500 Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

  -  
1. Nam-tế bào Ta-Bà Giáo-nhà xẻ bản-sư Thích-Ca Mưu-Ni Phật.

Bạn đang xem: 500 danh hiệu quán thế âm bồ tát

2. Nam-mô tmáu tích nhân trình Thích-Ca Mưu-Ni Phật Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

3. Nam-mô Cổ Phật thị hiện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

4. Nam-mô đương lai xẻ xứ đọng A-di-đà Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

5. Nam-tế bào ngộ Thiên quang quẻ vương vãi tĩnh trụ Phật đắc đại bi trung tâm crúc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

6. Nam-tế bào đối Phật lập thệ nlỗi snghỉ ngơi nguyện dũng xuất thiên thủ thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

7. Nam-mô vượt khứ đọng kiếp vi Chính Pháp Minc Vương Như-Lai QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

8. Nam-tế bào chén bát vạn tứ đọng thiên mẫu mã đà la tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

9. Nam-mô thiên thủ thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

10. Nam-mô tứ đọng thập nhị tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

11. Nam-tế bào thập bát tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

12. Nam-tế bào thập nhị tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

13. Nam-mô chén tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

14. Nam-tế bào tứ tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

15. Nam-tế bào thiên chuyển QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

16. Nam-tế bào thập nhị diện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

17. Nam-tế bào thập nhất diện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

18. Nam-tế bào chủ yếu trúc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

19. Nam-tế bào Tỳ câu đưa ra QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

trăng tròn. Nam-tế bào Mã đầu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

21. Nam-mô A gia yết lỵ bà QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

22. Nam-tế bào Pháp tịnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

23. Nam-tế bào diệp y QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

24. Nam-tế bào tiêu phục độc hại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

25. Nam-tế bào Nhỏng ý bảo luân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

26. Nam-mô viên mãn vô hổ ngươi đại bi tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

27. Nam-mô phá nhất thiết nghiệp chướng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

28. Nam-mô Ma ha bố đầu ma cừu lũ ma ni trọng tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

29. Nam-mô diệt mãnh thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

30. Nam-tế bào nhiêu ích chúng sinch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

31. Nam-tế bào năng mãn tốt nhất thiết nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

32. Nam-tế bào năng cứu vớt sản nàn khổ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

33. Nam-tế bào núm đại bi tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

34. Nam-mô cụ đại tự trung ương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

35. Nam-tế bào âm ti môn khai QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

36. Nam-mô hiện chủng chủng âm tkhô hanh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

37. Nam-mô hiện tại chủng chủng dung nhan tướng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

38. Nam-tế bào hiện tại chủng chủng lợi lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

39. Nam-tế bào hiện nay chủng chủng cứu vớt khổ cứu vãn nàn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

40. Nam-mô hiện chủng chủng thần thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

41. Nam-mô năng mãn chủng chủng nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

42. Nam-mô năng thoát ngũ nghịch trọng tội QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

43. Nam-mô năng trừ cổ độc crúc chớ yểm hòn đảo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

44. Nam-mô năng trừ đầu não hung hiếp đáp chư dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

45. Nam-tế bào năng trừ yết hầu chư căn bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

46. Nam-mô năng trừ khẩu phúc yêu thương bối chư dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

47. Nam-tế bào năng trừ nhãn, nhĩ, thần, thiệt clỗi bệnh dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

48. Nam-tế bào năng trừ nha, xỉ, tỵ, thân clỗi căn bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

49. Nam-tế bào năng trừ thủ cước chư bệnh dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

50. Nam-mô năng trừ phong cuồng điên bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

51. Nam-mô năng trừ chư ác quỉ thần não nhân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

52. Nam-mô năng trừ kháng chiến, thủy hỏa tai ương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

53. Nam-mô năng trừ lôi điện chấn bố QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

54. Nam-mô năng trừ oan gia kiếp đạo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

55. Nam-mô năng trừ ác quân, ác tặc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

56. Nam-mô năng trừ tam tai cửu hoạnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

57. Nam-tế bào năng trừ ác mộng biến hóa quái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

58. Nam-tế bào năng trừ ngoan xà phúc yết QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

59. Nam-tế bào năng phục clỗi ác độc thụ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

60. Nam-mô năng trừ quan lại sự rời tụng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

61. Nam-tế bào năng hiện tại Cực-Lạc thế giới linc nhân lợi lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

62. Nam-mô năng linh trì niệm giả bọn chúng bác ái kính QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

63. Nam-tế bào năng linh trì niệm nhân cố kỉnh thế gian tài QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

64. Nam-mô năng linh nhân tăng tích nhất thiết lạc-cố kỉnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

65. Nam-mô năng linc bọn chúng sinh tăng ích tuyệt nhất thiết quyền năng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

