Chú đại bi tiếng việt 84 câu

  -  

CHÚ ĐẠI BI Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. 1. Nam mô hắc ra đát na đa 32. Thất phật ra da 66. Ta bà ma ha a tất ra dạ da 33. Giá ra giá ra đà dạ 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra 34. Mạ mạ phạt ma ra 67. Ta bà ha da 35. Mục đế lệ 68. Giả kiết ra a tất đà 4. Bồ đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 36. Y hê di hê dạ 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 37. Thất na thất na 69. Ta bà ha 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 38. A ra sâm phật ra xá rị 70. Ba đà ma yết tất đà 10. Nam mô tất kiến lật đỏa y 39. Phạt sa phạt sâm dạ mông a rị da 11. Bà lô kiết đế thất phật ra 40. Phật ra xá da 71. Ta bà ha lăng đà bà 41. Hô lô hô lô ma ra 72. Na ra cẩn trì bàn 12. Nam mô na ra cẩn trì 13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế 42. Hô lô hô lô hê rị đà ra da 14. Tát bà a tha đậu du bằng 15. A thệ dựng 43. Ta ra ta ra 73. Ta bà ha 16. Tát bà tát đa, na ma bà tát 44. Tất rị tất rị 74. Ma bà rị thắng yết đa (*) na ma bà dà 17. Ma phạt đặt đậu 45. Tô rô tô rô ra dạ 18. Đát điệt tha 19. Án, a bà lô hê 46. Bồ đề dạ - bồ đề dạ 75. Ta bà ha 20. Lô ca đế 21. Ca ra đế 47. Bồ đà dạ - bồ đà dạ 76. Nam mô hắc ra đát 22. Di hê rị 23. Ma ha bồ đế tát đỏa 48. Di đế rị dạ na đa ra dạ da 24. Tát bà tát bà 25. Ma ra ma ra 49. Na ra cẩn trì 77. Nam mô a rị da 26. Ma hê ma hê, rị đà dựng 27. Cu lô cu lô yết mông 50. Địa rị sắt ni na 78. Bà lô kiết đế 28. Độ lô độ lô phạt xà da đế 29. Ma ha phạt xà da đế 51. Ba dạ ma na 79. Thước bàn ra dạ 30. Đà ra đà ra 31. Địa rị ni 52. Ta bà ha 80. Ta bà ha 53. Tất đà dạ 81. Án tất điện đô 54. Ta bà ha 82. Mạn đa ra 55. Ma ha tất đà dạ 83. Bạt đà dạ 56. Ta bà ha 84. Ta bà ha 57. Tất đà du nghệ (*) Các bản hiện đang lưu 58. Thất bàn ra dạ hành, được trì tụng rộng rãi ở 59. Ta bà ha Việt Nam thiếu năm chữ này. 60. Na ra cẩn trì 61. Ta bà ha 62. Ma ra na ra 63. Ta bà ha 64. Tất ra tăng a mục khư da 65. Ta bà ha

Chú Giải: CHÚ ĐẠI BI 1. Xin quy y Tam Bảo vô biên vô 24.


Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng việt 84 câu


Xem thêm: Lây Phật Quan Âm, Ca Sĩ: Thuỳ Trang Viettel 54279, Lây Phật Quan Âm


Xem thêm: Cúng 49 Ngày Sau Khi Chết - Tại Sao Người Chết Sau 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai


Bảo thủ nhãn ấn pháp an lành toại ý), thành biện (làm tận trong khắp mười phương 25. Như ý châu thủ nhãn ấn pháp việc gì điều được kết quả viên 26. Ngũ sắc vân thủ nhãn ấn pháp. mãn), thành lợi (mọi việc làm 2. Kính lễ các bậc Thánh giả điều thành tựu, ích lợi), nhất 3. Kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Thanh liên hoa thủ nhãn ấn thiết nghĩa thành tựu (làm bất 4. Khấu đầu đảnh lễ Bồ Tát Bất pháp cứ điều gì cũng thành tựu), sở 27. Bảo loa thủ nhãn ấn pháp cung xưng tán (mọi người cung Không Quyến Sách 28. Nguyệt tịnh ma ni thủ nhãn ấn kính khen ngợi công đức) 5. Hướng tha đảnh lễ các vị Đại Bồ pháp. Bàng bi thủ nhãn ấn 54. Ta bà ha pháp 55. Thành tựu được công đức thù Tát 29. Bảo kính thủ nhãn ấn pháp thắng và đạo nghiệp viên mãn 6. Cúi đầu đảnh lễ Thần chú Đại Bi 30. Tịnh bình thủ nhãn ấn pháp 56. Câu 53, 54, 55 và 56 là Bảo 31. Thiết câu thủ nhãn ấn pháp Kinh thủ nhãn ấn pháp Tâm Đà La Ni 32. Nhật tinh ma ni thủ nhãn ấn 57. Tất đà: thành tựu lợi ích; du 7. Kính lễ Bổn mẫu pháp nghệ: vô vi, còn gọi là hư 8. Kính lễ Đấng Tự Tại Thế Tôn 33. Bảo đạc thủ nhãn ấn pháp không, tức thể tánh) 9. Ngưỡng nguyện đến sự gia hộ 34. Hóa cung điện thủ nhãn ấn 58. Bảo kiếp thủ nhãn ấn pháp pháp 59. Ta bà ha của Tam Bảo 35. Dương chi thủ nhãn ấn pháp 60. Bảo bình thủ nhãn ấn pháp 10. Xin đem hết toàn tâm, toàn ý để 36. Độc lâu trượng thủ nhãn ấn 61. Ta bà ha pháp 62. Quyến sách thủ nhãn ấn pháp quy y và đảnh lễ Tam Bảo 37. Bảo cảnh thủ nhãn ấn pháp 63. Ta bà ha 11. Với Bồ Tát Quán Thế Âm ở Phổ 38. Chưởng thượng hóa Phật thủ 64. Bảo phủ thủ nhãn ấn pháp nhãn ấn pháp. Sở châu thủ 65. Ta bà ha Đà Sơn nhãn ấn pháp 66. Bồ đào thủ nhãn ấn pháp 12. Quy y và quy mạng các hàng Bồ 39. Bảo cung thủ nhãn ấn pháp 67. Ta bà ha 40. Tử liên hoa thủ nhãn ấn pháp 68. Bạt chiết la thủ nhãn ấn pháp Tát đầy lòng Từ Bi, Tâm Cung 41. Kim trọc ngọc hoàn thủ nhãn 69. Ta bà ha kính, Tâm Vô Thượng Bồ Đề bảo ấn pháp 70. Hồng liên hoa thủ nhãn ấn hộ cho mọi loài 42. Bảo bát thủ nhãn ấn pháp pháp 13. Có Tâm Đại Quang Minh (Quán 43. Kim cang xử thủ nhãn ấn pháp 71. Ta bà ha tâm không) 44. Hợp chưởng thủ nhãn ấn pháp 72. Thí vô úy thủ nhãn ấn pháp 14. Tâm bình đẳng, tâm Vô Vi, tâm 45. Cam lồ thủ nhãn ấn pháp 73. Ta bà ha Vô kiến thủ 46. Bất thối kim luân thủ nhãn ấn 74. Tổng nhiếp thiên tý thủ nhãn 15. Ty hạ tâm, Vô tạp loạn tâm pháp ấn pháp 47. Đảnh thượng hóa Phật thủ 75. Ta bà ha (Sau đây là mười loại Tâm, là tướng nhãn ấn pháp 76. Nguyện quy y Tam Bảo của Đà La Ni mà các hàng Bồ Tát đã 48. Tích trượng thủ nhãn ấn pháp 77. Nguyện quy y Hiền Thánh tu tập thành tựu Phật quả. Chúng sanh 49. Hồ bình thủ nhãn ấn pháp Tăng cũng phải hành trì theo tinh thần của 50. Bảo kiếm thủ nhãn ấn pháp 78. Quán kinh nầy chắc chắn sẽ thành tựu đạo 51. Bảo tiễn thủ nhãn ấn pháp 79. Tự Tại Bồ Tát nghiệp). 52. Trong chú Đại Bi, câu này rất 80. Ta bà ha 16. Đại thân tâm Bồ Tát, Pháp quan trọng, được nhắc đến 14 81. Lãnh thổ hay cương vực của lần, cùng một lúc có tất cả 6 mình đã được thành tựu Vương tử, chư Phật thường trụ nghĩa: thành tựu, cát tường, 82. Đạo tràng hay pháp hội khắp mười phương viên tịch (công đức viên mãn), 83. Toại tâm viên mãn 17. Thỉnh nguyện sự gia trì của chư tức tai (mọi tai nạn được tiêu 84. Thành tựu Phật, Bồ Tát mười phương trừ), tăng ích, vô trú (không 18. Tức thuyết chú viết chấp trước, không vướng mắc) 19. Bồ Tát 53. Có 5 nghĩa: thành tựu đốn kiết 20. Quán Thế Âm (sở cầu nguyện tức khắc được 21. Đấng Bi giả 22. Con xin y giáo phụng hành 23. Chư vị Bồ Tát công hạnh trang nghiêm viên mãn do định huệ song tu (Từ câu 24 đến 74, gồm có 42 thủ nhãn ấn pháp là pháp tu của hàng Bồ Tát).