Cách sám hối tại nhà

  -  
Tin tứcPhật họcĐời SốngVăn uống HóaGiáo dụcGóc nhìnSự kiệnHoằng phápSức khỏeThiết kế Phật giáo Toggle navigation
*

Nghi thức sám ân hận dành riêng cho Phật tử những giới có tác dụng lễ sám ân hận vào ngày rằm cùng mùng 1 tại bốn gia.

Bạn đang xem: Cách sám hối tại nhà

*

NGHI THỨC SÁM HỐI

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI(Thắp đèn đốt hương trầm kết thúc, đứng ngay lập tức nthêm lẹo tay để ngang ngực mật niệm)TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN:Án lam xóa ha. (3 lần)TÌNH TAM-NGHIỆP.. CHƠN-NGÔN:Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)HỒNG DANH SÁM-HỐI(Sám-ân hận là tạo cho ba nghiệp được thanh-tịnh)(Tất cả đầy đủ quỳ thẳng với chắp tay, vị công ty lễ núm tía cây mùi hương đưa ngang trán và gọi bài cúng hương như sau):Nguyện thử diệu hương thơm vân,Biến mãn thập pmùi hương giới,Cúng-dường nhứt-rứa Phật,Tôn pháp chư Bồ tát,Vô biên Thanh khô văn bọn chúng,Cập nhứt thay Thánh-Hiền,Duyên ổn khởi quang quẻ minch đài,Xứng tánh tác Phật-sự,Phổ huân chỏng chúng-sinh,Giai phát Bồ-Ðề trung khu,Viễn-ly chỏng vọng-nghiệp,Viên-thành vô-thượng đạo.

Xem thêm: Phật Di Lặc Là Ai Trong Kinh Điển Phật Giáo, Tiểu Sử Cuộc Đời Của Ngài

KỆ TÁN-DƯƠNG PHẬT-BẢOPháp vương vãi vô-thượng tônTam-giới vô luân thấtThiên nhơn bỏ ra Ðạo-sưTứ-sinh bỏ ra từ-phụƯ nhứt niệm quy-yNăng khử tam-kỳ nghiệpXưng dương nhược tán-thánỨc kiếp mạc năng tận.(Ðứng dậy cấm hướng lên lư rồi chắp tay đứng trực tiếp cùng niệm lớn):QUÁN TƯỞNGNăng lễ, ssống lễ tánh ko tịch,Cảm ứng đạo-giao nan tứ nghì,Ngã demo đạo tràng nhỏng Ðế-châu,Thập phương thơm clỗi Phật ảnh hiện trung,Ngã thân ảnh hiện nay clỗi Phật tiền,Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ. (1 xá)- Chí trọng điểm đhình ảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, vươn lên là pháp-giới, thừa, hiện, vị-lai thập-phương chỏng Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)- Chí trung khu đảnh lễ: Nam-tế bào Ta-bà Giáo-chủ, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Long-Hoa Giáo-chủ đương lai hạ sinh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-Pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-đánh hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)- Chí trung khu đhình họa lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Ðại-trường đoản cú Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, Ðại bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-bọn chúng Bồ-tát. (1 lạy)(Ðồng đứng ngay thật lẹo tay phát âm bài)TÁN DƯƠNG CHIDương-đưa ra tịnh tdiệt,Biến trẹo tam-thiên,Tánh ko bát-đức lợi nrộng thiên,Pháp-giới quảng tăng diên...Diệt tội tiêu khiên,Hỏa diệm hóa Hồng-liên.Nam-mô Thanh-Lương-Ðịa Bồ-tát. (3 lần)CHÚ ÐẠI-BI(Hoặc bớt chú Ðại-bi cũng được)Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại-bi vai trung