66. Nam-mô năng dữ ngôi trường mệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

67. Nam-tế bào năng dữ giàu có ngôi trường tchúng ta QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

68. Nam-tế bào vô vi vai trung phong QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

69. Nam-mô vô nhiễm và độc hại trọng tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

70. Nam-tế bào không cửa hàng trung khu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

71. Nam-tế bào Cung kính tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

72. Nam-mô ty hạ tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

73. Nam-tế bào vô tạp loàn trung khu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

74. Nam-mô Đà la ni niệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

75. Nam-tế bào thệ độ tuyệt nhất thiết bọn chúng sinh trọng tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

76. Nam-mô thiên nhãn chiếu loài kiến QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

77. Nam-mô thiên thủ phù hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

78. Nam-mô năng trừ chén bát vạn tứ đọng thiên chủng dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

79. Nam-tế bào năng phục độc nhất thiết hung quỷ thần QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

80. Nam mô năng mặt hàng chỏng thiên ma QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

81. Nam tế bào năng chế chỏng nước ngoài đạo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

82. Nam-mô năng trừ tô tinch tạp yêu thích mỵ võng lượng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

83. Nam-tế bào năng trừ tà tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

84. Nam-mô năng trừ tđê mê lây nhiễm trung tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

85. Nam-mô năng linh bọn chúng sinc đắc thiện tại quả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

86. Nam-tế bào gắng Phật thân tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

87. Nam-tế bào quang đãng minch thân tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

88. Nam-mô tự bi tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

89. Nam-tế bào diệu pháp tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

90. Nam-mô thiền đức định tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

91. Nam-mô hư ko tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

92. Nam-mô vô úy tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

93. Nam-tế bào thường xuyên trụ tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

94. Nam-tế bào giải-bay tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

95. Nam-mô dược vương tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

96. Nam-tế bào thần thông tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

97. Nam-mô quảng đại tự tại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

98. Nam-tế bào Quán-thế-âm trường đoản cú trên QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

99. Nam-mô nhiên sách QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

100. Nam-tế bào thiên quang đãng nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng):

Ngã klặng khể thủ lễ, nguyện cộng clỗi bọn chúng sinc slàm việc cầu giai mãn túc.

(Đại-chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế Âm Bồ-Tát. 0

101. Nam-tế bào an nhàn thành công chúng sinch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

102. Nam-mô linc nhân chũm đại bi nguyện lực QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

103. Nam-tế bào hiện tác Bồ-tát QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

104. Nam-tế bào Bất ko quyến sách QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

105. Nam-tế bào trừ nhãn thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

106. Nam- tế bào trừ nhĩ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

107. Nam-tế bào trừ tỵ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

108. Nam-mô trừ thiệt thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

109. Nam-tế bào trừ xỉ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

110. Nam-mô trừ nha thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

111. Nam-mô trừ thần thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

112. Nam-tế bào trừ chổ chính giữa hung thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

113. Nam-tế bào trừ tề thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

114. Nam-mô trừ yêu tích thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

115. Nam-tế bào trừ hà hiếp dịch thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

116. Nam-tế bào trừ đoạn ngạc thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

117. Nam-mô trừ khoan thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

118. Nam-tế bào trừ tỏa tất thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

119. Nam-mô trừ chi tiết thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

1trăng tròn. Nam-mô trừ bộ hạ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

