48 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ MP3

  -  

1.Giả sử khi tôi thànhPhật, nước tôi còn tồn tại âm phủ, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi chẳng mang ngôi chánhgiác.

2.Giả sử lúc tôi thànhPhật, mặt hàng thiên nhơn nước tôi sau khi mạng tầm thường còn trở về ba ác đạo thì tôichẳng đem ngôi chánh giác.

3.Giả sử khi tôi thànhPhật, sản phẩm thiên nrộng nước tôi chẳng những thân màu sắc kim cương ròng rã thì tôi chẳng lấyngôi chánh giác.

4.Giả sử Lúc tôi thànhPhật, hàng thiên nhơn nước tôi dung nhan thân chẳng đồng có kẻ xấu siêu mẫu thì tôichẳng mang ngôi chánh giác.

5.Giả sử lúc tôi thànhPhật, mặt hàng thiên nhơn nước tôi chẳng biết túc mạng, về tối thiểu là biết sự việctrong trăm nlẩn thẩn ức na bởi tha kiếp thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác.

6.Giả sử Khi tôi thànhPhật, mặt hàng thiên nhơn nước tôi chẳng được thiên nhãn, tối tđọc là thấy trămnngớ ngẩn ức na vì tha cõi nước clỗi Phật thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác.

7.Giả sử Khi tôi thànhPhật, sản phẩm thiên nrộng nước tôi chẳng được thiên nhĩ, về tối thiểu là nghe lờittiết pháp của trăm ndại ức mãng cầu vị tha clỗi Phật với chẳng thọ trì không còn, thì tôi chẳngrước ngôi chánh giác.

8.Giả sư Lúc tôi thànhPhật, mặt hàng thiên nhơn nước tôi chẳng được tha trung ương trí, tối thiểu là biết tâmniệm của chúng sanh vào trăm nngớ ngẩn ức na vày tha cõi nước, thì tôi chẳng lấyngôi chánh giác.

9.Giả sử khi tôi thànhPhật, mặt hàng thiên nrộng nước tôi chẳng được thần túc, tối thiểu là khoảng mộtniệm qua mang lại trăm nlẩn thẩn ức mãng cầu do tha nước Phật thì tôi chẳng đem ngôi chánhgiác.

10.Giả sử lúc tôi thànhPhật, mặt hàng thiên nrộng nước tôi trường hợp sinh lòng tưởng nghĩ tham chấp thân thể thìtôi chẳng mang ngôi chánh giác.

11.Giả sử lúc tôi thànhPhật, hàng thiên nrộng ngơi nghỉ nước tôi, chẳng an trụ định tụ quyết mang đến khử độ thìtôi chẳng mang ngôi chánh giác.

12.Giả sử Lúc tôi thànhPhật, quang đãng minch có hạn lượng, về tối tgọi chẳng chiếu mang lại trăm ndại ức mãng cầu vì thacõi nước clỗi Phật thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

13.Giả sử Khi tôi thànhPhật, tbọn họ mạng có hạn lượng, buổi tối tđọc là trăm ndở người ức na vày tha kiếp thì tôichẳng rước ngôi chánh giác.

14.Giả sử khi tôi thànhPhật, mặt hàng Tkhô cứng Vnạp năng lượng nội địa tôi nhưng mà bao gồm bạn tính đếm được, nhẫn cho chúngsinh vào cõi Đại Thiên số đông thành bực Duyên Giác cùng mọi người trong nhà thông thường tính đếm suốttrăm ngàn kiếp nhưng biết được số lượng ấy thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác.

15.Giả sử Khi tôi thànhPhật, mặt hàng thiên nhơn nước tôi tchúng ta mạng không một ai hạn lượng được, trừ chúng ta tất cả bổnnguyện lâu năm ngắn thêm từ trên. Nếu chẳng điều này thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

16.Giả sử Khi tôi thànhPhật, mặt hàng thiên nrộng nước tôi mà cón nghe danh từ bỏ bất thiện tại thì tôi chẳng lấyngôi chánh giác.

17.Giả sử Khi tôi thànhPhật, mười phương vô lượng chư Phật chẳng đầy đủ ngợi khen xưng tụng thương hiệu củatôi thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác.

18.Giả sử Khi tôi thànhPhật, bọn chúng sinh sinh sống mười pmùi hương chí vai trung phong tin ưa ước ao sanh về nước tôi nhẫn đếnmười niệm, nếu như không được sinh thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác.

19.Giả sử Lúc tôi thànhPhật, chúng sinh nghỉ ngơi mười phương vạc trọng điểm Bồ đề trung khu, tu những công đức chí trung ương phátnguyện mong mỏi sinh về nước tôi. Lúc chúng ta mạng thông thường, tôi và đại chúng vây quanhchỉ ra trước phương diện chúng ta. Nếu không phải như vậy thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác.

