48 đại nguyện của đức phật a di đà

     
Cây có cội, nước tất cả nguồn. Phật tử họ phần nhiều tu pháp môn niệm Phật để cầu sinch về Tịnh Độ (Cực Lạc ), thì phải hiểu biết lịch sử của đức Phật A Di Đà thế nào, với 48 lời nguyện ra làm sao.

Bạn đang xem: 48 đại nguyện của đức phật a di đà


Đức Phật A Di Đà gồm công đức rất lớn và hạnh nguyện rất quảng đại. Ngài có nhân duyên ổn hóa độ chúng sinc ở thế giới Ta Bà này rất nhiều. Muốn cho việc đó sinc cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ sinc, già, bệnh, chết, bắt buộc đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Đà cùng knhì thị pháp môn Tịnh Độ tu hành. Từ thượng lưu trí thức đến hạng dân thường, nếu ai chuyên tu, cũng đều được vãng sinch cả.
A Di Đà là dịch âm chữ Amita, Tàu dịch nghĩa là Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang. Vô Lượng Thọ nghĩa là tuổi sống lâu không có số lượng; Vô Lượng Quang là Ngài tất cả hào quang sáng suốt không lường.
II. Lược Sử Tu Nhân Và Chứng Quả Của Đức Phật A Di Đà
Chỗ nhân địa của đức Phật A Di Đà ở kiếp trước rất nhiều, không thể kể xiết, nay lược nói 4 kiếp như sau:
"Đức Phật A Di Đà, kiếp trước là bé của đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng khiếp Pháp Hoa cho việc đó sinh nghe, đề nghị thành Phật hiệu là A Di Đà, ở cõi Tây phương Cực lạc".
"Đời thừa khứ Ngài làm Tỳ kheo, chăm lòng kính lễ tiệm tưởng tướng lông ngươi trắng của đức Phật Không Vương, phải được thọ ký là Phật, hiệu là A Di Đà".
Đời thừa khứ hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua Chuyển Luân tên là Vô Tránh Niệm. Ngài bao gồm một quan Đại Thần thương hiệu là Bảo Hải, rất giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm vua nghe đức Phật Bảo Tạng đến thuyết pháp tại vườn Diêm Phù ở gần mặt thành, Ngài với quan tiền Đại thần Bảo Hải liền đến nghe với rất sử dụng rộng rãi. Vua pháp vai trung phong thỉnh Phật và đại chúng vào vương cung cúng dường trọn ba mon để cầu phúc báu. Đức Phật khulặng vua yêu cầu phân phát Bồ đề chổ chính giữa cầu đạo Vô thượng thiết yếu đẳng chính giác.
lúc đó đức Phật Bảo Tạng liền pđợi hào quang sáng sủa ngời, soi khắp cả thế giới của chư Phật mười phương, cho chúng hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần liền tâu với vua Vô Tránh Niệm: "Nay Bệ hạ nhờ oai vệ thần của Phật, được thấy các thế giới, vậy Bệ hạ muốn cầu lấy thế giới nào?".
Vua đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay phân phát lời đại nguyện, cầu xin sau khi tu hành thành Phật, quốc độ và dân chúng của Ngài, đều được trang nghiêm thanh tịnh. Do nhân dulặng ấy, sau Ngài thành Phật hiệu là A Di Đà ở cõi Tây phương Cực Lạc.
"Đời quá khứ lâu xa, cách hơn 10 kiếp, có một nước tên là Diệu Hỷ, vua phụ vương là Nguyệt Thượng Luân vương, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan. Vương hậu sinh ra cha người con: người con trưởng là Nhật Nguyệt Minh, người bé thứ hai là Kiều Thi Ca, người con thứ bố là Nhật Đế Chúng. Khi ấy bao gồm đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Kiều Thi Ca bỏ ngôi vinch quí theo Phật Thế Tự Tại xuất gia, thụ Kỳ kheo giới, Phật cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật, pháp 48 lời nguyện rộng lớn, độ khắp tất cả mười phương chúng sinh; nếu gồm một nguyện như thế nào chẳng thỏa mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. Khi ấy chư thiên rải hoa, tán thán, quả đất rung động, giữa không trung có tiếng khen rằng: "Pháp Tạng quyết định sẽ thành Phật hiệu là A Di Đà".
Như thế, bọn họ biết rằng, đức Phật A Di Đà tiền thân là Thái Tử Kiều Thi Ca, bỏ ngôi sang, xuất gia tu chứng thành quả Phật là A Di Đà.