121. Nam-mô trừ đầu diện thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

122. Nam-mô trừ yết hầu thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

123. Nam-mô trừ kiên chưng thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

124. Nam-mô trừ phong bệnh dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

125. Nam-tế bào trừ khí bệnh dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

126. Nam-mô trừ bệnh trĩ nội trĩ ngoại bệnh dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

127. Nam-tế bào trừ lị dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

128. Nam-mô trừ lâm bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

129. Nam-mô trừ luyến tích bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

130. Nam-mô trừ bạch lại bệnh dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

131. Nam-tế bào trừ trọng lại dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

132. Nam-tế bào trừ giới tiển dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

133. Nam-mô trừ bào sang trọng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

134. Nam-mô trừ cam sang Q.T.A .B.T.

135. Nam-tế bào trừ hoa sang QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

136. Nam-mô trừ lậu sang QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

137. Nam-tế bào trừ độc thanh lịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

138. Nam-mô trừ ủng thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

139. Nam-mô trừ du thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

140. Nam-tế bào trừ đinh thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

141. Nam-mô trừ máu thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

142. Nam-mô trừ độc thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

143. Nam-tế bào trừ hoán vị lại giản QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

144. Nam-tế bào trừ hoán vị cam nhuận QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

145. Nam-tế bào trừ tội nhân cnóng già lan QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

146. Nam-tế bào trừ đả mạ phỉ báng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

147. Nam-mô trừ mưu sợ hãi xịn bố QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

148. Nam-tế bào trừ bất nhiêu ích sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

149. Nam-mô trì chú lợi tha QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

150. Nam-tế bào trì chú dục tdiệt chiêm nhân tiêu tội QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

151. Nam-mô trì chú phong xuy, nhân, thân đắc lợi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

152. Nam-mô trì chú xuất ngôn hoan hỷ ái kính QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

153. Nam-mô trì crúc phong xuy trước nhân khử tội QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

154. Nam-mô trì crúc long thiên thường xuyên đương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

155. Nam-tế bào crúc lực năng trừ quốc độ tai nạn ngoài ý muốn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

156. Nam-mô chú lực năng trừ tha quốc ân oán địch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

157. Nam-mô crúc lực năng sử quốc độ phong nhiêu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

158. Nam-tế bào chụ lực năng trừ dịch khí giữ hành QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

159. Nam-tế bào năng trừ tbỏ hạn bất điều QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

160. Nam-tế bào năng trừ nhật nguyệt thất độ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

161. Nam-mô năng nhị bạn thần mưu nghịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

162. Nam-tế bào năng sử ngoại quốc oán thù địch từ bỏ mặt hàng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

163. Nam-tế bào năng linh quốc trả bao gồm trị QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

164. Nam-tế bào năng linc vũ trạch thuận thời QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

165. Nam-mô năng linc quả tình phong nhiêu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

166. Nam-tế bào năng hưng nhân-dân an-lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

167. Nam-tế bào năng linc ác sự tàn phá QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

168. Nam-tế bào năng linc quốc độ an ổn định QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

169. Nam-tế bào linc Nhật-quang quẻ Bồ-tát ủng hộ chúng sinc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

170. Nam-tế bào linch Nguyệt-quang đãng Bồ-tát cỗ vũ chúng sinc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

171. Nam-mô năng linc Đại-quá pháp nha phát triển QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

172. Nam-tế bào năng hưng ssinh sống tu thành biện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

173. Nam-tế bào năng trừ thập ngũ chủng ác tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

174. Nam-mô bất linch cơ bửa khổ tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