đôi mươi.Giả sử lúc tôi thànhPhật, chúng sinh sống mười phương nghe danh hiệu của tớ, chăm ghi nhớ nước tôi,tdragon phần đa nơi bắt đầu công đức, chí trọng điểm hồi phía mong sanh về nước tôi cơ mà chẳng đượcvừa ý thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác.

21.Giả sử Khi tôi thànhPhật, mặt hàng thiên nhơn nước tôi chẳng phần nhiều không thiếu thốn bố mươi hai tướng tá đại nhơn thìtôi chẳng rước ngôi chánh giác.

22.Giả sử khi tôi thànhPhật, chúng Bồ Tát ngơi nghỉ cõi nước khác sanh về nước tôi rốt ráo tất cả đến bực nhứtsanh bửa xứ đọng. Trừ người dân có bổn định nguyện từ bỏ trên hóa độ, vì bọn chúng sinh mà khoác giáphoằng thệ chứa công đức độ tất cả, đi qua những nước Phật tu hạnh Bồ Tát, cúngdường chỏng Phật mười phương thơm, knhị hóa hằng sa vô lượng chúng sanh khiến cho bọn họ đứngđịa điểm đạo chánh crộng vô thượng, vượt hơn công hạnh của hạng bình bình, hiện tại tiềntu công đức Phổ Hiền. Nếu không phải như vậy thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác.

23.Giả sử khi tôi thànhPhật, Bồ Tát trong nước tôi vượt thần lực Phật đi cúng nhường chư Phật, khoảngbữa tiệc còn nếu như không mang đến mọi rất nhiều vô lượng ức mãng cầu bởi tha cõi nước thì tôi chẳngmang ngôi chánh giác.

24.Giả sử lúc tôi thànhPhật, Bồ Tát nội địa tôi nghỉ ngơi trước clỗi Phật hiện tại công đức mình, giả dụ đông đảo thứdùng để làm cúng nhường nhịn không có đủ theo ý muốn thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

25.Giả sử lúc tôi thànhPhật, Bồ Tát trong nước tôi không thể diễn nói nhứt thiết trí thì tôi chẳng lấyngôi chánh giác.

26.Giả sử Khi tôi thànhPhật, Bồ Tát nội địa tôi chẳng được thân Kim Cương Na la diên thì tôi chẳngđem ngôi chánh giác.

27.Giả sử khi tôi thànhPhật, hàng thiên nhơn cùng tất cả vạn thiết bị trong nước tôi trang nghiêm thanh tịnhsáng sủa ranh ma hình nhan sắc quan trọng đặc biệt lạ thường vi tột diệu không một ai lường hiểu rằng, dầu làtất cả thiên nhãn nhưng biện biệt được danh số ấy thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác.
Bạn đang xem: 48 đại nguyện của đức phật a di đà mp3

28.Giả sử Lúc tôi thànhPhật, Bồ Tát nội địa tôi, nhẫn đến người công đức ít nhứt cơ mà chẳng thấy biếtđạo tràng tbọn họ màu tươi sáng vô lượng cao tứ trăm muôn dặm thì tôi chẳng rước ngôichánh giác.

Xem thêm: Tình Yêu Chân Thành - Thế Nào Là Một Tình Yêu Chân Thật


Xem thêm: Chuơng I: Phóng Sinh Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cách Thực Hiện Đúng Nhất


29.Giả sử lúc tôi thànhPhật, Bồ Tát trong nước tôi nếu đọc tụng tchúng ta trì diễn giả kinh pháp nhưng chẳngđược trí huệ biện tài thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác.

30. Giả sử lúc tôithành Phật, trí huệ biện tài của Bồ tát nội địa tôi mà có hạn lượng thì tôichẳng mang ngôi chánh giác.

31.Giả sử Lúc tôi thànhPhật, nước tôi thanh tịnh soi thấy tất cả vô lượng vô vàn bất khả bốn nghị thếgiới clỗi Phật mười phương, nlỗi gương sáng sủa soi hiện nay hình gương mặt, giả dụ khôngnhư vậy thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác.

32.Giả sử lúc tôi thànhPhật, tự mặt đất lên đến mức hư không, phần đông cung điện, thành tháp, ao nước, cây hoa,toàn bộ vạn vật nội địa tôi các dùng vô lượng châu báu, trăm nđần độn sản phẩm công nghệ hươnghiệp lại làm cho thành đáng yêu kỳ dị hơn hàng thiên nhơn. Hương ấy xông mọi vôlượng trái đất mười phương thơm. Bồ Tát nghe mùi hương ấy số đông tu hạnh Phật. Nếukhông như vậy thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác.

33.Giả sử lúc tôi thànhPhật, số đông loại chúng sinh của vô lượng bất tứ nghị quả đât mười phương, đượcquang minh tôi chiếu mang lại thân, thân chúng ta nhu nhuyến hơn hẳn hàng thiên nhơn. Nếukhông phải như vậy thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác.