Nguyện thứ 1: Lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi, bao gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 2: Lúc tôi thành Phật, nếu sản phẩm nhân thiên vào cõi nước tôi, sau khi thọ phổ biến, còn trở lại sa vào tía ác đạo, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 3: Lúc tôi thành Phật, nếu mặt hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, thân chẳng màu kim cương tất cả, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 4: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, body có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 5: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có Túc mạng thông, ít nhất là biết rõ những việc trăm nghìn ức na vày tha kiếp (vô số kiếp) thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 6: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhãn thông, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na bởi tha thế giới của chư Phật, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 7: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng được Thiên nhĩ thông, ít nhất là nghe với thọ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na vày tha đức Phật, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 8: Lúc tôi thành Phật, nếu mặt hàng nhân thiên vào cõi nước tôi chẳng được Tha trung ương thông, ít nhất là biết rõ những chổ chính giữa niệm của tất cả chúng sinc, trong trăm ngàn ức mãng cầu vì tha thế giới, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 9: Lúc tôi thành Phật, nếu sản phẩm nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng thần túc thông, khoảng một niệm, không nhiều nhất là đi qua khỏi trăm ngàn ức mãng cầu vày tha thế giới, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 10: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, còn tồn tại quan tiền niệm tđắm đuối chấp lấy thân, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 11: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng trụ định tu, nhẫn đến trọn diệt độ, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 12: Lúc tôi thành Phật, nếu quang đãng minch còn hữu hạn, không nhiều nhất cũng chiếu thấu trăm ngàn na vì chưng tha thế giới, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 13: Lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất cũng đến trăm nghìn mãng cầu vày tha kiếp, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 14: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Thanh hao Văn trong cõi nước tôi, nếu tất cả ai tính đếm biết được số từng nào, dầu đó là vô lượng Bích Chi Phật đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 15: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, thọ mạng còn hữu hạn, trừ người bao gồm bổn nguyện riêng rẽ, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 16: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, còn có người nghe danh từ bất thiện thời tôi ko ở ngoại trừ Chính giác.
Nguyện thứ 17: Lúc tôi thành Phật, nếu vô lượng chư Phật thập phương thế giới, chẳng đều ngợi khen xưng danh hiệu tôi, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương bọn chúng sinc, chí trung tâm tín mộ, muốn sinh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sinh, thời tôi ko ở ngôi Chính giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, thuộc hủy báng Chính pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinc pháp bồ đề trung tâm, tu những công đức, nguyện sinch về cõi nước tôi, đến thời gian lâm tầm thường, nếu tôi chẳng thuộc đại bọn chúng hiện thân trước người đó, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh nghe danh hiệu tôi, chăm nhớ cõi nước tôi, và tu các công đức, chí trung ương hồi hướng, muốn sinc về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Xem thêm: Học Cách Ngồi Thiền Tại Nhà Để Giảm Stress, Hướng Dẫn Ngồi Thiền Đúng Phương Pháp Tại Nhà


