CHU GIAI KINH TAN DO

  -  
Hệ Phái Khất Sĩ Thỏng Viện Sách Nói Đại Tạng Kinh Danh Sách Cvào hùa Nghi Thức Tụng Niệm Lịch 20trăng tròn & Ngày Lễ Vía và Ăn Cxuất xắc

NGHI THỨC CẦU SIÊU

TU VIỆN ĐẠI BẢO TRANG NGHIÊM

 

DÂNG HƯƠNG

Khói mùi hương xông thấu mấy tầng xanh

Rốt ráo trung tâm nhỏ bổn nguyện lành

Trên khói hương này xin Phật ngự

Chứng minch môn đệ tấc lòng thành. O

 

LỄ PHẬT 

Kính lạy Phật từ bi cứu vớt thế

Đem đạo lành phổ tế chúng sanh

Trần gian biết nẻo tu hành

Nhờ đèn trí tuệ quang quẻ minc soi đường. O

 

LỄ PHÁP 

Kính lạy Pháp là pmùi hương giải thoát

Gốc chơn truyền Y Bát tự xưa

Pháp tu hội chứng đắc kịp giờ

Độ người qua đến bến bờ bên kia. O

 

LỄ TĂNG 

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật

Hạnh Tăng vô duy nhất đồ vật thanh hao bần

Tự bản thân giác ngộ lý chân

Giúp fan giác ngộ cần mẫn công tu. O

 

 XƯNG TỤNG PHẬT BẢO

Phật là đấng về tối cao giác ngộ

Lập đạo tràng tế độ bọn chúng sanh

Luật nghiêm giới cnóng ban hành

Làm bạn dẫn lộ chỉ rành nẻo tu.

Bạn đang xem: Chu Giai Kinh Tan Do

Cõi thế gian mờ mịt tăm tối

Biết đâu là đường lối thoát hiểm thân,

Đầu tiên một bậc cực kỳ nhân

Cất mình thoát tục bước đi lìa đời.

Nay môn sinh là fan hy vọng mỏi

Dứt trằn duim theo dõi học tập hành

Kính dưng một tấm lòng thành

Phụng thờ đức Phật đạo lành cao cả. O

 

XƯNG TỤNG PHÁP BẢO

Pháp của Phật giáo điều chánh lý

Hạnh xuống tóc khất sĩ thanh hao bần

Một y, một chén tùy thân

Pháp môn khất thực giáo dân độ đời.

Pháp điệu ra khỏi vị trí nuốm sự

Vãng sanh về Phật xđọng đạo tràng

Sống bình thường tu học dễ dàng dàng

Tyêu thích tthánh thiện, nhập định msinh hoạt lối huyền môn.

Lời ttiết pháp hùng hồn chình ảnh tỉnh

Độ bọn chúng sinh dứt bệnh hôn trầm

Quý thế diệu pháp thậm thâm

Chúng con hết dạ thực tình phụng thờ. O

 

XƯNG TỤNG TĂNG BẢO

Tăng là những đơn vị sư thanh hao tịnh

Thể không không, chẳng bám lớp bụi trần

Ly gia, cắt ái khinc thân

Dứt trừ bổn vấp ngã lãnh phần độ sanh.

Tăng là kẻ quá hành Phật pháp

Đem đạo mầu dạy dỗ khắp trần gian,

Hồng nai lưng ngọn lửa cháy lan

Nước mưa cam lộ xối tràn tắt tức thì.

Chư Thánh Tăng công dày vô hạn

Độ bọn chúng sanh bao quản ngại nhọc nhằn

Đội ơn cảm đức ko ngằn

Chúng nhỏ thành kính lễ hằng dám không nên. O

 

QUY Y TAM BẢO

 

Quy y Phật, con nhiệt liệt kính Phật

Lượng từ bi con nguyện học tập theo Ngài

Tmùi hương chúng sinh mọi ngoài trái đất muôn loài

Một tánh giác, thể đại đồng vạn đồ. O

 

Quy y pháp, bé vậy tu học tập Pháp

Được thức trọng tâm, giải thoát cõi lầm mê

Pháp vô sanh clỗi Phật thảy nương về

Bát chánh đạo cùng Tứ y chánh pháp. O

 

Quy y Tăng, bé quý trọng công ty Tăng

Hòa hiệp bọn chúng lẽ sinh sống thông thường bình đẳng

Thanh hao tịnh giới thể chỉnh tề vắng vẻ lặng

Đức đựng đầy kiêm đầy đủ cả kỹ năng.O

 

Dương chi tịnh thủy

Biến sái tam thiên

Tánh không bát đức lợi nrộng thiên

Pháp giới quảng tăng diên

Diệt tội tiêu khiên

Hỏa diệm hóa hồng liên

Nam Mô Thanh hao Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. O 3 lần.

