Cách hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp

     

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni: Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn đồ gia dụng.Nay chúng ta đang sống và làm việc trong thời mạt pháp. phần lớn người cho là chỉ việc trì tụng chụ Đại Bi là khế hợp với chân tinh thần Phật pháp rồi, dẫu vậy thực chất không phải cố. Chú Đại Bi là Hotline cầm đến tứ mươi hai thủ nhãn ấn pháp và diệu dụng của chú ý Đại Bi là diệu dụng của bốn mươi nhị thủ nhãn ấn pháp, đó đó là toàn bộ của chú ý Đại Bi. Nếu quí vị chỉ biết trì niệm chụ Đại Bi mà lại ko hành trì bốn mươi nhị thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, yêu cầu cần yếu đi được. Mặt không giống, trường hợp quí vị chỉ biết hành trì tư mươi hai thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm crúc Đại Bi thì cũng như người dân có chân mà lại không tồn tại tay, ko làm những gì được cả. Cũng có hại nhưng mà thôi. Vậy cần nhằm liễu triệt crúc Đại Bi, thứ nhất quí vị bắt buộc tiếp nối bốn mươi nhì thủ nhãn ấn pháp rồi cần trì tụng chụ Đại Bi nữa, mới được điện thoại tư vấn là bạn thành quả rốt ráo diệu pháp này của chư Phật. (Trích vào Crúc Đại Bi giảng giải của HT Tulặng Hóa.)

01. Nhỏng Ý Châu Thủ

01Nhược vi phụ nhiêu chủng chủng trân bảo tư ráng giả。đương ư Như Ý Châu Thủ。 01Nếu chúng sanh nào ao ước được giàu mập, có tương đối nhiều thứ châu báu, đồ dùng, cần cầu địa điểm tay nỗ lực châu như mong muốn.

Bạn đang xem: Cách hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp

Chân ngôn rằng: Án –, phạ nhựt ra, phạ nhiều ra, hồng phấn tra.

*

02. Quyến Sách Thủ

02. Nhược vi chủng chủng bất a, cầu an ẩn trả, đương ư Quyến Sách Thủ02. Nếu bị những Việc phá quấy, mong muốn được an ổn, phải cầu chỗ tay ráng dây quyến sách.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, lã ra, mô nài ra, hồng phấn tra

*

Bảo Bát Thủ

03. Nhược vi phúc trung chỏng bệnh dịch giả。đương ư Bảo Bát Thủ。03. Nếu muốn trị các thiết bị bịnh trong bụng, yêu cầu cầu khu vực tay nỗ lực loại chén báu.

Chân ngôn rằng: Án –, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra

*

04. Bảo Kiếm Thủ

04. Nhược vi thu phục duy nhất thiết vọng lượng quỷ thần giả。đương ư Bảo Kiếm Thủ。04. Nếu mong hàng phục toàn bộ quỷ, thần, vọng, lượng, yêu cầu cầu vị trí tay thế gươm báu.

Chân ngôn rằng: Án – đế nắm, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.

*

05. Bạt Chiết La Thủ

05. Nhược vi thu phục duy nhất thiết thiên ma thần giả。đương ư Bạt Chiết La Thủ。05. Nếu mong muốn hàng phục tất cả thiên ma thần, đề xuất cầu địa điểm tay thay bạt chiết la

Chân ngôn rằng: Án – nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ hạ.