175. Nam-mô bất vi cnóng trượng ssống tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

176. Nam-mô bất vi oan thù đối tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

177. Nam-tế bào bất vi quân trận tương giáp tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

178. Nam-tế bào bất vi ác dục oán thù khổ tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

179. Nam-mô bất vi độc xà sở trúng tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

180. Nam-tế bào bất vi thủy hỏa phiêu bộ phận Q.T.A..B.T.

181. Nam-mô bất vi độc dược slàm việc trúng tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

182. Nam-mô bất vi cổ độc sngơi nghỉ sợ hãi tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

183. Nam-mô bất vi cuồng loạn thất niệm tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

184. Nam-tế bào bất vi thụ ngạn trụy lạc tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

185. Nam-mô bất vi ác nhân yểm mị tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

186. Nam-mô bất vi tà thần quỷ ác đắc một thể tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

187. Nam-mô bất vi ác bệnh triền thân tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

188. Nam-tế bào bất vi phi phận từ bỏ sợ hãi tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

189. Nam-mô đắc thập ngũ chủng thiện nay sinc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

190. Nam-tế bào slàm việc sinc thường phùng thiện tại vương vãi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

191. Nam-tế bào thường sinc thiện tại quốc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

192. Nam-tế bào thường sinh hảo thời QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

193. Nam-mô thường phùng thiện hữu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

194. Nam-tế bào thân cnạp năng lượng vậy túc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

195. Nam-tế bào đạo tâm nhuần nhuyễn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

196. Nam-mô bất phạm cấm giới QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

197. Nam-mô mua quyến nằm trong hòa bình QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

198. Nam-mô đắc nhân cung QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

199. Nam-mô tải vô tha kiếp giành QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

200. Nam-mô ssinh sống cầu giai xứng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng):Ngã kyên ổn khể thủ lễ, nguyện cộng clỗi chúng sinc sngơi nghỉ cầu giai trái toại.

Xem thêm: Rùng Mình Những Truyền Thuyết Về Ma Cà Rồng, Truyền Thuyết Ma Cà Rồng Việt Nam

(Đại-chúng đồng họa):

Nam-tế bào Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát. 0

201. Nam-mô Long thiên thiện nay thần thường xuyên hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

202. Nam-tế bào slàm việc sinch loài kiến Phật văn uống pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

203. Nam-tế bào ssinh hoạt văn uống thiết yếu pháp ngộ thậm rạm nghĩa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

204. Nam-mô dữ xẻ tốc tri độc nhất vô nhị thiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

205. Nam-mô dữ bổ tảo đắc trí tuệ nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

206. Nam-tế bào dữ ngã tốc độ tuyệt nhất thiết bọn chúng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

207. Nam-mô dữ té tảo đắc thiện nay phương tiện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

208. Nam-mô dữ vấp ngã tốc thừa Bát nhã thuyền QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

209. Nam-mô dữ bửa tảo đắc việt khổ hải QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

210. Nam-tế bào dữ té tốc đắc giới định đạo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

211. Nam-tế bào dữ vấp ngã tảo đăng Niết-bàn-tô QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

212. Nam-tế bào dữ bửa tốc hội vô vi xá QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

213. Nam-tế bào dữ vấp ngã tảo đồng pháp tính thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

214. Nam-tế bào thường xuyên loài kiến thập pmùi hương Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

215. Nam-mô thường văn tốt nhất thiết thiện tại pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

216. Nam-mô hay đổ thiên thủ thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

217. Nam-mô hay trên Bổ-đà-lạc đánh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

218. Nam-tế bào hay diễn giả đại bi trung tâm chú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

219. Nam-tế bào năng khiển Mật tích klặng cương cứng cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

220. Nam-tế bào hay đắc Ô sô kim cưng cửng cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

221. Nam-mô năng khiển Quân tthẩm tra lợi kyên ổn cương cứng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

222. Nam-tế bào năng khiển Uim câu thi kyên cương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

223.Nam-mô năng khiển Bát cỗ lực sĩ cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