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi chổ chính giữa đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát mãng cầu, đa ra dạ domain authority. Nam-mô a rị da, bà lô kiết đế, thước chén ra domain authority, Bồ-đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha mũ chào mào ni ca domain authority, án, tát bàn ra pphân tử duệ số đát mãng cầu đát lan. Nam-tế bào vớ kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam-tế bào mãng cầu ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu ma bà già, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, pphân tử xà da đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa pphân tử sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, tô rxe hơi rô, bồ-đề dạ người thương đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị dung nhan ni na, bố dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha. Nam-tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

 

Nam-tế bào Bổn định Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (3 lần)

 

 

KHAI KINH KỆ

Vòi vọi ko trên pháp thoắm sâu

Trăm nngốc muôn kiếp nặng nề kiếm tìm cầu

Con nay nghe đặng chăm trì tụng

Nguyện gọi Nlỗi Lai nghĩa nhiệm mầu. O

Nam-tế bào Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (3 lần)

 

KINH CẦU SIÊU

Nam-mô Phật Tổ THÍCH-CA

Tây phương Giáo nhà DI-ĐÀ triệu chứng minh

QUAN ÂM, THẾ CHÍ oách linh

PHỔ HIỀN, ĐỊA TẠNG đến nơi triệu chứng tri

Nhờ ân Phật lực trường đoản cú bi

Chứng lòng môn đệ đồng thì nguyện ra

Cầu cho kẻ thác hết sức qua

Sanh về Phật quốc ngự tòa bảo châu

Ngưỡng ý muốn Phật pháp cao sâu

Độ fan thoát khỏi khổ sầu nghiệp vương

Sanh qua chình họa Phật miên trường

Chẳng còn âu sầu sáu đường cố gắng gian

Dứt lìa mọt nợ trái oan

Hưởng trúc thanh khô rảnh rỗi cõi tbọn họ vĩnh miên,

Lòng thành nguyện cho Phật Tiên

Độ rỗi CỬU HUYỀN THẤT TỔ siêu thăng

Lục thân quyến nằm trong đồng bằng

Vãng sinh Tịnh độ khôn cùng thăng Liên đài

Vào vào cửu phđộ ẩm cao ngai

Hưởng phần khoái lạc, hôm mai nhàn rỗi.

Các bé kính cẩn đồng thời

Cầu xin Tam Bảo triệu chứng vị trí lòng thành,

Nguyện cho tất cả chúng sanh

Âm siêu, dương thới, cõi tkhô cứng dựa kề

Người tín đồ đắc giác lìa mê

Sớm gieo hạt giống Bồ-đề vào tâm. O

Nam-mô Cầu Siêu Lạc Độ Bồ-tát. O (3 lần)

 

GIÁC LINH TỐNG TÁNG

Đời người nlỗi một giấc mơ

Trăm năm nào khác cuộc cờ thay đổi thay

Tuần hoàn thiết bị chế tạo ra gửi xoay

Ckhông còn đi, sống ở xưa ni lẽ hay.

Hương, đăng, hoa, quả cúng dường

Nguyện cầu Tam Bảo mười phương thơm triệu chứng lòng. O

Hôm ni ta hãy đồng thời

Đưa người nhẹ bước về vị trí Phật con đường,

Cũng vì nhân ái lòng thương

Cầu cho tất cả những người được về nương Bồ-đề

Xa lìa hải dương khổ về tối mê

Tam đồ gia dụng, lục đạo, nhưng về Tây phương

Dứt lìa sinh tử vấn vương

Tại vị trí Phật quốc an khương đời đời kiếp kiếp.

Vậy bắt buộc trên đây gồm song lời

Nhắc fan trơn cũ nay thời biệt ly:

