7 Cửa Ải Và 6 Nẻo Luân Hồi Là Gì

  -  

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to lớn reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please liên hệ Ngoc Tran at (714) 778-2832.

 
*
*

MỤC LỤC

Table of Content

 

Mục Lục—Table of Content Lời Đầu Sách—Preface Cmùi hương Một—Chapter One: Tổng Quan Về Sáu Nẻo Luân Hồi—An Overview of Six Paths of the Samsara Chương Hai—Chapter Two: Chúng Sanh Trong Sáu Nẻo—Sentient Beings in the Six Paths Chương thơm Ba—Chapter Three: Chúng Sanh Cõi Địa Ngục—Sentient Beings in the Realm of Hells Chương thơm Bốn—Chapter Four: Chúng Sanh Cõi Ngạ Quỷ—Sentient Beings in the Realm of Hungry Ghosts Chương thơm Năm—Chapter Five: Chúng Sanh Cõi Súc Sanh—Sentient Beings in the Realm of Animals Chương Sáu—Chapter Six:ChúngSanh Cõi A Tu La—SentientBeings in the Realm of Asuras Chương Bảy—Chapter Seven: Chúng Sanh Cõi Người—Sentient Beings in the Realm of Human Beings Cmùi hương Tám—Chapter Eight: Chúng Sanh Cõi Trời—Sentient Beings in the Realm of Celestial beings Chương thơm Chín—Chapter Nine: Sự Sáng Tạo ra Chúng Sanh Con Người—Creation of Human Beings Chương Mười—Chapter Ten: Sanh Tử Trong Sáu Nẻo—Birth and Death in the Six Paths Cmùi hương Mười Một—Chapter Eleven: Khái Niệm Về Sự Chết—The Concept of the Death Cmùi hương Mười Hai—Chapter Twelve: Sự Sợ Hãi Về Sanh Tử—The Fear of Birth và Death Chương Mười Ba—Chapter Thirtee: Tái Sanh—Rebirth Cmùi hương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Sự Quan Trọng Của Khái Niệm Tái Sanh Trong Phật Giáo—The Importance of the Concept of Rebirth in Buddhism Cmùi hương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Luân Hồi—Reincarnation Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Bốn Loại Sanh Trong Ba Cõi—Four Forms of Birth in Three Realms of The Rebirth Cycle Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Sáu Chỗ Nhập: Những Mắc Xích Quan Trọng Trong Sáu Cửa Luân Hồi—Six Entrances: Important Links in the Chain of the Six Door Leading khổng lồ the Rebirth Cycle Chương thơm Mười Tám—Chapter Eighteen: Sáu Căn Dẫn Tới Sáu Nẻo Luân Hồi Mà Cũng Đưa Chúng Sanh Đến Chỗ Giải Thoát—Six Sense-Organs Can Lead Beings lớn Six Paths of Rebirth Cycle, But these Very Six Senses Can Bring Beings to lớn Emancipation Chương Mười Chín—Chapter Nineteen:Sáu Cnạp năng lượng Nhập Với Sáu Trần Dẫn Đến Sáu Cửa Luân Hồi Hay Như Lai Tạng?—Six Sense-Organs Coordinate With Six Objects Leading lớn Six Doors of Reincarnation or Treasury of the Thus Come One? Chương thơm Hai Mươi—Chapter Twenty: Thu Thúc Sáu Căn uống Trong Cuộc Sống Hằng Ngày Là Đóng Bớt Các Cửa Luân Hồi—Sense Restraint in Daily Activities Means Closing Doors Leading khổng lồ the Rebirth Cycle Chương thơm Hai Mươi Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Ngoại Chình ảnh Khiến Chúng Sanh Lăn uống Trôi Trong Sáu Nẻo—External States or Objects Cause Sentient Beings lớn Drift in the Six Paths Chương thơm Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Nội Chình họa Là Tác Nhân Chính Khiến Chúng Sanh Lăn uống Trôi Trong Sáu Nẻo—Internal Realms Are Major Agents for Sentient Beings Keep Drifting in the Six Paths Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Sáu Cửa Dẫn Đến Luân Hồi—Six Doors Leading lớn the Rebirth Cycle Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Tu Tập Tám Thức Thoát Luân Hồi—To Cultivate Eight Consciousnesses to Eliminate the ReincarnationChương thơm Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Luôn Biết Thân Tâm Vô Thường—Always Being Knowing of the Impermanence of the Body và Mind Chương thơm Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Tam Độc Tmê man Sân Si Là Gốc Rễ Của Sự Luân Hồi Trong Sáu Nẻo—Three Poisons of Greed, Anger, & Ignorance Are Roots of Reincarnation in the Six Paths Chương thơm Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Quả Báo Trong Sáu Nẻo Luân Hồi—Retributions in the Six Paths of the Rebirth Cycle Chương thơm Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Nghiệp Cảm Nghiệp Dulặng Khiến Chúng Sanh Phải Đọa Vào Địa Ngục Vô Gián—The Influence of Karma and Karma-Causes Cause Sentient Beings Fall Into the Uninterrupted Hells Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Tự Chế Tự Thắng Dẫn Tới Thoát Luân Hồi—Restrain & Gain Victory Over Oneself Leads lớn Escaping the Rebirth Cycle Cmùi hương Ba Mươi—Chapter Thirty: Buông Bỏ Là Đóng Bớt Cửa Luân Hồi—Letting Go Means Closing Doors Leading khổng lồ the Rebirth Cycle Cmùi hương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Điều Phục Thân-Khẩu-ÝĐồng Nghĩa Với Việc Đóng Bớt Phần Nào Của Sáu Cửa Luân Hồi—To Control the Body-Mouth-Mind Means Closing Parts of the Doors lớn the Rebirth Cycle Chương thơm Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Bốn Dòng Suy Tưởng Khiến Chúng Sanh Lăn Trôi Trong Luân Hồi—Four Currents That Carry Thinking Along That Cause Beings Drifting in the Stream of Samsara Cmùi hương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Vượt Thoát Nhà Lửa Tam Giới—Escaping the Burning House in the Triple Worlds Phụ Lục—Appendix Prúc Lục A—Appendix A: Ngũ Uẩn—Five sầu Aggregates Phú Lục B—Appendix B: Ngũ Căn—Five sầu Faculties Phụ Lục C—Appendix C: Thành Phần Cấu Tạo Nên Một Chúng Sanh Con Người—Components of a Human Being Phụ Lục D—Appendix D: Sanh Làm Người Là Khó—It’s Difficult khổng lồ Be Reborn as a Human Being Phú Lục E—Appendix E: Bốn Loại Người—Four Types of People Prúc Lục F—Appendix F: Thất Tình—Seven Emotions Phụ Lục G—Appendix G: Lục Dục—Six Desires Phú Lục H—Appendix H: Tám Nỗi Khổ Trong Kiếp Nhân Sinh—Eight Kinds of Sufferings in Human's Life Phụ Lục I—Appendix I: Sáu Mươi Hai Loại Kiến Giải—Sixty-Two Views Phụ Lục J—Appendix J:Thấy Được Bản Chất Thật Của Kiêu Mạn-Khổ Đau Vì Ganh Tỵ-Hoài Nghi-Tà Kiến—To See the Real Nature of Pride-Sufferings of Envy-Doubt-Wrong Views405 Phụ Lục K—Appendix K: Nghiệp—Karma Phú Lục L—Appendix L: Nhân Quả—Cause and Effect Phú Lục M—Appendix M: Kiếp Sống Nầy Và Sau Lúc Chết—This Life & After Death Phú Lục N—Appendix N: Lục Phàm Tđọng Thánh—Six Realms of the Samsara và Four Realms of the Saints Phú Lục O—Appendix O: Tám Loại Thí Sanh—Eight Kinds of Rebirth Due To GenerosityTài Liệu Tsay mê Khảo—References 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