*

6. Kyên ổn Cang Xử Thủ

06. Nhược vi tồi phục duy nhất thiết oán địch giả。đương ư Klặng Cang Xử Thủ06. Nếu hy vọng thu phục tất cả ân oán tặc, nên cầu nơi tay rứa chày kyên cang.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, chỉ nãnh, chỉ nãnh, bát-ra nễ chén nhiều dã, tá-phạ hạ

*

7. Thí Vô Úy Thủ

07. Nhược vi nhất thiết xứ。cha úy không yên tâm giả。đương ư Thí Vô Úy Thủ07. Nếu ao ước trừ tánh sống toàn bộ địa điểm lo lắng không im, nên cầu địa điểm tay thí vô úy.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra

*

8. Nhật Tinch Ma Ni Thủ

08. Nhược vi nhãn ám vô quang minc giả。đương ư Nhật Tinch Ma Ni Thủ08. Nếu mong trị bịnh đôi mắt mờ ko thấy ánh sáng, phải cầu vị trí tay ráng châu nhựt tinc ma ni.

Chân ngôn rằng: Án – độ tỉ, ca mang độ tỉ, chén bát ra phạ rị nhình họa, tát-phạ hạ


*

9. Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ

09. Nhược vi nhiệt độc dịch cầu thanh khô lương giả。đương ư Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ.

09. Nếu bị bịnh nhiệt độ độc, ao ước được lanh tanh hết bịnh, yêu cầu cầu nơi tay chũm châu nguyệt tinch ma ni.

Chân ngôn rằng: Án – sơn vớ địa, yết rị, tát-phạ hạ.

*

10. Bảo Cung Thủ

10. Nhược vi vinch quan ích chức đưa, đương ư Bảo Cung Thủ10. Nếu mong mỏi được làm quan liêu, thăng tiến, yêu cầu cầu địa điểm tay núm cung báu.

Chân ngôn rằng: Án – a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ.

*

11. Bảo Tiễn Thủ

11. Nhược vi chư thiện nay đồng đội tảo tương phùng giả。đương ư Bảo Tiễn Thủ。11. Nếu hy vọng được mau chạm chán các bạn lành, đề nghị cầu khu vực tay ráng thương hiệu báu.

Chân ngôn rằng: Án – ca mạ lã, tát-phạ hạ

*

12. Dương Chi Thủ

12. Nhược vi thân thượng chủng chủng bệnh dịch đưa, đương ư Dương Chi Thủ12. Nếu ý muốn trị những lắp thêm bịnh trên thân, bắt buộc cầu vị trí tay cố kỉnh cành dương liễu.

Chân ngôn rằng: Án – tô vớ địa, ca rị, phạ rị, đa nẫm nhiều, mục đa duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, các bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.


*

13. Bạch Phất Thủ

13. Nhược vi trừ thân thượng ác cphía nạn giả。đương ư Bạch Phất Thủ。13. Nếu hy vọng trừ gần như chướng nạn ác bên thân, nên cầu địa điểm tay gắng cây phất White.

Chân ngôn rằng: Án – chén bát mãng cầu di nảnh, bà nga phạ đế, mô hạ dã nhá, nga tế bào hạ nhình họa, tát-phạ hạ

*

14. Bảo Bình Thủ

14. Nhược vi độc nhất thiết thiện nay hòa quyến ở trong giả。đương ư Bảo Bình Thủ。14. Nếu hy vọng vớ cả người trong quyến ở trong được ấm yên nhau, đề nghị cầu địa điểm tay cụ mẫu hồ bình.

Chân ngôn rằng: Án – yết lệ thảm mãn diệm, tát-phạ hạ.

*

15. Bàng Bài Thủ

15. Nhược vi tịch trừ tốt nhất thiết hổ lang sử dụng báo clỗi ác thú mang, đương ư Bàng Bài Thủ。15. Nếu ao ước xua xua loại hổ báo, sử dụng lang và toàn bộ ác thú, yêu cầu cầu chỗ tay vắt loại bàng bài.

Chân ngôn rằng: Án – dược các sam nẵng, mãng cầu dã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá bạt xá, tát-phạ hạ.

*

16. Việt Phủ Thủ

16. Nhược vi duy nhất thiết thời xứ。hảo ly quan tiền nàn giả。đương ư Việt Phủ Thủ。16. Nếu ước ao trong toàn bộ thời, toàn bộ vị trí, lìa nạn quan liêu quân vời bắt, đề nghị cầu chỗ tay núm cây lấp việt.

