôn giáo, hay là 1 bí quyết sinh sống dễ dàng. Sự tu tập thực hành thực tế của chính nó, tùy thuộc vào hoài vọng, sự chờ đón và lòng xúc tiến của từng cá nhân.

Bạn đang xem: đạo phật tiếng anh

Le bouddhisme: qu’est-ce que c’est, (partie une)? Đạo Phật : là đạo gì ? The Buddhism: what it is (các buổi tiệc nhỏ one)? Đây là bài học Phật bởi tam ngữ , (phần một).

Siddhārtha Gautama | Siddhartha Gautama | Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên gọi phiên âm giờ đồng hồ Phạn tự chữ सिद्धार्थगौतम. Siddhārtha, Pali: Siddhattha Gotama. (Ca. 563 - ca. 483 BC | Environ. 563 - environ. 483 av. J.-C.| Khoản. 563 - khoản. 483 trước Chúa giáng sinh)

The Buddhism: what it is?

The Buddhism was established in India, in 5th century BC. According to the traditional points of view, it is considered as a philosophy, a spirituality, a religion or simply a way lớn live. Its practice depends on aspiration of people, their waits and their motivation.

563 BC

His founder is the prince Siddharta Gautama, was born approximately 2500 years ago in " the wood Lumbini ", near the đô thị of Kapilavastu, he was named Buddha : "awakened one" or "the enlightened one.", in Sanskrit and this term is not a proper noun, but a title which we gave sầu hyên, after his illumination. Siddharta means : "the one who obtains success và prosperity".

Root

His father is the king Suddhodana, son of the king Sihahanu và queen Kaccamãng cầu from Koliya clan. He had four brothers: Dhotodamãng cầu, Sakkodana, Sukkodana, Amitodamãng cầu, and two sisters Amita, Pamita.

His mother is the Queen Mahamaya, or Mayadevi. Daughter of the king Anjana & queen Yasodhara. Maya had one sister & two brothers whose names are : Prajapati, Dandapani, Suppabuddha & Maya dies 7 days after the birth of his son.

Le bouddhisme: qu’est-ce que c’est?

Le bouddhisme fut fondé en Inde au Ve siècle av. J.-C. Selon les points de vue traditionnels, il est considèré comme une philosophie, une spiritualité, une religion ou tout simplement une façon de vivre. Sa pratique dépover des aspirations des gens, leurs attentes et leur motivation.

563 av JC

Son fondateur est le prince Siddharta Gautama, né il y a environ 2500 ans dans "le bois Lumbini", près de la ville de Kapilavastu, surnommé le Bouddha "Éveillé", en sanskrit et ce terme n’est pas un nom propre, mais un titre que l’on lui a donné, après son illumination. Siddharta signifie "celui qui obtient le succès et la prospérité".

Xem thêm: Tinh Thần Tam Giáo Đồng Nguyên Là Gì, Tam Giáo Quy Nguyên

Racine

Son père est le roi Suddhodana, fils du roi Sihahanu et de la reine Kaccana du clan Koliya. Il avait quatre frères : Dhotodamãng cầu, Sakkodana, Sukkodamãng cầu, Amitodamãng cầu, et deux sœurs Amita, Pamita.

Sa mère est la reine Mahamaya, ou on l’appele encore Mayadevi. Fille du roi Anjana et de la reine Yasodhara. Maya aurait une sœur et deux frères dont leurs noms sont Prajapati, Dandapani, Suppabuddha et elle meurt 7 jours après la naissance de son fils.

Đạo Phật : là gì đạo gì?

Đạo Phật Ra đời làm việc Ấn độ vào ráng kỷ sản phẩm công nghệ sáu trước Chúa lễ giáng sinh. Theo mẫu nhìn chung trong truyền thống lịch sử, đạo Phật được coi như nhỏng một triết lý, một lòng tin tín ngưỡng, một tôn giáo, hay là một cách sinh sống dễ dàng và đơn giản. Sự tu tập thực hành của chính nó, tùy thuộc vào ước vọng, sự chờ đón với lòng liên hệ của từng cá thể.

563 trước Chúa lễ giáng sinh.