Chình ảnh đời lắm nỗi sầu bi

Tình ân prúc mẫu ni thì phương pháp xa,

Chình họa đời nhỏng trơn phù hoa

Tình thâm nám huynh đệ bắt buộc xa hội này,

Cảnh chẳng lẽ không giống cquan tài mây

Tình ông chồng nghĩa bà xã bây giờ xa lìa,

Chình họa đời nlỗi bong bóng nước kia

Tình tmùi hương đến mấy cũng lìa cùng nhau,

Chình họa đời như gió thổi mau

Tình tmùi hương bé con cháu chũm sao cũng lìa,

Cảnh đời như bể dâu kia

Tình bởi cố gắng hữu cũng phân chia song đường,

Chình họa đời nlỗi thể sa sương

Tình thâm quyến trực thuộc cũng thường giải pháp nhau,

Chình họa đời như đá mài dao

Cả hai mòn không còn bao gồm làm sao bền lâu,

Chình ảnh đời nlỗi lửa đốt dầu

Cháy mau thì hết gồm đâu còn hoài,

Cảnh đời nghĩ luống bi ai

Khác làm sao hoa nnghỉ ngơi rồi mai hoa tàn,

Cảnh đời nặng nề nỗi thở than

Khác nào một đám rừng hoang mờ mịt,

Chình họa đời vì chưng do chẳng tu

Nên đường sinh tử lu bu không lìa,

Cảnh đời bởi vì vì trau tria

Đeo theo thứ khó khăn lìa lợi danh,

Cảnh đời như biển khơi nước xanh

Gió cuồn, sóng cuộn mé gành lao xao,

Cành đời nhỏng giấc chiêm bao

Như lằn điển chớp, không giống làm sao giờ vang,

Chình ảnh đời nhỏng đống tro tàn

Giống nlỗi dã tràng xe cộ cát biển khơi Đông,

Cảnh đời nhỏng thể mật ong

Thoa vào lưỡi tìm gạt lòng trẻ em,

Chình họa đời quan sát kỹ mà lại xem

lúc về âm cảnh làm sao đem món gì,

Chình ảnh đời là kân hận hiệp ly

Nay dời, mai thay đổi theo thì thời gian!... O

Hồi làm sao nghỉ ngơi vùng đền rồng vàng

Bây tiếng gởi xác đồng hoang một mình,

Hồi như thế nào đôi mắt đẹp mắt, ngươi xinh

Bây tiếng một đống giết mổ sình nhưng thôi,

Hồi làm sao đứng đứng, ngồi ngồi

Bây giờ đồng hồ im lặng nlỗi chồi cây khô,

Hồi làm sao make up khôi ngô

Bây tiếng nhắm mắt mà vô hậu sự,

Hồi nào tình chúng ta bắt tay

Bây giờ đồng hồ cắt đứt có tác dụng hai tuyến đường,

Hồi làm sao mền, nệm, gối, giường

Bây giờ dứt bỏ thảm thương cực kỳ,

Hồi làm sao xưng bá, xưng hùng

Bây giờ nhắm đôi mắt mà lại chun xuống mồ,

Hồi nào lên, xuống, ra, vô

Bây giờ im lặng nlỗi đồ vật bất tri,

Hồi như thế nào ứng cử khoa thi

Bây tiếng sao kết thúc mà lại đi cho đành,

Hồi làm sao tsi mê lợi, tđê mê danh

Bây giờ một đám thảm cỏ nấm mồ,

Hồi làm sao du ngoạn giang hồ

Bây tiếng ngơi nghỉ vùng đồng thô băng ndại dột,

Hồi làm sao trau ngọc chuốt vàng

Bây tiếng một lô xương tàn rũ da,

Hồi như thế nào múa, hát, đờn, ca

Bây giờ đồng hồ lìa bỏ tách ra thôn trang,

Hồi như thế nào kiệu phụng, lầu vàng

Bây tiếng mặt biển sóng tràn mấp mô,

Hồi làm sao anh, chị, crúc, cô

Bây tiếng chẳng thấy ra vô láng hình,

Hồi làm sao con, bà xã của mình

Bây giờ nhì bửa thình lình phương pháp xa,

Hồi nào bà bầu mẹ, phụ vương cha

Bây giờ nhẵn đã khuất qua xế rồi,

Hồi như thế nào tớ, chủ, quân, tôi

Bây tiếng nhỏng bọt bong bóng nước trôi thân chiếc,

Hồi như thế nào bác, thím, em, chồng

Bây giờ cách biệt hết hy vọng được ngay gần,

Hồi nào yểm cựu, nghinch tân

Bây giờ chỉ thấy chiêu mộ phần thiết tha!...

Chình họa đời bách phân tách, thiên ma

Huỳnh tuyền choán lộ phải qua 1 lần!

Tại trong cảnh núm dương trần

Dầu đến vua, chúa, quan tiền, dân, sang trọng, hèn

Hạng nào cũng thể trơn đèn

Hết tlặng thì tắt một phen mịt mù,

Dầu cho kẻ trí, bạn ngu

Kẻ khôn, người dại dột hình thù nhỏ tuổi to

Rốt rồi cũng táng một gò

Của trần còn lại chẳng cho đưa về,

Có gì tríu quí, tđắm đuối mê

Đeo theo trang bị chất nghiệp nghề làm chi

Thế rồi cũng bỏ nhưng mà đi

Nghĩ ra lắm nỗi sầu bi dập dồn

Tiếng kêu ơi hỡi linh hồn!

Chình ảnh đời ni biển, mai cồn tỉnh giấc chưa?

Tỉnh rồi hoàn thành mọt say sưa

Thì là bao gồm Phật rước chuyển qua tức thì,

Do hồi cuộc sống sanh tiền

Gieo các miếng ruộng phước điền khắp nơi

Bây tiếng an tận hưởng vui chơi

Cũng nhỏng trong những khi đương đời có tu

Cho phải bắt đầu được mới võng dù

Không xòn trăn uống trói ngục tù nhân è cổ lao

Dứt lìa sinh tử đớn đau

Ở vị trí Phật quốc ra vào thhình ảnh thơi

Chẳng còn nghĩ tới việc đời

Cõi è giả trợ thời vốn thời thay đổi.