34.Giả sử lúc tôi thànhPhật, phần lớn loài chúng sinh của vô lượng bất bốn nghị nhân loại mười phương thơm nghedanh hiệu tôi cơ mà chẳng được Bồ Tát vô sinh pháp nhẫn những thâm tổng trì thì tôichẳng mang ngôi chánh giác.

35.Giả sử Lúc tôi thànhPhật, hàng người vợ nhơn của vô lượng bất tứ nghị trái đất mười pmùi hương nghe danh hiệutôi phấn kích tin ưa phân phát tâm Bồ đề nhàm ghét thân bạn cô bé, ví như sau thời điểm bị tiêu diệt màhọ còn sanh thân tín đồ thiếu phụ lại thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác.

36.Giả sử Lúc tôi thànhPhật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất bốn nghì trái đất mười pmùi hương rứa giớinghe danh hiệu tôi sau khoản thời gian thọ tầm thường thường xuyên tu phạm hạnh mang đến thành Phật đạo.Nếu không giống như vậy thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác.

37.Giả sử Lúc tôi thànhPhật, sản phẩm thiên nhơn trong vô lượng bất tứ nghị quả đât mười pmùi hương nghe danhhiệu tôi rồi năm vóc gieo xuống khu đất cúi đầu vái lạy phấn kích tin ưa tu hạnh BồTát thì được chỏng Thiên cùng tín đồ đời phần đông kính trọng. Nếu không giống như vậy thì tôi chẳngđem ngôi chánh giác.

38.Giả sử khi tôi thànhPhật, hàng thiên nhơn nước tôi ước ao được y phục liền tùy nguyện hiện mang đến, yphục đẹp đúng pháp nlỗi Phật khen ngợ thoải mái và tự nhiên mang trên thân. Nếu còn cần maycắt nhuộm giặt thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác.

39.Giả sử Lúc tôi thànhPhật, sản phẩm thiên nrộng nước tôi hưởng tbọn họ khoái lạc chẳng như bực lậu tận TỳKheo thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác.

40.Giả sử Khi tôi thànhPhật, Bồ Tát nước tôi tùy ý ý muốn thấy vô số lượng nước Phật chỉnh tề thanhtịnh mười phương thơm thì liền được bằng lòng, mọi được soi thấy ngơi nghỉ trong những câybáu, như thấy phương diện mình biểu hiện rõ vào gương sáng sủa. Nếu không phải như vậy thì tôichẳng mang ngôi chánh giác.

41.Giả sử khi tôi thànhPhật, bọn chúng Bồ Tát sống quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi, từ kia mang lại lúcthành Phật ví như những căn uống thân không đủ xấu chẳng được không hề thiếu thì tôi chẳng lấyngôi chánh giác.

42.Giả sử lúc tôi thànhPhật, bọn chúng Bồ Tát sống quốc độ phương thơm khác nghe thương hiệu tôi thảy hầu như hội chứng đượctkhô giòn tịnh giải thoát tam muội, khoảng một dịp phạt ý, cúng nhịn nhường vô lượng bấtkhả tư nghị chư Phật Thế Tôn, cơ mà không mất chổ chính giữa chánh định. Nếu không giống như vậythì tôi chẳng đem ngôi chánh giác.

43.Giả sử lúc tôi thànhPhật, bọn chúng Bồ Tát làm việc quốc độ phương thơm không giống nghe thương hiệu tôi, sau cơ hội tchúng ta chungsanh công ty quyền quý. Nếu không phải như vậy thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác.

44.Giả sử lúc tôi thànhPhật, chúng Bồ Tát sinh sống quốc độ pmùi hương khác nghe thương hiệu tôi vui mừng hớn hsống tuhạnh Bồ Tát không thiếu gốc công đức. Nếu không giống như vậy thì tôi chẳng rước ngôi chánhgiác.

45.Giả sử lúc tôi thànhPhật, bọn chúng Bồ Tát sinh hoạt quốc độ pmùi hương khác nghe thương hiệu tôi thảy rất nhiều triệu chứng đượcphổ đẳng tam muội, an trụ trong tam muội nầy mang lại cơ hội thành Phật thường thấy vôlượng bất khả tư nghị tất cả chư Phật. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôichánh giác.

46.Giả sử khi tôi thànhPhật, chúng Bồ Tát nghỉ ngơi nội địa tôi tùy chí nguyện của mỗi người ao ước được nghepháp tức tốc tự nhiên được nghe. Nếu không như vậy thì tôi chẳng rước ngôi chánhgiác.

47.Giả sử khi tôi thànhPhật, chúng Bồ Tát sinh sống quốc độ phương thơm khác nghe danh hiệu tôi nhưng mà chẳng tức khắc đượccho bực bất thối chuyển thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác.

48.Giả sử khi tôi thànhPhật, bọn chúng Bồ Tát nghỉ ngơi quốc độ phương không giống nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền đượcđệ nhứt nhẫn, đệ nhị nhẫn cùng đệ tam pháp nhẫn, vị trí các Phật pháp chẳng liềnđược bực bất thối hận chuyển thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác.