CHÚ ĐẠI BI TIẾNG VIỆT 84 CÂU

  -  

CHÚ ĐẠI BI Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi trung khu đà la ni. 1. Nam mô hắc ra đát na đa 32. Thất phật ra da 66. Ta bà ma ha a vớ ra dạ domain authority 33. Giá ra giá ra đà dạ 2. Nam tế bào a rị domain authority 3. Bà lô yết đế thước bát ra 34. Mạ mạ pphân tử ma ra 67. Ta bà ha da 35. Mục đế lệ 68. Giả kiết ra a tất đà 4. Bồ đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà domain authority 36. Y hê di hê dạ 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 37. Thất na thất mãng cầu 69. Ta bà ha 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát mãng cầu đát lan 38. A ra sâm phật ra xá rị 70. Ba đà ma yết vớ đà 10. Nam mô tất con kiến lật đỏa y 39. Pphân tử sa pphân tử sâm dạ mông a rị domain authority 11. Bà lô kiết đế thất phật ra 40. Phật ra xá da 71. Ta bà ha lăng đà bà 41. Hô lô hô lô ma ra 72. Na ra cẩn trì bàn 12. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì 13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế 42. Hô lô hô lô hê rị đà ra domain authority 14. Tát bà a tha đậu du bằng 15. A thệ dựng 43. Ta ra ta ra 73. Ta bà ha 16. Tát bà tát nhiều, na ma bà tát 44. Tất rị vớ rị 74. Ma bà rị thắng yết nhiều (*) na ma bà dà 17. Ma phạt đặt đậu 45. Tô rxe hơi rô ra dạ 18. Đát điệt tha 19. Án, a bà lô hê 46. Bồ đề dạ - người thương đề dạ 75. Ta bà ha đôi mươi. Lô ca đế 21. Ca ra đế 47. Bồ đà dạ - bồ đà dạ 76. Nam mô hắc ra đát 22. Di hê rị 23. Ma ha người thương đế tát đỏa 48. Di đế rị dạ na nhiều ra dạ da 24. Tát bà tát bà 25. Ma ra ma ra 49. Na ra cẩn trì 77. Nam tế bào a rị domain authority 26. Ma hê ma hê, rị đà dựng 27. Cu lô cu lô yết mông 50. Địa rị sắt ni mãng cầu 78. Bà lô kiết đế 28. Độ lô độ lô phạt xà da đế 29. Ma ha phạt xà da đế 51. Ba dạ ma na 79. Thước bàn ra dạ 30. Đà ra đà ra 31. Địa rị ni 52. Ta bà ha 80. Ta bà ha 53. Tất đà dạ 81. Án vớ năng lượng điện đô 54. Ta bà ha 82. Mạn nhiều ra 55. Ma ha tất đà dạ 83. Bạt đà dạ 56. Ta bà ha 84. Ta bà ha 57. Tất đà du nghệ (*) Các bạn dạng hiện giờ đang lưu 58. Thất bàn ra dạ hành, được trì tụng rộng thoải mái sinh sống 59. Ta bà ha VN thiếu năm chữ này. 60. Na ra cẩn trì 61. Ta bà ha 62. Ma ra na ra 63. Ta bà ha 64. Tất ra tăng a mục klỗi da 65. Ta bà ha

Chú Giải: CHÚ ĐẠI BI 1. Xin quy y Tam Bảo vô bờ vô 24.


Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng việt 84 câu


Xem thêm: Lây Phật Quan Âm, Ca Sĩ: Thuỳ Trang Viettel 54279, Lây Phật Quan Âm


Xem thêm: Cúng 49 Ngày Sau Khi Chết - Tại Sao Người Chết Sau 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai


Bảo thủ nhãn ấn pháp an lành toại ý), thành biện (làm tận trong mọi mười phương thơm 25. Nlỗi ý châu thủ nhãn ấn pháp Việc gì điều được công dụng viên 26. Ngũ sắc đẹp vân thủ nhãn ấn pháp. mãn), thành lợi (phần đông bài toán có tác dụng 2. Kính lễ những bậc Thánh trả điều chiến thắng, ích lợi), duy nhất 3. Kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Thanh hao liên hoa thủ nhãn ấn thiết nghĩa thành tích (có tác dụng bất 4. Khấu đầu đhình ảnh lễ Bồ Tát Bất pháp cứ đọng điều gì cũng thành tựu), ssinh hoạt 27. Bảo loa thủ nhãn ấn pháp cung xưng tán (đa số fan cung Không Quyến Sách 28. Nguyệt tịnh ma ni thủ nhãn ấn kính sử dụng nhiều công đức) 5. Hướng tha đhình họa lễ các vị Đại Bồ pháp. Bàng bi thủ nhãn ấn 54. Ta bà ha pháp 55. Thành tựu được công đức thù Tát 29. Bảo kính thủ nhãn ấn pháp win cùng đạo nghiệp như ý 6. Cúi đầu đhình ảnh lễ Thần chú Đại Bi 30. Tịnh bình thủ nhãn ấn pháp 56. Câu 53, 54, 55 cùng 56 là Bảo 31. Thiết câu thủ nhãn ấn pháp Kinc thủ nhãn ấn pháp Tâm Đà La Ni 32. Nhật tinc ma ni thủ nhãn ấn 57. Tất đà: thắng lợi lợi ích; du 7. Kính lễ Bổn chủng loại pháp nghệ: vô vi, còn được gọi là hư 8. Kính lễ Đấng Tự Tại Thế Tôn 33. Bảo đạc thủ nhãn ấn pháp không, tức thể tánh) 9. Ngưỡng nguyện đến việc gia hộ 34. Hóa hoàng cung thủ nhãn ấn 58. Bảo kiếp thủ nhãn ấn pháp pháp 59. Ta bà ha của Tam Bảo 35. Dương chi thủ nhãn ấn pháp 60. Bảo bình thủ nhãn ấn pháp 10. Xin rước không còn toàn vai trung phong, toàn ý nhằm 36. Độc thọ trượng thủ nhãn ấn 61. Ta bà ha pháp 62. Quyến sách thủ nhãn ấn pháp quy y với đhình họa lễ Tam Bảo 37. Bảo chình họa thủ nhãn ấn pháp 63. Ta bà ha 11. Với Bồ Tát Quán Thế Âm sống Phổ 38. Ctận hưởng thượng hóa Phật thủ 64. Bảo lấp thủ nhãn ấn pháp nhãn ấn pháp. Snghỉ ngơi châu thủ 65. Ta bà ha Đà Sơn nhãn ấn pháp 66. Bồ đào thủ nhãn ấn pháp 12. Quy y cùng quy mạng các hàng Bồ 39. Bảo cung thủ nhãn ấn pháp 67. Ta bà ha 40. Tử liên hoa thủ nhãn ấn pháp 68. Bạt phân tách la thủ nhãn ấn pháp Tát đầy lòng Từ Bi, Tâm Cung 41. Klặng trọc ngọc hoàn thủ nhãn 69. Ta bà ha kính, Tâm Vô Thượng Bồ Đề bảo ấn pháp 70. Hồng liên hoa thủ nhãn ấn hộ cho rất nhiều loại 42. Bảo chén thủ nhãn ấn pháp pháp 13. Có Tâm Đại Quang Minch (Quán 43. Klặng cang xử thủ nhãn ấn pháp 71. Ta bà ha trọng tâm không) 44. Hợp ctận hưởng thủ nhãn ấn pháp 72. Thí vô úy thủ nhãn ấn pháp 14. Tâm bình đẳng, trung tâm Vô Vi, vai trung phong 45. Cam lồ thủ nhãn ấn pháp 73. Ta bà ha Vô kiến thủ 46. Bất tân hận kyên ổn luân thủ nhãn ấn 74. Tổng nhiếp đáp thiên tý thủ nhãn 15. Ty hạ trọng điểm, Vô tạp loàn tâm pháp ấn pháp 47. Đhình họa thượng hóa Phật thủ 75. Ta bà ha (Sau đó là mười nhiều loại Tâm, là tướng tá nhãn ấn pháp 76. Nguyện quy y Tam Bảo của Đà La Ni mà các hàng Bồ Tát vẫn 48. Tích trượng thủ nhãn ấn pháp 77. Nguyện quy y Hiền Thánh tu tập chiến thắng Phật trái. Chúng sanh 49. Hồ bình thủ nhãn ấn pháp Tăng cũng yêu cầu hành trì theo niềm tin của 50. Bảo kiếm thủ nhãn ấn pháp 78. Quán ghê nầy chắc hẳn rằng sẽ thành quả đạo 51. Bảo tiễn thủ nhãn ấn pháp 79. Tự Tại Bồ Tát nghiệp). 52. Trong crúc Đại Bi, câu này khôn xiết 80. Ta bà ha 16. Đại thân tâm Bồ Tát, Pháp đặc biệt quan trọng, được nói tới 14 81. Lãnh thổ hay phạm vi hoạt động của lần, và một dịp bao gồm tất cả 6 tôi đã được thành tích Vương tử, clỗi Phật thường xuyên trụ nghĩa: chiến thắng, cát tường như ý, 82. Đạo tràng hay pháp hội khắp mười pmùi hương viên tịch (công đức viên mãn), 83. Toại trung ương viên mãn 17. Thỉnh nguyện sự gia trì của clỗi tức tai (số đông tai nạn ngoài ý muốn được tiêu 84. Thành tựu Phật, Bồ Tát mười phương trừ), tăng ích, vô trú (ko 18. Tức thuyết crúc viết chấp trước, không vướng mắc) 19. Bồ Tát 53. Có 5 nghĩa: chiến thắng đốn kiết đôi mươi. Quán Thế Âm (sở nguyện cầu tức tự khắc được 21. Đấng Bi đưa 22. Con xin y giáo phụng hành 23. Chư vị Bồ Tát công hạnh trang nghiêm viên mãn do định huệ song tu (Từ câu 24 cho 74, tất cả gồm 42 thủ nhãn ấn pháp là pháp tu của sản phẩm Bồ Tát).