Nếu như ao ước vậy, hôm nay

Phải lo tu trước thời gian ngày mai mà dựa vào,

Biết rằng phải ngộ thiền khô cơ

Mau mau dịu gót qua bờ sông mê

lúc nào bỏ núm về quê

Thì là có Phật dựa kề một bên

Rước đem đến mang lại cõi trên

Hưởng điều hoan lạc vững bền nhiều năm lâu

Đôi lời kính chúc mong muốn cầu

Nhờ ơn clỗi Phật rước thâu hồn về

Khỏi vòng đại dương khổ, sông mê

Tam vật dụng, lục đạo; dựa kề hoa sen

Nhìn xem thấy rõ láng đèn

Quang minh rạng chói một phen sáng lòa

Nguyện cầu với Đức Di-Đà O

Từ bi tế độ mọi là chúng sanh

Dầu loại vô giác, hữu tình

Thảy mọi được phước về sinh nước Ngài

THÍCH-CA PHẬT TỔ NHƯ LAI O

QUAN ÂM, THẾ CHÍ thuộc ngài TẠNG VƯƠNG O

Từ bi msống tấm lòng thương

Nước mưa cam lộ mười pmùi hương rưới vào

Chúng sanh tất cả trằn lao

Nương theo quả giác về mau Niết-bàn. O

Nam-mô Cầu Siêu Lạc Độ Bồ-tát (3 lần)

 

SÁM PHÁT NGUYỆN

Một lòng mỏi mệt mỏi ko nài

Cầu về Cực Lạc ngồi đài Liên hoa

Cha lành vốn thiệt Di-Đà

Soi hào quang đãng tịnh chói lòa thân con

Thẳm sâu ơn Phật hằng còn

Con ni chánh niệm lòng son một bề

Nguyện làm nên đạo Bồ-đề

Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây pmùi hương,

Phật xưa lời thệ tỏ tường

Bốn mươi tám nguyện chỉ đường bọn chúng sanh

Thệ rằng ai phân phát lòng lành

Nước ta báu vật để dành các ngươi

Thiện tại phái nam, tín nữ từng người

Chí thành tưởng Phật niệm mười giờ đồng hồ ra

Ta ko rước sinh sống nước ta

Thệ ko thành Phật chắc chắn là không không đúng,

Bởi vày tin cậy Nlỗi Lai

Có dulặng tưởng Phật sống dẻo vô cùng

Lời thề hải dương rộng lớn mênh mông

Nhờ nương đức Phật bay vòng nai lưng lao

Tội mòn như đá mài dao

Phước lành thêm Khủng càng cao càng dày,

Cầu đến nhỏ thác biết ngày

Biết tiếng, biết xung khắc, biết rày tánh linch,

Cầu nhỏ bịnh khổ khỏi mình

Lòng ko tríu quí chuyện tình trần thế,

Cầu con thần thức nhẹ nhàng

In như tnhân từ định bọn họ Bàng thusinh sống xưa…

Đài xoàn tay Phật bưng chờ

Các ông Bồ-tát bây chừ đứng trông

Rước con thật sẽ yêu cầu đông

Nội vào giây phút thảy đồng về Tây,

Xem trong cõi Phật tốt thay

Hoa sen đua nlàm việc tánh nay sạch mát trằn,

Hội này thấy Phật crộng thân

Đặng nghe pháp nhiệm tinh thần sáng sủa trưng,

Quyết tu độ chúng phàm dân

Đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dài

Phật thệ chắc thiệt không sai

Cầu về Tịnh độ ai ai tin lòng.

Nguyện về Tịnh độ một nhà

Hoa sen chín phẩm là bố mẹ mình

Hoa nnghỉ ngơi rồi biết tánh linh

Các ông Bồ-tát chúng ta lành với ta. O

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (3 lần)

 

SÁM CẦU SIÊU

Trên bảo tọa hương khói nghi ngút

Tấm lòng thành nhiệt huyết trường đoản cú đây

Mây lành năm sắc đẹp phủ vây

Chsinh sống bít thế giới lắm gắng oan hồn.

Vẫn biết chữ: Tử quy sanh ký

Người è ai, ai dễ sống lâu

Nhưng bởi vì nghĩa nặng, ơn sâu

Tmùi hương tình đồng nhiều loại với nhau một lòng.

Bất cứ đọng là tín đồ Âu, kẻ Á

Giống domain authority nào thì cũng nhiều loại sanh linh

Đạn rơi, súng nổ thình lình

Nỡ đem toàn bộ chảy tành làm thịt xương,

Đệ tử nhỏ tận tâm cầu khẩn

Xin Phật từ cứu giúp độ vong linh

Ngưỡng dựa vào lượng Thánh cao minh

Xót tmùi hương đoái tưởng phù sinch khốn nàn.