224. Nam-mô năng khiển Thưởng ca la klặng cương cứng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

225. Nam-mô năng khiển Ma hê thủ la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

226. Nam-tế bào năng khiển Na la diên cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

227. Nam-mô năng khiển Kyên ổn tì la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

228. Nam-tế bào năng khiển Bà tì la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

229. Nam-tế bào năng khiển Bà cung cấp bà cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

230. Nam-tế bào năng khiển Ca lâu la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

231. Nam-mô năng khiển Mãn hỉ xa chén cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

232. Nam-tế bào năng khiển Chân đà la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

233. Nam-mô năng khiển Bán kỳ la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

234. Nam-mô năng khiển Tất bà già la vương vãi ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

235. Nam-mô năng khiển Ứng đức tì đa cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

236. Nam-tế bào năng khiển Tát hòa la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

237. Nam-tế bào năng khiển Tam bát la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

238. Nam-tế bào năng khiển Ngũ cỗ tịnh cư ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

239. Nam-mô năng khiển Diễm la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

240. Nam-tế bào năng khiển Đế-thích-vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

241. Nam-mô năng khiển Đại biện thiên cỗ vũ Q.T.A..B.T.

242. Nam-mô năng khiển Công đức thiên cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

243. Nam-mô năng khiển Bà niết mãng cầu ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

244. Nam-mô năng khiển Đề đầu lại tra thiên vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

245. Nam-tế bào năng khiển Bổ đan na ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

246. Nam-mô năng khiển Đại lực chúng cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

247. Nam-tế bào năng khiển Tỳ thọ lặc xoa Thiên vương vãi ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

248. Nam-tế bào năng khiển Tỳ thọ bác bỏ xoa thiên vương vãi cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

249. Nam-mô năng khiển Tỳ sa môn thiên vương vãi cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

250. Nam-mô năng khiển Klặng sắc đẹp khổng tước đoạt vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

251. Nam-mô năng khiển nhị thập chén bát bộ Đại-tiên-chúng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

252. Nam-tế bào năng khiển Ma ni vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

253. Nam-tế bào năng khiển Bạt đà la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

254. Nam-mô năng khiển Tán chỉ đại tướng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

255. Nam-mô năng khiển Phất la bà cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

256. Nam-mô năng khiển Nan đà long vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

257. Nam-tế bào năng khiển Bạt nan đà long vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

258. Nam-mô năng khiển Bà già la long vương vãi ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

259. Nam-tế bào năng khiển Y chén bát la long vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

260. Nam-mô năng khiển A tu la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

261. Nam-tế bào năng khiển Càn thát bà ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

262. Nam-tế bào năng khiển Khẩn na la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

263. Nam-tế bào năng khiển Ma hầu la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

264. Nam-mô năng khiển Tdiệt thần cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

265. Nam-mô năng khiển Hỏa thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

266. Nam-mô năng khiển Phong thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

267. Nam-mô năng khiển Địa thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

268. Nam-tế bào năng khiển Lôi thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

269. Nam-tế bào năng khiển Điện thần cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

270. Nam-tế bào năng khiển Cưu bàn tthẩm tra cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

271. Nam-tế bào năng khiển Tỳ xá xà ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

272. Nam-mô tốc linh mãn túc lục độ hạnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

273. Nam-mô tốc linch Thanh-văn uống hội chứng quả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

274. Nam-mô tốc linh đắc Đại vượt tín cnạp năng lượng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

275. Nam-mô tốc linch đắc Thập trụ địa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

276. Nam-mô tốc linh đáo Phật địa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

277. Nam-tế bào tốc linh thành công tam thập nhị tướng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

278. Nam-tế bào tốc linch thành tựu chén thập chủng hảo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

279. Nam-mô năng linc âm ti môn knhị tù giải bay QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

280. Nam-mô năng linc chúng sinch đắc đại thắng lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

281. Nam-mô năng linh chúng sinch đắc đại thắng ích QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

282. Nam-mô chú lực năng linc ác nghiệt chướng hủy hoại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

283. Nam-mô chú lực ưng đọa âm ti tức đắc giải bay QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

284. Nam-tế bào ư ssinh sống cầu đồ dùng nlỗi phong tật chí QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

285. Nam-mô trung khu ssống nguyện, sự tất năng dữ đưa ra QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

286. Nam-tế bào nhược dục kiến Phật đương dữ con kiến Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

287. Nam-tế bào Quán-thế-âm tâm kín đáo dữ nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

288. Nam-tế bào vũ đại bảo vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

289. Nam-mô nlỗi đại kiếp thụ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

290. Nam-mô như như mong muốn châu Q.T.A..B.T.

291. Nam-mô độc nhất thiết slàm việc nguyện tất giai mãn túc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

292. Nam-mô tốt nhất thiết snghỉ ngơi cầu vô năng chướng ngại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

293. Nam-mô bất tu trạch nhật độc tức thành quả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

294. Nam-tế bào bất tu trì trai độc tức ứng nghiệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

295. Nam-tế bào vô hữu dư chú dữ như mong muốn luân đẳng trả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

296. Nam-tế bào ngũ vô con gián tội tiêu diệt vô dư QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

297. Nam-mô nhược hữu chỏng hoán vị đãn độc giai trừ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

298. Nam-tế bào chiến phạt đấu tranh vô hữu bất win QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

299. Nam-mô tốt nhất thiết diệu thay giai trường đoản cú chỉnh tề QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

300. Nam-tế bào trực chí Bồ-đề vĩnh ly ác thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng):

Ngã klặng khể thủ lễ, nguyện cùng clỗi chúng sinch ssinh sống cầu giai mãn túc.