phong đà-la-ni.Nam-mô hắc ra đát mãng cầu, nhiều ra dạ da.Nam-mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước chén bát ra domain authority, Bồ-đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha mũ chào mào ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.Nam-tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha pphân tử xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc ni mãng cầu, cha dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win yết ra dạ, ta bà ha.Nam-tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ domain authority.Nam-mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án vớ năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)Nam-tế bào Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)KHAI KINH KỆVô thượng thậm thâm nám huyền ảo pháp,Bá thiên vạn kiếp nan tao phùng,Ngã kim loài kiến văn uống đắc tchúng ta trì,Nguyện giải Như-Lai crộng thiệt nghĩa.Nam-mô Hồng Danh Hội Thượng Bồ-Tát. (3 lần)HỒNG-DANH BỬU-SÁMÐại-từ đại-bi mẫn chúng-sanh,Ðại-hỉ đại-xả tế hàm-thức,Tướng-hảo quang-minc dĩ tự nghiêm,Chúng đẳng chí trung tâm quy mạng lễ. O (1)Nam-mô quy-y Kim-Cang Thượng sư. O (2)Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng. O (3)Ngã kyên phạt tâm, bất vị tự cầu Nhơn-Thiên phước báo, Thanh hao Văn uống, Duyên-Giác, nãi chí Quyền-quá chỏng vị Bồ-tát, quy y về tối thượng thừa, phân phát bồ-đề trọng tâm, nguyện dữ pháp-giới chúng-sinh nhứt thời đồng đắc A-Nậu-Ða-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Ðề. O (4) Nam-tế bào quy-y thập-phương tận hư-ko giới nhứt thiết clỗi Phật. O (5) Nam-mô quy-y thập-phương tận hư-không giới nhứt thiết Tôn Pháp. O (6) Nam-tế bào quy-y thập-phương thơm tận hư-ko giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng. O (7) Nam-mô Như-Lai, Ưng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sĩ, Ðiều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật, Thế-Tôn. O (8) Nam-mô Phổ-Quang Phật. O (9) Nam-tế bào Phổ-Minch Phật. O (10) Nam-tế bào Phổ-Tịnh Phật. O (11)<1> Nam-tế bào Ða-Ma-La-Bạt-Chiên-Ðàn-Hương Phật. O (12) Nam-mô Chiên-Ðàn Quang Phật. O (13) Nam-mô Ma-Ni-Tràng Phật. O (14) Nam-mô Hoan-Hỉ-Tạng-Ma-Ni-Bảo-Tích Phật. O (15) Nam-mô Nhứt-Thiết Thế-Gian Nhạo-Kiến-Thượng-Ðại Tinh-Tấn Phật. O (16) Nam-tế bào Ma-Ni-Tràng-Ðăng-Quang Phật. O (17) Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật. O (18) Nam-mô Huệ-Ðức-Quang-Minh Phật. O (19) Nam-tế bào Kim-Cang Lao-Cường-Phổ-Tán-Kim-Quang Phật. O (20) Nam-tế bào Ðại-Cường Tinh-Tấn Dõng-Mãnh Phật. O (21) Nam-tế bào Ðại-Bi-Quang Phật. O (22) Nam-tế bào Từ-Lực-Vương Phật. O (23) Nam-mô Từ-Tạng Phật. O (24) Nam-mô Chiên-Ðàn Khốt Trang-Nghiêm-Thắng Phật. O (25) Nam-tế bào Hiền-Thiện-Thủ Phật. O (26) Nam-mô Thiện-Ý Phật. O (27) Nam-tế bào Quảng Trang-Nghiêm-Vương Phật. O (28) Nam-tế bào Kim-Hoa-Quang Phật. O (29) Nam-mô Bảo-Cái-Chiếu Không Tự-Tại Lực Vương Phật. O (30) Nam-tế bào Hư-Không Bảo-Hoa Quang Phật. O (31) Nam-mô Lưu-Ly Trang-Nghiêm Vương Phật. O (32) Nam-tế bào Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật. O (33) Nam-tế bào Bất-Ðộng-Trí Quang Phật. O (34) Nam-mô Hàng Phục Chúng-Ma-Vương Phật. O (35) Nam-tế bào Tài Quang-Minch Phật. O (36) Nam-tế bào Trí-Huệ-Thắng Phật. O (37) Nam-tế bào Di-Lặc-Tiên Quang Phật. O (38) Nam-tế bào Thiện-Tịch-Nguyệt-AÂm Diệu-Tôn Trí-Vương Phật. O (39) Nam-mô Thế-Tịnh-Quang Phật. O (40) Nam-tế bào Long-Chủng-Thượng-Tôn-Vương Phật. O (41) Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Quang Phật. O (42) Nam-tế bào Nhựt-Nguyệt-Châu-Quang Phật. O (43) Nam-tế bào Huệ-Tràng-Thắng-Vương Phật. O (44) Nam-tế bào Sư-Tử-Hẩu-Tự-Tại-Lực-Vương Phật. O (45) Nam-mô Diệu-AÂm-Thắng Phật. O (46) Nam-tế bào Thường-Quang-Tràng Phật. O (47) Nam-mô Quan-Thế-Ðăng Phật. O (48) Nam-mô Huệ-Oai-Ðăng-Vương Phật. O (49) Nam-mô Pháp-Thắng-Vương Phật. O (50) Nam-mô Tu-Di Quang Phật. O (51) Nam-tế bào Tu-Ma-Na-Hoa Quang Phật. O (52) Nam-mô Ưu-Ðàm-Bát-La-Hoa Thù-Thắng-Vương Phật. O (53) Nam-mô Ðại-Huệ-Lực-Vương Phật. O (54) Nam-mô A-Súc-Tỳ-Hoan-Hỉ-Quang Phật. O (55) Nam-mô Vô-Lượng-AÂm-Thinh-Vương Phật. O (56) Nam-tế bào Tài-Quang Phật. O (57) Nam-tế bào Kim-Hải-Quang Phật. O (58) Nam-tế bào Sơn-Hải-Huệ-Tự-Tại-Thông-Vương Phật. O (59) Nam-mô Ðại-Thông-Quang Phật. O (60) Nam-mô Nhứt-Thiết-Pháp-Tràng-Mãn-Vương Phật. O (61) Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (62) Nam-tế bào Kim-Cang Bất-Hoại Phật. O (63) Nam-tế bào Bảo-Quang Phật. O (64) Nam-mô Long-Tôn-Vương Phật. O (65) Nam-tế bào Tinh-Tấn-Quân Phật. O (66) Nam-tế bào Tinh-Tấn-Hỷ Phật. O (67) Nam-mô Bảo-Hỏa Phật. O (68) Nam-mô Bảo-Nguyệt-Quang Phật. O (69) Nam-tế bào Hiện-Vô-Ngu Phật. O (70) Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật. O (71) Nam-mô Vô-Cấu Phật. O (72) Nam-mô Ly-Cấu Phật. O (73) Nam-tế bào Dõng-Thí Phật. O (74) Nam-mô Thanh-Tịnh Phật. O (75) Nam-tế bào Thanh-Tịnh Thí Phật. O (76) Nam-tế bào Ta-Lưu-Na Phật. O (77) Nam-tế bào Thủy-Thiên Phật. O (78) Nam-tế bào Kiên-Ðức Phật. O (79) Nam-mô Chiên-Ðàn Công-Ðức Phật. O (80) Nam-tế bào Vô-Lượng-Cúc-Quang Phật. O (81) Nam-mô Quang-Ðức Phật. O (82) Nam-tế bào Vô-Ưu-Ðức Phật. O (83) Nam-tế bào Na-La-Diên Phật. O (84) Nam-tế bào Công-Ðức-Hoa Phật. O (85) Nam-tế bào Liên-Hoa-Quang-Du-Hí Thần-Thông Phật. O (86) Nam-tế bào Tài-Công-Ðức Phật. O (87) Nam-mô Ðức Niệm Phật. O (88) Nam-mô Thiện tại Danh-Xưng Công-Ðức Phật. O (89) Nam-mô Hồng-Diệm-Ðế-Tràng-Vương Phật. O (90) Nam-mô Thiện-Du-Sở Công-Ðức Phật. O (91) Nam-tế bào Ðấu-Chiến-Thắng Phật. O (92) Nam-tế bào Thiện-Du-Sở Phật. O (93) Nam-mô Châu-Tráp Trang-Nghiêm-Công-Ðức Phật. O (94) Nam-mô Bảo-Hoa Du-Sở Phật. O (95) Nam-tế bào Bảo-Liên-Hoa-Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ-Vương