Sanh bất hạnh nhằm mục đích đời mạt pháp

chịu trăm bề khốn khổ xiết bao

Sống thời vất vả, gian lao

Thác không toàn cục, thây giao tử thần

Bom rơi xuống tung xương, nát thịt

Đạn bay ngang phách lạc, hồn kinh

Sẵn lòng khấn vái đinh ninh

Hồn nương mây bạc linc đinh cõi xung quanh.

Xin cấp bách mang lại quy y Tam Bảo

Nước dương chi rửa sạch lòng trần

Gội nhuần đức Phật thâm nám ân

Bao nhiêu tội cphía cũng lần đặng tiêu.

Dạ tha thiết cúi đầu bệ ngọc

Chí vồ cập hết sức độ vong linh

Trời cao bể rộng minch minh

Bao la vạn tượng hồn linch an nhàn

Nay không còn dịp lầm than khổ sở

Kíp trngơi nghỉ về Cực lạc Tây phang

Ta ni hưởng phước Lạc bang

Tiêu diêu đỉnh điểm, ngày ngày thanh nhàn.

Xin nhắc nhở ai ôi nghe thấy

Ráng gìn lòng, giữ lại dạ đạo tâm

Đức nhuần nhiệm mầu huyền thâm

Mặc dầu sanh tử thân trung khu lẽ hay.

Kiếp nhơn sanh là mặt đường sanh tử

Nẻo luân hồi khứ đọng khứ đọng, lai lai

Hữu hình, hữu hoại đổi thay

Sắc ko, ko sắc mới hay vô thường xuyên.

Dẫu tài sắc trăm pmùi hương cũng thế

Kiếp phù sinh há dễ dàng sống lâu

Vong hồn ơi hỡi khu vực đâu

Ráng nghe tởm kệ ngõ hầu cực kỳ thăng. O

Nam-tế bào Bổn định Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (3 lần)

KINH A-DI-ĐÀ

Nlỗi Lai trước ứng cơ ttiết pháp

Ta hằng nghe lời tạc như vầy:

Một Lúc Pháp hội đông đầy

Tại thành Xá-Vệ, gốc cây Kỳ-Đà

Vườn trưởng giả hiệu là Cô Độc

Tạo giảng mặt đường đủ những nghiêm trang

Tỳ-kheo Tăng số một ngàn

Hai trăm năm chục trẻ ranh tnhân hậu na

Điều chứng quả đại A-la-hán

Pháp thần thông đạo ngạn cao siêu

Thống tri đại bọn chúng quy điều

Những bậc Thượng tọa, ông Kiều-Phạm-Ba

Xá-Lợi-Phất, Nan-Đà, Ca-Diếp O

Mục-Kiền-Liên với Kiếp-Tân-Na

Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa

Ca-Chiên-Diên cùng với A-Nan, La-Hầu

Bạc-Câu-Ra, Lầu-Đà, Châu-Lợi

Tân-Đầu-Lư lại với Đà-Di

Ấy đại đệ tử thường tùy

Với Bồ-tát bự ứng kỳ hết sức đông

Pháp Vương Tử Văn-Thù-Sư-Lợi O

A-Dật-Đa lại với Càn-Đà

Ông Thường Tinch Tấn Ma-Ha

Với Ttránh Đế Thích thuộc là chỏng Thiên

Chúng hữu duim Kỳ-Viên tất tập

Đồng khen thưởng đức Phật vô biên

Khôn lường đại hội Nhơn Thiên

Tán hoa, lễ bái, pháp viên kiền thiền…

Như Lai ứng cơ dulặng tmáu pháp

Muốn nắn mở mặt đường Cực Lạc độ sanh

Mới bảo Xá-Lợi lời rằng:

“Từ đây trực tiếp cho một mặt đường Tây phương

Khỏi Phật quốc mười muôn ức cõi

Có bửu thành nước điện thoại tư vấn Lạc bang

Di-Đà ngày nay pđợi quang quẻ O

Nay đương nói pháp độ toàn bọn chúng sinh.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Hình Ảnh Về Mẹ Con Đẹp Xúc Động Và Thiêng Liêng Nhất

Xá-Lợi-Phất! Sao rằng Cực Lạc?

Trong nước kia những những chúng sanh

An vui các đồ dùng hiện tại thành

Không điều nhức đầu khó xử buộc phải rằng Lạc bang.

Này Xá-Lợi, mặt mặt đường Cực Lạc

Có câu lơn bảy lớp trang nghiêm

Bảy trùng la võng huy hoàng

Bảy sản phẩm bảo thọ nlỗi tràng hoa giăng

Cây vòi vọi tầng tầng chớn chở

Đường giăng giăng sáng sủa oắt báu châu

Giáp vòng nội địa đâu đâu

Đều là bốn báu sen màu cơ mà yêu cầu.

Cảnh cố kỉnh ấy an bên trên Cực Lạc

Xá-Lợi này, gồm các bảo trì

Đều là bảy báu tinc kỳ

Hiệp thành sáng tinh ma, bên dưới thì kyên sa

Tám công đức nước ra đầy dẫy

Ao bửu trì phát hiện ra các vàng

Bốn bên ách thống trị có đàng

Trên thì lầu những ngọn gàng quà nghiêm trang.

Sen đua nngơi nghỉ vào ao rực rỡ

Hoa niềm tin bự tợ xa luân

Bốn màu: xanh, đỏ, white, vàng

Màu như thế nào dung nhan nấy pngóng quang đãng ánh trời

Cảnh trong trắng khu vực nơi thơm ngát

Xá-Lợi, kia Cực Lạc khôn xiết xinh

Bao nhiêu công đức gớm dinh

Hiệp thành một chình họa quang minh khôn lường.”

Phật lại bảo tỏ tường Xá Lơi:

“Nước Phật kia hay nổi nhạc trời

Vàng ròng rã là đất mọi nơi

Ngày tối sáu tự khắc hoa ttránh rưới dâng

Chúng nước ấy hay chừng Lúc sáng

Y kích lấy đựng Mạn-đà hoa

Trải qua phương thơm không giống Phật-đà

Mười muôn ức cõi tán hoa cúng dường

Trong giây lát mười phương qua lại

Phép thần thông vô hổ hang mấy hồi

Nhỏng trên đây ăn dở cơm rồi

Trải đi khắp đủ vẫn hồi bổn bang.

Xá-Lợi-Phất, muôn nđần độn công đức O

Bên nước cơ đúng bậc nghiêm trang!”

Lại rằng: “Xá-Lợi, Lạc bang

Có chlặng kỳ lạ trắng, đá quý, đỏ, xanh

Chim Khổng tước đoạt, Ca-lăng, Bạch hạc

Anh võ thuộc Cộng mạng, Tần-già

Ngày đêm sáu tương khắc xướng ca

Dịu dàng đầy đủ giờ, thuần hòa vạc âm

Diễn phần đa pháp Ngũ cnạp năng lượng, Ngũ lực

Thất Bồ-đề, Bát chánh đạo phần

Diễn ca những pháp phân minh

Người nghe phơi chim cút thêm sanh căn lành

Đều niệm Phật, niệm Tăng, niệm Pháp. O

Xá-Lợi chớ gọi các chlặng kia

Thiệt là tội báo sinh về

Cớ sao nước ấy chẳng phải nghiệp chi?

Xá-Lợi-Phất, chẳng gì ác nghiệp

Huống đưa ra là bao gồm thiệt tuyệt sao?

Kìa như các trang bị chyên nào

Di-Đà thay đổi, tulặng rao pháp thiền

Xá-Lợi-Phất mặt miền Cực Lạc. O

Có hay hay gió mát dịu dàng

Phất qua cây ngọc, lưới vàng

Tiếng khua huyền ảo như nđần độn nhạc âm

Nghe giờ đồng hồ ấy thiện trung ương phấn chấn

Đều một lòng niệm Phật, Pháp, Tăng. O

Xá-Lợi, Cực Lạc nghiêm trang

Do công đức ấy trọn vẹn nhưng mà bắt buộc.

Xá-Lợi-Phất, tề tên Phật hiệu

Ý ngươi sao bao gồm đọc được không?

Xá-Lợi, Phật gồm hào quang

Chiếu thông quả đât mười phương thơm không thể đoán trước,

Nên clỗi Phật tán dương công đức

Hiệu Di-Đà vô cực quang đãng minc. O

Xá-Lợi, bên cõi Lạc thành

Phật kia tchúng ta mạng ngôi trường sanh khó lường,

Người nội địa vô phương thơm tchúng ta khảo

Tính không cùng tbọn họ báo Hằng hà

Nên xưng danh gọi Di-Đà O

Tán dương Đức Phật Hằng sa tbọn họ ngôi trường.

Này Xá-Lợi, Pháp vương Cực Lạc

Thành Phật Đà mười kiếp nhẫn nay...”

Lại bảo Xá-Lợi lời này:

“Phật cơ môn đồ đông vọc Hằng sa

Bậc Thinh văn với A-la-hán

Tính ko thuộc Bồ-tát Hằng hà.

Xá-Lợi, cõi Phật Di-Đà O

Nên dứt công đức thiệt là nghiêm túc.

Này Xá-Lợi, Lạc bang quốc độ

Chúng sinh về đạo trái chẳng lui

Thungơi nghỉ trong những vị cao ngôi

Nhất sanh xẻ xứ đọng số thôi quá nhiều

Dẫu tính toán bao nhiêu chẳng xiết

Nên số xưng chỉ tngày tiết vô biên.

Xá-Lợi, phần đông chúng hữu duyên

Nghe đây phạt nguyện về miền Lạc bang

Cớ sao đặng với trang Thượng thiện

Hiệp một phương đồng nguyện, đồng sanh?