Chân ngôn rằng: Án – vị ra dã, vị ra dã, tát phạ hạ.

*

17. Ngọc Hoàn Thủ

17. Nhược vi nam bạn nữ bộc sử giả。đương ư Ngọc Hoàn Thủ17. Nếu mong tất cả tôi trai tớ gái để không đúng khiến cho, phải cầu chỗ tay cố kỉnh mẫu vòng ngọc.

Chân ngôn Án – bát mãng cầu hàm, vị ra dã, tát-phạ hạ.

*

18. Bạch Liên Hoa Thủ

18. Nhược vi chủng chủng công đức giả。đương ư Bạch Liên Hoa Thủ。18. Nếu muốn được những sản phẩm công nghệ công đức, phải cầu địa điểm tay cố kỉnh hoa sen white.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ hạ.


*

19. Tkhô hanh Liên Hoa Thủ

19. Nhược vi dục đắc vãng sanh thập phương thơm Tịnh Độ giả。đương ư Tkhô giòn Liên Hoa Thủ19. Nếu hy vọng được sanh về 10 pmùi hương tịnh độ, buộc phải cầu địa điểm tay núm hoa sen xanh.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, cỗ ra bạn đà hồng phấn tra.


*

trăng tròn. Bảo Kính Thủ

20. Nhược vi đại trí tuệ giả。đương ư Bảo Kính Thủ。 20. Nếu hy vọng được trí huệ bự, buộc phải cầu khu vực tay nạm dòng gương báu.

Chân ngôn rằng: Án -- vĩ tát phổ ra, mãng cầu ra những xoa, phạ nhựt ra, mạn tkiểm tra lã, hồng phấn tra.

*

21. Tử Liên Hoa Thủ

21.Nhược vi diện con kiến thập pmùi hương nhất thiết chư Phật giả。đương ư Tử Liên Hoa Thủ。21. Nếu mong muốn được diện kiến 10 pmùi hương tất cả clỗi Phật, bắt buộc cầu nơi tay nạm hoa sen tím.

Chân ngôn rằng: Án – tát ra, tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.


*

22. Bảo Khà hiếp Thủ

22. Nhược vi địa trung phục tàng giả。đương ư Bảo Khiếp Thủ。22. Nếu mong muốn đem được kho tàng ẩn trong tâm khu đất, buộc phải cầu chỗ tay vắt mẫu bảo kíp.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng.


23. Ngũ Sắc Vân Thủ

23. Nhược vi Tiên Đạo giả。đương ư Ngũ Sắc Vân Thủ23. Nếu ý muốn được đạo tiên, đề nghị cầu địa điểm tay rứa hóa hiện mây ngũ dung nhan.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra.

Xem thêm: Tân Cổ Huyền Trân Công Chúa (Phi Nhung & Mạnh Quỳnh), Tân Cổ Huyền Trân Công Chúa


24. Quân Trì Thủ

24. Nhược vi sinh Phạm Thiên giả。đương ư Quân Trì Thủ。24. Nếu mong mỏi sanh lên cõi Phạm Thiên, đề nghị cầu vị trí tay gắng bình quân trì (60).

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra nạm khê ra, rô tra hàm tra.


25. Hồng Liên Hoa Thủ

25. Nhược vi vãng sanh chỏng thiên cung giả。đương ư Hồng Liên Hoa Thủ25. Nếu hy vọng được sanh lên những cung trời, đề xuất cầu chỗ tay cầm hoa sen hồng.

Chân ngôn rằng: Án – tmùi hương yết lệ, tát phạ hạ.


26. Bảo Kích Thủ

26. Nhược vi tịch trừ tha pmùi hương nghịch tặc giả。đương ư Bảo Kích Thủ。26. Nếu ước ao xua đuổi giặc nghịch ở pmùi hương không giống cho, buộc phải cầu nơi tay vậy cây bảo kích.