Sáu nẻo là sáu đường tốt sáu cõi; luân là bánh xe tuyệt mẫu vòng, hồi là trngơi nghỉ lại; luân hồi là cái vòng xung quanh quanh quẩn cứ xoay vần. Sáu Nẻo Luân Hồi là sáu mặt đường sanh tử trong đó chúng sanh cứ lập đi lập lại sinh tử tử sinh tùy theo nghiệp lực của mình. Tuy nhiên, đức Phật dạy dỗ rằng trái đất nầy là Ta bà tuyệt Niết bàn là trọn vẹn tùy nằm trong vào tinh thần tâm. Nếu trung ương giác ngộ thì quả đât nầy là Niết bàn. Nếu vai trung phong mê mờ thì chớp nhoáng quả đât nầy trở thành Ta Bà. bởi vậy, với những ai biết tu thì ta bà là Niết Bàn ngay lập tức đây với ngay trong bây giờ. Điều gì xảy ra đến họ sau khoản thời gian chết? Phật giáo dạy dỗ rằng sau khi bị tiêu diệt thì vào một khoảng chừng thời gian làm sao đó họ vẫn sống tinh thần hiện lên trung gian (thân trung ấm) trong cõi đời này, cùng Khi không còn thời gian này, tùy thuộc vào nghiệp mà bọn họ đã có lần kết tập trong đời trước, chúng ta sẽ tái sanh vào một cõi ưa thích ứng. Phật giáo cũng phân chia những cõi không giống này thành đông đảo chình họa giới sau đây: âm phủ, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhân, thiên, tkhô giòn văn, duyên ổn giác, người tình tát, cùng Phật. Nếu chúng ta bị tiêu diệt vào một tâm lý chưa giác ngộ thì trung khu thức bọn họ vẫn quay lại tâm lý vô minh, vẫn tái sinh vào sáu nẻo của ảo mộng và khổ đau, và cuối cùng sẽ đi mang lại già chết qua mười tiến trình nói trên. Và chúng ta vẫn lặp đi tái diễn cái vòng này cho tới tận thuộc của thời hạn. Sự lặp đi tái diễn này của sanh tử được Call là “Luân Hồi. Nhưng nếu như họ làm tkhô cứng tịnh trung khu thức bằng phương pháp nghe Phật pháp cùng tu Bồ Tát đạo thì tâm trạng vô minh sẽ ảnh hưởng triệt tiêu cùng trọng điểm thức bọn họ vẫn có thể tái sinch vào một cõi xuất sắc trông đẹp hẳn. 