Nguyện thứ 21: Lúc tôi thành Phật, nếu mặt hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, tất cả chẳng đủ cha mươi nhì tướng đại nhân, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 22: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ Tát ở cõi không giống sinh về nước tôi, cứu cánh đều quyết đến bậc Nhất sinch bổ xứ, trừ người gồm bổn nguyện riêng rẽ, tụ tại hóa hiện, vì bọn chúng sinh mà bay hoằng thệ nguyện, tu những công đức, độ bay mọi loại, đi khắp thế giới, tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chu Phật, khai hóa vô lượng chúng sinh, tạo cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng thiết yếu giác, siêu xuất công hạnh của những bực thông thường, hiện tiền tu tập Đại nguyện của Phổ Hiền, nếu chẳng như thế, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 23: Lúc tôi thành Phật, những Bồ Tát trong cõi nước tôi, thừa thần lực của Phật, mà lại đi cúng dường thập phương chư Phật, trong khoảng thời gian một bữa ăn, nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na vì tha thế giới, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 24: Lúc tôi thành Phật, những Bồ Tát vào cõi nước tôi, Khi ở trước thập phương chư Phật, hiện công đức của mình, muốn có những vật cúng dường, nếu ko Chính giác.
Nguyện thứ 25: Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, không được Nhất thế trí, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 26: Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, chẳng đều được thân kyên ổn cương Na la diên, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 27: Lúc tôi thành Phật, thì trong cõi nước tôi, tất cả đồ sử dụng của nhân thiên, hình sắc đều sáng sủa đẹp sạch sẽ, rất tột vi diệu, không có thể tính biết, dầu là người được thiên nhã. Nếu tất cả người biết danh số các đồ vật ấy được ví dụ, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 28: Lúc tôi thành Phật, nếu Bồ Tát vào cõi nước tôi, dầu là người không nhiều công đức nhất, chẳng thấy biết được cội cây đạo tràng cao bốn trăm muôn vày tuần, vô lượng quang đãng sắc, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 29: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, nếu thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết gớm pháp cơ mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi ko ở ngôi Chánh giíc.
Nguyện thứ 30: Lúc tôi thành Phật, nếu tất cả ai hạn lượng được trí tuệ biện tài của Bồ Tát vào cõi nước tôi, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 31: Lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh khô tịnh, các nơi đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất ư nghị thế giới ở mười phương, như là thấy mặt mình trong gương sáng sủa. Nếu chẳng được như thế, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 32: Lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi từ mặt đất tràn vào đến hư ko, lầu bên cung điện ao nước hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng chất báu với trăm nghìn thứ hương, hiệp chung lại mà thành; vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu, mùi hương thơm xông khắp thập phương thế giới. Bồ Tát các nơi ngửi đến mùi hương thơm ấy, thời đều tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như thế, tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 33: Lúc tôi thành Phật, các loài chúng sinc vào vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương, được quang đãng minc của tôi chiếu đến nhẹ nsản phẩm hơn thiên nhân, nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 34: Lúc tôi thành Phật, các loại bọn chúng sinh vào vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương, nghe danh hiệu của tôi mà lại không được vô sinc pháp nhẫn, cùng những môn thâm nám tổng trì, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 35: Lúc tôi thành Phật, những người nữ trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương, vui mừng tin mến phát Bồ đề tâm, ung dung ghét thân gái. Nếu sau khoản thời gian mạng chung mà lại còn giúp thân người nữ nữa, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 36: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ Tát trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương, nghe danh hiệu tôi, vẫn thường tu phạm hạnh, mãi đến thành Phật. Nếu chẳng được như thế, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 37: Lúc tôi thành Phật, sản phẩm nhân thiên vào vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương, nghe danh hiệu tôi, cuối đầu đỉnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui mừng tin mến tu Bồ Tát hạnh, thời chư Thiên với người đời đều kính trọng người đó. Nếu chẳng như thế, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 38: Lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi muốn có y phục, thời y phục tốt đúng pháp liền theo trung tâm niệm của người đó mà lại đến bên trên thân. Nếu còn phải cắt may nhuộm giặt, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 40: Lúc tôi thành Phật, nếu mặt hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh của chư Phật ở mười phương, thời liền được thấy rõ cả nơi vào cây báu, đúng theo ý muốn, như thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 41: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó nhẫn đến cơ hội thành, nhưng mà các căn còn thiếu xấu, thời tôi ko ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 42: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát, ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, thảy đều được giải bay tam muội. Trụ tam muội đó, vào khoảng thời gian một niệm, cúng dường vô lượng bất tư nghị chư Phật Thế Tôn, mà lại vẫn không mất chánh niệm. Nếu chẳng như thế, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 43: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng bình thường thác sinc mà Tôn quí, nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 44: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương không giống nghe danh hiệu tôi vui mừng hoan hỷ, tu Bồ Tát hạnh, trọn đủ công đức, nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 45: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương không giống nghe danh hiệu tôi, đều đặng Phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi đến thời gian thành Phật, thường được thấy Vô lượng bất tư nghị tất cả chư Phật. Nếu chẳng như thế thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 46: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở vào cõi nước tôi, muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như thế thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 47: Lúc tôi thành Phật, nếu bọn chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác, nghe danh hiệu tôi nhưng chẳng được đến bực bất thối chuyển, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nguyện thứ 48: Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương không giống nghe danh hiệu tôi, cơ mà chẳng liền được Đệ nhất âm hưởng nhẫn, ở nơi Phật pháp chẳng liền được bực bất thối chuyển, thời tôi ko ở ngôi Chính giác.
Nói nắm lại, lịch sử đức Phật A Di Đà, với 48 đại nguyện,công đức của Phật A Di Đà rất rộng lớn, là vì lòng đại bi đại nguyện lợi tha. Ngài đành bỏ tất cả ngôi sang cao niên, nguyện tu hành khi thành, ở bên trên một cảnh giới huy hoàng nghiêm túc, để tiếp độ bọn chúng sinc. Trải qua một thời gian được kết quả, y báo chính báo xuất hiện rực rỡ như lời Ngài đã thệ nguyện.
Phật tử chúng ta, từ hồi làm sao đến bây giờ, biết niệm danh hiệu Phật A Di Đà, biết được pháp môn niệm Phật cầu sinc Cực Lạc (Tịnh Độ) là nhờ đức Phật Thích Ca ta chỉ dạy.

Xem thêm: Sự Thật Về Hoa Linh Đàm - Hoa Ưu Đàm Nở Báo Hiệu Điều Gì


Vậy xin khulặng tất cả Phật tử, làm theo gương đại nguyện của Phật A Di Đà, cần phát trung tâm thệ nguyện rộng lớn, cầu Khi lâm tầm thường sinh về Cực lạc, hóa sinh từ hóa sen, tu chứng lên bậc Bất thối, rồi trở lại cõi Ta Bà hóa độ bà nhỏ quyến thuộc và tất thảy bọn chúng sinch tu hành đồng thành Phật đạo.

Chuyên mục: Phật Giáo