Thái tử Siddharta Gautama là fan gây dựng ra đạo Phật, khoản 2500 năm về trước, Ngài được sinh ra tại sân vườn Lumbini, ngay gần thị trấn Kapilavastu, thương hiệu của Ngài là Phật đà, chữ Phật đà vào Phạn ngữ có nghĩa là : Tỉnh thức trọn vẹn tốt trọn vẹn Giác ngộ. Thuật ngữ Phật đà là danh hiệu của fan ta đặt để ca tụng Ngài sau khoản thời gian thành đạo, không hẳn là tên riêng biệt. Siddharta có nghĩa là Người đang hoàn chỉnh.

Nguồn gốc

Cha của Đức Phật là vua Suddhodamãng cầu, con trai của vua Sihahanu với cung phi Kaccana. Vua Suddhodamãng cầu bao gồm 4 bạn em trai và 2 tín đồ em gái. Tên của mình là : Dhotodana, Sakkodamãng cầu, Sukkodamãng cầu, Amitodamãng cầu, Amita, Pamita.

Mẹ Ngài là phi tần Mahamaya xuất xắc còn gọi là Mayadevi. Bà là phụ nữ của vua Anjana với Yasodhara. Bà bao gồm một cô em gái và nhì em trai. Tên của họ là : Prajapati, Dandapani, Suppabuddha. Sau Lúc sinh Siddharta Gautama, 7 hôm sau Hoàng hậu Mahamaya tắt thở.

Xem thêm: Cách Luyện Khinh Công Tại Nhà, Bí Kíp Luyện Thành Chiêu Lăng Ba Vi Bộ”

Exercises |Những bài tập (bởi vì TS Tkhô hanh Bình và NTS Nguyệt Thanh soạn)

1) What is Buddhism, according khổng lồ you? | Qu’est-ce que c’est le bouddhisme, selon vous? | Theo các bạn, đạo Phật là gì?

2) Where & when was the Buddhism established ? | Où et quvà le Bouddhisme a-t-il éngã établi ? | Đạo Phật đã có Thành lập và hoạt động ở chỗ nào và thời đại nào?

3) Who is the founder of buddhism ? | Qui est le fondateur de bouddhisme ? | Ai là người tạo nên ra đạo Phật?

4) Where was the Buddha born ? | Où Bouddha a-t-il ébổ né ? | Đức Phật đản sinh địa điểm nào?

5) What does the word ‘Bouddha’ mean? | Que veut dire le mot ‘Bouddha’? | Chữ ‘Bouddha’ tức là gì?

6) Is Bouddha a proper noun of the prince Siddharta Gautama ? | Est-ce que Bouddha est un nom propre du prince Siddharta Gautama ? | Có cần Bouddha là tên riêng của Thái tử Siddharta Gautama ?

7) Who is the father of the prince Siddharta Gautama ? | Qui est la père du prince Siddharta Gautama ? Ai là phụ vương của Thái tử Siddharta Gautama?

8) How many uncles and aunt does the prince Siddharta Gautama have sầu in the paternal side và the maternal side ? & who are they ? | À côvấp ngã parternel et celui de maternel. Combien d"oncles et de tantes que le prince Siddharta Gautama a-t-il ? et Qui sont ils ? | Bên nội với bên nước ngoài. Thái tử Siddharta Gautamagồm bao các cậu cùng cô.? với Họ là ai?

9) What is the mother ‘s name of the prince Siddharta Gautama ? | Quel est le nom de la mere du prince Siddharta Gautama ?

10) How many days was the queen Mahamaya died, after giving birth to his son ? | Combien de jours que la reine Mahamaya est-t-elle morte, après avoir donner naissance à son fils ? | Sau Lúc sinh Thái tử, bao nhi êu ngày tiếp theo vợ Mahamaya mất?

Còn tiếp

Kính bút

TS Huệ Dân

PS: Nếu qúy chúng ta nào ước ao làm bài và coi kết qủa của câu hỏi sửa bài bác . Xin vui mắt vào mạng của cvào hùa Phước Bình: http://chua-phuoc-binc.com/. Bài vnghỉ ngơi, liên tiếp cập nhật ở chỗ này, vì công tác này đã là đề án sẽ tiến hành .