(Đại bọn chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. 0

*

301. Nam-mô lầm lỗi hủy diệt cứu giúp cánh thành Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

302. Nam-mô năng linch hóa thực phát triển QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

303. Nam-mô phụ quí tư sinch vô bất no đủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

304. Nam-mô thường xuyên niệm Quán âm vĩnh tác y hỗ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

305. Nam-tế bào ư vô lượng kiếp thắng lợi đại bi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

306. Nam-mô mãn túc chư hy cầu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

307. Nam-tế bào lớn lên chỏng bạch pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

308. Nam-mô thắng lợi độc nhất vô nhị thiết thiện căn uống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

309. Nam-tế bào viễn ly độc nhất vô nhị thiết clỗi úy QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

310. Nam-mô Phật sắc thiện tại thần thường xuyên đương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

311. Nam-mô hiện tác Bồ tát thành công chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

312. Nam-mô thoái tán sợ miêu quả tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

313. Nam-mô Nhỏng ý châu thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

314. Nam-tế bào Quyến sách thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

315. Nam-tế bào bảo chén bát thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

316. Nam-mô bảo tìm thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

317. Nam-mô Bạt triết la thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

318. Nam-tế bào kim cưng cửng chử thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

319. Nam-mô thí vô úy thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

320. Nam-mô nhật tinch ma ni thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

321. Nam-mô nguyệt tinch ma ni thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

322. Nam-tế bào bảo cung thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

323. Nam-mô bảo tiễn thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

324. Nam-mô dương chi thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

325. Nam-tế bào Bạch phất thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

326. Nam-mô hồ bình thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

327. Nam-mô bàng bài xích thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

328. Nam-tế bào việt phủ thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

329. Nam-tế bào ngọc hoàn thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

330. Nam-tế bào bạch liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

331. Nam-mô thanh hao liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

332. Nam-mô bảo kính thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

333. Nam-mô tử liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

334. Nam-tế bào ngũ sắc vân thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

335. Nam-tế bào Quân trì thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

336. Nam-mô hồng liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

337. Nam-mô bảo kích thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

338. Nam-mô bảo loa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

339. Nam-tế bào độc thọ trượng thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

340. Nam-tế bào sổ châu thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

341. Nam-mô bảo bình thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

342. Nam-mô bảo ấn thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

343. Nam-mô câu thi thiết câu thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

344. Nam-tế bào tích trượng thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

345. Nam-tế bào phù hợp chưởng trọn thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

346. Nam-mô hóa Phật thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

347. Nam-mô hóa cung điện thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

348. Nam-mô bảo gớm thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

349. Nam-tế bào bất thoái kyên cương thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

350. Nam-mô đỉnh thượng hóa Phật thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

351. Nam-tế bào người yêu đào thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

352. Nam-tế bào núm tứ thập nhị tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

353. Nam-tế bào cầm thần thông nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

354. Nam-tế bào cố thần thông nhĩ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

355. Nam-mô vắt thần thông tỵ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

356. Nam-mô cầm thần thông thiệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

357. Nam-mô nạm thần thông thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

358. Nam-tế bào thay thần thông ý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

359. Nam-tế bào đắc thiên nhãn thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

360. Nam-tế bào đắc thiên nhĩ thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

361. Nam-tế bào đắc thiên tỵ thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

362. Nam-tế bào đắc thiên thiệt thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

363. Nam-tế bào đắc thiên thân thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

364. Nam-mô đắc thiên ý thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