Phật. O (96) Nam-mô Pháp-Giới-Tạng-Thân-A-Di-Ðà Phật. O (97) Nlỗi thị đẳng, nhứt thiết thế-giới, chỏng Phật Thế-Tôn, thường-trụ trên nắm, thị chỏng Thế-Tôn đương từ bỏ niệm ngã! Nhược té test sanh, nhược vấp ngã tiền sinh, tùng vô-thỉ sanh-tử dĩ lai, sở tác chúng tội, nhược từ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy-hỉ. Nhược tháp, nhược Tăng, nhược tứ phương tăng thứ, nhược từ thủ, nhược giáo tha thủ, loài kiến thủ tùy-hỉ. Ngũ vô-gián tội, nhược từ tác, nhược giáo tha tác, loài kiến tác tùy-hỉ. Thập bất thiện đạo, nhược từ bỏ tác, nhược giáo tha tác, con kiến tác tùy-hỉ. Sngơi nghỉ tác tội-chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phụ tàng, ưng đọa địa-ngục, ngạ-quỉ súc-sanh, chỏng dư ác thú, biên-địa, hạ luôn tiện, cập miệt lệ-xa, như thị đẳng xứ đọng, snghỉ ngơi tác tội-cphía, kyên ổn giai sám-ăn năn. O (98) Kim chư Phật Thế-Tôn, đương bệnh tri bổ, đương bệnh tri vấp ngã, đương ức niệm vấp ngã, té phục ư chỏng Phật Thế-Tôn chi phí, tác nhỏng thị ngôn: nhược té thử sanh, nhược xẻ dư sinh, tằng hành bố-thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc-sinh, nhứt đoàn đưa ra trường đoản cú, hoặc tu tịnh-hạnh, tải thiện-căn, thành-tựu chúng-sanh, cài thiện-căn, tu-hạnh bồ-đề, sở hữu thiện-căn, cập vô thượng trí, download thiện-cnạp năng lượng, nhứt thiết hiệp tập, giảo kế trù lượng, giai vớ hồi-phía A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề; Nlỗi quá-khứ đọng, vị-lai, hiện-tại chỏng Phật sở tác hồi-hướng, bổ diệc như thị hồi-hướng, bọn chúng tội giai sám-ăn năn, chỏng phước tận tùy-hỉ, cập thỉnh Phật công-đức, nguyện thành vô-thượng trí. Khứ đọng, lai, hiện-tại Phật, ư chúng-sanh tối-win, vô-lượng công-đức hải, xẻ kyên qui-mạng lễ. O (99) Snghỉ ngơi hữu thập-pmùi hương thế-giới trung,Tam cố kỉnh nhứt thiết nhơn Sư-Tử,Ngã dĩ thanh-tịnh thân, ngữ, ýNhứt thiết thay đổi lễ tận vô dư,Phổ-Hiền hạnh nguyện oai-thần lực,Phổ hiện nay nhứt thiết Như-Lai tiền,Nhứt thân phục hiện sát-trằn thân,Nhứt nhứt trở nên lễ sát-è cổ Phật. O (100)Ư nhứt è cổ trung è cổ số Phật,Các xử Bồ-tát chúng hội trung,Vô tận pháp-giới è diệc nhiên,Thâm tín clỗi Phật giai sung mãn.Các dĩ nhứt thiết âm thinh hảiPhổ xuất vô tận diệu ngôn ngữ,Tận ư vị lai nhứt thiết kiếp,Tán Phật thậm rạm công-đức hải. O (101)Dĩ chư tối thắng diệu hoa manKỷ-nhạc vật dụng mùi hương cập tán-cáiNhỏng thị tối-chiến hạ nghiêm túc ráng,Ngã dĩ cúng-nhường chư Như-Lai,Tối-chiến thắng y-phục tối-win mùi hương,Mạc mùi hương, thiêu mùi hương dữ đăng chúc,Nhứt nhứt giai nlỗi diệu-cao tụ,Ngã vớ cúng-nhịn nhường chư Như-Lai,Ngã dĩ quảng đại thắng giải chổ chính giữa,Thâm tín nhứt thiết tam thế Phật,Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực,Phổ biến cúng-nhường chư Như-Lai. O (102)Ngã tích sngơi nghỉ sản xuất chỏng độc ác,Giai vì chưng vô thỉ tham, sảnh, đê mê,Tùng thân ngữ ý chi ssống sanh,Nhứt thiết té kyên ổn giai sám-hối. O (103)Thập pmùi hương nhứt thiết clỗi chúng-sinh,Nhị quá hữu-học cập vô-học tập,Nhứt thiết Như-Lai dữ Bồ-tát,Ssinh sống hữu công-đức giai tùy-hỉ. O (104)Thập phương mua thế-gian đăng,Tối-sơ thành-tựu Bồ-đề giả,Ngã klặng nhứt thiết giai khuyến thỉnh,Chuyển ư vô-thượng diệu pháp-luân. O (105)Chỏng Phật nhược dục thị Niết-bàn,Ngã vớ chí-thành nhi khuyến thỉnh,Duy nguyện cửu trụ sát-è kiếp,Lợi lạc nhứt thiết chỏng chúng sanh. O (106)Ssinh sống hữu lễ tán cúng-nhịn nhường phước,Thỉnh Phật trụ cụ gửi pháp-luân,Tùy-hỉ, sám-hối clỗi thiện-căn,Hồi hướng chúng-sanh cập Phật đạo. O (107)Nguyện tương dĩ test chiến thắng công-đức,Hồi-phía vô-thượng chơn pháp-giới,Tánh tướng tá Phật, Pháp cập Tăng-già,Nhị đế dung thông tam-muội ấn,Nhỏng thị vô-lượng công-đức hãi,Ngã kim giai vớ tận hồi-phía,Slàm việc hữu chúng-sinh thân, khẩu, ý,Kiến hoặc lũ báng bửa pháp đẳng,Như thị nhứt thiết chư nghiệp-chướngTất giai tiêu-khử tận vô dư,Niệm niệm trí châu ư pháp-giới,Quảng độ chúng-sanh giai bất tân hận,Nãi chí hư-ko thế-giới tận,Chúng-sanh cập nghiệp phiền-óc tận,Nlỗi thị tứ pháp quảng vô-biên,Nguyện kyên ổn hồi-hướng diệc như-thị. O (108)Nam-mô Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát. (3 lần)MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM KINHQuán-tự-tại Bồ-tát, hành rạm Bát-nhã Ba-la mật-nhiều thời, chiếu con kiến ngũ-uẩn giai không, độ tuyệt nhất thiết khổ ách.Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, ko bất dị nhan sắc, dung nhan tức thị ko, không tức thị nhan sắc, tbọn họ, tưởng, hành, thức, diệc phục nlỗi thị.Xá-Lợi-Tử ! Thị chỏng Pháp ko tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất bớt. Thị nạm ko trung, vô sắc đẹp, vô tbọn họ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinch, mùi hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minc diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.Dĩ vô ssống đắc rứa, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cầm, trung khu vô quái-ngại; vô quái-hổ thẹn nắm, vô hữu khủng-ba, viễn ly điên-hòn đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-cầm chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cụ, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều, thị đại-thần chụ, thị đại minc chú, thị vô-thượng crúc, thị vô đẳng đẳng crúc năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất lỗi.Cố ttiết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức tngày tiết crúc viết:Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔNNam-tế bào a di nhiều bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.A di rị đô bà tỳ,A di rị nhiều tất đam bà tỳ,A di rị đa tì ca lan đế,A di rị nhiều, tì ca lan đa,Dà di nị dà dà mãng cầu,Chỉ nhiều ca lệ ta bà ha.TÁN PHẬTA-Di-Ðà Phật thân kyên ổn nhan sắc,Tướng hảo quang-minch vô đẳng-luân,Bạch hào uyển-gửi ngũ tu-di,Cám mục trừng thanh khô tđọng đại hải,Quang trung hóa Phật vô số ức,Hóa Bồ-tát bọn chúng diệc vô-biên,Tứ đọng thập chén bát nguyện độ chúng-sanh,Cửu phđộ ẩm hàm linch đăng bỉ ngạn.Nam-tế bào Tây-pmùi hương Cực-lạc thế-giới, đại-từ bỏ đại-bi, tiếp dẫn đạo-sư A-Di-Ðà Phật.Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (30 phát triển thành, niệm nhiều càng tốt)Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát. (3 lần)Nam-tế bào Ðại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)Nam-tế bào Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)(Ðồng quỳ xuống chắp tay với hiểu bài bác sám nhỏng sau)SÁM HỐI PHÁT NGUYỆNÐệ tử kính lạy đứùc Phật Thích-Ca,Phật A-Di-Ðà,Thập phương thơm chư Phật,Vô lượng Phật Pháp,Cùng Thánh Hiền Tăng,Ðệ-tử nhiều năm thọ kiếpNghiệp-cphía nặng nề nại,Tsay đắm giận kiêu-căng,Si-mê lầm-lạc, Ngày ni nhờ vào Phật,Biết sự tội tình,Thành trung ương sám ăn năn,Thề tránh điều dữ,Nguyện thao tác lành,Ngửa trông ơn Phật,Từ-bi gia hộ,Thân không tật căn bệnh,Tâm không phiền-não,Hàng ngày an vui tu tập,Phxay Phật nhiệm-mầu,Ðể mau ra khỏi luân-hồi, Minc trung tâm con kiến tánh,Trí-huệ sáng-trong cả,Thần-thông tự-trên,Ðặng-cứu vớt độ những bậc tôn trưởng,Cha bà bầu bạn bè,Thân bởi quyến ở trong,Cùng tất cả chúng-sinc,Ðồng thành Phật-đạo.(Tiếp đọc bài bác hồi hướng)HỒI HƯỚNGSám-ăn năn công-đức thù win hạnh,Vô biên thắng phước giai hồi-phía,Phổ nguyện pháp-giới clỗi chúng-sanh,Tốc vãng vô-lượng-quang quẻ Phật cạnh bên.Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,Nguyện đắc trí-huệ crộng minch liễu,Phổ nguyện tội chướng vớ tiêu trừ.Thế vậy thường xuyên hành Bồ-tát đạo.Nguyện sinh Tây-phương Tịnh-độ trung,Cửu phẩm Liên-hoa vi prúc chủng loại,Hoa knhì kiến Phật ngộ vô sanh,Bất thối hận Bồ-tát vi chúng ta lữ.Nguyện dĩ demo công-đức,Phổ cập ư nhứt thiết,Ngã đẳng dữ chúng-sanh,Giai cùng thành Phật-đạo.

Xem thêm: Phật Giáo Đồng Hành Cùng Sự Phát Triển Của Phật Giáo Vùng, Tiến Trình Phát Triển Phật Giáo

PHỤC NGUYỆN Nam-mô A-Di-Ðà PhậtThượng lai đệ-tử bọn chúng đẳng, chí thành lễ Phật Hồng danh, sám ân hận công-đức.Chulặng do, thượng báo tứ đọng trọng ân, hạ tế tam thứ khổ. Thđọng nguyện hiện chi phí đệ-tử bọn chúng đẳng, tội diệt phước sanh, Bồ-đề trọng điểm lớn lên, trí tánh hay minch, Bát-nhã hoa khai, Ðạo trung ương bất thối hận.PHỔ NGUYỆNÂm rất dương thới, Pháp giới bọn chúng sinh, Tình dữ vô tình, Tề thành Phật-đạo.Nam-tế bào A-Di-Ðà Phật.(Ðồng niệm lớn)TAM QUY YTự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô-thượng vai trung phong. (1 lạy)Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sinh, xâm nhập kinh-tạng, trí huệ nlỗi hải. (1 lạy)Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sinh, thống-lý đại-bọn chúng, nhứt thiết vô hổ ngươi. (1 lạy)(Xá rồi lui ra)