Chân ngôn rằng: Án – thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rị, hồng phấn tra.


27. Bảo Loa Thủ

27. Nhược vi triệu hô tuyệt nhất thiết clỗi thiên thiện nay thần giả。đương ư Bảo Loa Thủ27. Nếu ý muốn triệu tất cả chỏng thiên thiện nay thần, buộc phải nạm nơi tay ống loa báu.

Chân ngôn rằng: Án – thương thơm yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.


28. Độc Lâu Trượng Thủ

28. Nhược vi sử lệnh độc nhất vô nhị thiết quỷ thần giả。đương ư Độc Lâu Trượng Thủ。28. Nếu ao ước sai khiến toàn bộ quỷ thần, yêu cầu cầu khu vực tay chũm cây gậy đầu lâu.

Chân ngôn rằng: Án – độ nẵng, phạ nhựt ra.

*

29. Sổ Châu Thủ

29. Nhược vi thập phương thơm clỗi Phật tốc lai thụ thủ giả。đương ư Sổ Châu Thủ。29. Nếu mong 10 phương clỗi Phật nhanh chóng cho đưa tay tiếp dẫn, bắt buộc cầu địa điểm tay thay xâu chuỗi ngọc.

Chân ngôn rằng: Nẵng mồ – ra đá nẵng, đát ra dạ dã, Án – a na bà đế vĩ nhã duệ. Tất địa tất đà lật đế, tát phạ hạ.


30. Bảo Đạc Thủ

30. Nhược vi thành quả duy nhất thiết thượng diệu phạm âm thanh giả。đương ư Bảo Đạc Thủ。30. Nếu ước ao giành được tất cả phạm âm tkhô cứng giỏi nhiệm mầu, yêu cầu cầu nơi tay nạm cái linch báu.

Chân ngôn rằng: Nẵng mồ chén ra hàm bá noa duệ, án – a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm phần rị nhình họa, tát phạ hạ.


31. Bảo Ấn Thủ

31. Nhược vi khẩu nghiệp tự biện xmake up giả。đương ư Bảo Ấn thủ。31. Nếu ao ước được miệng nói biện luận hay khéo, nên cầu địa điểm tay vậy chiếc ấn báu.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, nhình họa đảm nhá duệ, tát phạ hạ.


32. Câu Thi Thiết Câu Thủ

32. Nhược vi thiện tại thần long vương vãi thường xuyên lai cỗ vũ giả。đương ư Câu Thi Thiết Câu Thủ。32. Nếu mong mỏi được cục cưng, long vương vãi hay đến cỗ vũ, đề nghị cầu chỗ tay cầm cố cu thi thiết câu.

Chân ngôn rằng: Án – a rô rô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ hạ.


33. Tích Trượng Thủ

33. Nhược vi trường đoản cú bi phú hộ nhất thiết bọn chúng sinh giả。đương ư Tích Trượng Thủ。33. Nếu bởi vì lòng từ bỏ bi mong đến tất cả bọn chúng sinh được nhsinh hoạt sự che chở giúp đỡ, nên cầu chỗ tay thế cây tích trượng.

Chân ngôn rằng: Án – na lật thế, mãng cầu lật gắng, na lật tra chén để, na lật đế mãng cầu dạ chén bát nhình ảnh, hồng phấn tra.


34. Hợp Chưởng Thủ

34. Nhược vi độc nhất thiết chúng sinh thường tương kính cẩn ái niệm giả, đương ư Hợp Chưởng trọn Thủ。34. Nếu mong mang đến toàn bộ bọn chúng sinh hay cung thương cảm quí nhau, bắt buộc cầu địa điểm tay hiệp chưởng trọn.