365.Nam-mô đắc thiên thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

366. Nam-tế bào đắc thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

367. Nam-mô đắc đại bi chổ chính giữa đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

368. Nam-tế bào đắc Phổ môn thị hiện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

369. Nam-mô đắc độ sinc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

370. Nam-mô đắc dữ nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

371. Nam-tế bào năng ttiết đại bi chổ chính giữa đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

372. Nam-mô linh Thập địa đắc trái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

373. Nam-mô linc Tứ đọng trái đắc quả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

374. Nam-tế bào bất vong thất đại đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

375. Nam-tế bào linh hay độc thử chụ vô linh đoạn xuất xắc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

376. Nam-tế bào chế trọng tâm độc nhất vô nhị xứ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

377. Nam-mô thiên nhãn chiếu con kiến QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

378. Nam-tế bào thiên thủ phù trợ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

379. Nam-tế bào xuất khẩu ngôn âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

380. Nam-mô đắc cửu thập cửu ức Hằng hà sa chư Phật ái niệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

381. Nam-tế bào dĩ thực tiệm chúng sinc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

382. Nam-mô đắc tuyệt nhất thiết Nhỏng lai quang minh phổ chiếu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

383. Nam-tế bào hằng dĩ đà ra ni cứu vớt chúng sinc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

384. Nam-mô thường xuyên đắc bách thiên tam muội hiện chi phí QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

385. Nam-tế bào năng khiển Long Thiên bát bộ cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

386. Nam-tế bào tam tai kiếp bất năng hoại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

387. Nam-tế bào hay dĩ đà ra ni liệu bọn chúng sinc bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

388. Nam-tế bào du chỏng Phật quốc đắc từ bỏ tại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

389. Nam-tế bào tụng thử crúc thanh tkhô cứng bất hay QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

390. Nam-tế bào trực thuộc xứ đọng linch dân chúng an nhàn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

391. Nam-tế bào nắm bất khả tư nghị uy thần QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

392. Nam-mô hiển công đức lục trường đoản cú đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

393. Nam-mô cầm cố chủng chủng pháp lạc lợi lạc chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

394. Nam-mô đắc hòa mình thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

395. Nam-mô hiện nay Phật thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

396. Nam-tế bào hiện nay Bích bỏ ra Phật thân tmáu pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

397. Nam-mô hiện nay Thanh-Văn uống thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

398. Nam-tế bào hiện nay Phạm-vương vãi thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

399. Nam-mô hiện Đế-say mê thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

400. Nam-tế bào hiện tại Tự-tại-thiên thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng)

Ngã klặng khể thủ lễ nguyện, cộng chư chúng sinc, sở cầu giai mãn túc.

(Đại bọn chúng đồng họa :)

Nam-mô Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát. 0

401. Nam-mô hiện nay Đại-tự-tại-thiên thân tngày tiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

402. Nam-tế bào hiện nay Thiên-đại-tướng tá quân thân tmáu pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

403. Nam-mô hiện nay Tỳ sa môn thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

404. Nam-mô hiện Tiểu vương vãi thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

405. Nam-mô hiện tại trưởng giả thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

406. Nam-tế bào hiện nay Cư sĩ thân tngày tiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

407. Nam-mô hiện tại Tể quan thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

408. Nam-mô hiện Bà la môn thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

409. Nam-tế bào hiện tại Tỷ khưu thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

410. Nam-tế bào hiện nay Tỷ khưu ni thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

411. Nam-tế bào hiện Ưu bà tắc thân tngày tiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

412. Nam-mô hiện tại Ưu bà di thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

413. Nam-mô hiện thanh nữ thân tmáu pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

414. Nam-tế bào hiện tại đồng phái nam thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

415. Nam-tế bào hiện tại đồng người vợ thân tngày tiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

416. Nam-mô hiện Thiên thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

417. Nam-tế bào hiện Long thân tngày tiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

418. Nam-tế bào hiện tại Dạ xoa thân tngày tiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

419. Nam-mô hiện tại Càn thát bà thân tmáu pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

4trăng tròn. Nam-mô hiện tại A Tu la thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

421. Nam-tế bào hiện tại Ca lâu lắc thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

422. Nam-mô hiện tại Khẩn mãng cầu la thân tngày tiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

423. Nam-mô hiện Ma hầu la già thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

424. Nam-tế bào hiện nay nhân thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

425. Nam-tế bào hiện nay phi nhân thân ttiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

426. Nam-mô hiện nay Chấp Kim-cương thần thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

427. Nam-mô thí vô úy QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

428. Nam-mô tự trên QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

429. Nam-mô ứng cảm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

430. Nam-tế bào đắc nhỏng thị thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

431. Nam-mô đắc như thị nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

432. Nam-mô đắc nlỗi thị nhĩ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

433. Nam-tế bào đắc như thị tỵ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

434. Nam-tế bào đắc như thị thiệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

435. Nam-tế bào đắc như thị ý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

436. Nam-tế bào đắc nlỗi thị loài kiến QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

437. Nam-mô đắc nhỏng thị văn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

438. Nam-tế bào đắc như thị dụng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

439. Nam-tế bào đắc nlỗi thị hành QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

440. Nam-mô đắc nlỗi thị ái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

441. Nam-tế bào đắc nhỏng thị kính QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

442. Nam-mô lễ xẻ nhỏng lễ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

443. Nam-tế bào cận bửa như cận QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

444. Nam-mô đắc xẻ nhỏng đắc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

445. Nam-mô ức bổ như ức QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

446. Nam-tế bào sự ngã như sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

447. Nam-tế bào cúng dàng bửa nlỗi cúng dáng Q.T.A..B.T.

Xem thêm: Tử Vi Bàn Tay Chữ Nhất Của Nam Và Nữ,

448. Nam-mô tịnh tam nghiệp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

449. Nam-mô đắc Quán âm diệu hiệu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

450. Nam-mô trừ tam đồ nhức đầu khó xử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

451. Nam-mô pháp giới đắc thanh hao lương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

452. Nam-mô dịch bay chúng sinh chư khổ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

453. Nam-tế bào quán kỳ âm tkhô hanh nhi đắc giải bay QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

454. Nam-mô sử độc dược biến thành cam lộ tương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

455. Nam-tế bào linc nhân ly dục QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

456. Nam-tế bào linch nhân ly Sảnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

457. Nam-mô linch nhân ly si QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

458. Nam-tế bào dữ nhân đắc phái nam nữ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

459. Nam-tế bào thú nhân lễ bái, phúc bất mặt đường quyên ổn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

460. Nam-mô thú nhân cúng dàng, phúc bất tận cùng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

461. Nam-mô dĩ chủng chủng hình, du chỏng quốc độ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

462. Nam-tế bào du clỗi quốc độ, độ bay bọn chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

463. Nam-tế bào thiện nay ứng chỏng phương thơm slàm việc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

464. Nam-mô hoằng thệ thâm như hải QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

465. Nam-mô kế hoạch kiếp bất tứ nghị QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

466. Nam-tế bào thị đa thiên ức Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

467. Nam-mô phân phát đại thanh tịnh nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

468. Nam-mô văn danh bất không thực sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

469. Nam-tế bào loài kiến thân bất không thực sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

470. Nam-tế bào trọng điểm niệm bất không quá QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

471. Nam-mô khử chư hữu khổ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

472. Nam-mô tương gia hại vớ khởi trường đoản cú trọng điểm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

473. Nam-tế bào cầm cố túc thần thông lực QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

474. Nam-tế bào quảng tu trí phương tiện đi lại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

475. Nam-mô vô cạnh bên bất hiện thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

476. Nam-tế bào sinch lão bệnh tử khổ tức khử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

477. Nam-mô đắc chân tiệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

478. Nam-tế bào đắc tkhô nóng tịnh tiệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

479. Nam-tế bào quảng đại trí tuệ tiệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

480. Nam-mô đắc bi cửa hàng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

481. Nam-tế bào đắc tự cửa hàng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

482. Nam-mô nguyện nguyện thường ngắm nhìn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

483. Nam-mô vô cấu thanh khô tịnh quang QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

484. Nam-tế bào tuệ nhật phá clỗi ám QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

485. Nam-mô phổ minh chiếu trần thế QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

486. Nam-mô bi thể giới lôi chấn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

487. Nam-mô từ bỏ ý diệu đại vân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

488. Nam-tế bào chụ cam lộ pháp vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

489. Nam-tế bào hủy diệt phiền khô óc diệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

490. Nam-tế bào chúng oán thù tất thoái tán QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

491. Nam-tế bào diệu âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

492. Nam-tế bào Phạm-âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

493. Nam-mô hải triều âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

494. Nam-tế bào Tịnh-thánh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

495. Nam-tế bào trường đoản cú nhãn cửa hàng chúng sinch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

496. Nam-mô phúc tụ hải vô lượng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

497. Nam-mô ư nhức đầu khó xử tử ách năng vị tác y hỗ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

498. Nam-mô ủng hộ Phật-pháp sử vĩnh cửu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

499. Nam-tế bào nhật dạ trường đoản cú thân y Pháp trụ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

500. Nam-mô tùy snghỉ ngơi trụ xđọng thường xuyên an lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Ngã kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư chúng sinch, ssinh hoạt cầu giai mãn túc.

Nay bé cùng chúng-sinch, cúi đầu lễ nguyện. Nguyện cầu điều gì, đầy đủ được đầy đủ.