Chú Lăng Nghiêm Kệ Và Giảng Giải Toàn Tập

  -  

” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>1-Đầu Đề Kinh Lăng Nghiêm Ngt: HT Thiện Hoa

Đang xem: Chú lăng nghiêm giảng giải mp3

” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>2-Bảy Đoạn Hỏi Về Tâm Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>3-A Nan cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần Hai Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>4-A Nan Cầu Phật Chỉ Cái Điên Đảo Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>5-A Nan Nghi Nếu Cái Thấy Là Mình Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>6-A Nan Không Hiểu Hỏi Phật Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>7-Hư Không Từ Chơn Tâm Biến Hiện Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>8-Ông Phú Lâu Na Hỏi Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>9-Phật Dạy Chơn Tâm Phi Ngũ Uẩn Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>10-A Nan Thuật Lại Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>11-A Nan Hỏi Phật Trói Cột Ở Chỗ Nào Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>12-A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông 1 Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>13-A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông 2Ngt: HT Thiện Hoa

” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>14-Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>15-Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>16-Mười Món Ma về Thọ Ấm-Tưởng Ấm Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>17-Mười Món Ma Về Thọ Ấm-Thức Ấm Ngt: HT Thiện HoaTôi rât thich bô kinh Thu lăng nghiêm , tuy nghe rât nhiêu lân nhưng co chô hiêu chô ko , xin hoi co cach gi đê hiêu môt cach sâu săc ko ,,nêu kiêp nay ko đươc hiêu ro nhưng lơi day cua Đưc Như Lai trong bô kinh nay thi coi như phi môt kiêp ngươi .tuy tôi la ngươi ko đi chua nhiêu nhưng nghe bô kinh nay tôi phat tâm nguyên nêu kiêp sau đươc tai sinh lam ngươi đơi đơi kiêp kiêp xin lam đê tư cua Phât , môt đê tư chân chanh nhât co thê, nguyên xa bo moi tham sân si, xin Đưc Thê Tôn gia hô cho con sơm găp đươc thiên duyên , cam ơn nhưng lơi giang thât tthâm sâu

*
*
*
*
Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải Mp3 Chú Lăng Nghiêm Tập Cuối, Mp3 Chú Lăng Nghiêm Tập Cuối 10

Trong kinh Bách Dụ, Phật đã dùng những chuyện xưa để thí dụ cụ thể sự dại dột mê lầm chung của chúng ta. Nếu chúng ta biết trừ bỏ mê lầm ở đâu thì Niết Bàn sẽ thực hiện ở đó.