Cách lạy phật sám hối

  -  

Dưới đây là NGHI THỨC SÁM HỐI ĐƠN GIẢN được biên soạn nhằm giúp mọi người trong nhà dễ nhớ, dễ thực tập, bất cứ ai có mang thân bệnh tật, có nhiều thói hư tật xấu, thân tâm đang vương mang những hậu quả nghiêm trọng do ác nghiệp gây nên từ kiếp này với nhiều đời trước đã tạo ra như:

Thân đau bệnh nặng, bác sĩ cũng phải đành buông tay không chữa trị, thuốc thang không cứu được. Bệnh giết hại phục vụ khoái khẩu mà chẳng tiếc thân mạng sinh vật. Bệnh uống rượu, nghiện ngập, phóng đảng. Bệnh tham lam, bỏn sẻn, không làm việc chỉ biết cờ bạc, cho vay nặng lãi tạo nhiều ác nghiệp, mưu cầu lợi dưỡng công danh làm lợi mình hại người. Bệnh tham sắc tướng, trêu hoa ghẹo nguyệt, trai gái say đắm dục lạc, ngoại tình. Bệnh nóng giận, ác khẩu ưa gây gỗ, mắng rủa nặng lời với mọi người. Bệnh điêu ngoa gian dối, lừa gạt, dùng nói hãm hại người, lưỡi đôi chiều…

Tất cả đều có thể thực tập và hành trì pháp sám hối để từ bỏ và diệt trừ mọi tật xấu này đã từng gây khổ đau người, chỉ làm tổn hại cho mình và gia đình thân tộc.Bạn đang xem: Lạy phật sám hối

Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy nên thường xuyên lễ lạy Phật và lập nguyện sám hối hàng ngày để chuyển hóa nghiệp chướng các việc làm xấu ác, tội nặng chuyển thành nhẹ, tôi nhẹ sẽ được tiêu trừ trong nhiều đời nhiều kiếp cho đến đời này.

Bạn đang xem: Cách lạy phật sám hối


*

PHƯƠNG PHÁP SÁM HỒI LỖI LẦM

Nên chọn giờ yên tĩnh trong ngày để thực hành pháp sám hối: Giờ tốt nhất là từ 4 giờ đến 7 giờ mỗi buổi sáng. Trước khi làm lễ sám hối nên tắm rửa thân thể sạch sẽ thay y phục mặc áo tràng, thắp ba cây hương thỉnh ba tiếng chuông quỳ gối nói lời phát nguyện.

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. (3 lần)

Đệ tử con tên….. pháp danh….. tuổi. sanh….. Ngày….. Tháng….. Năm….

Hôm nay trước bàn thờ trang nghiêm Phật và Ông bà Tổ tiên con xin thành tâm cử hành pháp sám hối. Cầu nguyện các nghiệp xấu ác của con nhiều nhiều đời nhiều kiếp cho đến đời nay, biết và không biết mà con đã tạo đều được tiêu trừ, tâm lành mỗi ngày thêm lớn và xin Tam Bảo chứng minh cho con có đầy đủ nghị lực, trí huệ sáng suốt. Con nguyện sẽ sám hối cả ngày lẫn đêm, niệm nịêm nối liền không dứt. Sám hối cho đến khi nào tâm trí được vắng lặng tịch tĩnh, không còn gì để sám hối. Vì những tội lỗi của con làm gây ra ác nghiệp không sao nhớ hết, cho nên con sẽ còn tiếp tục sám hối ở đời này, đời sau và nhiếu kiếp sau nữa, không bao giờ ngưng nghỉ. Con nguyện nương vào oai đức đại từ đại bi của chư Phật, chư Bồ Tát và tất cả hiền thánh chúng mà con có thể làm điều có lợi lạc cho con và cho hết thảy mọi người, mọi loài và cho những ai đau khổ. Cúi xin mười phương chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh cho con.

Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật (xướng 3 lần)

Nguyện xong cấm hương lên lư và bắt đầu lạy sám hối, đứng thẳng chấp tay đọc lên những danh hiệu sau đây: Mỗi lần đọc lên 1 hồng danh Phật hoặc Bồ Tát, thì lạy xuống10 lạy thông thả với quán hơi thở đều đặn.

Xướng lên từng danh hiệu.

Xem thêm:

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Dá Ra Phật (10 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Sá Ra Phật (10 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (10 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (10 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật (10 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật (10 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (10 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (10 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (10 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (10 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát (8 lạy)

Lạy đủ 108 lạy

* Quỳ xuống đọc lời hồi hướng và phát nguyện:

Sám hối phát thanh dịu,

Tạo công đức vô biên,

Đệ tử xin hồi hướng,

Cho chúng sanh mọi miền,

Pháp môn xin nguyện học,

Ân nghĩa xin nguyện đền,

Phiền não xin nguyện đoạn,

Quả phật xin chứng nên.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (xướng 3 lần, lạy 3 lạy)

Đứng lên xá 3 xá bốn hướng rồi lui ra.

Xem thêm: 5 Ngôi Chùa Ở Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh, Chùa Quan Âm Thị Nghè

Nếu sức khỏe yếu kém không đủ thì giờ để lạy dủ 108 lạy một lần thì mỗi ngày có thể thực tập 2 lần, mỗi lần có thể lạy 54 lạy thay vì 108 lạy nghĩa là khi niệm một danh hiệu Phật hoặc Bồ Tát ta có thể lạy 5 lạy thay vì lạy 10 lạy nếu tuổi lớn thân thể kiệt sức không đủ sức khỏe để lạy thì ngồi trên ghế chấp tay mà thành tâm mà đọc lời sám hối cũng có tác dụng, pháp sám hối quan trọng là thành tâm ăn năn sửa đổi mọi lỗi lầm, tội từ tâm tạo phải tha thiết đem tâm sám hối, tâm này trong sạch không còn phạm các lỗi lầm trước nữa. Tâm chí thành ăn năn tội cũng sẽ từ đó mà tiêu tan, tội tiêu tan rồi thì tâm thần an lạc, nhẹ nhõm, đó là công năng và lợi ích thiết thực của việc sám hối.