Xá-Lợi, há chút ít căn lành

Nrộng duyên phước đức mà thành đạo sao.

Này Xá-Lợi, fan như thế nào phái nam nữ

Nghe đặng câu Lục tự Di-Đà O

Chấp trì thương hiệu niệm ra

Một ngày nhẫn đến năm, ba, bảy ngày

Chăm một lòng chẳng lìa chánh niệm

Niệm Di-Đà danh hiệu tinh chuyên O

Niệm Phật diệt tội, tiêu khiên

Đặng các phước đức nhân duyên ổn cnạp năng lượng lành

khi lâm mạng an thần định tánh

A-Di-Đà, bọn chúng Thánh hiện nay chi phí O

Lòng không điên đảo clỗi duyên

Đặng phần chánh tín về miền Lạc bang.

Xá-Lợi-phất! Thấy đàng phước lợi O

Ta ngỏ lời nói cùng với bọn chúng sanh

Người làm sao nghe đặng Phật danh

Hiệp nên vạc nguyện vãng sinh phước dày.

Xá-Lợi-phất, Ta ni xưng tán

Đức Di-Đà vô hạn lợi sinh O

Phương thơm Đông cũng có thể có Phật danh

A-Sơ-Bệ Phật tán thành Tây phương

Tu-Di Tướng Phật đương khen ngợi

Đại Tu-Di Phật lại phạt minh

Tu-Di Quang Phật đồng thanh

Diệu Âm Phật cũng xưng danh Di-Đà. O

Dường ấy thảy Hằng sa clỗi Phật

Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên

Nói lời chắc chắn thiệt bảo khuyên

Chúng sinh ngươi nên tín thành vạc tâm

A-Di-Đà thậm rạm công đức O

Nên gớm này clỗi Phật tán dương.

Xá-Lợi! Thế giới Nam phương

Nhật Nguyệt Đăng Phật mlàm việc mặt đường Lạc bang

Danh Vnạp năng lượng Quang Phật sẽ khen ngợi

Đại Diệm-Kiên Phật lại phạt minh

Tu-Di Quang Phật đồng thinh

Vô Lượng Tinh Tấn xưng danh Di-Đà. O

Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật

Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên

Nói lời chắc chắn thiệt bảo khuyên

Chúng sanh ngươi nên tín thành phân phát tâm

A-Di-Đà thậm thâm công đức O

Nên kinh này chư Phật khen thưởng.

Xá-Lợi! Thế giới Tây phương

Vô Lượng Tbọn họ Phật mngơi nghỉ con đường Lạc bang

Vô Lượng Tướng Phật sẽ khen ngợi

Vô Lượng Tràng Phật lại đồng thinh

Đại Quang cùng với Phật Đại Minh

Tinch Quang Hữu Tướng xưng danh Di-Đà. O

Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật

Tướng lưỡi ra bủa mọi tam thiên

Nói lời cứng cáp thiệt bảo khuyên

Chúng sinh ngươi bắt buộc tín thành phát tâm

A-Di-Đà thậm rạm công đức O

Nên khiếp này chư Phật tâng bốc.

Xá-Lợi! Thế giới Bắc phương

Có Diệm-Kiên Phật mở đường Lạc bang

Tối Thắng Âm Phật vẫn khen ngợi

Nan-Thơ Phật hòa lại phát minh

Nhật Sanh Phật cũng đồng thinh

Dõng Minch Phật cũng xưng danh Di-Đà. O

Dường ấy thảy Hằng sa chỏng Phật

Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên

Nói lời dĩ nhiên thiệt bảo khuyên

Chúng sinh ngươi yêu cầu tín thành phát tâm

A-Di-Đà thậm rạm công đức O

Nên gớm này clỗi Phật khen thưởng.

Xá-Lợi! Thế giới Hạ phương

Có Sư Tử Phật mnghỉ ngơi mặt đường Lạc bang

Danh Văn uống Phật nay vẫn khen ngợi

Danh Quang Phật hòa lại phạt minh

Đạt-Ma, Phật Pháp (Tràng) đồng thinh

Trì Pháp Phật cũng xưng danh Di-Đà. O

Dường ấy thảy Hằng sa clỗi Phật

Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên

Nói lời kiên cố thiệt bảo khuyên

Chúng sinh ngươi nên tín thành phân phát tâm

A-Di-Đà thậm thâm công đức O

Nên kinh này chư Phật tán thưởng.

Xá-Lợi! Thế giới thượng phương

Có Phạm Âm Phật msinh sống con đường Lạc bang

Tức Vương Phật, Hương Quang, Hương Thượng

Đại Diệm-Kiên đồng xướng Di-Đà, O

Có Phật Tạp Sắc Bửu Hoa

Ta-La Tchúng ta Phật cũng là xưng dương

Bửu Hoa Đức Phật đương khen ngợi

Nhất Thiết Nghĩa Phật lại phát minh

Tu-Di Sơn Phật đồng thinh

Msinh sống lời khuyên bảo niệm danh Di-Đà. O

Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật

Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên

Nói lời chắc hẳn thiệt bảo khuyên

Chúng sanh ngươi nên tín thành phân phát tâm

A-Di-Đà thậm thâm công đức O

Nên gớm này chư Phật độ trì.