Chân ngôn rằng: Án – bát nạp mạng, nhá lăng hất rị. (Theo trong Tạng bản, lại sở hữu chân ngôn: Án – vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra)

*

35. Hóa Phật Thủ

35. Nhược vi sanh sinh bỏ ra xứ bất ly clỗi Phật biên giả。đương ư Hóa Phật Thủ。35. Nếu muốn tùy thuộc vào vị trí sinh, thường xuyên ở mặt Phật, đề nghị cầu địa điểm tay hiện tại hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án – chiến mãng cầu ra, cha hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị mãng cầu, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra.


36. Hóa Cung Điện Thủ

36. Nhược vi sinh sanh thế vậy thường trên Phật hoàng cung trung。bất xđọng tnhì tạng trung tbọn họ thân giả。đương ư Hóa Cung Điện Thủ。36. Nếu hy vọng đời đời kiếp kiếp hay ngơi nghỉ vào hoàng cung Phật, ko tchúng ta sinh nghỉ ngơi thai nhi, nên cầu nơi tay hiện nay hóa cung điện.

Chân ngôn rằng: Án – vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.


37. Bảo Kinch Thủ

37. Nhược vi nhiều văn uống quảng học tập giả。đương ư Bảo Kinc Thủ。37. Nếu mong muốn được học rộng nghe nhiều, đề nghị cầu vị trí tay cố gắng quyển gớm báu.

Chân ngôn rằng: Án – a hạ ra, tát ra phạ ni, nễ dã đà ra, tía nễ đế, tát phạ hạ.


38. Bất Thối Kyên ổn Luân Thủ

38. Nhược vi tùng klặng thân chí Phật thân。Bồ Đề chổ chính giữa thường bất tăn năn đưa giả。đương ư Bất Tân hận Klặng Luân Thủ。38. Nếu muốn từ thân này cho tới thân thành Phật, trung tâm người thương đề hay ko lui sụt, phải cầu chỗ tay vậy bất thối kyên luân.

Chân ngôn rằng: Án – thiết mãng cầu di tả, tát phạ hạ.


39. Đảnh Thượng Hóa Phật Thủ

39. Nhược vi thập phương thơm clỗi Phật tốc lai ma đảnh thụ ký giả。đương ư Đhình họa Thượng Hóa Phật Thủ。39. Nếu mong mỏi 10 pmùi hương chư Phật mau đến xoa đầu thọ ký, phải cầu nơi tay đhình ảnh thượng hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt rị ni, phạ nhựt lãm nghệ tát phạ hạ.


40. Bồ Đào Thủ

40. Nhược vi trái lỏa clỗi cốc giá chỉ giả。đương ư Bồ Đào Thủ。40. Nếu ý muốn dành được cây trái ngũ cốc, bắt buộc cầu chỗ tay rứa chùm người thương đào.

Chân ngôn rằng: Án – A ma lã tìm đế nễ nãnh, tát phạ hạ.


41. Cam Lộ Thủ

41. Nhược vi linh độc nhất thiết cơ khát lãng mạn đắc thanh lương giả。đương ư Cam Lộ Thủ。41. Nếu ao ước mang lại tất cả loại hữu tình đói khát được no đủ mát rượi, đề xuất cầu vị trí tay hóa nước cam lộ.

Chân ngôn rằng: Án – tố rô tố rô bác ra tố rô, bác ra tố rô, tố rô dã, tát phạ hạ.


42. Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ

42. Nhược vi năng phục tam thiên đại thiên trái đất oán thù ma giả。đương ư Tổng Nhà hiếp Thiên Tý Thủ。42. Nếu ao ước hàng phục ma ân oán vào cõi đại thiên, đề xuất cầu chỗ tay tổng nhiếp thiên thủ.

Xem thêm: Có Tồn Tại Sự Sống Sau Khi Chết, Bằng Chứng Đầu Tiên Về Sự Sống Sau Cái Chết

Chân ngôn rằng: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, rẻ phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha.


Chuyên mục: Phật Giáo