Sáu Nẻo được kể tới trong tập sách này là sáu con phố tuyệt sáu sự hiện lên không giống nhau: âm phủ, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, fan cùng trời. Theo Phật giáo, bị tiêu diệt không hẳn là hết. Sau khi chết chỉ bao gồm thể xác xong vận động, còn thần thức, gồm bạn hotline là linch hồn, gửi theo nghiệp lành hoặc nghiệp dữ nhưng mà đầu tnhị vào địa điểm thiện hoặc chỗ ác, phát cử sự tái sinc hotline là luân hồi.


Bạn đang xem: 7 Cửa Ải Và 6 Nẻo Luân Hồi Là Gì


Xem thêm:


Xem thêm: Sự Tích Ngưu Lang Chức Nữ Mùng 7/7 Âm Lịch, Ngưu Lang Chức Nữ Gặp Nhau Ngày Nào


Thông đọc giáo lý đạo Phật hỗ trợ cho Phật tử sắp tới mãn phần được bình tĩnh, ko loạn động, vững chổ chính giữa tin cẩn chỗ sau này của bản thân mình, chỉ nương theo nghiệp sẽ sinh sản nhưng mà đi, không hại hãi; trở lại, fan Phật tử trước lúc mãn phần rất có thể bình tĩnh tin cẩn vào giờ đồng hồ phút sau cuối của cuộc sống rằng sống núm như thế nào thì chết như vậy ấy. Trong thực tế, có rất nhiều Phật tử hay không Phật tử, thiếu hiểu biết nhiều giáo lý công ty Phật lại nhận định rằng chết là hết, suy nghĩ về cái chết làm những gì cho mệt mỏi, hãy sinh sống, Cống hiến và làm việc cho hiện thời. Đây là lối sinh sống của các tín đồ ngần ngừ sinh sống phù hợp niềm hạnh phúc an vui nhưng mà đức Phật vẫn dạy dỗ. Họ thiếu hiểu biết nhiều côn trùng đối sánh tương quan nhân quả thân các núm hệ, giữa các cuộc sống tiếp diễn nhau. khi họ còn ttốt, còn mạnh bạo, họ hoàn toàn có thể lướt qua được mọi lần đau nhỏ xíu, cho đến lúc già yếu ớt tài lộc hao mòn, thân mê say cách biệt, sự lo sợ, nỗi đau khổ, chình họa gian khổ, lòng luyến nuối tiếc đối với bọn họ thừa bạo dạn, sự xúc rượu cồn trước chình ảnh tử biệt, làm cho chúng ta hối hận hận tuy vậy không còn kịp nữa. Người Phật tử bắt buộc luôn luôn nhớ câu ngạn ngữ “Phải đào giếng trước lúc khát nước” nhằm khỏi mang chổ chính giữa trạng hối hận thì sẽ muộn. Ngay tự buổi sơ knhì, Phật giáo vẫn xác nhận rằng toàn bộ chúng sanh phần nhiều sanh, tử, tử, sanh tùy theo nghiệp đời thừa khđọng của mình trong một chu kỳ không kết thúc ngủ. Vấn đề liệu gồm sự tái sanh của chúng sanh hay là không hiện vẫn còn sẽ là đề bài bàn cãi của Phật tử Tây phương thơm, do trong số chúng ta, đa số người không chấp nhận rằng giáo tmáu về tái sanh là có thiệt. Tuy nhiên, hay đại phần lớn các vị thầy Phật giáo ở Á Châu lại coi ý thức tái sanh là giáo lý thiết yếu của Phật giáo, và hài lòng rằng giáo lý ấy khế hợp với phần đông lời Phật dạy trong những bom tấn. Đa số hầu hết cho rằng học thuyết về tái sinh là về tối quan trọng để lý thuyết về nghiệp trong Phật giáo được phù hợp, vì giả dụ không có tái sanh chắc chắn là không có trái báo trực tiếp cho ngẫu nhiên hành vi như thế nào. Phật tử chân thuần, tuyệt nhất là bạn tại gia, yêu cầu luôn luôn đừng quên thời gian trôi qua thật nkhô nóng. Năm mon trôi qua thiệt nkhô nóng. Đời tín đồ cũng như vậy, từ lúc sinh ra cho đến lúc già rồi bị tiêu diệt, tôi cũng không hề hay biết. Sanh, lão, bệnh, tử xoay cuồng gấp rút, mà lại bé bạn thì cứ u mê cứ đọng để không còn năm nầy cho năm không giống trôi qua. Nếu họ chẳng tỉnh giấc ngộ vào vấn đề sinh tử của bản thân thì bản thân vốn dĩ vẫn sinh ra vào u mê, rồi cũng trở thành bị tiêu diệt đi một giải pháp u mê theo nghợp lực. Quả là một trong cuộc sống đời thường vô vị!