Xá-Lợi, ngươi ý xét suy

Chỏng Phật hộ niệm khiếp này cớ sao?

Này Xá-Lợi, tín đồ làm sao nam nữ

Nghe gớm này tín sự phụng hành

Với nghe clỗi Phật klặng danh

Đặng phần hộ niệm đạo thành chẳng lui.

Nên Xá-Lợi, các ngươi tín thọ

Lời ta ni nói kia phụng hành

Với lời clỗi Phật tán thành

Phát lòng chánh tín nguyện sanh Lạc thành.

Xem thêm: Thăm Ngôi Chùa Huê Nghiêm Quận 2 0, Tìm Về Bình Yên Ở Chùa Huê Nghiêm Quận 2 Sài Gòn

Xá-Lợi-Phất, căn uống lành cho nên vì vậy O

Hoặc những người dân đã bao gồm nguyện rồi

Người vẫn phát nguyện đương đời

Người bắt đầu tín tbọn họ hội này nguyện ra

Muốn nắn về nước Di-Đà Phật ấy

Các bạn đông đảo đặng vậy chẳng lui

Nhất vượt thọ ký đặng rồi

Vô thượng Chánh giác ấy ngôi hầu ngay sát.

Do vạc nguyện lòng tin xu hướng

Nên nước cơ tín đồ được về rồi

Hoặc tín đồ về vẫn cho tới nơi

Người mới dời bước đương thời ngày nay…

Này Xá-Lợi! Các người phái mạnh nữ

Như tất cả ai tin demo lời ta

Tín thành nguyện nọ vạc ra

Đặng về Cực Lạc nước A-Di-Đà. O

Xá-Lợi-phất! Nhỏng ta ni ấy

Khen ngợi công đức bấy Phật-đà

Chư Phật cũng lại khen ta

Lời xưng công đức Thích-Ca không thể đoán trước O

Hay có tác dụng sự khó khăn có tác dụng ít có

Cõi Ta-bà chẳng vứt bọn chúng sanh,

Năm trược đời dữ hoành hành

Kiếp đời vượt trược, chúng sinh trược nhiều

Trước đôi mắt thấy mọi điều trược uế

Trong mạng fan trược nói biết bao

Các trược phiền khô não xen vào

Ấy là năm trược è lao Ta-bà,

Trong nước ấy tu đà thành Phật

Vì chúng sanh thuyết lí mỗi nơi

Bủa lòng có nhân khắp trời

Nói ra phần lớn pháp trong đời cạnh tranh tin! O

Xá-Lợi-Phất, ngươi nay hiểu biết

Ta sống đời trược ác nắm gian

Hay có tác dụng phần đông bài toán nặng nề làm

Đặng đạo Vô thượng mlàm việc mặt đường độ sanh

Nói đông đảo pháp nan hành, nan tín

Dắt bọn chúng sinh về cõi Niết-bàn

Ấy là vấn đề khó khăn có tác dụng nên

Viên dung một trí làm việc trên bố nđần.”

Phật bắt đầu nói tởm trả pháp mãn

Xá-Lợi cùng Bồ-tát, Phạm thiên

Tỳ-kheo, La-hán vô biên

Đại hội tam giới Nhơn, Thiên Hằng hà

Nghe Phật nói Di-Đà công đức

Lòng vui vẻ khấp khởi phụng hành

Xưng dương lễ tạ kiền thiền

Các trả bổn định độ biến thành hội châu. O

 

 DI-ĐÀ KINH TÁN

Nam-tế bào Giáo chủ Tây phương

Năng nhơn Tịnh độ Pháp vương vãi Di-Đà

Bốn mươi tám nguyện rộng lớn xa

Độ sinh tất cả về tòa kim liên. O

 

THÀNH TÂM KỈNH LỄ

1. Nam-tế bào An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Vô Lượng Quang Như Lai. O

2. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Vô Biên Quang Nlỗi Lai. O

3. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Vô Ngại Quang Nhỏng Lai. O

4. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Vô Đối Quang Nhỏng Lai. O

5. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Diệm Vương Quang Nhỏng Lai. O

6. Nam-tế bào An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Thanh Tịnh Quang Như Lai. O

7. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Hoan Hỷ Quang Nlỗi Lai. O

8. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Trí Huệ Quang Nhỏng Lai. O

9. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Nan Tư Quang Như Lai. O

10. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Bất Đoạn Quang Như Lai. O

11. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Vô Xưng Quang Như Lai. O

12. Nam-tế bào An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Siêu Nhật Nguyệt Quang Nlỗi Lai. O